OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
Działalność naukowa i dydaktyczna Katedry związana jest z chorobami drzew leśnych powodowanymi głównie przez grzyby patogeniczne. Od początku istnienia zainteresowania pracowników obejmowały choroby systemów korzeniowych drzew i grzyby środowiska glebowego. W chwili obecnej najważniejszymi nurtami naukowymi jest problematyka związana chorobami systemów korzeniowych drzew, a także aparatu asymilacyjnego i pędów. Ponadto badania dotyczą grzybów powodujących zgnilizny drewna, bioróżnorodności grzybów zajmujących różne nisze ekologiczne od gleby do tzw. martwego drewna na poziomie gatunkowym, populacyjnym oraz genetycznym. Ważnym aspektem  badawczym są zagadnienia związane z ochroną drzew przed chorobami, ze szczególnym uwzględnieniem biologicznej metody ochrony oraz integrowanej ochrony roślin. Od niedawna nowymi obszarami katedry są faunistyka i zoogeografia roztoczy, ich taksonomia jak również zagadnienia związane z ochroną przyrody. Ponadto badania są ukierunkowane na ochronę lasu przed szkodliwymi owadami, a szczególnie nad rozwojem biologicznych metod ograniczania liczebności szkodliwych owadów, rozwojem niechemicznych metod ograniczania szkód od owadów, rozwojem metod prognozowania występowania szkodliwych owadów leśnych oraz biologią gradacyjnych gatunków foliofagicznych drzewostanów sosnowych. Kontynuowane są także badania nad szkodnikami upraw sosnowych ze szczególnym uwzględnieniem szeliniaka sosnowca i smolika znaczonego oraz badania nad szkodnikami wtórnymi, a szczególnie kornikami. Nowo rozwiniętymi kierunkami badawczymi Katedry są waloryzacje ekosystemów leśnych z wykorzystaniem kusakowatych (Staphylinidae) jako narzędzia oceny oraz faunistyka wybranych grup owadów, a także badania nad owadami objętymi ochroną gatunkową.

  KONTAKT DO KATEDRY:

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  Prof. dr hab. Piotr Łakomy

  E-mail: piotr.lakomy@up.poznan.pl 

  Telefon61-848-77-11 

  Adres: ul. Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznań
  www: https://wltd.up.poznan.pl/pl/feature/katedra-entomologii-i-fitopatologii-le-nej  

  PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

  LP

  TEMAT

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

  KIEROWNIK PROJEKTU

  E-MAIL DO KIEROWNIKA

  OKRES REALIZACJI

  1

  Zarządzanie drzewostanami porażonymi przez Heterobasidion annosum na terenie Puszczy Noteckiej

  Lasy Państwowe

  Prof. dr hab. Piotr Łakomy

  piotr.lakomy@up.poznan.pl 

  2022-2023
  2

  Opracowanie nowej metody oceny liczebności gąsienic w koronach drzew i zagrożenia drzewostanów przez najważniejsze foliofagi sosny należące do rzędu motyli na podstawie opadu ekskrementów na tacki opadowe

  Lasy Państwowe

  Prof. UPP dr hab. Robert Kuźmiński

  robert.kuzminski@up.poznan.pl 

  2018-2023
  3

  Wpływ solaryzacji na mikrobiotę gleb szkółek leśnych

  NCN

  Dr inż. Marta Bełka

  marta.belka@up.poznan.pl 

  2018-2019
  4

  Możliwości wykorzystania patogenów, parazytoidów i drapieżców do ograniczania liczebności szkodliwych owadów

  Lasy Państwowe

  Prof. UPP dr hab. Robert Kuźmiński

  robert.kuzminski@up.poznan.pl 

  2015-2018
  5

  Roztocze z rodziny Ameroseiidae (Acari; Mesostigmata) wybranych ekosystemów leśnych Polski

  NCN

  mgr inż. Ewa Teodorowicz

  kfl@up.poznan.pl 

  2014-2016
  6

  Użytkowanie drzewostanów a wartości progowe martwego drewna w lesie – rola w zachowaniu funkcjonalności i bioróżnorodności ekosystemu leśnego.

  Lasy państwowe

  Prof. UPP dr hab. Andrzej Mazur

  andrzej.mazur@up.poznan.pl 

  2012-2016


  ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
  • Analiza fitopatologiczna materiału szkółkarskiego, oraz materiału z zalesień i zadrzewień.
  • Analiza mikologiczna gleby, torfu, kompostu, drewna, oraz tynków ścian budowli
  • Testowanie biologicznych i chemicznych środków ochrony roślin dla przygotowania procedury rejestracyjnej.
  • Ocena stanu zdrowotnego drzew.
  • Doradztwo z zakresu ochrony drzew przed chorobami oraz szkodliwymi owadami, a także stosowania biopreparatów w leśnictwie.
  • Inwentaryzacja i waloryzacja entomologiczna i mikologiczna ekosystemów leśnych oraz ocena ich bioróżnorodności.
  • Badania nad biologią i ekologią owadów związanych ze środowiskiem leśnym oraz zasiedlających surowiec drzewny.
  • Doskonalenie i ocena metod prognozowania szkód wyrządzanych przez owady.
  • Doskonalenie metod oceny występowania szkodliwych owadów leśnych.
  • Doskonalenie metod regulacji liczebności owadów

  APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
  • Laboratorium biologii molekularnej
  • Laboratorium fitopatologiczne i mikologiczne (m. in. komory laminarne, termostaty, autoklawy)
  • Laboratorium entomologiczne (m. in. komory klimatyczne)

  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
  • Ochrona szkółek leśnych przed organizmami chorobotwórczymi
  • Ochrona drzew przed chorobami
  • Ochrona drzew przed szkodliwymi owadami
  • Diagnozowanie przyczyn chorób drzew
  • Identyfikacja szkodników owadzich drzew i drewna

  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top