OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • mechanizmy transkrypcji,
 • poznanie struktury i ekspresji genów,
 • badania molekularne genów roślinnych i bakterii uczestniczących w symbiotycznym wiązaniu azotu,
 • badania struktury i funkcjonowania roślinnych transporterów ABC,
 • badania enzymów uczestniczących w metabolizmie nukleozydów, nukleotydów i homocysteiny,
 • charakterystyka wirusów i polimorficznych fragmentów DNA u roślin i zwierząt,
 • przygotowanie konstrukcji genowych do ekspresji w układach prokariotycznych i eukariotycznych.

  KONTAKT DO KATEDRY:

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  Prof. UPP dr hab. inż. Joanna Zeyland

  E-mail: kbib@up.poznan.pl 

  Telefon61-848-72-02

  Adresul. Dojazd 11, 60-632 Poznań

  wwwhttps://kbib.up.poznan.pl/ 

  PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

  LP

  TEMAT

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

  KIEROWNIK PROJEKTU

  E-MAIL DO KIEROWNIKA

  OKRES REALIZACJI

  1

  Wykorzystanie systemu CRISPR-Cas9 w celu wyłączenia wybranych genów kodujących transportery MATE u Lotus japonicus

  NCN

  K. Jarzyniak 

  kjar@up.poznan.pl 

  2021-2022
  2

  Nanocząstki magnetyczne jako potencjalne narzędzie do zwiększenia wydajności transfekcji sgRNA oraz Cas9 mRNA w warunkach in vitro mierzonej efektywnością modyfikacji wybranych miejsc w genomie Sus scrofa domestica

  NCN

  M. Hryhorowicz

  magdalena.hryhorowicz@up.poznan.pl 

  2021-2022
  3

  Mechanizmy epigenetycznych modyfikacji histonów w hiperhomocysteinemii

  NCN

  H. Jakubowski

  hieronim.jakubowski@mail.up.poznan.pl 

  2020-2023
  4

  Rola Paraoksonazy 1 w Chorobach Alzheimer'a

  NCN

  H. Jakubowski

  hieronim.jakubowski@mail.up.poznan.pl 

  2019-2022
  5

  Synergistyczne działanie cieczy jonowych i antybiotyków na wzrost, powstawanie biofilmu oraz przeżywalność Pseudomonas aeruginosa.

  NCN

  T. Cłapa

  tomasz.clapa@up.poznan.pl 

  2018-2021
  6

  Wpływ hiperhomocysteinemii na zmiany proteomu mózgu, funkcje poznawcze i starzenie się myszy.

  NCN

  J. Suszyńska-Zajczyk

  suszynsk@up.poznan.pl 

  2017-2020
  7

  Zmiany ekspresji mikroRNA wywołane przez homocysteinę oraz tiolakton homocysteiny.

  NCN

  Ł. Witucki

  lukwitucki@gmail.com 

  2017-2020
  8

  Odpowiedź autoimmunologiczna i liza skrzepów fibrynowych w chorobach sercowo-naczyniowych

  NCN

  H. Jakubowski

  hieronim.jakubowski@mail.up.poznan.pl

  2017-2020
  9

  Proteomika ilościowa w drożdżowym modelu hiperhomocysteinemii

  NCN

  J. Perła-Kaján

  kajan@up.poznan.pl

  2015-2018


  ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
  • Poszukiwanie markerów molekularnych cech użytkowych roślin i zwierząt
  • Diagnostyka molekularna chorób człowieka, zwierząt i roślin
  • Przygotowywanie konstrukcji genowych do modyfikacji mikroorganizmów, roślin i zwierząt
  • Sekwencjonowanie DNA nowej generacji
  • Genotypowanie
  • Uzyskiwanie bakterii, roślin i zwierząt jako bioreaktorów do produkcji substancji aktywnych biologicznie
  • Ulepszanie cech użytkowych roślin i zwierząt, np. modyfikacja roślin dla potrzeb produkcji etanolu drugiej generacji
  • Hodowle komórkowe
  • Ocena cytotoksyczności
  • Farmakogenomika
  • Transgeneza świń dla potrzeb ksenotransplantacji
  • Prowadzenie prac z GMM (II kategoria zagrożenia) i GMO w ramach Zakładu Inżynierii Genetycznej
  APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
  • Aparaty do wysoce sprawnej chromatografii cieczowej Jasco i Agilent Technologies (HPLC) stosowane do analizy związków niskocząsteczkowych, takich jak pochodnych homocysteiny, nukleotydów, związków fenylopropanoidowych.
  • Komory laminarne do pracy w warunkach sterylnych z hodowlami mikroorganizmów lub hodowlami komórkowymi. Wykorzystywane są również w przygotowywaniu roślinnych kultur in vitro.
  • Analizator wzrostu komórek PANSys 3000 do przyżyciowego monitorowania wielu parametrów w hodowlach komórkowych, umożliwiając precyzyjne dozowanie różnych składników, łącznie z możliwością przyżyciowej obserwacji mikroskopowej. Zapewnia odpowiedne warunki wzrostu, jego monitorowanie wzrostu i ocenę zachowania komórek, w aspekcie cytotoksyczności badanych związków biologicznie czynnych.
  • Termocyklery real-time PCR. Stanowią obecnie standardowe wyposażenie laboratoriów związanych z pracami molekularnymi, pozwalając na ocenę ekspresji wybranych sekwencji na poziomie RNA. PCR w czasie rzeczywistym (ang. real-time PCR) jest metodą ilościowego oznaczania DNA.
  • Sekwenatory:
   • Sekwenator kapilarny ABI 3500
   • Sekwenator Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer stanowi zaawansowany sprzęt przeznaczany do sekwencjonowania jak i analizy długości fragmentów, z możliwością jednoczesnego odczytu 6 fluorochromów w układzie 8-kapilarnym.
   • Pirosekwenator PyroMark Q48 Autoprep. Umożliwia określenie polimorfizmu DNA w zautomatyzowanym systemie 96-dołkowym. Zastosowanie do genotypowania i analizy metylacji.
   • Sekwenator MiSeq firmy Illumina do sewencjonowania nowej generacji (SNG), pozwala na jednoczesne poznanie setek milionów krótkich sekwencji (ok. 100-400 nt), pozwalając na uzyskanie 1 Gb danych sekwencyjnych w ciągu kilkugodzinnej pracy urządzenia.
   • Nanosekwenator MinION do szybkiej analizy sekwencji z zastosowaniem metod nowej generacji.
   • Stacja robotyczna Biomek FX firmy Beckman Coulter do izolacji i oczyszczania DNA/RNA techniką kulek magnetycznych, wraz z doprowadzaniem do określonych stężeń DNA; składanie reakcji PCR; pipetowanie cieczy w zakresie 1 μl do ok. 3 ml dla zestawu 8-końcówkowego oraz w zakresie 1 μl do 235 μl dla układu 96 dołkowego.
  • Mikroskopy:
   • Mikroskop fluorescencyjny AXIOVERT 200 firmy Carl Zeiss podłączony jest do systemu do fotodokumentacji. Mikroskopy przeznaczone do obserwacji hodowli komórkowych zwierząt i człowieka czy komórek roślinnych.
   • Mikroskop Leica DM2000 LED
   • Kriostat CM 1520 Leica
   • Mikroskop optyczny świetlny
   • Zoe Fluorescent Cell Imager do obserwacji komórek
   • Skaner fluorescencji, chemiluminescencji i radioaktywności Typhoon 8600, umożliwiający pracę z próbkami znakowanymi radioaktywnie.
  • Cieplarki do hodowli tkankowych (w tym z wytrząsaniem).
  • Inkubator z wytrząsaniem
  • Zestaw do próżniowego zagęszczania próbek Vacuum Concentrator Systems firmy Labconco
  • Czytniki do mikropłytek Tecan i Biotek
  • Szklarnia
  • Pracownie Zakładu Inżynierii Genetycznej do prac z GMO i GMM

  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
  Katedra prowadzi szkolenia indywidualne/grupowe w odpowiedzi na pojawiające się zapotrzebowania na:
  • Genotypowanie
  • Sekwencjonowanie nowej generacji
  • Przygotowywanie konstrukcji genowych i wykrywanie transgenezy
  • Hodowle komórkowe
  • Ocena cytotoksyczności
  • Diagnostyka molekularna roślin, zwierząt i człowieka
  • Poszukiwanie markerów genetycznych cech ilościowych
  • Ocena metylacji specyficznej
  • Izolacja białek/peptydów
  • Kultury in vitro roślin

  INNE AKTYWNOŚCI:
  Katedra ma szerokie możliwości współpracy przy realizacji badań podstawowych i stosowanych, obejmujące m.in.:
  • sekwencjonowanie DNA,
  • oznaczanie markerów genetycznych roślin, zwierząt i człowieka,
  • określanie pokrewieństwa roślin, zwierząt,
  • molekularną identyfikację mikroorganizmów,
  • ocena genetycznie modyfikowanej żywności,
  • przygotowywanie konstrukcji genowych,
  • syntezę rekombinowanych białek,
  • autoradiografię i fluorymetrię

  W strukturze Katedry Biochemii i Biotechnologii działa Zakład Inżynierii Genetycznej (ZIG) w którym może być prowadzone zamknięte użycie GMM (genetycznie zmodyfikowanych mikroorganizmów, zamknięte użycie GMM zaliczonych do II kategorii zagrożenia) oraz GMO (genetycznie zmodyfikowanych organizmów, zamknięte użycie GMO zaliczonych do I kategorii zagrożenia).opracowywanie koncepcyjnych i technologicznych rozwiązań w celu wytwarzania innowacyjnych produktów spożywczych.

  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top