OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:

ZESPÓŁ FIZJOLOGII I BIOCHEMII ZWIERZĄT
 • ksenobiotyki i metabolizm (fitoestrogeny, resweratrol)
 • efekt synbiotyków i probiotyków in ovo
 • metabolizm tkanki tłuszczowej, mięśniowej oraz wątroby
 • funkcje endokrynne trzustki
 • peptydy/neuropeptydy/hormony w regulacji behawioru pokarmowego w kontekście powstawania otyłości oraz cukrzycy
 • patofizjologia otyłości, cukrzycy, chorób psychicznych oraz alergii
 • fizjologia i patofizjologia zwierząt gospodarskich i towarzyszących
PRACOWNIA HISTOLOGII I EMBRIOLOGII ZWIERZĄT 
 • histologia i morfogeneza narządów układu pokarmowego kręgowców (gady, ptaki i ssaki) oraz historóżnicowanie struktur błony śluzowej
 • histologia i morfogeneza narządów płciowych i narządów układu moczowego
 • angioarchitektura narządów układu pokarmowego i narządów płciowych z uwzględnieniem procesów angiogenezy
PRACOWNIA ANATOMII ZWIERZĄT
 • Unaczynienie głowy zwierząt domowych, dzikich i towarzyszących
 • Zmiany morfologiczne/anatomiczne w obrębie narządu węchu zwierząt

  KONTAKT DO KATEDRY:

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  Dr Paweł Kołodziejski

  E-mail: pawel.kolodziejski@up.poznan.pl

                wmwz.kfibz@up.poznan.pl

  Telefon61-848-71-96

  Adresul. Wolyńska 35, 60-637 Poznań

  wwwwww.sites.google.com/view/wmwz-kfbbz-pl/home/projekty-naukowe?authuser=0

  PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

  LP

  TEMAT

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

  KIEROWNIK PROJEKTU

  E-MAIL DO KIEROWNIKA

  OKRES REALIZACJI

  1

  Wpływ speksyny na profil hormonalny i metaboliczny w mysim i szczurzym modelu cukrzycy typu 2

  NCN

  dr Paweł Kołodziejski

  pawel.kolodziejski@up.poznan.pl

  2016-06-10 - 2019-06-09
  2

  Rola adropiny w regulacji funkcji adipocytów oraz komórek alfa i beta wysp trzustkowych

  NCN

  dr hab. Marek Skrzypski, Prof. UPP

  marek.skrzypski@up.poznan.pl

  2017-07-06 - 2022-01-05
  3

  Rola neuropeptydu B w regulacji funkcji preadipocytów szczura i świni

  NCN

  dr Tatiana Wojciechowicz

  tatiana.wojciechowicz@up.poznan.pl

  2017-02-24 - 2021-12-23
  4

  Działanie resweratrolu u nieotyłych szczurów z uwarunkowaną genetycznie cukrzycą typu 2

  NCN

  Dr hab. Katarzyna Szkudelska, Prof. UPP

  Katarzyna.szkudelska@up.poznan.pl

  2016-07-20 -2020-07-19
  5

  Rola mitochondrialnego peptydu MOTS-c w funkcjonowaniu trzustki i tkanki tłuszczowej

  NCN

  Dr hab. Maciej Sassek

  maciej.sassek@up.poznan.pl

  2019-07-24 - 2022-07-23
  6

  Feniksyna jako nowy regulator funkcji komórek alfa i beta trzustki

  NCN

  dr Maria Billert

  maria.billert@up.poznan.pl

  2018-01-30 - 2021-01-29
  7

  SARMs jako modulatory funkcji metabolicznych i stresu oksydacyjnego tkanki tłuszczowej i serca w szczurzym modelu otyłości – badania in vitro i in vivo

  NCN

  mgr. inż. Natalia Leciejewska

  natalia.leciejewska@up.poznan.pl

  2020-06-26 - 2023-06-25
  8

  Wpływ diety wysokotłuszczowej i wysokowęglowodanowej na profil molekularny stanu zapalnego na modelu zwierzęcym otyłości w astmie

  NCN

  Projekt w konsorcjum z Uniwersytetem Medycznym im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  dr Dawid Szczepankiewicz

  dawid.szczepankiewicz@up.poznan.pl

  2020-05-18 - 2024-05-18
  9

  Rola speksyny w funkcjonowaniu endokrynnym trzustki różnych gatunków

  NCN

  Dr hab. Maciej Sassek

  maciej.sassek@up.poznan.pl

  2017-09-12 - 2018-09-11
  10

  Analiza rozwoju sznurów płciowych i kanalików sieci jajnika w aspekcie różnicowania komórek pęcherzykowych i ich relacji z komórkami linii płciowej u kota domowego (Felis silvestris catus

  NCN

  Dr Ewelina Prozorowska

  ewelina.prozorowska@up.poznan.pl

  2021-12-15 - 2022-12-14
  11

  LEAP2 jako modulator metabolizmu tkanki tłuszczowej oraz trzustki w cukrzycy typu 2

  NCN

  dr Paweł Kołodziejski

  pawel.kolodziejski@up.poznan.pl

  2021-12-27 - 2025-12-26
  12

  Model ex vivo układu podwzgórze-przysadka – alternatywa dla badań in vivo na zwierzętach. Udział feniksyny w modulacji aktywności osi gonadotropowej u owiec

  NCN

  Projekt w konsorcjum  z Instytutem Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk

  dr inż. Ewa Pruszyńska-Oszmałek;

  dr Dawid Szczepankiewicz

  ewa.pruszyńska@up.poznan.pl 

  dawid.szczepankiewicz@up.poznan.pl

  2022-02-03 - 2026-02-02  ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):

  ZESPÓŁ FIZJOLOGII I BIOCHEMII ZWIERZĄT 

  Planowanie i przeprowadzanie badań na zwierzętach laboratoryjnych w warunkach in vivo i in vitro:

  • badania nad oddziaływaniem ksenobkiotyków, dodatków paszowych, peptydów i innych substancji biologicznie aktywnych na procesy metaboliczne w żywym organizmie;
  • cukrzyce doświadczalne, otyłość, astma, model depresji i manii;
  • szerokie spektrum analiz biochemicznych w komórkach i tkankach zwierząt;
  • oznaczenia ilościowe hormonów we krwi i tkankach (RIA, EIA etc.);
  • analizy z zakresu biologii molekularnej (Western blot, RT-PCR etc.);
  • badania na izolowanych komórkach tłuszczowych, mięśniowych, wyspach trzustkowych, hepatocytach;
  • wykorzystanie techniki perfuzji trzustki;
  • pomiary procesów metabolicznych takich jak: dokomórkowy transport glukozy i kwasów tłuszczowych, lipoliza, lipogeneza
  • detekcja metabolitów komórkowych (glicerolu, mleczanu, ATP, cAMP, CO2);
  • pomiar potencjału wewnątrzkomórkowej błony mitochondrialnej;
  • mikroskopia konfokalna;
  • pomiary z wykorzystaniem promieniowania gamma i beta
  • praca z liniami komórkowymi (m.in. 3T3-L1, C2C12, INS-1E, HepG2, AML-12, αTC-1 i wiele innych)
  • Metody modyfikacji ekspresji genów (wyciszanie etc.)
  PRACOWNIA HISTOLOGII I EMBRIOLOGII ZWIERZĄT 

  I. Mikroskopia świetlna (LM)

  • Przygotowywanie preparatów histologicznych metodą parafinową
  • Metody barwienia: topograficzne, histochemiczne i immunohistochemiczne
  • Analizy morfometryczne na preparatach histologicznych
  • Analizy trójwymiarowe (3D imaging) odwzorowania struktur mikroskopowych
  • Aplikacja metody spektroskopii Ramana w badaniach nad procesem rogowacenia 

  II. Mikroskopia elektronowa skaningowa  i transmisyjna (SEM, TEM)

  • Metody przygotowania prób biologicznych i niebiologicznych do SEM
  • Metody przygotowania preparatów z użyciem żywic syntetycznych do TEM

  III. Preparatyka mikrokrozyjna

  • Metody przygotowania odlewów naczyń krwionośnych do trójwymiarowej wizualizacji angioarchitektury badanych narządów
  PRACOWNIA ANATOMII ZWIERZĄT
  • Wykonywanie preparatów anatomicznych
  • Wykonywanie odlewów naczyń krwionośnych

  APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:

  PRACOWNIA IZOTOPOWA:
  • czytnik promieniowania gamma WIZARD2
  • licznik ciekłoscyntylacyjny (beta) Tri-Carb 3110  
  LABORATORIUM BIOLOGII MOLEKULARNEJ:
  • system dokumentacji obrazów z możliwością pomiaru chemiluminescencji i fluorescencji Chemidoc Touch Biorad
  • czytnik mikropłytek Synergy 2 Biotek
  • Real-Time PCR System QuantStudio 12K Flex
  • stacja pipetująca 4titude 4LAB
  • czytnik fluorescencji Victor 2 Perkin Elmer
  LABORATORIA DO PRACY Z KOMÓRKAMI 
  • Komory laminarne i inkubatory do hodowli komórkowych
  • Microtom Leica
  • Kriostat Leica
  • Mikroskop konfokalny Zeiss LSM 510 Meta
  • Mikroskopy odwrócone
  • Homogenizatory nożowe, kulkowe i ultradźwiękowe
  • Koncentratory próbek
  • Wirówki, termomiksery, termocyklery 
  ZWIERZĘTARNIA DOSTOSOWANA DO PRACY Z MYSZAMI I SZCZURAMI LABORATORYJNYMI


  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:

  • szkolenia dla osób uczestniczących w doświadczeniach na zwierzętach

  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top