OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:

Zespół Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów
 • Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi i wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi.
 • Stan zasobności gleb w podstawowe makro- i mikroskładniki.
 • Struktura gleby (typy, wodoodporność agregatów na dynamiczne i statyczne działanie wody itp.).
 • Ruch wody w glebie oraz zdolności gleb do retencjonowania wody (typy gospodarki wodnej gleb).
 • Wpływ odkrywek kopalnianych (węgla brunatnego) na przekształcenia hydrologiczne gleb przyległych do wyrobisk.
 • Rolnicze i przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych oraz kompostów przygotowanych na bazie osadów i dodatków bioorganicznych.
Zespół Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
 • Czynniki warunkujące występowanie i aktywność drobnoustrojów w różnych środowiskach.
 • Liczebność i aktywność drobnoustrojów różnych środowisk w zależności od panujących warunków.
 • Czynniki warunkujące występowanie bakterii wiążących azot atmosferyczny i możliwości ich wykorzystania w praktyce.
 • Ocena preparatów mikrobiologicznych.
 • Tworzenie konsorcjów bakteryjnych do nowo wytwarzanych preparatów mikrobiologicznych stosowanych w praktyce rolniczej.
 • Ocena mikrobiologicznych i enzymatycznych wskaźników żyzności gleby.
 • Wpływ preparatów mikrobiologicznych na plonowanie roślin oraz przebieg procesu kompostowania odpadów organicznych.
 • Mikrobiologiczna optymalizacja procesu fermentacji metanowej.
 • Opracowywanie innowacyjnych bionawozów/biosymultorów z dodatkiem mikroorganizmów (m.in. Trichoderma sp., Bacillus sp., Pseudomonas sp.) promujących wzrost i plonowanie roślin.

  KONTAKT DO KATEDRY:

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  Prof. UPP dr hab. Alicja Niewiadomska

  E-mail: alicja.niewiadomska@up.poznan.pl 

  Telefon61-848-71-95

  Adresul. Szydłowska 50 , 60-665 Poznań

  wwwhttps://sparrow.up.poznan.pl/kg/pl 

  PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

  LP

  TEMAT

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

  KIEROWNIK PROJEKTU

  E-MAIL DO KIEROWNIKA

  OKRES REALIZACJI

  1

  Badania nad opracowaniem innowacyjnego nawozu organiczno-mineralnego z pofermentu

  POIR.02.03.02-30-0002/16

  Dr hab. Wojciech Czekała 

  wojciech.czekala@up.poznan.pl 

  2017-2018
  2

  Badania nad innowacyjną formułą nawozów organicznych

  RPLB.01.01.00-08-0047/16-00

  Dr hab. Wojciech Czekała

  wojciech.czekala@up.poznan.pl 

   2017-2019
  3

  Reakcja fluorescencji indukowanej promieniowaniem słonecznym oraz fotosyntezy roślinności torfowiska na stres wywołany symulowanym deficytem wodnym i podwyższoną temperaturą

  w warunkach klimatycznego eksperymentu manipulacyjnego

  UMO-2016/21/B/ST10/02271

  Prof. dr hab. Radosław Juszczak

  radoslaw.juszczak@up.poznan.pl 

  2017-2020
  4

  Opracowanie innowacyjnych środków wspomagających uprawę

  i ochronę roślin przy jednoczesnej poprawie ich zdrowotności

  i jakości gleb poprzez wykonanie badań przemysłowych

  i eksperymentalnych prac rozwojowych

  RPZP.01.01.00-32-0017/18-00

  Prof. dr hab. Jean Diatta

  jean.diatta@up.poznan.pl 

  2019-2021


  ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):

  Zespół Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów

  • 81/2016/B; 2016-2019: Wykonanie podstawowych, niezbędnych badań gleboznawczych na obszarze wokół projektowanej odkrywki Ościsłowo na ok. 10 808 ha – rejon 1 oraz sporządzenia opracowania z przeprowadzonych badań – etap I”
  • 50/2011/U; 2011-2021: Wpływ odkrywki węgla brunatnego Koźmin na zmienność warunków wodnych i szaty roślinnej obszaru Natura 2000 (starorzecze w Praksedowie i Dobrowie – 1,02 ha, starorzecze naprzeciw ujścia Rgilewki do Warty – 1,22 ha, wieś Dąbrowa – 500 m2, wieś Janów – 2,51ha)
  • 22/2017/B; 2017-2021: Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych w okolicach  obszaru Natura 2000 - Jezioro Gopło w latach 2017-2021”
  • 17/2019/B; 2019: Ocena jakości wód odprowadzanych z Odkrywki Jóźwin, Odkrywki Tomisławice i Odkrywki Drzewce oraz osadów ściekowych w ciekach odprowadzających te wody z uwzględnieniem zawartość metali (Cu, Pb, Zn, Ni, Cd, As, Cr, Hg) i ich wpływ na środowisko wodne”.
  • 33/2019/B; 2019-2020: Weryfikacja stref podatności na degradację odwodnieniową gleb wyznaczoną w 2013 roku w rejonie odkrywki węgla brunatnego Tomisławice - jako kontynuacja Etapu I i monitoringu zmian zalegania poziomów wód glebowo-gruntowych (z wyłączeniem obrębów geodezyjnych: Boguszyce, Pamiątka, Zielonka i Chlebowo gm. Wierzbinek)
  • 10/2020/U: Przygotowanie i analiza fizyko-chemiczna próbek glebowych oraz interpretacja uzyskanych wyników
  • 36/2020U: Przygotowanie i analiza fizyko-chemiczna  próbek glebowych oraz interpretacja uzyskanych wyników

  Zespół Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej

  • 27/2021/U Ekspertyza: Ocena przeżywalności bakterii z rodzaju Bacillus w dwóch innowacyjnych prototypach nawozowych
  • 86/2021/U Badanie aktywności metabolicznej testowanych prototypów nawozów oraz samych liofilizatów: a) ocena zjadliwościutworzonego konsorcjum bakteryjnego względem patogenów grzybowychtakich jak: Alternaria alternata, Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Botrytis sp
  • 87/2021/U Badanie aktywności metabolicznej testowanych prototypów nawozów oraz samych liofilizatów: b) ocena rozkładu słomy  rzepakowej w warunkach kontrolowanych doświadczeńwazonowych po wprowadzniu badanego konsorcjum bakteryjnego oraz najlepiej prorokującego preparatu handlowego wybranego na podstawie analiz zadania pierwszego

  APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
  • Zestaw cylindrów i sit to pomiaru uziarnienia (składu granulometrycznego) gleb metodą areometryczno-sitową
  • Blok piaskowy Eijkelkamp do badań pojemności wodnej gleb w zakresie pF 0-2,0
  • Zestaw komór wysokociśnieniowych firmy Soilmoisture Equipment Corp do badań pojemności wodnej gleb zakresie pF 2,0 – 4,0
  • Sprzęt do pomiaru wybranych parametrów gleb (przewodność elektryczna, wilgotność, pH, temperatura) oraz wód (przewodność elektrolityczna, pH, potencjał redoks, temperatura, zawartość substancji stałych rozpuszczonych - TDS ) w terenie (in-situ)
  • Zestaw infiltrometrów pierścieniowych do pomiaru przewodności hydraulicznej gleby w stanie nienasyconym.
  • Spektrometr absorpcji atomowej (AAS) do oznaczania zawartości makro i mikroskładników w różnych materiałach środowiskowych (gleba, woda, osady ściekowe, materiał roślinny itp.)X
  • Spektrometr absorpcji atomowej (AAS) Varian Spectra 220 FS z przystawką do generacji wodorków do oznaczania zawartości metaloidów (Hg, As, Sb, Se, Sn) w materiałach środowiskowych. Na wymienionym aparacie oznacza się także koncentrację takich pierwiastków jak Al, Ti i Si,  które wymagają atomizacji w płomieniu acetylenu z podtlenkiem azotu.
  • Spektrometr UV-Vis Cary 60 z kuwetą przepływową do oznaczeń w szerokim zakresie spektralnym od 190 do 1100 nm, mający także możliwość skanowania w zadanym zakresie spektralnym;
  • Analizator elementarny Vario Max firmy Elementar  do oznaczania zawartości: węgla, azotu i siarki w różnych próbkach środowiskowych;
  • Zestaw do mineralizacji próbek oraz oznaczania azotu metodą Kjeldahla w różnych próbkach środowiskowych;
  • Zestaw urządzeń do badań parametrów struktury gleby: wodoodporność statyczna i dynamiczna, mechaniczna wytrzymałość, agregacja wtórna, prędkość podsiąku kapilarnego, pojemność wodna itp.
  • Mikroskop fluorescencyjny z oprogramowaniem
  • Pracownia genetyczna: termocykler, qubit,
  • Komory laminarne
  • Autoklawy, aparaty Kocha
  • Liczniki kolonii mikroorganizmów
  • Inkubatory do hodowli mikroorganizmów
  • Chromatograf gazowy

  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
  • kursy i szkolenia z zakresu: zrównoważonego nawożenia, diagnostyki gleb i roślin w kierunku oceny jakości plonu, prawidłowego zagospodarowania bioodpadów (procesy kompostowania), gospodarki odpadami komunalnymi, oceny stanu środowiska w aspekcie zmian degradacyjnych;
  • szkolenia i doradztwo w zakresie szeroko pojętego gleboznawstwa (genezy, analizy i klasyfikacji przyrodniczej oraz użytkowej gleb);
  • szkolenia w zakresie stosowania preparatów mikrobiologicznych.

  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top