OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 •  Projektowanie i ocena  składu, właściwości oraz jakości produktów mleczarskich.
 • Projektowanie cech jakościowych produktów mleczarskich o zwiększonej wartości prozdrowotnej, np. w wyniku dodatku białek serwatkowych.
 • Otrzymywanie innowacyjnych produktów fermentowanych z różnych rodzajów mleka.
 • Zwiększanie wartości prozdrowotnej produktów mleczarskich poprzez wykorzystanie składników bioaktywnych.
 • Wykorzystywanie naturalnych  substancji bioaktywnych w produktach mleczarskich.
 • Pilotażowe produkcje produktów mleczarskich z innowacyjnym dodatkiem lub modyfikacją składu.
 • Doskonalenie technologii produkcji i właściwości sera smażonego.
 • Ocena przydatności serów pasta filata do pakowania, porcjowania i ogrzewania.
 • Modyfikacje składu mleka przerobowego w technologii mleka fermentowanego.
 • Dobór kultur starterowych w procesach fermentacji mleka i serowarstwie.
 • Projektowanie i doskonalenie cech produktów z mleka koziego i mleka klaczy.
 • Modyfikacje składu mieszanek na bazie mleka w proszku.
 • Technologie przekąsek serowych.
 • Analiza stopnia rozwodnienia na podstawie temperatury zamarzania mleka.
 • Monitorowanie stanu czystości powierzchni różnych obiektów w zakładach produkcyjnych na podstawie pomiaru ATP (bioluminescencja).
 • Ocena zakresu zmian tekstury i konsystencji produktów mleczarskich poddawanych przechowywaniu.
 • Ocena aktywności przeciwutleniającej prozdrowotnych produktów mleczarskich.
 • Badanie synerezy jogurtów i wycieków w serach podczas przechowywania.
 • Analiza aktywności i mobilności wody w produktach mleczarskich.
 • Pomiar aktywności wody; dokonywanie klasyfikacji żywności na podstawie wartości aktywności wody; ocena czynności technologicznych na wartość aktywności wody; prognozowanie możliwości rozwoju mikroflory patogennej w żywności; ocena stabilności przechowalniczej i ustalanie warunków przechowywania żywności.
 • Badania marketingowe i testy konsumenckie, analiza atrakcyjności nowych rynków, analiza akceptowalności, proponowanie kierunków rozwoju produktów mleczarskich.
 • Profilowa ocena sensoryczna produktów wraz z opracowaniem zbioru deskryptorów oceny; badanie profilu emocji.
 • Analiza  wpływu spożycia produktów mleczarskich przez osoby z chorobami dietozależnymi.
 • Wykorzystanie produktów mleczarskich w diecie osób zdrowych i chorych.
 • Suszenie rozpyłowe płynnych produktów spożywczych.
 • Suszenie konwekcyjne płodów rolnych i innych produktów spożywczych.
 • Suszenie sublimacyjne i mikrofalowo-próżniowe żywności.
 • Hybrydowe techniki suszenia żywności.
 • Aglomeracja proszkowych produktów spożywczych.
 • Właściwości fizykochemiczne (np. badanie higroskopijności, stopnia zbrylania proszków) i bioaktywne żywności suszonej.
 • Technologia i właściwości proszków spożywczych.
 • Próżniowe zatężanie roztworów.
 • Elektrochemiczny (woltamperometryczny) pomiar zawartości witaminy C w płynach.
 • Studia nad możliwością automatycznej identyfikacji zakończenia suszenia i rozpoczęcia chłodzenia ziarna zbóż i nasion rzepaku w grubej nieruchomej warstwie.
 • Badanie zmian jakości technologicznej i mikrobiologicznej ziarna zbóż i nasion roślin oleistych zachodzących podczas obróbki pozbiorowej.
 • Tworzenie narzędzi prognostycznych do optymalizacji przebiegu procesów technologicznych i przewidywania jakości mikrobiologicznej i technologicznej surowców i otrzymywanych produktów spożywczych z wykorzystaniem metod matematycznych oraz sztucznej inteligencji (sztuczne sieci neuronowe).

KONTAKT DO KATEDRY:

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

Prof. UPP dr hab. Dorota Cais-Sokolińska

E-mail: cais@up.poznan.pl

Telefon61-848-73-16, 61-848-73-17
Adres
Ul. Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań

wwwhttps://www1.up.poznan.pl/kjpm/kontakt,2 


PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

LP

TEMAT

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

KIEROWNIK PROJEKTU

E-MAIL DO KIEROWNIKA

OKRES REALIZACJI

1

Projektowanie jakości, wartości odżywczej i cech prozdrowotnych produktów mleczarskich oraz sparametryzowanie modelu zachowania ich konsumentów

506.784.03.00 UPP/WNZZ Prof. UPP dr hab. Dorota Cais-Sokolińska

cais@up.poznan.pl 

01.01.2021 -31.12.2021
2

Ocena jakości innowacyjnych produktów mleczarskich na bazie mleka fermentowanego przy udziale bakterii probiotycznych i z dodatkiem substancji biologicznie czynnych

506.784.03.00 UPP/WNZZ

Prof. UPP dr hab. Dorota Cais-Sokolińska

cais@up.poznan.pl 

01.01.2021 -31.12.2021
3

Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego wyprodukowanego w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków”

POIR.04.01.02-00-0008/18-0

Prof. dr hab. Jan Pikul jan.pikul@up.poznan.pl   01.09.2018 - 31.08.2021
4 Analiza właściwości fizyko-chemicznych i żywieniowych jogurtów probiotycznych wytworzonych w oparciu o modyfikacje procesu technologicznego prowadzące do redukcji immunoreaktywności białek mleka krowiego oraz z mleka koniowatych w aspekcie CMPA 506.784.03.00 UPP/WNZZ Dr inż. Joanna Teichert joanna.teichert@up.poznan.pl  01.01.2020 -31.12.2020
5 Projektowanie jakości i optymalizacja warunków wytwarzania produktów z mleka koziego o zwiększonej zawartości składników bioaktywnych 506.784.03.00 UPP/WNZZ Prof. UPP dr hab. Dorota Cais-Sokolińska cais@up.poznan.pl  01.01.2019 -31.12.2019
6 Ocena trwałości kefiru zawierającego galaktooligosacharydy (GOS), otrzymanego z mieszaniny mleka koziego i jego permeatu po procesie MF/UF
506.784.03 UPP/WNZZ
Dr inż.  Łukasz Kaczyński
lukasz.kaczynski@up.poznan.pl 
01.01.2019 -31.12.2019
7 System kontroli i sterowania ruchu ziarna w maszynach do siewu z zastosowaniem czujników piezoelektrycznych
0137/L-8/2016, NCBiR Lider VIII
Dr inż. Łukasz Gierz
lukasz.gierz@put.poznan.pl 
01.09.2019 – 01.01.2022
8 Determinanty stabilności cieplnej i punktu krioskopowego mieszaniny mleka koziego i jego permeatu po mikrofiltracji (MF/UF) będącej innowacyjnym surowcem do produkcji kefiru
507.784.18 UPP/WNZZ
Dr inż.  Łukasz Kaczyński
lukasz.kaczynski@up.poznan.pl 
01.01.2018 -31.12.2018
9 Ocena jakości i właściwości prozdrowotnych produktów mleczarskich ”termin od"
59/2018/U
Prof. UPP dr hab. Dorota Cais-Sokolińska
cais@up.poznan.pl 
28.05.2018 - 31.12.2018
10 Charakterystyka stabilności matrycy kazeiny i potencjału antyoksydacyjnego produktów mleczarskich wytworzonych w procesach fermentacyjnych
508.784.00 UPP/WNZZ
Prof. UPP dr hab. Dorota Cais-Sokolińska
cais@up.poznan.pl 
01.01.2018 - 31.12.2018
11 Wpływ polimeryzacji białek serwatkowych na parametry reologiczne jogurtu probiotycznego, w tym stabilność matrycy kazeinowo-albuminowo-globulinowej
507.784.17 UPP/WNZZ
Dr inż. Paulina Bielska
paulina.bielska@up.poznan.pl 
01.01.2018 -31.12.2018
12 Projektowanie jakości i warunków wytwarzania mleka fermentowanego o zwiększonej wartości prozdrowotnej
508.784.01 UPP/WNZZ
Prof. UPP dr hab. Dorota Cais-Sokolińska
cais@up.poznan.pl 
01.01.2017 - 31.12.2017
13 Technologiczne uwarunkowania syntezy kwasu 2-hydroksypropanowego w mleku fermentowanym
507.784.11 UPP/WNZZ
Dr inż.  Łukasz Kaczyński
lukasz.kaczynski@up.poznan.pl 
01.01.2017 -31.12.2017
14 Ocena potencjału antyoksydacyjnego jogurtu probiotycznego z dodatkiem polimeryzowanych białek serwatkowych
507.784.10 UPP/WNZZ
Dr inż. Paulina Bielska
paulina.bielska@up.poznan.pl 
01.01.2017 -31.12.2017
15 Ocena stanu jakościowego suszonego rozpyłowo soku truskawkowego z wykorzystaniem nowoczesnej techniki wspomagania komputerową analizą obrazu, modelowaniem neuronowym oraz sygnałem akustycznym
507.752.4 UPP/WNZZ
Dr inż. Krzysztof Przybył
krzysztof.przybyl@up.poznan.pl 
01.03.2017 – 31.12.2017

ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
 •  Analiza składu i jakości produktów mleczarskich.
 • Projektowanie i ocena jakości funkcjonalnych napojów na bazie mleka.
 • Ocena zafałszowania żywności, np. sorbetów na obecność laktozy.
 • Próby trwałościowe, optymalizacja warunków przechowywania surowców i produktów w kontrolowanych warunkach temperatury i wilgotności.
 • Wyznaczanie kinetyki, zużycia energii oraz optymalnych warunków suszenia konwekcyjnego produktów spożywczych.
 • Wyznaczanie optymalnych warunków suszenia rozpyłowego płynnych produktów spożywczych (w szczególności koncentratów soków oraz przecierów owoców i warzyw, ekstraktów, aromatów, emulsji, produktów mlecznych).
 • Badanie właściwości fizykochemicznych proszków i granulatów spożywczych.
 • Ocena retencji właściwości bioaktywnych żywności podczas suszenia.
 • Badanie czystości powierzchni, analiza bioluminescencji powierzchni abiotycznych; analiza luminescencji – pomiar ATP w roztworach wodnych; badanie skuteczności mycia w zakładach przemysłu spożywczego; badanie środowiska produkcyjnego; dopasowywanie stężeń roztworów myjących w procesie mycia i dezynfekcji w zakładzie produkcyjnym.
 • Ocena stanu cytologicznego mleka surowego, oznaczanie komórek somatycznych w mleku; ocena przebiegu reakcji kwasów nukleinowych komórek somatycznych z płynem diagnostycznym.
 • Pomiary tekstury i właściwości reologicznych mleka i produktów mleczarskich.
 • Ocena kinetyki koagulacji mleka w wyniku zmian kwasowości i działania enzymów; ocena aktywności kultur starterowych.
 • Obrazowanie mikroskopowe obiektów biologicznych, matrycy żywności, bakterii; topografia struktury żywności; wizualizacja makromolekuł mleka i produktów mleczarskich

APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
 • Analizatory składu mleka i serwatki; możliwość pomiaru zawartości tłuszczu, białka, kazeiny, białek serwatkowych, laktozy, mocznika, wolnych kwasów tłuszczowych, ciał ketonowych, laktoferyny, kwasów tłuszczowych MUFA, PUFA, SFA, UFA, PA, SA, kwasu β-hydroksymasłowego BHBA, Omega 3, Omega 6, kwasu cytrynowego, fruktozy, glukozy.
 • Teksturometr z przystawkami do pomiaru m.in. twardości, zwięzłości, kruchości, adhezyjności, spójności, rozciągliwości, podatności na cięcie.
 • Mierniki aktywności wody na podstawie pomiaru punktu rosy i sondy higrometrycznej.
 • Spektrofotometr do pomiaru barwy w różnych modelach np. CIELab, XYZ oraz możliwość określenia nasycenia barwy, indeksów bieli, zażółcenia, różnicy między próbkami, porównanie do wzorca.
 • Spektrofotometr UV-VIS.
 • Wiskozymetr do pomiaru lepkości (reowiskozymetry np. do jogurtu i reometr kulkowy np. do mleka).
 • Połyskomierz do pomiaru ilości odbitego światła określającego stopień połysku badanej powierzchni (trzy geometrie pomiaru odpowiadające różnym stopniom połysku: 20° dla wysokiego połysku, 60° dla średniego połysku i 85° dla matu).
 • Urządzenie do pomiaru gęstości nasypowej proszków.
 • Aautomatyczna szafa fermentacyjno-chłodnicza.
 • Wirówka laboratoryjna.
 • Wyparka laboratoryjna próżniowa.
 • Cieplarka/piec konwekcyjny.
 • Pasteryzatory.
 • Homogenizator laboratoryjny.
 • pH-metr i konduktometr do badania właściwości elektrycznych roztworów, np. do pomiaru konduktywności mleka.
 • Wirówka laboratoryjna.
 • Krioskop do badania temperatury zamarzania mleka, ocena rozwodnienia, ocena zafałszowania mleka poprzez rozwodnienie
 • Wagosuszarki.
 • Mikroskop optyczny z kamerą i stolikiem grzewczym, stereoskopowy.
 • Kamera inspekcyjna.
 • Systemy akwizycji danych wraz z sondami wilgotności względnej powietrza i termoelementami.
 • Anemometr.
 • Komora higrostatyczna umożliwiająca monitorowanie zmian jakości technologicznej i mikrobiologicznej biosurowców przechowywanych w kontrolowanych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych.
 • Suszarka do suszenia konwekcyjnego umożliwiająca analizę kinetyki suszenia biosurowców powietrzem o kontrolowanej prędkości przepływu i temperaturze od 50 do 140℃.
 • Suszarka niskotemperaturowa do badania przebiegu procesu suszenia surowców roślinnych w grubej nieruchomej warstwie w temperaturze bliskiej temperaturze otoczenia.
 • Stanowisko do akwizycji sygnału akustycznego (pomiar amplitudy dźwięku próbki).
 • Stanowisko do akwizycji obrazu (analiza barwy, kształtu, tekstury, krawędzi obiektów z bitmap próbki).
 • Stanowisko symulacyjne do projektowania sieci neuronowych (deep learning).
 • Pracownia mikrobiologiczna wyposażona w aparaturę i materiały niezbędne do badań jakości mikologicznej surowców roślinnych (autoklaw, cieplarki, mikroskopy stereoskopowy i mikrobiologiczny, wytrząsarka, homogenizator.
 • Hala z linią technologiczną do wytwarzania masła, jogurtu, kefiru i innego rodzaju mleka fermentowanego, lodów (linia w skali mikro, już od 2 L mleka przerobowego).
 • Linia technologiczna do produkcji serowarskiej (wanna serowarska koagulacyjna z płaszczem grzewczym, kocioł serowarski z mieszalnikiem automatycznym, stoły serowarskie ociekowe, stół gastronomiczny ze stali nierdzewnej, wanna solankowa, komora rozrostu, mikser gastronomiczny, prasy serowarskie, chusty serowarskie, formy do serów, bemary do parzenia masy serowej, grill elektryczny do topienia masy serowej, regał ociekowy do serów, witryna chłodnicza, nóż do dzielenia parzonej masy serowej, wędzarnie).

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
 • Kurs serowarstwa.
 • Kurs produkcji jogurtów, kefirów, lodów.
 • Kurs oceny wartości przerobowej mleka.
 • Warsztaty dla osób z nietolerancją laktozy.
 • Warsztaty z zasad przygotowywania zdrowych przekąsek.
 • Warsztaty z kreowanie nowych produktów mleczarskich.
 • Warsztaty z prowadzenia ocen sensorycznych.
 • Warsztaty z suszenia żywności (Żywność w proszku - produkcja i ocena jakości proszków).
 • Warsztaty z aglomerowania (Żywność aglomerowana - produkcja i ocena jakości aglomeratów).
 • Szkolenie teoretyczne i warsztatowe „Pomiary on-line temperatury i wilgotności”
 • Szkolenie teoretyczne i warsztatowe „Gospodarka wodno-energetyczna w przemyśle spożywczym”
 • Warsztaty z podstaw materiałoznawstwa – znakowanie materiałów.

INNE AKTYWNOŚCI:
 •  Realizacja procesów technologicznych w skali mikro.
 • Badania trwałościowe.

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top