ININ 2.0Katalog technologii i produktów opracowanych w ramach projektu ININ 2.0


Program pn. „Inkubator Innowacyjności 2.0” to przedsięwzięcie, które zostało zrealizowane w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).

Głównym celem Programu była promocja osiągnięć naukowych, zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0” został zrealizowany na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w ramach konsorcjum Life Science Innovation 2.0, którego członkami byli:

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Lider konsorcjum;
  • PLANTINOVA Sp. z o. o. – Członek konsorcjum nr 1 (spółka celowa Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich).

Jednostką odpowiedzialną za koordynację i nadzór nad działaniami projektowymi ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu było Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Wartość Projektu wynosi 1 210 000,00 PLN.

Wartość dofinansowania ze środków EFRR 1 100 000,00 PLN


W ramach realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” podjęte zostały działania w zakresie:

1. inicjowania oraz wzmacniania współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwania podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;

2. przygotowania projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;

3. zarządzania portfelem technologii obejmujące w szczególności:

- monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,

- analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,

- prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,

- analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem;

4. prowadzenia prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł;

5. działalności Brokerów innowacji.


Efekty realizacji projektu:

  • Realizacja 8 prac B+R
  • Realizacja 3 prac B+R w zakresie środowiskowym lub ekologicznym
  • Objęcie wsparciem w zakresie rozwoju kadr B+R 16 osób
  • Dokonanie 6 zgłoszeń patentowych
  • Dokonanie 2 zgłoszeń patentowych w zakresie ekoinnowacji, mających pozytywny wpływ na środowisko
  • Nawiązanie współpracy z 8 podmiotami z otoczenia gospodarczego
  • Utworzenie spółki spin off


Projektu zakończono 31 marca 2020 r.
Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0” był współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top