Projekt pn. Własność intelektualna w Twojej firmie w ramach projektu POIR.02.06.00-00-0001/19-00, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.6 „Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Urząd Patentowy RP w trybie przetargu nieograniczonego wyłonił podmioty, których eksperci zidentyfikują przedmioty własności intelektualnej u przedsiębiorców będących grantobiorcami, a także przeprowadzą instruktaż w zakresie zarządzania, ochrony i możliwości komercjalizacji zidentyfikowanej własności intelektualnej.

 

Z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ekspertem w projekcie UPRP pn. Własność intelektualna w Twojej firmie został Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Jacek Wawrzynowicz. Dyrektor CIiTT będzie realizował usługi informacyjno-doradcze na rzecz przedsiębiorców z terenu województw: wielkopolskiego i łódzkiego.

 

Projekt pn. Własność intelektualna w Twojej firmie realizowany przez Urząd Patentowy RP ma na celu kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej oraz możliwości czerpania korzyści z tej ochrony. W ramach usługi udzielana będzie informacja dostosowana do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy. Usługa obejmować będzie następujące zagadnienia: przedmioty własności przemysłowej (w tym informacja patentowa – korzystanie z baz danych), prawo autorskie, tajemnica przedsiębiorstwa, umowy z pracownikami w zakresie własności intelektualnej, zarządzanie własnością intelektualną. Ważnym elementem usługi będzie również wskazanie przedsiębiorcy potencjalnych możliwości czerpania korzyści z ochrony własności intelektualnej (np. ochrona marki, wyłączność na korzystanie z rozwiązania, sprzedaż prawa, udzielenie licencji, przyciągnięcie inwestorów).

 

Kto może skorzystać z usługi w ramach projektu?

 

Możesz skorzystać z usługi w ramach projektu, jeśli:

1. Twoja firma należy do sektora MŚP, czyli jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem. (Aby się przekonać, czy spełniasz ten warunek, zapoznaj się z definicją MŚP i skorzystaj z kwalifikatora przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości),

2. prowadzisz działalność mieszczącą się w obszarze tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS),

3. wraz z udzielonym dofinansowaniem na usługę nie przekroczysz limitu tzw. pomocy de minimis (o ile korzystałeś ze wsparcia pochodzącego ze środków publicznych),

4. Twoje przedsiębiorstwo zarejestrowane jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 

Dofinansowanie unijne można uzyskać na pokrycie 90% (w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw) lub 95% (w przypadku mikro przedsiębiorstw) kosztów usługi identyfikacji własności intelektualnej świadczonej w ramach projektu.

 

UPRP udostępnił przedsiębiorcom zainteresowanych projektem „Własność intelektualna w Twojej firmie” możliwość składania wniosków w Generatorze Wniosków na stronie:

https://uprp.gov.pl/pl/wlasnosc-intelektualna-w-twojej-firmie

 

Przewidywany termin zakończenia realizacji działań w ramach Projektu: projekt został zaplanowany jako pilotażowy i będzie trwał do 31 października 2022 roku lub do wyczerpania środkówNabór wniosków jest ciągły, jednakże ostatnie wnioski będzie można składać do 31 sierpnia 2022 roku.

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top