OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:


Pracownia Badania Związków Lotnych i Aktywnych Sensorycznie

Badania z zakresu aromatu żywności i związków lotnych żywności:
 • Identyfikacja związków odpowiedzialnych za aromat żywności za pomocą chromatografii gazowej – olfaktometrii i spektrometrii mas;
 • Identyfikacja obcych zapachów; zmiany aromatu żywności w procesach technologicznych i przechowywania żywności, związki tworzone
  w procesach termicznych, fermentacyjnych, migracja aromatów przez opakowania;
 • Identyfikacja zafałszowań żywności w oparciu o profilowanie związków lotnych technikami chromatograficznymi i spektrometrii mas;
 • Analiza związków lotnych/zapachowych produktów i ich prekursorów (volatilomika/metabolomika).
Pracownia Chemii i Technologii Tłuszczów:
 • Prowadzona w Pracowni działalność naukowo-badawcza związana jest z badaniem jakości tłuszczów spożywczych oraz ich wpływem na organizm człowieka. Większość analiz wykonywanych jest na podstawie norm ISO ora American Oil Chemists’ Society;
 • W ramach tej działalności wykonywane są oznaczenia takich składników tłuszczów jak: kwasy tłuszczowe, sterole, triacyloglicerole
  i flawonoidy. Przemiany tych związków analizowane są w czasie przechowywania i przetwarzania olejów i tłuszczów;
 • Oprócz oznaczania poszczególnych składników wykonywane są także badania związane z tworzeniem się produktów ich utleniania (związki lotne, oksysterole i oksyfitosterole, związki polarne) oraz ogrzewania (dimery, oligomery);
 • W Pracowni wykonywane są także podstawowe badania jakości tłuszczów takiej jak liczba kwasowa, nadtlenkowa, anizydynowa, TOTOX, liczba jodowa. 
Pracownia Fermentacji i Biosyntezy:
 • Analiza związków niskocząsteczkowych (lc-ms). Prowadzimy analizy celowane i niecelowane surowców roślinnych i zwierzęcych,
  w szczególności fermentowanych, z wykorzystaniem chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (LC-MS);
 • Analiza chromatograficzna polisacharydów (GPC). Rozdzielamy i analizujemy oligo- i polisacharydy z wykorzystaniem chromatografii żelowej sprzężonej z potrójną detekcją;
 • Badania populacji mikroorganizmów technikami konwencjonalnymi oraz biologii molekularnej. Prowadzone są badania w zakresie analizy ilościowej i funkcjonalnej konsorcjów drobnoustrojów z wykorzystaniem metod biologii molekularnej: qPCR, RT-qPCR, technik elektroforetycznych, fluorymetrycznych i sekwencjonowania nowej generacji;
 • Biosynteza metabolitów drugorzędowych. Prowadzimy badania nad biosyntezą metabolitów wtórnych, analizujemy dynamikę wzrostu
  i aktywności metabolicznej mikroorganizmów w procesach biotechnologicznych, w tym z zastosowaniem techniki pomiaru zmian impedancji elektrycznej;
 • Probiotyki i prebiotyki. Badamy także dynamikę wzrostu bakterii fermentacji mlekowej w podłożach suplementowanych prebiotykami oraz węglowodanami potencjalnie prebiotycznymi;
 • Technologa napojów fermentowanych; produkcja bioetanolu. W tym zakresie zajmujemy się technologią wytwarzania win gronowych ze szczególnym uwzględnieniem fermentacji jabłkowo-mlekowej w celu redukcji kwasowości, modyfikacji aromatu oraz podwyższenia stabilności mikrobiologicznej uzyskanych win. Opracowujemy technologie wytwarzania win niekonwencjonalnych, o obniżonej zawartości alkoholu;
 • Prowadzimy również badania nad mikroflorą pulque (produktu spożywanego tradycyjnie przez mieszkańców mezoameryki)
  i możliwościami wykorzystania tych mikroorganizmów w innych procesach technologicznych;
 • Badamy wpływ surowca i procesu technologicznego na przebieg fermentacji brzeczek miodów odmianowych;
 • Zajmujemy się również opracowywaniem technologii produkcji piw funkcjonalnych – w tym zakresie prowadzimy badania przechowalnicze;
 • W zakresie produkcji bioetanolu prowadzone badania mają na celu wykorzystanie niekonwencjonalnych surowców do produkcji etanolu oraz opracowanie metod ich przygotowania do procesu fermentacji z zastosowaniem alternatywnych mikroorganizmów.;
 • Rośliny strączkowe. Badania w tym zakresie obejmują wpływ technologii, obróbki surowca oraz procesów fermentacyjnych jak tempe
  i fermentacja mlekowa na wartość odżywczą i zawartość związków biologicznie aktywnych surowca jak i powstających w wyniku interakcji mikroflora-surowiec.

Pracownia Analizy i Technologii Owoców i Warzyw:

 • Wpływ warunków uprawy, transportu, przechowywania,  procesów technologicznych, oraz metod utrwalania na zawartość związków bioaktywnych oraz jakość produktów owocowo-warzywnych;
 • Badanie zmienności związków bioaktywnych, w tym barwników roślinnych: antocyjanów, karotenoidów, betalain oraz związków fenolowych, procyjanidyn i witamin w surowcach i produktach roślinnych;
 • Projektowanie technologii innowacyjnych produktów owocowo-warzywnych o charakterze prozdrowotnym m. in. z zastosowaniem procesów dyfuzyjnych i ultradźwięków oraz określenie wpływu tych zabiegów na jakość produktów;
 • Projektowanie koncepcji linii technologicznych dla produktów owocowo-warzywnych;
 • Kształtowanie jakości i przedłużanie trwałości minimalnie przetworzonych owoców i warzyw. Wykorzystanie technologii pakowania
  w atmosferze modyfikowanej;
 • Kształtowanie właściwości prozdrowotnych nasion roślin strączkowych poprzez zastosowanie obróbki hydrotermicznej oraz biokonwersji mikrobiologicznej.
Pracownia Chemii i Technologii Zbóż:
 • Opracowywanie linii innowacyjnych wyrobów zbożowych z dodatkami substancji o ukierunkowanym działaniu prozdrowotnym;
 • Wykorzystanie produktów ubocznych przemysłu spożywczego, źródła związków biologicznie aktywnych, jako element gospodarki
  o obiegu zamkniętym;
 • Kształtowanie cech technologicznych i odżywczych półproduktów i produktów zbożowych;
 • Wykorzystanie surowców niekonwencjonalnych w produkcji żywności;
 • Wykorzystanie surowców roślinnych do produkcji analogów mięsa i produktów mięsnych;
 • Projektowanie innowacyjnych produktów bezglutenowych;
 • Monitorowanie poziomu związków potencjalnie szkodliwych powstających w procesach termicznego przetwarzania żywności;
 • Oznaczanie zawartości błonnika pokarmowego ogółem oraz jego frakcji rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej w ziarnie zbóż
  i w przetworach zbożowych;
 • Określenie właściwości funkcjonalnych błonnika pokarmowego: zdolność do wiązania wody, zdolność do wymiany kationów, zdolność do wiązania kwasów żółciowych;
 • Oznaczanie zawartości polisacharydów niecelulozowych (arabinoksykany i beta-glukany ogółem oraz ich frakcje rozpuszczalne
  i nierozpuszczalne, fruktany) w ziarnie zbóż i w przetworach zbożowych;
 • Ocena podatności skrobi na trawienie enzymatyczne w doświadczeniach in vitro i oznaczanie zawartości wolnej glukozy, skrobi szybko-, wolnoprzyswajalnej i opornej oraz oszacowanie przewidywanych wartości indeksu i ładunku glikemicznego ziarna zbóż
  i przetworów zbożowych;
 • Ocena właściwości reologiczne kleików skrobi natywnych i modyfikowanych;
 • Ekstruzja jako proces modyfikacji cech fizykochemicznych i żywieniowych surowców zbożowych oraz wykorzystanie surowców nietradycyjnych w ekstruzji;
 • Analiza struktury, tekstury i reologii żywności.

KONTAKT DO KATEDRY:

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę
Prof. dr hab. Magdalena Rudzińska

E-mail: magdalena.rudzinska@up.poznan.pl

Telefon61 848-72-76 
Adres: u
l. Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań
wwwhttps://wnoziz.up.poznan.pl/pl/jednostki/ktzpr 


PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

LP

TEMAT

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

KIEROWNIK PROJEKTU

E-MAIL DO KIEROWNIKA

OKRES REALIZACJI

1.

Charakterystyka przemian białek nasion bobu podczas biokonwersji z zastosowaniem Rhizopus oligosporus, zwiększającej zawartość prekursora neuroprzekaźnika

L-3, 4-dihydroksyfenyloalaniny

NCN mgr inż. Katarzyna Polanowska katarzyna.polanowska@up.poznan.pl 2017-2020

2.

Biosynteza związków zapachowych przez pleśnie Galactomyces geotrichum NCN prof. UPP dr hab. Małgorzata Majcher malgorzata.majcher@up.poznan.pl  2018-2021

3.

Badania nad możliwością regulacji poziomu potencjalnie szkodliwych produktów reakcji Maillarda i karmelizacji

w pieczywie bezglutenowym

NCN gr inż. Maria Różańska maria.rozanska@up.poznan.pl  2018-2021

4.

Badanie kinetyki, kierunków przemian i interakcji izoflawonów sojowych NCN dr Maciej Kuligowski maciej.kuligowska@up.poznan.pl 2019-2020

5.

Badanie in vitro mechanizmu aktywności antyproliferacyjnej

i przeciwzapalnej niskocząsteczkowej

NCN dr Przemysław Kowalczewski  przemyslaw.kowalczewski@up.poznan.pl  2019-2020

6.

Kształtowanie profilu bakterii fekalnych przez rozpuszczalne frakcje błonnika pokarmowego z Fagopyrum esculentum Moench w warunkach in vitro NCN dr Krzysztof Dziedzic krzysztof.dziedzic@up.poznan.pl  2019-2020

7.

Badanie właściwości fizykochemicznych i biologicznych glicerydów sterolowych oraz ich produktów powstających podczas termicznej oksydacji NCN prof. dr hab.. Magdalena Rudzińska magdalena.rudzinska@up.poznan.pl  2019-2022

8.

Impregnacja próżniowa wspomagana ultradźwiękami - ocena wpływu ultradźwięków na efektywność procesu nasycania materiałów roślinnych oraz ich właściwości
NCN dr hab. Elżbieta Radziejewska-Kubzdela  elzbieta.radziejewska-kubzdela@up.poznan.pl 
2019-2022

9.

Związki aktywne zapachowo kształtujące aromat polskich miodów pitnych. Wpływ mikroflory i zabiegów technologicznych na ich powstanie
NCN prof. UPP dr hab. Małgorzata Majcher malgorzata.majcher@up.poznan.pl 
2020-2024

10.

Redefiniowana analiza związków zapachowych i lotnych żywności. Co kryje się za volatilomiką żywności?
NCN prof. dr hab. Henryk Jeleń
henryk.jelen@up.poznan.pl 
2020-2023

11.

Opracowanie linii innowacyjnych pełnowartościowych zastępników produktów mięsnych na bazie surowców roślinnych z zastosowaniem dodatków funkcjonalnych
NCBR dr inż. Przemysław Kowalczewski 
przemyslaw.kowalczewski@up.poznan.pl 
2021-2024

12.

Zastosowanie najnowszych rozwiązań chemii analitycznej

w badaniach żywności 

NCN dr inż. Martyna Wieczorek
martyna.wieczoreka@up.poznan.pl 
2020-2021


APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:

 • Analizator tekstury TAXT Plus,
 • Aparat do określenia zawartości uszkodzonej skrobi,
 • Aparat do oznaczania liczby opadania Perten,
 • Automatyczny analizator wzrostu bakterii,
 • Bioreaktory Aplus MO21, Biostat B,
 • Chromatografy cieczowe: HPLC-DAD, HPLC-IR, HPLC-UV, HPLC- ELSD, HPLC-MS,
 • Chromatografy gazowe: GC-FID, GC-MS, GCxGC-ToF-MS,  
 • Destylarka do produktów alkoholowych,
 • Drukarka do żywności 3D,
 • Ekstraktor do sorbent Penów,
 • Ekstruder,
 • Gęstościomierz z kontrolą temperatury,
 • Inkubatory z wyposażeniem SI6R i SI6R-2,
 • Kolorymetry: odbiciowy i do oznaczania barwy
 • Komory: laminarna BIO 160l, fermentacyjne, klimatyczne Binder, TH-TG-180,
 • Laboratoryjny seperator pneumatyczny "Alpina",
 • Liofilizatory: Alpha-1-2, FreeZone 6L, Alpha 2-4 Ldplus,
 • Maszyna pakująca T200,
 • Mikroskop fluorescencyjny (Olympus),
 • Młyn doświadczalny,
 • Pakowarka komorowa A 300/16 z mikserem MM-2,
 • Płatkownica walcowana PW-01,
 • Prasa warstwowa Voran 50P1,
 • Reometr SR 200,
 • Spektrofotometry: UV-VIS Shimadzu typ UV1800, Cadas 30S LPG 358, SP-8001, U-3000, Jasco V-630, Cary 60 Agilent,
 • System do oznaczania błonnika pokarmowego Fibretec,
 • Termocykler,
 • Wiskozymetr Rapid Visco Analyzer,
 • Zestawy do oznaczania białka "Kjelteć", Kjelflex K-360.

ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
 • „Analiza i ocena jakości surowców i produktów owocowo-warzywnych” (prof. UPP dr hab. Dorota Walkowiak-Tomczak);
 • „Opracowanie technologii innowacyjnych półproduktów i produktów owocowych w oparciu o fizyczne i dyfuzyjne metody przetwarzania i utrwalania z uwzględnieniem aspektu czystej etykiety oraz walorów prozdrowotnych” (dr inż. Marcin Kidoń);
 • „Badania kwalifikacyjne win celem ustalenia ich zgodności z mianem win mszalnych” (Prof. UPP dr inż. Artur Szwengiel);
 • „Związki lotne, zapachowe i smakowe żywności, lipidy produktów spożywczych - aspekty analityczne, technologiczne” (prof. dr hab. Henryk Jeleń);
 • „Analiza zawartości β-glukanu w ziarnie owsa z kolekcji banku genów IHAR - PIB Radzików (prof. dr hab. Jan Michniewicz);
 • „Opracowanie procedur badawczych dotyczących analizy zawartości związków organicznych” (prof. dr hab. Henryk Jeleń);
 • „Modyfikacje technologiczne oraz ocena jakości produktów owocowych i warzywnych”(dr hab. Elżbieta Radziejewska-Kubzdela);
 • „Wyselekcjonowanie surowców bioaktywnych do produkcji makaronów i ocena właściwości przeciwutleniających makaronów prozdrowotnych o pożądanej aktywności biologicznej, pozwalającej zastosować je w profilaktyce miażdżycy, cukrzycy typu II i otyłości” ( dr hab. Agnieszka Makowska);
 • „Modyfikacje technologiczne oraz ocena jakości fermentowanych produktów spożywczych” (dr hab. Barbara Stachowiak);
 • „Opracowanie technologii produkcji substytutów mięsa na bazie białka roślinnego z konopi” (prof. dr hab. Magdalena Rudzińska.

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:

Pracownia Badania Związków Lotnych i Aktywnych Sensorycznie:

 • Szkolenia z wykorzystania technik chromatograficznych w analizie związków lotnych i zapachowych żywności (techniki ekstrakcji, rozdział i identyfikacja związków, chromatografia gazowa – olfaktometria, kompletna dwuwymiarowa chromatografia gazowa, analiza ilościowa)
Pracownia Chemii i Technologii Tłuszczów:
W roku 2017 i 2018 prowadzone były szkolenia dla pracowników przemysłu tłuszczowego, laboratoriów i jednostek naukowych. Cykl przerwano z powodu pandemii.
 • Szkoła letnia analityki i technologii olejów tłoczonych na zimno; Poznań, 7-8.09.2017;
 • Szkoła letnia: Oleje roślinne – surowce, technologie, jakość; Poznań 24-25.09.2018.
W ramach szkoleń prowadzone były wykłady i warsztaty dotyczące badania jakości surowców, olejów tłoczonych na zimno i rafinowanych oraz ich przemian w czasie ogrzewania w wysokich temperaturach (smażenie zanurzeniowe oraz w cienkiej warstwie).

 
Pracownia Fermentacji i Biocenozy:

 • Zastosowanie chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas w analizie jakościowej i ilościowej składników żywności.
 • Zastosowanie chromatografii żelowej w analizie rozkładu mas cząsteczkowych polimerów.
 • Browarnictwo rzemieślnicze i domowe.

Pracowni Analizy i Technologii Owoców i Warzyw:

 • Kształtowanie barwy produktów spożywczych.
 • Technologia owocowo-warzywnych produktów minimalnie przetworzonych  z uwzględnieniem pakowania w atmosferze modyfikowanej.
 • Innowacje technologiczne i produktowe w przetwórstwie owocowo-warzywnym.
 • Reformulacja składu produktów owocowych i warzywnych jako sposób na lepszą żywność.
 • Jak skutecznie zachować jakość owoców i warzyw? Nowoczesne metody w postepowaniu pozbiorczym.
 • Domowe i przemysłowe przetwarzanie owoców i warzyw – krok po kroku.

Pracowni Chemii i Technologii Zbóż:

 • Szkolenia z analizy tekstury produktów zbożowych.
 • Szkolenia z oceny przebiegu procesu kleikowania skrobi.
 • Szkolenia z oznaczania całkowitego błonnika pokarmowego metodą AOAC.

INNE AKTYWNOŚCI:

Pracownia Badania Związków Lotnych i Aktywnych Sensorycznie:

 • Rozwiązywanie problemów związanych z aromatem żywności, w oparciu o szerokie doświadczenie naukowe i praktyczne. Analizy związków lotnych/zapachowych między innymi napojów alkoholowych i fermentowanych, olejków eterycznych, profilowanie związków lotnych/zapachowych surowców i produktów przemysłu spożywczego. Badania aplikacyjne wynikające  z profilu naukowego pracowni.
Pracownia Chemii i Technologii Tłuszczów:
 • Pracownicy PCiTT są organizatorami i współorganizatorami wielu krajowych i międzynarodowych sympozjów i konferencji naukowych związanych z tematyką tłuszczową. Obecnie jest przygotowywany kongres European Federation of Lipid Science and Technology, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 17-20.09.2023. Pracownicy PCiTT stanowią komitet organizacyjny tej konferencji, na której spodziewanych jest do 1000 uczestników z całego świata.
Pracownia Analizy i Technologii Owoców i Warzyw:
 • Ocena jakości surowców i produktów owocowych i warzywnych – skład podstawowy, cechy fizykochemiczne, związki bioaktywne.
 • Ocena parametrów barwy surowców i produktów spożywczych.
 • Zajęcia edukacyjne dla młodzieży z zakresu jakości, bezpieczeństwa i przetwórstwa owoców i warzyw.
 • Projekty linii technologicznych z zakresu przetwórstwa owoców i warzyw.
 • Opinie o innowacyjności.
 • Doradztwo w zakresie przetwórstwa owocowo-warzywnego.
 • Reformulacja składu produktów owocowych i warzywnych w celu podniesienia wartości odżywczych oraz uzyskania efektu czystej etykiety.
Pracownia Chemii i Technologii Zbóż:
 • Organizatorzy i współorganizatorzy krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych związanych z chemią i technologią zbóż. Obecnie pracownicy PCiTZ są zaangażowani w przygotowywanie międzynarodowej konferencji 15th International Symposium on Buckwheat „Buckwheat for health”, która odbędzie się w Puławach w dniach 26.06-3.07.2022.
 • Opinie o innowacyjności.
 • Doradztwo w projektowaniu linii technologicznych produktów zbożowych.
 • Warsztaty dydaktyczne dla dzieci i młodzieży.
 • Popularyzowanie nauki o zbożach.

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top