WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu we wniosku o dokonanie zgłoszenia dobra intelektualnego do ochrony powinien:

  1. wskazać źródło finansowania zgłoszenia i ochrony dobra intelektualnego,
  2. wskazać współuprawnione podmioty,
  3. określić dane twórcy/twórców,
  4. udzielić informacji na temat publikacji lub innej formy rozpowszechnienia wyników badań*,
  5. określić czy dobro inteletualne stanowi wskaźnik w projekcie,
  6. określić procentowy udział twórców w rozwiązaniu.

*Opublikowanie wyników badań dotyczących dobra intelektualnego przed zgłoszeniem do ochrony może uniemożliwić jej uzyskanie.


Formularz wniosku o dokonanie zgłoszenia patentowego lub innego rodzaju ochrony na UP w Poznaniu z dnia 23.08.2019 r.
Regulamin zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji w UPP - Zarządzenie Rektora nr 41/2017
Zarządzenie Rektora nr 62/2015 w sprawie zasad postępowania z dobrami intelektualnymi UPP

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top