Program pn. "Strefa Pomysłodawcy" to przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.4: „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” PO IR, Poddziałanie 2.4.1 inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów.


Strefa Pomysłodawcy to pilotażowy projekt skierowany do osób fizycznych - kreatywnych i pomysłowych autorów innowacyjnych rozwiązań, innowatorów, wynalazców, wizjonerów, studentów, doktorantów, badaczy, osób zainteresowanych postępem technologicznym. Wsparcie w formie doradztwa mogą uzyskać osoby, które opracowały wynalazek/koncepcję w warunkach lub zakresie nie objętym umową o pracę, ani nie były związane relacjami prawnymi, z których wynika, że prawo własności dóbr intelektualnych ich autorstwa należy do innych podmiotów. Adresatami programu są również młode osoby i rodziny (pasjonaci nauki i nowych technologii), które w ramach strefy będą mogły eksperymentować, uczestniczyć w ciekawych zajęciach, warsztatach i spotkaniach.


Celem projektu Strefa Pomysłodawcy - Wsparcie 4.0 jest wsparcie indywidualnych wynalazców i osób zainteresowanych wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań poprzez utworzenie dostępnej, przyjaznej przestrzeni przeznaczonej do eksperymentowania, doświadczania, testowania, pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, a także weryfikacji potencjału komercjalizacyjnego, technologicznego i biznesowego pomysłów. Dodatkowym celem programu jest wykorzystanie ww. przestrzeni dla rozwoju zainteresowań nauką, technologią, kreowaniem nowych rozwiązań wśród młodych ludzi, studentów, rodzin z dziećmi.


W ramach projektu zaplanowano wsparcie łącznie 1000 pomysłów w ramach 5 rund naboru, po 200 pomysłów w każdej rundzie naboru.


Na zakończenie każdej z 5 rund inkubacji stanowiących zwieńczenie procesu wsparcia Pomysłodawcy - zorganizowane zostanie wydarzenie pod nazwą DemoDay, podczas którego najlepsi Pomysłodawcy będą mieli szansę zaprezentować się przed funduszami seed capital i venture capital oraz przed publicznością, która również będzie miała możliwość wyboru najlepszego pomysłu, który zostanie wyróżniony nagrodą pieniężną.


Działania w ramach programu „Strefa Pomysłodawcy” realizowane są na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w ramach konsorcjum „Innowatorzy 2021”, którego członkami są:

  • Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. (Lider konsorcjum);
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Członek konsorcjum);
  • Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. (Członek konsorcjum)

Jednostką odpowiedzialną za koordynację i nadzór nad działaniami projektowymi ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

W ramach projektu CIiTT realizuje następujące działania :

1. Opracowanie unikalnego autorskiego poradnika Kompendium Innowatora
(Koordynator ze strony UPP J. Wawrzynowicz)
2. Opiekę na Pomysłodawcą w zakresie kwestii technicznych i formalnych udziału w projekcie
3. Wsparcie w kwestiach organizacyjnych
4. Identyfikację i analizę potrzeb pomysłodawcy w zakresie korzystania ze Strefy
5. Identyfikowanie, monitorowanie i analiza postępów Pomysłodawcy nad rozwojem pomysłu
6. Przygotowanie Pomysłodawcy do wystąpienia przed inwestorem pod względem organizacyjnym
7. Ocenę pomysłów na poszczególnych etapach
8. Wydanie rekomendacji w zakresie potencjału pomysłu
9. Udział w eksperckich panelach
10. Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla Pomysłodawców
11. Zindywidualizowane konsultacje i pracę nad pomysłem z Pomysłodawcą


Dzięki szerokiej sieci współpracy członków konsorcjum w ramach ekosystemu innowacji Strefa Pomysłodawcy - Wsparcie 4.0 zapewni kompleksowy system wsparcia oraz zainicjuje proces rozwoju społeczeństwa proinnowacyjnego. Konsorcjanci na potrzeby niniejszego projektu zaprosili do współpracy m.in. Orange Polska S.A., Porozumienie Akademickich Centrów Transferów Technologii (PACTT), fundusze VC (Aligo VC, InnoVenture, Brige Alfa by YouNick Mint, Green Alpha, Open Innovation by You Nick Mint ASI, Simpact Found Alternatywna spółka Inwestycyjna,Spinaker Alfa, Netrix VC sp. z o.o.) oraz Porozumienie Spółek Celowych (PSC) jednostek naukowych.


Wartość Projektu wynosi 5 424 465,00 PLN.

Wartość dofinansowania ze środków EFRR 4 990 000,00 PLN.


Przewidywany termin zakończenia realizacji działań w ramach Projektu: 30 czerwca 2023 r.

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top