OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • Ocena stanu rolniczego wykorzystania zasobów łąk oraz ich roli pozapaszowej na rzecz środowiska i krajobrazu przyrodniczego
 • Badania fitosocjologiczne i siedliskowe nad przekształceniami zbiorowisk trawiastych w aspekcie przyrodniczym i użytkowym
 • Badania nad właściwościami biologicznymi i fitochemicznymi roślin łąkowych
 • Optymalizacja nawożenia i renowacji użytków zielonych
 • Optymalizacja gospodarki pastwiskowej oraz technologii konserwacji pasz z użytków zielonych
 • Ocena wartości użytkowej odmian hodowlanych roślin łąkowych do celów paszowych i darniowych
 • Badania nad doskonaleniem technologii produkcji nasion traw
 • Badania nad odtwarzaniem cennych pod względem przyrodniczym zbiorowisk roślinnych

  KONTAKT DO KATEDRY:

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  Prof. dr hab. inż. Piotr Goliński

  E-mail: pgolinsk@up.poznan.pl 

  Telefon61 848-74-14

  Adresul. Dojazd 11, 60-632 Poznań

  wwwhttp://www.up.poznan.pl/kl/ 

  PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

  LP

  TEMAT

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

  KIEROWNIK PROJEKTU

  E-MAIL DO KIEROWNIKA

  OKRES REALIZACJI

  1

  Effect of climatic changes on grassland growth, its water conditions and biomass FINEGRASS

  Polish-Norwegian Research Programme

  prof. dr hab. Piotr Goliński

  pgolinsk@up.poznan.pl 

  2013-2017
  2

  Shared innovation space for sustainable productivity of grasslands in Europe INNO4GRASS

  Horizon 2020

  prof. dr hab. Piotr Goliński

  pgolinsk@up.poznan.pl 

  2017-2021
  3

  Tools for information to farmers on grasslands yields under stressed conditions to support management practices GRASSAT

  Polish-Norwegian Research Programme

  POLNOR 2019

  prof. dr hab. Piotr Goliński

  pgolinsk@up.poznan.pl 

  2020-2023
  4

  Wpływ pól elektromagnetycznych stosowanych w komunikacji bezprzewodowej na wzrost i rozwój roślin zielnych

  NCN

  MINIATURA 4

  dr Marek Czerwiński

  marek.czerwinski@up.poznan.pl 

  2021
  5

  Pozyskiwanie najwyższej jakości wołowiny kulinarnej w oparciu o żywienie pastwiskowe bydła sterowane za pomocą systemu IoT PROECOFARM

  PROW 2014-2020

  WSPÓŁPRACA III 

  prof. dr hab. Piotr Goliński

  pgolinsk@up.poznan.pl 

  2021-2023


  ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
  • Możliwości zwiększenia produkcyjności użytków zielonych
  • Możliwości poprawy jakości runi użytków zielonych
  • Dobór gatunków do mieszanek na nowo zakładane użytki zielone z uwzględnieniem warunków siedliskowych
  • Renowacja użytków zielonych z wykorzystaniem siewnika do siewu bezpośredniego Vredo
  • Projekty pastwisk kwaterowych dla różnych gatunków zwierząt
  • Testowanie przydatności genotypów traw do użytkowania pastewnego i trawnikowego
  • Doskonalenie technologii produkcji nasion traw w oparciu o doświadczenia polowe
  • Testowanie przydatności nawozów nowej generacji w nawożeniu traw i motylkowatych
  • Odtwarzanie cennych pod względem przyrodniczym zbiorowisk łąkowych
  • Optymalizacja wykorzystania potencjału łąk śródleśnych w gospodarce leśnej, w tym renowacja łąk śródleśnych
  • Monitoring i waloryzacja siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000
  • Monitoring siedlisk poddanych kompensacji przyrodniczej
  • Monitoring i waloryzacja przyrodnicza oraz użytkowa terenów w zasięgu oddziaływania zakładów przemysłowych (np. kopalni odkrywkowych, hut)
  • Ocena roślinności terenów przydroży o różnym natężeniu ruchu drogowego w kontekście wskazania gatunków odpornych na stresy abiotyczne i biotyczne oraz wytyczenia działań umożliwiających kształtowanie roślinności przyjaznej dla otoczenia, jednocześnie umożliwiającej zachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  • Ocena muraw boisk sportowych, pól golfowych i innych terenów trawnikowych i darniowych

  APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
  • Laboratorium z wyposażeniem do specjalistycznych analiz chemicznych materiału roślinnego (w tym węglowodany strukturalne i rozpuszczalne w wodzie, składniki mineralne, barwniki roślinne)
  • Stacja doświadczalna w RGD Brody z wyposażeniem do prowadzenia badań polowych na trwałych i przemiennych użytkach zielonych (w tym dotyczące wartości użytkowej nowych genotypów traw i motylkowatych, renowacji TUZ – siewnik Vredo, nawożenia użytków zielonych) oraz w zakresie nasiennictwa traw
  • Mobilny sprzęt pomiarowy do badania w terenie stanu siedliska glebowego i fizjologicznego roślin (m.in. zestaw do pomiaru wilgotności i temperatury gleby, chlorofilomierz SPAD, miernik NDVI, LCi T Kompaktowy system do pomiaru wymiany gazowej – intensywności fotosyntezy, miernik LAI Accupar)

  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
  • Szkolenie dla rolników i doradców rolniczych z zakresu innowacyjnych rozwiązań w nawożeniu, pielęgnacji, renowacji i użytkowaniu łąk i pastwisk
  • Szkolenie dla rolników i doradców rolniczych z zakresu efektywnego wykorzystania użytków zielonych w żywieniu bydła
  • Szkolenie dla przedstawicieli administracji rolnej z zakresu roli i funkcji użytków zielonych w aspekcie wdrażania zasad wspólnej polityki rolnej UE
  • Szkolenie w zakresie waloryzacji przyrodniczej – metodyka i zastosowanie w ochronie przyrody oraz środowiska
  • Szkolenie na temat ekosystemów obszarów rolniczych jako źródeł pozyskiwania surowców na cele pozapaszowe (zioła lecznicze, jadalne, przyprawowe, higieniczno-kosmetyczne, itp.)


  INNE AKTYWNOŚCI:
  • Popularyzacja roli nauk rolniczych w zrównoważonym rozwoju współczesnego świata, ochronie bioróżnorodności i klimatu – oferta edukacyjna dla szkół, happeningi naukowo-edukacyjne, media społecznościowe itp.

  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top