Logo Logo
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Technologie na rynek!

   

   

   

  Zapraszamy do zakupu naszych technologii

 •  

   

   

   

   

   

  Vademecum transferu technologii

   

   

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją

 •  

   

   

   

  Sieć kompetencji

  na Uczelni

   

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z wyszukiwarki sieci kompetencji

  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 •  

   

   

  Witamy

  na stronie internetowej

   

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   

 •  

   

   

   

  InnCOM_PULS

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  nowej strony Projektu

   

 •  

   

   

   

  Porozumienie Akademickich
  Centrów Transferu Technologii

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  strony internetowej PACTT

   

Procedura komercjalizacji

Schemat - komercjalizacja wyników badań naukowych/prac rozwojowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu:

  

 

 

  

 1. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu badań naukowych/prac rozwojowych zgłosić do Centrum powstanie rezultatu, jednak nie później niż 3 miesiące od zakończenia badań/prac. Pracownik może w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia rezultatu złożyć w Centrum w formie pisemnej oświadczenie o zainteresowaniu przeniesieniem na niego praw do rezultatu.
 2. W przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o zainteresowaniu przeniesieniem na niego praw do rezultatu, Uczelnia w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia takiego oświadczenia przez pracownika podejmuje decyzję w sprawie komercjalizacji rezultatu. W przypadku nie złożenia przedmiotowego oświadczenia przez pracownika Uczelnia może podjąć decyzję w sprawie komercjalizacji rezultatu w każdym czasie. Oświadczenie pracownika o zainteresowaniu przeniesieniem na niego praw do rezultatu nie wiąże Uczelni przy podejmowaniu decyzji w sprawie komercjalizacji rezultatu.
 3. Decyzje w sprawie rozpoczęcia procesu komercjalizacji lub zaniechania komercjalizacji rezultatów podejmuje Rada ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej. W przypadku podjęcia przez Radę decyzji o niekomercjalizacji rezultatu przez Uczelnię albo po bezskutecznym upływie 3-miesięcznego terminu w przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o zainteresowaniu przeniesieniem na niego praw do rezultatu, Uczelnia jest zobowiązana w terminie 30 dni za pośrednictwem Centrum złożyć pracownikowi ofertę zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie praw do rezultatu.
 4. Pracownik jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na ofertę Uczelni zawarcia umowy przeniesienia praw do rezultatu w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia otrzymania oferty z Centrum. Umowa przedmiotowa jest zawierana w formie pisemnej i przekazywana pracownikowi za pośrednictwem Centrum. Wynagrodzenie przysługujące Uczelni za przeniesienie praw nie może być wyższe niż 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku nieprzyjęcia przez  pracownika oferty prawa majątkowe do zgłoszonego przez pracownika rezultatu pozostają przy Uczelni.
 5. Rezultaty mogą być komercjalizowane poprzez:
  • oddanie praw własności intelektualnej do używania osobom trzecim, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy;
  • sprzedaż części lub całości praw własności intelektualnej osobom trzecim.
 6. Środki z komercjalizacji rezultatu dzielone są pomiędzy Uczelnię i pracownika-twórcę. Podział środków z komercjalizacji dokonywany jest corocznie, nie później niż do 31 marca roku kalendarzowego za rok poprzedni, jeśli umowa między Uczelnią a pracownikiem nie stanowi inaczej.
 7. W przypadku komercjalizacji rezultatu dokonywanej przez Uczelnię, pracownikowi przysługuje łącznie:
  • 50% środków z komercjalizacji uzyskanych przez Uczelnię z komercjalizacji bezpośredniej, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednich komercjalizacji, które zostały poniesione przez Uczelnię lub spółkę celową;
  • 50% środków z komercjalizacji uzyskanych przez spółkę celową w następstwie komercjalizacji pośredniej danego rezultatu, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednich komercjalizacji, które zostały poniesione przez Uczelnię lub spółkę celową.
 8. W przypadku komercjalizacji rezultatu dokonywanej przez pracownika, Uczelni przysługuje 25% środków z komercjalizacji uzyskanych przez pracownika, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednich komercjalizacji, które zostały poniesione przez pracownika.