OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • Patomechanizm i analiza czynników zakaźnych i niezakaźnych u zwierząt
 • Białka ostrej fazy w ocenie stanu zdrowia zwierząt
 • Ekspresje wybranych białek w rozwoju patologii endometrium suk
 • Patologia narządów układu immunologicznego ptaków w przebiegu wybranych jednostek chorobowych
 • Zmiany w mikroflorze przewodu pokarmowego wybranych gatunków zwierząt
 • Diagnostyka molekularna chorób zakaźnych zwierząt
 • Diagnostyka serologiczna chorób zakaźnych zwierząt
 • Badania nad rozpoznawaniem, profilaktyką swoistą i nieswoistą wirusowych i bakteryjnych chorób świń
 • Ocena statusu immunologicznego oraz parametrów immunologicznych u zwierząt
 • Badania nad funkcjonowaniem układu immunologicznego świń oraz oddziaływaniem czynników immunomodulujących na rodzaj i poziom odpowiedzi immunologicznej świń
 • Nieinwazyjne strategie w diagnostyce chorób zakaźnych

KONTAKT DO KATEDRY:

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

Anna Łukomska

E-mail: anna.lukomska@up.poznan.pl 

Telefon61-846-75-64
Adres
ul. Wołyńska 35, 60-637 Poznań 

www: https://sites.google.com/view/knpz/ 


PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

LP

TEMAT

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

KIEROWNIK PROJEKTU

E-MAIL DO KIEROWNIKA

OKRES REALIZACJI

1

Nieinwazyjne strategie w monitorowaniu stanu zdrowia zwierząt. Badania nad przydatnością alternatywnych matryc w diagnostyce, epidemiologii i ocenie statusu immunologicznego na modelu świni domowej (Sus scrofa domestica).

NCN Prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól

malgorzata.pomorska@up.poznan.pl 

2021-2024
2

Płyn zabiegowy: nowa matryca w diagnostyce laboratoryjnej oraz badaniach podstawowych).

NCN

Lek.wet. Hanna Turlewicz-Podbielska

hanna.turlewicz@up.poznan.pl 

2021-2024


ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
 • Ocena histopatologiczna wycinków różnych tkanek zwierzęcych

APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
 • Barwiarka Gemini AS
 • Mikrotom HM 355
 • Procesor próżniowo-ciśnieniowy Excelsior AS
 • Zatapiarka parafinowa Histostar
 • Kriostat HM 525NX
 • Cieplarka Ecocell55
 • Stanowisko mikroskopowe Axioscope 

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top