OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • badania z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki przestrzennej: rozwój, funkcjonowanie systemów transportowych w kontekście rozwoju regionalnego, projektowanie zalesień w planowaniu przestrzennym, analiza rozwoju społeczno-ekonomicznego na podstawie opracowań planistycznych, wycena usług ekosystemowych, kształtowanie wiejskiego obrębu ewidencyjnego w Polsce, zmian krajobrazu, wyznaczania granic zwartych jednostek przestrzenno-funkcjonalnych i ich chłonności demograficznej, zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi, projektowanie zieleni w miastach, wpływ inwestycji środowiskowych na jakość wód powierzchniowych, funkcjonalność pasywnych metod zabezpieczenia dróg przed kolizjami z udziałem zwierzyny leśnej, konfliktów regionalnych korytarzy ekologicznych z infrastrukturą drogową w ujęciu ekonomicznym, rewitalizacja jako narzędzia polityki demograficznej, wskaźnikowa ocena zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego gmin,
 • badania z zakresu hydrologii i gospodarki wodnej: czasowa i przestrzenna zmienności zasobów wodnych w zlewniach nizinnych, obieg wody i materii w zlewniach nizinnych, optymalizacja gospodarki wodnej w zlewniach w aspekcie łagodzenia skutków zmian klimatu dla sektorów i obszarów wrażliwych, techniczne i nietechniczne metody kształtowania zdolności retencyjnych zlewni w aspekcie realizacji PZRP i PPSS, ocena oddziaływania zbiorników retencyjnych na reżim hydrologiczny i stan fizykochemiczny rzek,
 • wykorzystanie systemów geoinformacyjnych w zarządzaniu gospodarką wodną i planowaniu małej retencji w zlewniach rolniczych, leśnych i zurbanizowanych
 • wykorzystanie systemów geoinformacyjnych w ocenach bioróżnorodności i zmianach krajobrazu, ocenach odziaływania na środowisko
 • metod teledetekcyjnych (naloty bezzałogowych statków powietrznych, dane satelitarne) do monitoringu wód powierzchniowych, detekcja susz, podtopień i powodzi
 • analiza wpływu zanieczyszczeń punktowych i obszarowych na zawartość metali ciężkich w osadach rzek, jezior i zbiorników
 • badania z zakresu hydrologii leśnej: monitoring i analiza zmian położenia zwierciadła wody gruntowej oraz zmiany uwilgotnienia gleb leśnych w zróżnicowanych warunkach siedliskowych, odpływy i bilanse wodne małych zlewni leśnych, gospodarka wodna i bilanse wodne śródleśnych oczek wodnych, wpływ śródleśnych oczek wodnych na gospodarkę wodną terenów przyległych.
 • badania z zakresu kształtowania środowiska: technologii i organizacji robót oraz ekonomicznych aspektów budowy i eksploatacji infrastruktury wodnomelioracyjnej, możliwości modernizacji systemów wodnomelioracyjnych w kontekście przeciwdziałania skutkom susz i powodzi w RWW, nawodnień na terenach rolniczych, sportowych i rekreacyjnych, gospodarowania wodą na terenach pogórniczych zwałowisk wewnętrznych odkrywek „Pątnów” i „Kazimierz Północ”, Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”, zmian rzeźby ternu gruntów pogórniczych.

  KONTAKT DO KATEDRY:

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  Prof. UPP dr hab. inż. Jolanta Kanclerz

  E-mail: jolanta.kanclerz@up.poznan.pl 

  Telefon61-846-64-18

  Adresul. Piątkowska 94 E, 60-649 Poznań

  wwwhttp://www1.up.poznan.pl/imksig 

  PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

  LP

  TEMAT

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

  KIEROWNIK PROJEKTU

  E-MAIL DO KIEROWNIKA

  OKRES REALIZACJI

  1

  Wartość środowiska a gotowość społeczeństwa do zapłacenia za to dobro

  NCN

  dr hab. inż. Adam Zydroń

  adzyd@up.poznan.pl 

  2012-2016
  2

  Obszary podmiejskie jako kluczowe wyzwanie w zintegrowanym zarządzaniu zasobami wodnymi na terenach zurbanizowanych

  NCN

  dr Karol Mrozik

  kmrozik@up.poznan.pl 

  2014-2018
  3

  Regulator odpływu wody montowany na sieci drenarskiej

  MNiSW

  Inkubator Innowacyjności 2.0

  dr inż. Michał Napierała

  michal.napierala@up.poznan.pl

  2019-2020
  4

  System mapowania plonu oparty o pracę prasy rolującej

  MNiSW

  Inkubator Innowacyjności 4.0

  dr inż. Michał Napierała

  michal.napierala@up.poznan.pl 

  2020-2022
  5

  Innowacje technologiczne oraz system monitoringu, prognozowania i operacyjnego planowania działań melioracyjnych dla precyzyjnego gospodarowania wodą w skali obiektu melioracyjnego

  BIOSTRATEG

   NCBR

  prof. hab. inż. Mariusz Sojka

  mariusz.sojka@up.poznan.pl  

  2017-2022
  6

  Analiza wpływu cech morfologicznych koryta na przestrzenne zróżnicowanie stężeń pierwiastków ziem rzadkich w osadach dennych rzek nizinnych o różnym stopniu przekształcenia

  NCN

  dr inż. Joanna Jaskuła

  joanna.jaskula@up.poznan.pl 

  2021-2022


  ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
  • wykonywanie prac studialnych z zakresu hydrologicznych podstaw racjonalnego gospodarowania wodą w rolnictwie i leśnictwie z zachowaniem wymogów ochrony środowiska
  • ekspertyzy i opinie dotyczące: hydrologicznych podstaw gospodarowania wodą w stawach rybnych, budowy i modernizacji stawów rybnych, oceny oddziaływania stawów rybnych na środowisko, badań wpływu zanieczyszczeń obszarowych na jakość wody w zlewniach rolniczych.
  • ekspertyzy i projekty w zakresie modernizacji oraz renowacji systemów i urządzeń melioracyjnych.
  • ekspertyzy i opinie dotyczące wpływu zrealizowanych, planowanych i projektowanych inwestycji melioracyjnych na środowiska przyrodnicze.
  • analiza techniczno-ekonomiczna inwestycji z zakresu inżynierii środowiska.
  • projektowanie mikronawodnień, nadzór nad montażem i eksploatacją urządzeń nawadniających.
  • ekspertyzy, studia, projekty, programy oraz instrukcje w zakresie: rolniczych podstaw melioracji, gospodarowania wodą w rolnictwie, potrzeb wodnych roślin, technologii nawadniania, prognozowania i sterowania nawodnieniami.
  • wykonanie ekspertyz dotyczących dynamiki i obiegu wody i materii stałej w zlewniach położonych w Regionie Wielkopolski.
  • oceny oddziaływania gospodarowania wodą w stawach rybnych na stosunki wodne terenów przyległych i odpływu ze zlewni.
  • ekspertyzy i opinie dotyczące kształtowania warunków wodnych dla zrównoważonego rozwoju środowiska rolniczego.
  • ekspertyzy w zakresie wpływu budowy dróg szybkiego ruchu i autostrad na systemy i urządzenia melioracyjne.
  • operaty wodno-prawne.
  • projektowanie nowoczesnych systemów nawadniających w sadach, ogrodach, na terenach rekreacyjnych i sportowych.
  • pomiary i obliczenia przemieszczeń poziomych budowli.
  • pomiary i obliczenia przemieszczeń pionowych budowli.
  • geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne, inwentaryzacyjne, rozgraniczenia i podziały nieruchomości gruntowych oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.
  • inwentaryzacja i monitoring elementów środowiska w czasie oraz opracowanie map tematycznych z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej.
  • sporządzanie analiz dotyczących rynku nieruchomości.
  • ekspertyzy dotyczące wyceny nieruchomości leśnych,
  • sporządzanie koncepcji zagospodarowania terenu,
  • sporządzanie opracowań planistycznych: MPZP, SUiKZP,
  • ekspertyzy dotyczące planowania przestrzennego.

  APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
  • Tachimetr elektroniczny Elta 50,
  • GPS ręczny,
  • młynki hydrometryczne do pomiarów przepływów w ciekach -  2 przepływomierze przenośne VALEPORT 801 (elektromagnetyczny i turbinkowy),
  • aparatura do pomiaru wilgotności gleb,
  • świdry do wykonywania odwiertów glebowych,
  • aparaty Richardsa do wyznaczania właściwości wodnych gleb,
  • sprzęt do wyznaczania fizyczno-wodnych właściwości gleb,
  • sprzęt do  analiz fizyko-chemicznych wód,
  • ponad 60 ciśnieniowych rejestratorów do pomiaru zwierciadła wód powierzchniowych i wód gruntowych firmy Sollinst i Onset,
  • 2 autosamplery Teledyne ISCO do ciągłego monitoringu jakości i przepływu wody w kolektorach deszczowych i ściekowych,
  • sonda ściekowa HACH HQ30d,
  • 3 przenośne stacje meteorologiczne do pomiarów: opadu, prędkości i kierunku wiatru,
  • koryto pomiarowe do pomiaru przepływów w zakresie od 2-200 l/s wyposażone w przemysłowy przepływomierz PROMAG D40,
  • profesjonalne taśmy miernicze (Sollinst do 10 m, Hydrotechnik – 5m),
  • profesjonalny akumulatorowy próbnik wody VAMPIR,
  • łódź strażacka DM350 + napęd elektryczny wraz z przyczepą transportową do wykonywania pomiarów na rzekach i zbiornikach wodnych.

  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
  • eksploatacja nowoczesnych systemów nawadniających i urządzeń melioracyjnych
  • modernizacja i adaptacja urządzeń i systemów drenarskich do zmian klimatycznych,
  • zastosowania komputerowych programów obliczeniowych do celów melioracyjnych,
  • prawa wodnego w inżynierii i ochronie środowiska,
  • mała retencja wodna i jakość wody,
  • zastosowanie systemów informacji przestrzennej do inwentaryzacji walorów i zagrożeń środowiska, monitoringu obszarów o zagrożonym środowisku oraz badania zmian elementów środowiska w czasie,
  • wycena nieruchomości leśnych,
  • metody wyceny wartości przyrody,
  • podstawowy kurs zastosowania narzędzi GIS w planowaniu przestrzennym dla samorządowców,
  • systemy informacji przestrzennej w hydrologii i gospodarce wodnej,
  • podstawowy kurs zastosowania narzędzi GIS do analiz środowiskowych,
  • podstawowy kurs zastosowania metod teledetekcyjnych do monitoringu i analiz środowiska.

  INNE AKTYWNOŚCI:
  • ekspertyzy i opinie dotyczące badań wpływu zanieczyszczeń punktowych i obszarowych na jakość wody w zlewniach rolniczych,
  • ekspertyzy i opinie dotyczące badań wpływu zanieczyszczeń punktowych i obszarowych na zawartość metali ciężkich w osadach rzek, jezior i zbiorników,
  • inwentaryzacja i monitoring elementów środowiska w czasie z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych (naloty bezzałogowych statków powietrznych, dane satelitarne),
  • opracowanie map tematycznych z wykorzystaniem i systemów informacji przestrzennej.

  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top