OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • Dendrochronologia.
 • Historia urządzania lasu.
 • Inwentaryzacja i urządzanie lasów różnych form własności (w tym miejskie, prywatne).
 • Inwentaryzacja i monitoring roślinności z wykorzystaniem zintegrowanych metod teledetekcji naziemnej, lotniczej i satelitarnej.
 • Korona a wzrost i przyrost drzew.
 • Modelowanie wzrostu drzewostanów.
 • Monitoring lasów.
 • Przebudowa drzewostanów i lasów. 
 • Przestrzeń wzrostu pojedynczego drzewa.
 • Przyrost wysokości i jego związki z warunkami atmosferycznymi.
 • Regulacja użytkowania głównego.
 • Smukłość drzew.
 • Stabilność lasu i drzewostanów.
 • Technologie geomatyczne (naziemny i lotniczy skaning laserowy; obrazy z dronów, lotnicze i satelitarne; techniki georadarowe)
  w badaniach przyrodniczych.
 • Teledetekcyjne metody szacowania biomasy drzewnej w ekosystemach leśnych.
 • Turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie lasu.
 • Waloryzacja funkcji lasu.
 • Wielkość biomasy aparatu asymilacyjnego różnych gatunków drzew w zależności od siedliska i wieku drzew.
 • Wielkość i wydajność aparatu asymilacyjnego upraw i młodników z różnymi gatunkami drzew.
 • Wykorzystanie naziemnego i lotniczego skaningu laserowego do monitorowania ekosystemów leśnych.

  KONTAKT DO KATEDRY:

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  Prof. dr hab. Roman Jaszczak (+48 693 320 021; roman.jaszczak@up.poznan.pl)
  Prof. UPP dr hab.inż. Cezary Beker + 48 505 030 413;  cezary.beker@up.poznan.pl)
  Dr inż. Paweł Strzeliński +48 603 126 578; pawel.strzelinski@up.poznan.pl)
  Prof. UPP dr hab. inż. Mieczysław Turski +48 885 880 138; 
  mieczyslaw.turski@up.poznan.pl)

  Adresul. Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznań

  wwwhttp://www.up.poznan.pl/kul/ 

  PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

  LP

  TEMAT

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

  KIEROWNIK PROJEKTU

  E-MAIL DO KIEROWNIKA

  OKRES REALIZACJI

  1

  PBS3/B8/26/2015: Opracowanie i wdrożenie systemu do oceny jakości tusz wieprzowych z wykorzystaniem technik laserowych

  MNiSW (NCBR; Program Badań Stosowanych)

  Dariusz Lisiak

  dariusz.lisiak@ibprs.pl 

  2022-2025
  2

  BIOSTRATEG1/267755/4AS/NCBR/2015: Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach

  MNiSW (NCBR; Biostrateg 1)

  Krzysztof Stereńczak

  k.sterenczak@ibles.waw.pl 

  2020-2023
  3

  POIR.01.01.01-00-1071/17; Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności

  MNiSW (NCBR; Program Operacyjny Inteligentny Rozwój)

  Łukasz Jedynak

  lukasz.jedynak@gispro.pl 

  2018-2020
  4

  Zadanie badawcze nr 25; Odporność roślin rzepaku na choroby powodowane przez grzyby i pierwotniaki

  MRiRW

  Małgorzata Jędryczka

  mjed@igr.poznan.pl 

  2021-2026


  ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):

  Prof. UPP dr hab.inż. Cezary Beker:
  • Weryfikacja stref podatności na degradację odwodnieniową gleb wyznaczona w 2013 roku w rejonie odkrywki węgla brunatnego Tomisławice – jako kontynuacja Etapu I i monitoringu zmian zalegania poziomu wód glebowo-gruntowych + Zadanie 2: Opracowanie dotyczące działki 77/4 w miejscowości Krogulec Wykonawca prof. UPP dr hab. inż. Cezary Beker (kierownik tematu prof. dr hab. Wojciech. Owczarzak praca zlecona 33/2019/B).
  • Środowiskowe aspekty przebudowy i budowy dróg leśnych z udziałem wybranych spoiw asfaltowych. Kierownik projektu: Andrzej Czerniak; Wykonawcy: Cezary Beker, Mieczysław Turski; Okres realizacji: 2021-2022.
  Prof. dr hab. Roman Jaszczak:
  • Użytkowanie drzewostanów a wartości progowe martwego drewna w lesie: rola w zachowaniu funkcjonalności i bioróżnorodności ekosystemu. Współwykonawca: Roman Jaszczak. Okres realizacji: 2012-2015.
  • Opinia w sprawie wielkości planowanego użytkowania głównego w projekcie planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Tułowice. Wykonawca: Roman Jaszczak. Rok realizacji: 2013.
  • Raport z monitoringu lasów Poznania. Część I – rok 2015. Współwykonawca: Roman Jaszczak. Rok realizacji: 2014-2018..
  • Raport z monitoringu lasów Poznania. Część II – rok 2016. Współwykonawca: Roman Jaszczak. Rok realizacji: 2014-2018.
  • Opinia w sprawie wielkości planowanego użytkowania głównego w projekcie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów komunalnych Lądka Zdroju. Wykonawca: Roman Jaszczak. Rok realizacji: 2016.
  • Opinia w sprawie potrzeby wyróżnienia stref zagospodarowania rekreacyjnego w lasach komunalnych Lądka Zdroju. Wykonawca: Roman Jaszczak. Rok realizacji: 2016.
  • Opinia o opracowaniu pt. Koncepcja zagospodarowania turystycznego dla Nadleśnictwa Świdnica wykonanego w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Brzegu. Wykonawca: Roman Jaszczak. Rok realizacji: 2016.
  • Temat badawczy „Program operacyjny dla regionu przyrodniczo-funkcjonalnego w ramach RDLP w Katowicach. Współwykonawca: Roman Jaszczak. Okres realizacji: 2015-2017.
  • Opinia w sprawie inwentaryzacji stanu lasu lasów spółki I.T.C. Investment S.A. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu na okres od 01.01.2018 do 31.12. 2027r. w obrębie Strzeszyn miasto Poznań. Wykonawca: Roman Jaszczak Rok realizacji: 2017.
  • Opinia w sprawie projektu Uchwały Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych w związku z klęską żywiołową wywołaną huraganowymi wiatrami w dnia 17 i 18 marca 2018r. Wykonawca: Roman Jaszczak. Rok realizacji: 2018.
  • Opinia o obowiązku niezwłocznego wprowadzenia odnowień po usunięciu drzewostanu tak, aby w przeciągu 5 lat uprawa była udatna i pozytywnie oceniona. Wykonawca: Roman Jaszczak. Rok realizacji: 2018.
  • Opinia w sprawie realizacji zapisów uproszczonego planu urządzenia lasu obowiązującego na okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2026r. według stanu na dzień 31 maja 2016 roku dla pododdziałów będących częścią lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w obrębie ewidencyjnym Strzeszynek. Wykonawca: Roman Jaszczak. Rok realizacji: 2018.
  • Opinia w sprawie stwierdzenia, że występowanie oddziałów, pododdziałów i wydzieleń leśnych nie oznacza podziału lasu prawnego i faktycznego na parcele. Wykonawca: Roman Jaszczak. Rok realizacji: 2018.
  • Strategia rozwoju turystyki w Parku Narodowym Gór Stołowych. Stabilność drzewostanów – studium wstępne. Wykonawca: Roman Jaszczak. Rok realizacji: 2019.
  • Opinia: Argumenty za ochroną lasów Nadleśnictwa Doświadczalnego Siemienice w związku z planowaną budową drogi ekspresowej S11. Wykonawca: Roman Jaszczak. Rok realizacji: 2018.
  • Opinia w sprawie planowanej wielkości użytkowania głównego w Nadleśnictwie Szklarska Poręba. Wykonawca: Roman Jaszczak. Rok realizacji: 2019.
  • Prognoza podaży surowca drzewnego w sudeckich nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Współwykonawca: Roman Jaszczak. Rok realizacji: 2018.
  • Opinia w sprawie Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka na okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2029t. Wykonawca: Roman Jaszczak. Rok realizacji: 2020.
  • Konflikt społeczny powstały w związku z realizacją celów gospodarki leśnej w Lesie Mokrzańskim. Wykonawca: Roman Jaszczak. Rok realizacji: 2021.
  • Strefy oddziaływania społecznego w Lesie Mokrzańskim. Wykonawca: Roman Jaszczak. Rok realizacji: 2021.
  • Nowelizacja Instrukcji Urządzania Lasu – głos w dyskusji i propozycje pewnych kierunkowych rozwiązań. Wykonawca: Roman Jaszczak. Rok realizacji: 2021.
  • Recenzja założeń do Planu Urządzenia Lasu dla lasów komunalnych miasta Poznania na lata 2023-2032. Wykonawca: Roman Jaszczak. Rok realizacji: 2021.
  • Analiza: Monitoring o ocena stanu lasów w Sudetach – omówienie podstawowych zagadnień w świetle literatury. Wykonawca: Roman Jaszczak. Rok realizacji: 2021.
  • Monitoring i ocena stanu lasu w Sudetach. Współwykonawca: Roman Jaszczak. Okres realizacji: 2021-2023
  Dr inż. Paweł Strzeliński:
  • Fotomapa koron drzew; Paweł Strzeliński – kierownik tematu; okres realizacji: 2006
  • Opracowanie koncepcji i metody wykorzystania zdjęć hemisferycznych i pomiarów LAI w inwentaryzacji lasu, w tym: wykonanie zdjęć hemisferycznych na powierzchniach próbnych i w wybranych drzewostanach, wykonanie pomiarów LAI; Paweł Strzeliński – kierownik tematu; okres realizacji: 2006
  • Możliwości zastosowania alternatywnych rozwiązań metodycznych w ocenie relacji między cechami terenu i siedliska, ilością i jakością produkcji drzewnej a stabilnością drzewostanów sosnowych w Wielkopolsce; Paweł Strzeliński – kierownik tematu; okres realizacji: 2006
  • Opracowanie metody inwentaryzacji lasu opartej na integracji danych pozyskiwanych różnymi technikami geomatycznymi; Paweł Strzeliński – wykonawca tematu; okres realizacji: 2006-2008
  • Relacje pomiędzy ilością i jakością produkcji drewna oraz stabilnością drzewostanów sosnowych; Paweł Strzeliński – wykonawca tematu; okres realizacji: 2006-2010
  • Ogólna charakterystyka uszkodzeń w wybranych drzewostanach sosnowych zachodniej Polski; Paweł Strzeliński – kierownik tematu; okres realizacji: 2007
  • Bilans węgla w biomasie drzew głównych gatunków lasotwórczych Polski; Paweł Strzeliński – kierownik tematu; okres realizacji: 2007-2011
  • Relacje między ilością i jakością produkcji a stabilnością drzewostanów sosnowych w Nadleśnictwie Oleśnica; Paweł Strzeliński – kierownik tematu; okres realizacji: 2008
  • Określanie ilości i jakości produkcji drzewostanów sosnowych w kontekście ich stabilności na obszarze Nadleśnictwa Oleśnica; Paweł Strzeliński – kierownik tematu; okres realizacji: 2008
  • Oszacowanie strumieni netto dwutlenku węgla wymienianych pomiędzy ekosystemem leśnym a atmosferą; Paweł Strzeliński – wykonawca tematu; okres realizacji: 2008-2011
  • Opinia oceniająca wykorzystanie Cyfrowej Stacji Teledetekcyjnej w projektach z zakresu mobilnego kartowania; Paweł Strzeliński – kierownik tematu; okres realizacji: 2010
  • Wykonanie pomiarów na powierzchniach kołowych w Nadleśnictwie Chojna z wykorzystaniem technologii skaningu laserowego dla potrzeb określania wielkości i jakości zasobów drzewnych w drzewostanach rębnych; Paweł Strzeliński – kierownik tematu; okres realizacji: 2011
  • Oszacowanie strumieni netto dwutlenku węgla wymienianych pomiędzy ekosystemem leśnym na gruntach porolnych a atmosferą z wykorzystaniem spektroskopowych i numerycznych metod pomiarowych; Paweł Strzeliński – wykonawca tematu; okres realizacji: 2011-2020
  • Wydajność maszyn wielooperacyjnych w przedrębnych drzewostanach sosnowych w zależności od intensywności zabiegu; Paweł Strzeliński – wykonawca tematu; okres realizacji: 2013-2014
  • Opracowanie opinii o innowacyjności działań zaplanowanych przez firmy Aqua System Controls i Roger Preston Polska w ramach projektu dotyczącego podniesienia konkurencyjności spółek; Paweł Strzeliński – kierownik tematu; okres realizacji: 2016
  • Monitoring wpływu renaturyzacji i stanu hydrologicznego na zmiany w biomasie drzew i drzewostanów; Paweł Strzeliński – kierownik tematu; okres realizacji: 2017
  • Inwentaryzacja zasobów drzewnych z wykorzystaniem wysokorozdzielczej teledetekcji lotniczej; Paweł Strzeliński – kierownik tematu; okres realizacji: 2017
  • Monitoring wpływu stanu hydrologicznego Czerwonej Wody na zmiany w biomasie drzew i drzewostanów – etap 2; Paweł Strzeliński – kierownik tematu; okres realizacji: 2018
  • Monitoring wpływu stanu hydrologicznego Kudowskiego Potoku na zmiany w biomasie drzew i drzewostanów; Paweł Strzeliński – kierownik tematu; okres realizacji: 2018
  • Wyznaczenie drzew i krzewów do wycinki oraz ocena ornitologiczna pod kątem gniazdowania – w obrębie ulic Lechickiej i Naramowickiej; Paweł Strzeliński – kierownik tematu; okres realizacji: 2018
  • Ocena ornitologiczna pod kątem gniazdowania; Paweł Strzeliński – kierownik tematu; okres realizacji: 2019
  • Monitoring i ocena stanu lasu w Sudetach; Paweł Strzeliński – wykonawca tematu; okres realizacji: 2021-2023
  • Koncepcja ochronnego zagospodarowania terenów wodonośnych polany śródleśnej pomiędzy Baranówkiem i Krajkowem w gminie Mosina dla aktualnych i perspektywicznych potrzeb zaopatrzenia w wodę aglomeracji poznańskiej z ujęć infiltracyjnych; Paweł Strzeliński – kierownik tematu; okres realizacji: 2022-2023
  Prof. UPP dr hab. inż. Mirosław Turski:
  • Inwentaryzacja zasobów drzewnych z wykorzystaniem wysokorozdzielczej teledetekcji lotniczej. Kierownik projektu: Paweł Strzeliński; Wykonawca: Mieczysław Turski; Realizacja 2017.
  • Monitoring wpływu stanu hydrologicznego Czerwonej Wody na zmiany w biomasie drzew i drzewostanów etap I. Kierownik projektu: Paweł Strzeliński; Wykonawca: Mieczysław Turski; Realizacja 2017.
  • Repozytorium dendrometryczne, modelowanie grubości kory drewna dłużycowego oraz wzory do obliczania miąższości drewna kłodowanego i średniowymiarowego (Kora). Kierownik projektu: Piotr Mederski; Wykonawca: Mieczysław Turski; Okres realizacji: 2017-2019.
  • Monitoring wpływu renaturyzacji i stanu hydrologicznego na zmiany w biomasie drzew i drzewostanów. Kierownik projektu: Paweł Strzeliński; Wykonawca: Mieczysław Turski; Okres realizacji: 2017-2018.
  • Monitoring wpływu stanu hydrologicznego Kudowskiego Potoku na zmiany w biomasie drzew i drzewostanów. Kierownik projektu: Paweł Strzeliński; Wykonawca: Mieczysław Turski; Realizacja 2018.
  • Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności. Kierownik projektu: Mieczysław Turski; Okres realizacji: 2019-2020.
  • Środowiskowe aspekty przebudowy i budowy dróg leśnych z udziałem wybranych spoiw asfaltowych. Kierownik projektu: Andrzej Czerniak; Wykonawcy: Cezary Beker, Mieczysław Turski; Okres realizacji: 2021-2022.
  • Doskonalenie metod oceny zagrożenia drzewostanów sosnowych przez główne gatunki foliofagów (należące do rzędu Lepidoptera). Kierownik projektu: Lidia Sukovata; Wykonawca: Mieczysław Turski; Okres realizacji: 2017-2023.
  • Opinia wykonana dla SZS Partners Radcy Prawni w sprawie nielegalnego wycięcia drzew na terenie Nadleśnictwa Pniewy. Wykonawca: Mieczysław Turski. Realizacja 2018.
  • Ekspertyza dendrologiczna i dendrometryczna mająca na celu określenie gatunku wyciętych drzew, ich obwodów na wysokości 5 cm od gruntu oraz na wysokości 130 cm oraz ich miąższości grubizny, rosnących na działce o nr ewid. 442/2 w m. Dąbrowa przy ulicy Brzozowej sporządzona dla wójta Gminy Dopiewo. Wykonawca: Mieczysław Turski. Realizacja 2019.
  • Ekspertyza dendrologiczna i dendrometryczna mająca na celu określenie gatunku wyciętego  drzewa, jego obwodu na wysokości 5 cm od gruntu oraz na wysokości 130 cm, a także ich miąższości grubizny, rosnącego na działce o nr ewid. 542/5, ul. Poznańska 4/2 w Konarzewie. Wykonawca: Mieczysław Turski. Realizacja 2019.
  • Ekspertyza dendrologiczna i dendrometryczna mająca na celu określenie gatunku wyciętych drzew, ich obwodów na wysokości 5 cm od gruntu oraz na wysokości 130 cm, a także ich miąższości grubizny, rosnących na działce o nr ewid. 124/31 w m. Skórzewo, w rejonie ulicy Złotej i Pogodnej. Wykonawca: Mieczysław Turski. Realizacja 2020.
  • Ekspertyza dendrologiczna i dendrometryczna sporządzona w związku z orzeczeniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2020 r., znak SKO.OŚ.405.397.2016 uchylającym decyzję Wójta Gminy Suchy Las RL.6132.1,2016 z dnia 18 listopada 2016 r w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew i krzewów rosnących na działce o nr ew. 13/8 obręb Biedrusko, Gmina Suchy Las, bez wymaganego zezwolenia, oraz przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Wykonawca: Mieczysław Turski. Realizacja 2020.
  • Ekspertyza dendrologiczna mająca na celu ocenę stanu żywotności klonu zwyczajnego i jesionu wyniosłego, rosnących na terenie działki o nr ewid. 79/2, obręb Więckowice, w pasie drogi wojewódzkiej nr 307. Realizacja 2021.

  APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
  • Naziemny skaner laserowy (3 modele): FARO LS HE880; FARO Focus 3D 120S; FARO Focus 3D 130HDR – wykorzystują technologię LiDAR do obrazowania przestrzeni w postaci fotogrametrycznej chmury punktów 3D, umożliwiają inwentaryzowanie, wymiarowanie, monitorowanie i modelowanie przestrzeni 3D oraz analizy z zakresu inżynierii odwrotnej.
  • System pomiarowy REGENT INSTRUMENTS: WinDENDRO Regular (Pomiary słojów rocznych drzew) oraz WinCELL Pro (Analiza komórkowa drewna).

  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
  • Analizy danych z lotniczego skaningu laserowego Inwentaryzacja i urządzanie lasów różnych form własności.
  • Analizy danych z naziemnego skaningu laserowego
  • Modelowanie obiektów przestrzennych z wykorzystaniem technologii naziemnego skaningu laserowego
  • Analizy obrazów satelitarnych
  • Analizy zdjęć lotniczych.
  • Określenie gatunku wyciętych drzew, ich obwodów na wysokości 5 cm od gruntu oraz na wysokości 130 cm oraz ich miąższości grubizny,
  • Różne aspekty urządzania lasu w praktyce leśnej (np. przebudowa drzewostanów, urządzanie lasów miejskich, prywatnych).

  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top