OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:

Zespół Badawczo-Dydaktyczny Siedliskoznawstwa Leśnego:
 •  Weryfikacja wymagań siedliskowych krajowych gatunków roślin;
 • Rola wybranych grup organizmów w ekosystemach leśnych;
 • Obieg pierwiastków i związków chemicznych w ekosystemach leśnych;
 • Teledetekcyjne metody oceny zróżnicowania warunków siedliskowych;
 • Ochrona i zagospodarowanie leśnych i nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000.

Laboratorium Gleboznawstwa Leśnego:
 • Badania dynamiki zatrzymywania wody opadowej przez poziomy organiczne gleb leśnych;
 • Analiza wpływu wilgotności i właściwości fizyko-chemicznych gleby;
 • Retencja gruntowa gleb oraz estymacja zdolności retencyjnych piaszczystych gleb leśnych;
 • Zmienność poziomu wód gruntowych siedlisk wilgotnych i łęgowych;
 • Rola kory w zatrzymywaniu wody opadowej przez korony drzew;
 • Rola mikrosiedlisk i rzeźby terenu w kształtowaniu właściwości i zmienności gleb leśnych;
 • Wpływ składu gatunkowego drzewostanu na właściwości fizyczne, chemiczne i retencyjne poziomów organicznych i próchnicznych gleb leśnychWpływ szkieletu glebowego, systemów korzeniowych i makroporów glebowych na współczynnik filtracji gleb leśnych;
 • Analizy właściwości  gleb pęczniejących wytworzonych z iłów poznańskich.

Zespół Badawczo-Dydaktyczny Botaniki Leśnej
 •  Studia palinologiczne i karpologiczne nad wybranymi gatunkami krajowej dendroflory;
 • Studia taksonomiczne i chorologiczne nad wybranymi taksonami krajowej dendroflory;
 • Problemy związane z naturalizacją i inwazją obcych gatunków na terenie Polski;
 • Introdukcja i aklimatyzacja drzew i krzewów obcego pochodzenia w Polsce;
 • Badania nad strukturą i dynamiką populacji roślin;
 • Synantropizacja fitocenoz leśnych pod wpływem introdukcji obcych gatunków drzew i krzewów;
 • Analiza flor wybranych parków narodowych i rezerwatów – przestrzenne i ilościowe zróżnicowanie, procesy synantropizacyjne itp.;
 • Zagadnienia związane z oddziaływaniem człowieka na florę i szatę roślinną na terenach zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo;
 • Problemy ochrony zagrożonych gatunków i zbiorowisk roślin;
 • Uwarunkowania zasięgów drzew i krzewów w dolinach rzecznych.

  KONTAKT DO KATEDRY:

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  Prof. dr hab. Paweł Rutkowski, Dr Monika Konatowska

  E-mail: pawel.rutkowski@up.poznan.pl  

  Telefon608-295-052 

  AdresWojska Polskiego 71F, 60-625 Poznań

  wwwwww.up.poznan.pl/kbl/   Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  Dr inż. Krzysztof Turczański

  E-mail: krzysztof.turczanski@up.poznan.pl 

  Telefon: 61-846-60-32

  AdresWojska Polskiego 71D, 60-625 Poznań

  wwwwww.up.poznan.pl/kbl/ 


  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  Prof. UPP dr hab. Dorota Wrońska-Pilarek

  E-mail: dorota.wronska-pilarek@up.poznan.pl 

  Telefon61-846-62-41

  AdresWojska Polskiego 71D, 60-625 Poznań

  wwwwww.up.poznan.pl/kbl/ 

  PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

  LP

  TEMAT

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

  KIEROWNIK PROJEKTU

  E-MAIL DO KIEROWNIKA

  OKRES REALIZACJI

  1

  Ekspertyza nawożeniowa (zlecenie nr 108/2017 r. z dnia 28 listopada 2017 r.)

  Nadleśnictwo Bytów Prof. dr hab. Paweł Rutkowski

  pawel.rutkowski@up.poznan.pl 

  2017
  2

  Stan odnowienia naturalnego jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) na zniekształconych siedliskach z udziałem sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

  NCN

  Dr inż. Krzysztof Turczański

  krzysztof.turczanski@up.poznan.pl 

  2021-2022
  3

  Badanie wpływu zaburzeń naturalnych i antropogenicznych na elementy bilansu wodnego ekosystemów leśnych 

  NCN Dr inż. Anna Ilek anna.ilek@up.poznan.pl  2019-2020
  4

  Współpraca z Poznańskim Parkiem Naukowo- Technologicznym w Poznaniu - New plant resistance inducers and their application as innovative approach to plant protection against pathogens. Zakres współpracy: A Novel Plant Resistance Inducer for the Protection of European Ash (Fraxinus excelsior L.) against Hymenoscyphus fraxineus

  MNiSW EU  Dr hab. Marcin Smiglak

  marcin.smiglak@ppnt.poznan.pl 

  krzysztof.turczanski@up.poznan.pl  
  2019-2021


  ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):

  Zespół Badawczo-Dydaktyczny Siedliskoznawstwa Leśnego:
  • Sporządzanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody;
  • Sporządzanie zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000;
  • Ekspertyzy i opinie w zakresie Siedliskoznawstwa Leśnego.
   Laboratorium Gleboznawstwa Leśnego:
   •  Ekspertyzy gleb leśnych;
   • Opinie związane z planowaniem rekultywacji gleb;
   • Analizy wybranych właściwości fizyko-chemicznych i retencyjnych gleb leśnych.
   Zespół Badawczo-Dydaktyczny Botaniki Leśnej:
   • Inwentaryzacje szaty roślinnej obiektów chronionych (parki narodowe, rezerwaty, użytki ekologiczne);
   • Inwentaryzacje roślin drzewiastych parków zabytkowych;
   • Nadzór nad pielęgnacją drzew i krzewów w  parkach zabytkowych;
   • Ekspertyzy dendrologiczne (np. dotyczące stanu zdrowotnego pomników przyrody);
   • Sporządzanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody czy użytków ekologicznych;
   • Weryfikacja obszarów Natura 2000.


   APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
   • Dostępne przenośne rejestratory danych meteorologicznych i stacja meteorologiczna.
   • Infiltrometr terenowy SATURO
   • System HYPROP do pomiaru przewodnictwa hydraulicznego
   • Aparat SCHEIBLERA
   • Zestaw służący do analizy gęstości objętościowej i wilgotności aktualnej gleby
   • Zestaw służący do określania strat prażenia
   • Zestaw do analizy uziarnienia gleby
   • Zestaw do określania charakterystyki pf gleby w zakresie ciśnień 0,1 - 15 bar


   DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
   • Studia podyplomowe z zakresu botaniki, drzewoznawstwa i fitosocjologii leśnej;
   • Szkolenia z zakresu botaniki, drzewoznawstwa i fitosocjologii leśnej dla pracowników Lasów Państwowych;
   • Studia podyplomowe z zakresu Siedliskoznawstwa Leśnego.


    INNE AKTYWNOŚCI:
    • Organizowanie debat, konferencji naukowych, mediacje społeczne z zakresu siedlikoznawstwa leśnego;
    • Organizowanie konferencji i seminariów naukowych z zakresu botaniki, drzewoznawstwa i fitosocjologii leśnej.

    KONTAKT

    Centrum Innowacji i Transferu Technologii
    Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
    Kolegium Rungego
    ul. Wojska Polskiego 52
    60-627 Poznań
    Zobacz jak można do nas dojechać
    Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
    Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
    Go to top