OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • Analiza właściwości sensorycznych mięsa oraz instrumentalny pomiar barwy, kruchości, wodochłonności i hydrofobowości mięsa;
 • Analiza zawartości różnych białek mięsa (białka miofibryli, cytoszkieletu, sarkoplazmy i tkanki łącznej) i ocena ich związku z wartością odżywczą i biologiczną mięsa;
 • Doskonalenie metod oceny reologicznych właściwości surowców i przetworów;
 • Doskonalenie planowania produkcji w zakładach przemysłu mięsnego o uproszczonej strukturze organizacyjnej;
 • Dynamika zmian przechowalniczych pakowanego próżniowo mięsa i jego przetworów;
 • Kapsułkowanie a jakość wyrobów z mięsa – marynowanie;
 • Kształtowanie jakości mięsa jako surowca na cele kulinarne i przerobowe;
 • Metody logistyczne w przetwórstwie mięsnym;
 • Metody sterowania procesem kutrowania;
 • Modelowanie wydajności i jakości wyrobów gotowych tj. barwy i smakowitości przy użyciu wybranych substancji dodatkowych;
 • Ocena i modelowanie jakości wyrobów mięsnych;
 • Ocena przemian biochemicznych, fizycznych i sensorycznych surowca mięsnego i tłuszczowego w zależności od czynników genetycznych i środowiskowych (wpływ żywienia zwierząt, metod wychowu, czynności przed i poubojowych, w tym metod wychładzania i pakowania);
 • Ocena relacji jakość surowca a jakość przetworów;
 • Ocena technologiczna efektu pracy komór wędzarniczych;
 • Optymalizacja procesu pasteryzacji i sterylizacji konserw mięsnych;
 • Optymalizacja procesu rozdrabniania i obróbki cieplnej surowców i przetworów mięsnych;
 • Optymalizacja zastosowania substancji dodatkowych w przetworach mięsnych;
 • Poszukiwanie biomarkerów jakości mięsa;
 • Procesy nastrzykiwania solanką i masowania mięsa w aspekcie zmian jego parametrów fizykochemicznych i histologicznych;
 • Proteomika, peptydomika, genomika i metabolomika mięsa;
 • Rozpoznawanie pochodzenia gatunkowego mięsa w oparciu o metody 2DE i PCR;
 • Sterowanie aktywnością wody w przetworach mięsnych;
 • Systemy zabezpieczenia i gwarantowania jakości;
 • Szybkie testy oceny jakości mięsa;
 • Technologiczne uwarunkowania produkcji wędlin surowych, parzonych i podrobowych;
 • Wady mięsa – ich rozpoznawanie, analiza przyczyn powstawania i przeciwdziałanie negatywnym skutkom ich występowania;
 • Wartość dodana w produkcji mięsa, standardy jakości i metody przyspieszonego dojrzewania;
 • Wykorzystanie ubocznych surowców rzeźnych;
 • Żywność tradycyjna i regionalna oraz wyprodukowana w warunkach ekologicznych.

  KONTAKT DO KATEDRY:

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  Dr inż. Ryszard Kowalski

  E-mail: ryszard.kowalski@up.poznan.pl

  Telefon61-848-75-06

  AdresWojska Polskiego 31, 60-624 Poznań

  wwwhttps://wnoziz.up.poznan.pl/pl/jednostki/itm 

  PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

  LP

  TEMAT

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

  KIEROWNIK PROJEKTU

  E-MAIL DO KIEROWNIKA

  OKRES REALIZACJI

  1

  Projekt badawczy OPUS 19, pt. „Porównawcza peptydomiczna
  i genetyczna analiza autentyczności żywności pochodzenia zwierzęcego” (Numer projektu 2020/37/B/NZ9/00082)

  Narodowe Centrum Nauki

  UPP dr hab. Magdalena Montowska

  magdalena.montowska@gmail.com

  2021-2025
  2

  Projekt badawczy OPUS 13, pt. „Poszukiwanie markerów metabolicznych i peptydomicznych składników żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego opornych na procesy technologiczne” realizowany przez Konsorcjum naukowe UPP
  i UM w Lublinie (Numer projektu 2017/25/B/NZ9/0200)

  Narodowe Centrum Nauki

  UPP dr hab. Magdalena Montowska

  magdalena.montowska@gmail.com

  2018-2022
  3

  Projekt badawczy realizowany w oparciu o fundusze z Narodowego Centrum Nauki w ramach programu „SONATA 6” nt. "Ocena możliwości analizy ilościowej białek mięśni szkieletowych poddanych obróbce termicznej w oparciu o wybrane stabilne termicznie markery peptydowe"

  Narodowe Centrum Nauki

  UPP dr hab. Magdalena Montowska

  magdalena.montowska@gmail.com

  2014-2017


  ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
  • Proteomika, peptydomika i metabolomika mięsa różnych gatunków zwierząt oraz analiza białek i peptydów pochodzących z innych surowców roślinnych (makuchy roślin oleistych: len, słonecznik, sezam, kokos, wiesiołek, czarnuszka, rzepak, konopie);
  • Identyfikacja dodatków białkowych np. jaj, mleka, soi, spiruliny, nasion roślin w produktach mięsnych w aspekcie zafałszowań żywności;
  • Identyfikacja gatunkowa techniką PCR i analiza zafałszowań żywności;
  • Ograniczenie niekorzystnych zmian frakcji tłuszczowej w wyrobach mięsnych;
  • Łagodzenie parametrów pasteryzacji i sterylizacji konserw mięsnych;
  • Analiza struktury surowców i produktów mięsnych z wykorzystaniem technik w mikroskopii i makroskopii, w połączeniu z komputerową analizą obrazu;
  • Kształtowanie tekstury wyrobów mięsnych za pomocą suszenia mikrofalowo-próżniowego;
  • Ekspertyzy technologiczne z zakresu oceny surowców zwierzęcych, technologii mięsa i wykorzystania ubocznych surowców rzeźnych;
  • Projektowanie i modernizacja zakładów oraz procesów produkcyjnych w przetwórstwie mięsnym i drobiarskim;
  • Doradztwo w zakresie organizacji pracy w zakładach przemysłu mięsnego;
  • Ekspertyzy i ocena jakości wyrobów mięsnych (w tym m.in. komisja konkursów wędliniarskich);
  • Doradztwo w zakresie projektowania procesu technologicznego i doboru urządzeń technicznych;
  • Ocena wartości rzeźnej tusz i mięsa zwierząt pochodzących z różnych metod wychowu (konwencjonalnego, tradycyjnego, ekologicznego) oraz określonych ras, w tym podlegających ochronie zasobów genetycznych;
  • Konsultacje w zakresie kształtowania jakości mięsa, w tym szczególnie zapobiegania występowaniu jego wad i wykorzystania go na cele kulinarne i przerobowe
  • Technologiczne kształtowanie jakości zamienników i substytutów mięsa

  APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA

  PRACOWNIA BIOCHEMICZNA:
  • fluorymetr LS-55 firmy PerkinElmer.Inc. wraz z czytnikiem płytek oraz oprogramowaniem FL WinLab,
  • spektrofotometry do badań w zakresie nadfioletu, bliskiej podczerwieni i światła widzialnego,
  • pH-metry Firmy Shott stacjonarne i przenośne,
  • aparat do mierzenia przewodności elektrycznej Matthäus,
  • zamrażarki do -80°C firmy HETO-HOLTEN i SANYO
  • wirówka szybkoobrotowa z chłodzeniem Sigma 3K30,
  • wagi analityczne Sartorius i FAWAG S.A, ULTRA-TURRAX T-25 firmy IKA-WERKE, mieszadła magnetyczne IKAMAG RCT,
  • aparat do oznaczania tłuszczu Soxtec,
  • aparado oznaczania azotu ogólnego metodą Kjeldahla. Zestaw składa się z pieca do spalań i urządzenia do destylacji – aparat Kjeltec.
  PRACOWNIA ELEKTROFOREZY BIAŁEK I BADAŃ MOLEKULARNYCH:
  • aparaty do elektroforezy pionowej SE250/260 firmy Hoefer oraz poziomej Multiphor z systemem chłodzenia i SUB15 firmy Hoefer, zasilacze ECPS 3000/150 i PS- 500 XTDC,
  • zestaw do archiwizacji żeli Molecular Imager® Gel Doc™ XR+ z oprogramowaniem Image Lab™ Bio-Rad,
  • zestaw do elektroforezy dwukierunkowej obejmujący aparat Ettan IPGphor 3 do ogniskowania elektroforetycznego oraz Ettan DALTsix do elektroforezy pionowej firmy GE Healthcare ze skanerem Image Scanner III i oprogramowaniem Image Master 2D Platinum 6.0,
  • zestawy do elektrotransferu białek na mokro - TE 22 oraz techniką półsuchą („semi-dry”) – TE 77 PWR firmy Hoefer,
  • suchy blok grzewczy firmy Kucharczyk, wagi analityczne Sartorius, wytrząsarki, homogenizatory,
  • aparat do analizy real-time PCR,
  • spektrofotometr UV-Vis do pomiaru w mikroobjętościach NanoDrop OneC, Thermo Scientific,
  • mikrowirówka MiniSpin plus, Eppendorf,
  • ThermoMixer C, Eppendorf,
  • koncentrator próżniowy GeneVac miVac Duo,
  • komora laminarna Safe Fast Light, Dasit Group.
  PRACOWNIA ZINTEGROWANEJ OCENY WŁASNOŚCI FIZYCZNYCH ŻYWNOŚCI:
  • System komputerowej analizy obrazu KAO
  • System kompleksowej i profilowej analizy tekstury żywności (urządzenie TA.XT plus, Stable Micro Systems)
  • Stanowisko do pomiaru właściwości reologicznych żywności i substancji pochodnych– Wiskozymetr VT 550 firmy HAAKE
  • Spectropen – spektrofotometr do pomiaru barwy, geometria pomiaru kulista 45/0, mierzy w zakresie światła widzialnego i dokonuje pomiaru co 20 nm.
  • Pomiar aktywności wody Lab Master-aw neo, Neovasina
  PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA:
  • wyposażona w bezpieczną komorę laminarną do posiewów mikrobiologicznych, autoklawy: laboratoryjny, medyczny i przemysłowy.

  PRZETWÓRNIA DOŚWIADCZALNA:
  • dla potrzeb technologii mięsa, wyposażona w wilki, kutry, mieszarkę, nastrzykiwarkę wieloigłową, automatyczną komorę wędzarniczą, unikalny system uplastyczniania mięsa firmy Metalbud, wyposażony w unikalny system rozmrażania ultradźwiękowego, parowego i mikrofalowego, system pakowania MAP/Vacuum, system suszenia mikrofalowo-podciśnieniowego (próżniowego), autoklaw przemysłowy (wodno-parowy) z możliwością rejestracji wartości F0.

  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
  • Szkolenie i seminaria z zakresu przetwórstwa mięsa w tym zasad wprowadzania systemów kontroli jakości w zakładach mięsnych.
  • Szkolenia w zakresie wprowadzania nowych technologii do przetwórstwa mięsnego.
  • Promocja żywności pochodzenia zwierzęcego – marketing i reklama.
  • Znakowanie żywności pochodzenia zwierzęcego.
  • Produkcja zamienników i analogów mięsa.

  INNE AKTYWNOŚCI:
  • Patent PL 393394 – Sposób wytwarzania wędliny podrobowej, zwłaszcza typu pasztetowa o podwyższonej zdrowotności
  • Patent PL 393400 – Wędlina podrobowa, zwłaszcza typu pasztetowa o podwyższonej zdrowotności
  • Patent PL 222980 – Parówki i sposób wytwarzania parówek
  • Patent PL 222968 – Pasztet i sposób wytwarzania pasztetu
  • Patent PL 224188 – Danie obiadowe i sposób wytwarzania dania obiadowego
  • Patent PL 230068 – Sposób wytwarzania pasztetu oraz pasztet uzyskany tym sposobem

  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top