OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • zmienność rodowa i proweniencyjna drzew leśnych
 • restytucja zagrożonych populacji jodły pospolitej i sosny zwyczajnej
 • ekofizjologiczne mechanizmy reakcji drzew leśnych na różne czynniki środowiskowe
 • adaptacja drzew leśnych do zmian klimatycznych
 • odnowienie naturalne sosny zwyczajnej
 • różne aspekty produkcji szkółkarskiej
 • zagadnienia związane z prowadzeniem plantacji nasiennych
 • proekologiczna gospodarka leśna
 • zagospodarowanie obszarów poklęskowych oraz naturalne procesy regeneracji lasu
 • racjonalizacja odnowienia oraz pielęgnacji drzewostanów podstawowych gatunków lasotwórczych
 • możliwości zwalczania gatunków inwazyjnych (obcych) w lasach w Polsce
 • wpływ naturalnych procesów ekologicznych na dynamikę drzewostanów różnych gatunków drzew leśnych w warunkach ograniczonej działalności człowieka
 • wzrost i fotosynteza drzew leśnych w różnych warunkach świetlnych pod okapem drzewostanu
 • wpływ suszy i innych czynników stresowych na wzrost i fotosyntezę drzew w juwenilnej fazie rozwoju
 • między i wewnątrzgatunkowa zmienność fenotypowej i genetycznej reakcji drzew leśnych na globalne zmiany klimatyczne

KONTAKT DO KATEDRY:

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

Prof. UPP. dr hab. inż. Wojciech Kowalkowski

E-mail: wojciech.kowalkowski@up.poznan.pl

Telefon61-848-77-45
Adres
ul. Wojska Polskiego 71A, 60-625 Poznań 
www
http://www1.up.poznan.pl/khl/ 

PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

LP

TEMAT

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

KIEROWNIK PROJEKTU

E-MAIL DO KIEROWNIKA

OKRES REALIZACJI

1.

Restytucja jodły w Sudetach Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Wojciech Kowalkowski

wojciech.kowalkowski@up.poznan.pl

2017 - 2022

2.

Zwalczanie czeremchy amerykańskiej Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Robert Korzeniewicz

robert.korzeniewicz@up.poznan.pl 

2017 - 2022

3.

Poznanie wartości hodowlanej leśnego materiału podstawowego przez testowanie potomstwa
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
Wojciech Kowalkowski

wojciech.kowalkowski@up.poznan.pl

2021 - 2025

4. 

Opracowanie wytycznych nawadniania w szkółkach i strategia nawadniania z wykorzystaniem regulowanego deficytu wodnego
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
Władysław Barzdajn

barzdajn@up.poznan.pl

2015 - 2018

APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
 • Analizator wymiany gazowej (LI-6400XTR)
 • Field map – technologia automatycznego pomiaru drzewostanu
 • Fluorymetr FMS2
 • Plant Efficiency Analyzer
 • Szafa termostatyczna
 • Mikroskop optyczny
 • Skanery do pomiarów cech morfologicznych liści i korzeni
 • Rejestratory i czujniki do pomiarów meteorologicznych i wilgotności gleby

ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
 • Restytucja jodły pospolitej w Sudetach
 • Sposoby zwalczania czeremchy amerykańskiej
 • Wykorzystanie regulowanego deficytu wodnego w szkółkach leśnych
 • Testowanie potomstw drzewostanów nasiennych i drzew matecznych
 • Zamieranie drzewostanów sosnowych w Wielkopolskim Parku Narodowym
 • Półnaturalna hodowla sosny zwyczajnej z zastosowaniem rębni stopniowej na słabych siedliskach
 • Hodowla wielogeneracyjnych drzewostanów sosnowych

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
 • Studium podyplomowe Hodowla Lasu I
 • Studium podyplomowe Hodowla Lasu II
 • Szkolenia dla pracowników Lasów Państwowych z zakresu ekologii i hodowli lasu, m. in.
 • Reakcja drzew leśnych na różne rodzaje stresu powodowanego przez czynniki siedliskowe i biotyczne
 • Adaptacja drzew do zmieniającego się klimatu
 • Dostosowanie metod hodowli lasu do zmian klimatycznych
 • Hodowla lasu oparta na ekologicznych podstawach
 • Techniki i technologie w szkółkarstwie leśnym
 • Zagospodarowywanie oraz pielęgnacja drzewostanów
 • Zwalczanie obcych gatunków w lasach

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top