OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM ORAZ GMINĄ (JST):
 •  nowoczesne instrumenty zarządzania przedsiębiorstwami (zarządzanie procesowe, holistyczne, zintegrowane),
 • zarządzanie strategiczne (analiza strategiczna i planowanie strategiczne, określanie pozycji rynkowej),
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (efektywność gospodarowania zasobami ludzkimi, systemy motywacyjne, inwestowanie w kapitał ludzki, jakość i rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarczym, rola kapitału intelektualnego w tworzeniu wartości dodanej przedsiębiorstw),
 • zarządzanie marketingowe (analiza procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego, analiza i plan marketingowy),
 • zarządzanie gminą (analiza budżetu gmin, analiza działalności inwestycyjnej gmin,  analiza podatku rolnego, podatków i opłat lokalnych gmin, itp.),
 • turystyka wiejska i agroturystyka (organizacja, zarządzanie, efektywność)
EKONOMIKA SYSTEMÓW PRODUKCJI W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ:
 • ekonomia zrównoważonego rozwoju (badanie ekoefektywności gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych, ocena stopnia zrównoważenia gospodarstw),
 • ekonomia sektora rolno-żywnościowego (efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw agrobiznesu – cukrowni, mleczarni),
 • analiza regionalna, (np. regionalne zmiany czynników produkcji, produkcja żywca wieprzowego w ujęciu regionalnym, rozwój rolnictwa południowej wielkopolski na tle województwa wielkopolskiego i kraju, handel zagraniczny lub międzynarodowy produktami rolno-żywnościowymi).
 • analiza ekonomiczna przedsiębiorstw (analiza finansowa firm, nowoczesne zasady inwestowania, analizy porównawcze spółek giełdowych, itp.),
 • ekonomika i organizacja rolnictwa, ogrodnictwa i drzewnictwa (określenie czynników wpływających na ekonomikę produkcji podstawowych produktów rolnych, rachunek kosztów i wyników gospodarstw, opłacalność i rentowność produkcji, kształtowanie się cen produktów, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w zakresie rynku owoców i warzyw, cen i kosztów produkcji, aspekty ekonomiczne przetwórstwa owocowo-warzywnego, Organizacja rynku ogrodniczego, Uwarunkowania konsumpcji owoców i warzyw
 • analiza rynku trzody chlewnej i wieprzowiny,
 • analiza kosztów zewnętrznych w rolnictwie przy inwestycjach związanych z odkrywkowym pozyskiwaniem surowców
 • rozwój regionalny w rolnictwie
 • przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, 
LOGISTYKA W ŁAŃCUCHACH DOSTAW ŻYWNOŚCI:
 • problematyka zrównoważonej logistyki w ŁDŻ (koncepcja społecznie odpowiedzialnej logistyki – LSR; analizy emisji CO2 w transporcie produktów rolno-żywnościowych, bezpieczeństwo żywności),
 • efektywność procesów logistycznych (analiza infrastruktury logistycznej, analizy kosztów logistyki – w fazach zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, budowanie strategii logistycznych w warunkach normalnych oraz w warunkach zagrożenia, np. pandemii)
 • organizacja i zarządzanie zapasami (nowe technologie magazynowania, inteligentne opakowania, recykling opakowań, centra logistyczne)
 • rozwój e-handlu w dobie pandemii,
 • wykorzystanie nowych technologii [IT] w logistyce
 • analiza ryzyka w procesach logistycznych,
 • problematyka marnotrawstwa żywności (struktura, przyczyny, możliwości zapobiegania)
 • rozwój usług logistycznych (rodzaje, struktura),
 • logistyka międzynarodowa (standardy jakościowe, dokumentacja logistyczna, infrastruktura w przewozach żywności, struktura surowców i produktów w przewozach międzynarodowych) 
PRAWO ROLNE, ŻYWNOŚCIOWE I ADMINISTARCYJNE:
 • czynniki rozwoju prawa rolnego,
 • problemy ogólne prawa rolnego, żywnościowego i ochrony środowiska,
 • przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji doktrynalnych,
 • prawo administracyjne i cywilne (materialne i procesowe w tym postępowanie sądowe i egzekucyjne),
 • związki pomiędzy prowadzeniem działalności rolniczej a wykonywaniem działalności gospodarczej, w tym prawne aspekty prawa rolnego i gospodarczego,
 • prawne i ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności pszczelarskiej i jej znaczenie z perspektywy rolnictwa, gospodarki i środowiska,
 • prawne aspekty ubezpieczeń, ubezpieczeń społecznych i wypadków w rolnictwie,
 • prawne aspekty funkcjonowania łańcuchów dostaw produktów rolno-spożywczych,
 • bezpieczeństwo żywności i bezpieczeństwo żywnościowe,
 • integracja w rolnictwie (grupy producentów, kontraktacja, klastering),
 • zarządzanie ryzykiem w rolnictwie,
POLITYKA SPOŁECZNA, FILOZOFIA, PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA:
 • dziedzictwo kulturowe (dziedzictwo kulinarne, produkty lokalne i tradycyjne)
 • społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich
 • znaczenie kapitału społecznego i intelektualnego w agrobiznesie
 • aksjologia działalności gospodarczej
 • antropologia filozoficzna
 • etyka biznesu
 • problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu i odpowiedzialnej konsumpcji
 • filozofia przyrody
 • filozofia współczesna
 • problematyka sprawiedliwości dystrybutywnej
 • kierunki wielofunkcyjnego rozwoju wsi w świetle występujących problemów społecznych
 • nowe zarządzanie publiczne w polityce społecznej
 • pedagogika społeczna
 • problematyka rozwoju zrównoważonego
 • problematyka samowystarczalności energetycznej w wymiarze lokalnym i regionalnym
 • problematyka turystyki na obszarach chronionych
 • problematyka rozwoju e-biznesu oraz zaufania w e-biznesie
 • nowe formy gospodarowania z perspektywy rozwoju prosumpcji i ekonomii współdzielenia,
 • problematyka zachowań konsumenckich i ekonomii behawioralnej,
 • etnocentryzm konsumencki,
 • problemy realizacji polityki społecznej w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej
 • psychologia i sztuka negocjacjI
 • psychologia i socjologia środowiska
 • rola państwa i udziału społecznego obywateli w racjonalnym gospodarowaniu środowiskiem i jego zasobami
 • samorząd w wymiarze lokalnym i regionalnym
 • społeczne przemiany na obszarach wiejskich
 • społeczno-ekonomiczne aspekty ochrony środowiska i zasobów naturalnych
 • wpływ podmiotów społecznych na stanowienie i zmiany prawa w zakresie polityki społecznej
 • współczesne wyzwania rynku pracy – aspekty społeczno-psychologiczne
 • zagadnienia metodologiczne nauk społecznych

  KONTAKT DO KATEDRY:

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  Dr inż. Karol Wajszczuk

  E-mail: karol.wajszczuk@up.poznan.pl 

  Telefon: 61-848-71-10; 61-846-63-53

  Adres: UL. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

  wwwhttps://wes.up.poznan.pl/pl/jednostki/kp

  PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

  LP

  TEMAT

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

  KIEROWNIK PROJEKTU

  E-MAIL DO KIEROWNIKA

  OKRES REALIZACJI

  1

  “Enhancing capacity of universities to initiate and to participate in clusters development on innovation and sustainability principles” (UniClaD)

  EU program Erasmus +, project KA2 n° 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP

  Izabela Lipińska (na poziomie UPP)

  izabela.lipinska@up.poznan.pl 

  15.01.2020-14.01.2024
  2

  “The Pathway to European Smart Education in the Agri-Environmental Law under the COVID-19 Crisis“ (EduLaw)

  Erasmus+ Strategic Partnership Project

  2020-1-SK01-KA226-HE-094316

  Izabela Lipińska(na poziomie UPP)

  Uczestnicy: Izabela Has ińska, Alina Nowotarska,
  Damian Puślecki, Krzysztof Różański

  izabela.lipinska@up.poznan.pl 

  1.04.2021-1.04.2023
  3

  Status prawny oraz ochrona i wsparcie działalności pszczelarskiej w Polsce w świetle prawa Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5, projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

  Krzysztof Różański

  krzysztof.rozanski@up.poznan.pl 

  22.02.2018-

  21.02.2021
  4

  Analiza ekoefektywności działalności rolniczej z wykorzystaniem metodologii cyklu życia produktów i rachunku kosztów. 

  Projekt badawczy NCN w ramach konkursu OPUS 11.  Nr DEC-2016/21/B/HS4/01963.

  Rafał Baum (wykonawca)

  Jerzy Franciszek Bieńkowski (kierownik) Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN

  rafal.baum@up.poznan.pl 

  11.2016-11.2019,
  5

  Ewaluacja ekonomiczna zastosowania nowych technologii  medycznych służących leczeniu owrzodzeń żylnych goleni. Zadanie nr PBS3/B7/28/2015, realizowane w ramach projektu Programu Badań Stosowanych, pt. Ocena skuteczności działania tropokolagenu w oparciu o nowe technologie medyczne u chorych z owrzodzeniami żylnymi goleni.

  NCBiR w ramach projektu Programu Badań Stosowanych

  Karol Wajszczuk

  karol.wajszczuk@up.poznan.pl 

  1.10.2015- 30.04.2019


  ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):

  EKSPERTYZY:
  • Analiza opłacalności budowy obory wraz niezbędną infrastrukturą dla 600 krów. 02.2022. Autor: Prof. UPP dr hab. Benedykt Pepliński
  • Analiza kosztów zewnętrznych dla rolnictwa wynikających z odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego 7-9.2019. Autor: Prof. UPP dr hab. Benedykt Pepliński
  • Wykonanie ekspertyzy w sprawie wniosku o odszkodowanie z tytułu ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej. 05-07.2018, Autor: Prof. UPP dr hab. Benedykt Pepliński
  • Opinia o innowacyjności dla przedsięwzięcia „Budowa skróconego łańcucha dostaw w obszarze wołowiny poprzez stworzenie innowacyjnej bazy odchowu cieląt jako element zacieśnienia współpracy pomiędzy grupami producentów mleka i żywca wołowego na lokalnym rynku. 11.2018. Autor: Prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska
  • Wpływ planowanej kopalni Oczkowice na ekonomiczny, produkcyjny i społeczny potencjał rolnictwa i jego otoczenia na obszarze funkcjonalnym intensywnego rolnictwa. 02-07.2017. Autor: Prof. UPP dr hab. Benedykt Pepliński
  • Analiza zasadności budowy fermy loch. Autor: Prof. UPP dr hab. Benedykt Pepliński
  • Opracowanie koncepcji zagospodarowania rekreacyjno – turystycznego wyrobiska w gm. Komorniki przy ul. Żwirowej, Kwota: 20 049 zł; Zespół autorski opracowania: dr inż. Jarosław Uglis – kierownik projektu, dr Anna Jęczmyk, dr inż. Rafał Kurczewski, dr Magdalena Maćkowiak, dr Janusz Majewski, dr inż. Sylwia Graja-Zwolińska, dr inż. Aleksandra Spychała, dr inż. Stanisława Krystianiak, Emilia Dolska
  • Badanie wizerunku powiatu szamotulskiego i Szamotuł wśród studentów kierunków turystyka i rekreacja oraz turystyka przyrodnicza WMWNZ Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przygotowanie ekspertyzy wykonanej dla Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły oraz Starostwa Powiatowego Szamotulskiego, pod redakcją: dr Anny Jęczmyk i dr Janusza Majewskiego, Zespół autorów: dr inż. Sylwia Graja-Zwolińska, dr Anna Jęczmyk, dr inż. Stanisława Krystianiak, dr hab. Krzysztof Kasprzak, prof. UP Poznań, dr Magdalena Maćkowiak, dr Janusz Majewski, dr inż. Aleksandra Spychała, dr inż. Jarosław Uglis, Katedra Turystyki Wiejskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, grudzień 2016.
  • Ekspertyza nt kosztów i opłacalności produkcji jabłek wykonana na zlecenie Prywatnego ODR Sp. z o.o. W Biernatkach (2011r.) Autor: dr inż. Sylwia Kierczyńska
  OPINIE/OCENY:
  • Członek Kapituły VII edycja Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki – ocena przesłanych prac magisterskich. Autor: dr Anna Jęczmyk
  • Członek Kapituły Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce organizowany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 2013-2019 – analiza ofert zgłoszonych obiektów. Autor: dr Anna Jęczmyk
  • Wykonanie opinii jako biegły sądowy na zlecenie Sądu Okręgowego w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy, w sprawie ustalenia przychodów, kosztów, dochodów oraz wartości plantacji wieloletniej. (w latach 2017-2018) Autor: dr inż. Sylwia Kierczyńska
  • Przygotowanie uwag do projektu ustawy o parkach narodowych z 26 stycznia 2022 r.  przez prawników z KPiOPA WE UPP,

  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
  • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla lokalnych samorządów w zakresie: kreowania lokalnych społeczności energetycznych
  • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie: Kalkulacji rolniczych; inwestycji w rolnictwie; ekonomiki i organizacji produkcji rolniczej; rynków rolnych.
  • Przygotowanie i prowadzenie warsztatów w zakresie:
   • innowacyjnych form promocji lokalnego dziedzictwa z uwzględnieniem kodeksu dobrych praktyk
   • organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności dla produktów lokalnych,
   • organizacji Agroturystyki i turystyki kulinarnej,
   • dziedzictwa kulinarnego w tworzeniu szlaku turystycznego,
   • przepisów prawnych w działalności agroturystycznej.
   • prawa rolnego,  prawnych aspektów prowadzenia gospodarstwa ekologicznego
   • prawa podatkowego dokształcającego Studentów WE UP w Poznaniu

  INNE AKTYWNOŚCI:
  • Powołanie do zespołu ekspertów w projektach INTERREG
  • Prowadzenie warsztatów i wykładów dla studentów i uczniów podczas organizowanych przez WE UPP i UPP wydarzeń, takich jak: „Dni Współpracy z WE UPP”,  „Festiwal Nauki i Sztuki”,
  • Prowadzenie i moderowanie konferencji naukowych dotyczących problematyki prawnej w języku angielskim i hiszpańskim,
  • Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z Ochrony własności intelektualnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach projektu „Ekonomia Młodych Przyrodników”.

  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top