OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • ochrona i kształtowanie zasobów glebowych;
 • czasowe i przestrzenne zróżnicowanie właściwości gleb, w tym węgla i materii organicznej;
 • ocena stopnia przekształceń antropogenicznych i naturalnych gleb;
 • geneza, klasyfikacja i kartografia gleb;
 • gospodarka wodna gleb uprawnych;
 • analizy stanu zanieczyszczenia gleb związkami mineralnymi w szczególności metalami ciężkimi;
 • monitoring gleb;
 • numeryczne mapowanie gleb i ich właściwości;
 • analizy składu chemicznego wód powierzchniowych i gruntowych;
 • analizy przestrzenno-czasowej zmienności środowiska w kontekście jakościowej i ilościowej ochrony zasobów, a także w aspekcie zrównoważonego gospodarowania przestrzenią;
 • badania zmian środowiska z wykorzystaniem materiałów kartograficznych i teledetekcyjnych;
 • ocena ładu przestrzennego w kontekście zrównoważonej urbanizacji i swoboda planistyczna gmin w Polsce;
 • badania nad uproduktywnieniem terenów zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku działalności gospodarczej człowieka, terenów po górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego i kruszyw naturalnych, ale również na składowiskach popiołów elektrownianych;
 • ocena prawidłowości wykonywanych prac rekultywacyjnych przez sprawców przekształceń na terenie powiatów konińskiego i kolskiego;
 • badanie właściwości rozwijających się Technosoli na terenach pogórniczych;
 • wdrażanie idei rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w Polsce we Wspólnej Polityce Rolnej;
 • ocena wpływu zmian użytkowania gruntów na różnorodność krajobrazową Wielkopolski;
 • ocena zmian zagospodarowania i stanu ekologicznego wybranych gmin Wielkopolski podlegających urbanizacji.

KONTAKT DO KATEDRY:

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

Prof. dr hab. inż. Jolanta Komisarek

E-mail: jolanta.komisarek@up.poznan.pl, kgir@up.poznan.pl 

Telefon61-846-64-36, 37
Adres
ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań
www
http://www.up.poznan.pl/kgir/drupal/

PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

LP

TEMAT

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

KIEROWNIK PROJEKTU

E-MAIL DO KIEROWNIKA

OKRES REALIZACJI

1.

Oszacowanie strumieni netto dwutlenku węgla wymienianych pomiędzy ekosystemem leśnym na gruntach porolnych a atmosferą z wykorzystaniem metod spektroskopowych i numerycznychmetod pomiarowych GDLP Prof. dr hab. Janusz Olejnik

janusz.olejnik@up.poznan.pl

2011 - 2016

2.

Innowacje technologiczne oraz systemu monitoringu, prognozowania i operacyjnego planowania działań melioracyjnych dla precyzyjnego gospodarowania wodą w skali obiektu melioracyjnego NCBR 
Biostrateg
Prof. Dr hab. Mariusz Sojka

mariusz.sojka@up.poznan.pl

2018 - 2020

3.

Kartowanie glebowe na Stacjach Bazowych ZMŚP: Karkonosze, Biała Góra, Morasko, Wigry, Koniczynka, Puszcza Borecka
Ministerstwo Klimatu i Środowiska/ UAM
Prof. dr hab. Jolanta Komisarek

jolanta.komisarek@up.poznan.pl

2017 - 2021

4. 

Badania nad systemami płodozmiennymi gruntów pogórniczych rekultywowanych i zagospodarowanych rolniczo, w tym odbiór i kontrola prawidłowości rekultywacji i ich zagospodarowania
Urząd Marszałkowski
Prof. dr hab. inż.
Mirosława Gilewska

prof. UPP dr hab. inż. Krzysztof Otremba

miroslawagilewska@wp.pl
krzysztof.otremba@up.poznan.pl 

2017 - 2021

5.

Jakość wody w zbiornikach wodnych budowanych w ramach rekultywacji wodnej wyrobisk końcowych
Urząd Marszałkowski
prof. UPP dr hab. inż. Krzysztof Otremba

krzysztof.otremba@up.poznan.pl

2018 - 2019

6.

Badania nad wartością ekologiczną ekosystemów powstających w procesie rekultywacji leśnej
Urząd Marszałkowski
prof. UPP dr hab. inż. Krzysztof Otremba

krzysztof.otremba@up.poznan.pl

2018 - 2019

7.

Analiza zapisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych dotyczących ochrony gruntów zrekultywowanych w kierunku rolniczym
Urząd Marszałkowski
prof. UPP dr hab. inż. Krzysztof Otremba

krzysztof.otremba@up.poznan.pl

2020 - 2021

8.

Opiniowanie rekultywacji wykonanej przez kopalnictwo i innych sprawców przekształceń środowiska przyrodniczego
Urząd Marszałkowski
Prof. dr hab. inż.
Mirosława Gilewska

prof. UPP dr hab. inż. Krzysztof Otremba

miroslawagilewska@wp.pl


krzysztof.otremba@up.poznan.pl 

2017 - 2021

APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
 • spektrofotometr absorpcji atomowej (Agilent Technologies 200 Series AA); • analizator węgla i azotu (Multi N/C 3100 Analytikjena); • sepktofotometr UV/Vis (AnalyticJena SPECORD 50 PLUS;
 • analizator rtęci (AMA 254);
 • stanowisko do mineralizacji i destylacji azotu metodą Kiejdahla (Foss Kjeltec 8100);
 • aparaty Richards’a do oznaczenia zdolności retencyjnych gleb;
 • instrumenty geodezyjne;
 • archiwum kartograficzne
 • podstawowy sprzęt do badań terenowych i laboratoryjnch gleb.

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
 • wykorzystanie produktów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz danych INSPIRE na potrzeby planowania przestrzennego;
 • bazy danych i analizy przestrzenne w GIS;
 • organizacja szkoleń i workshopów zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim z zakresu:
 • opisu, systematyki i kartografii gleb,
  1. monitoringu środowiska glebowego,
  2. glebowych badań terenowych,
  3. parametryzacji środowiska glebowego,
  4. oceny przekształceń antropogenicznych,
  5. remediacji i rewitalizacji gleb. 

INNE AKTYWNOŚCI:
 • możliwość udostępnienia historycznych map;
 • opinie i ekspertyzy dotyczące prawidłowości wykonanej rekultywacji w kierunkach rolniczych leśnych i innych;
 • opinie i ekspertyzy dotyczące utraty wartości użytkowej gruntów;
 • koncepcje i projekty rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych.

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top