OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • Wpływ szeroko pojętej antropopresji na ekologię, dynamikę populacji i różnorodność biologiczną zwierząt oraz roślin w krajobrazie rolniczym oraz miejskim;
 • Interakcje zachodzące pomiędzy gatunkami zwierząt oraz roślin  gatunków rodzimych oraz inwazyjnych;
 • Fizjologia owadów ze szczególnym uwzględnieniem enzymów oraz ich potencjalnego wykorzystania w przemyśle;
 • Morfometria kości człekokształtnych;
 • Analiza problemów behawioralnych oraz etologia zwierząt domowych;
 • Wpływ otyłości i cukrzycy na układ nerwowy szczurów;
 • Gospodarką pasieczna, kontrolowana reprodukcja i wykorzystanie pszczół dziko żyjących;
 • Kontrolowany wychów muraki ogrodowej w celach badawczych oraz praktycznego wykorzystania jako zapylacza;
 • Badania nad zgrupowaniami pszczół Apoidea w różnych środowiskach w ramach zagadnień związanych z bioróżnorodnością i ochroną gatunkową.
 • W ramach zagadnień związanych z bioróżnorodnością i ochroną gatunkową prowadzimy badania nad zgrupowaniami pszczół Apoidea w różnych środowiskach;
 • Badania nad długookresowym wpływem zmian klimatycznych na wyniki produkcyjne rodzin pszczelich oraz określenie potencjalne zagrożeń dla pszczelarstwa wynikających ze zmian klimatu, które mogą ujawnić się w przyszłości;
 • Badanie wpływu warunków hodowlanych na dobrostan oraz wskaźniki hodowlane karpi;
 • Wpływ zastosowania paszy z owadów karmowych w hodowli ryb karpiowatych i jesiotrowatych.

KONTAKT DO KATEDRY:

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski

Dr hab. inż. Monika Fliszkiewicz

Dr hab. Karol Giejdasz

E-mail: wmwz.iz@up.poznan.pl 

Telefon61 848-76-49
Adres: u
l. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań
www
www.zoologia.up.poznan.pl 


PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

LP

TEMAT

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

KIEROWNIK PROJEKTU

E-MAIL DO KIEROWNIKA

OKRES REALIZACJI

1.

Zielona i niebieska infrastruktura miast: znaczenie dla bioróżnorodności i zdrowia mieszkańców (BIOVEINS), BiodivERsA3 NCN Piotr Tryjanowski  piotr.tryjanowski@gmail.com 
piotr.tryjanowski@up.poznan.pl 
2017-2020

2.

Analiza strukturalna kości udowej: rekonstrukcja ludzkiej mobilności od Paleolitu do czasów współczesnych NCN Anna M. Kubicka-Kaczmarska amkkubicka@gmail.com  2016-2018

3.

Wpływ doświadczenia rodzicielskiego oraz warunków w okresie rozrodczym i pozarozrodczym na sukces reprodukcyjny długowiecznych ptaków, na przykładzie bociana białego NCN Marcin Tobółka tobolkamarcin@gmail.com  2017-2021

4.

Nieczynne linie kolejowe jako ważne siedlisko dla ptaków i owadów zapylających w krajobrazie rolniczym NCN Łukasz Dylewski  lukasz.dylewski@up.poznan.pl  2016-2018

5.

Konsumenci nasion jako ważny element hipotezy biotycznej odporności w ograniczaniu rozprzestrzeniania się obcych i inwazyjnych gatunków roślin NCN Łukasz Dylewski  lukasz.dylewski@up.poznan.pl  2018-2019

6.

Zdolności kognitywne a wielkość mózgu u gąsiorka Lanius collurio NCN Joanna T. Woźna jtwozna@gmail.com  2018-2023

7.

Zbiorowiska dendrofilnych gatunków mrówek w gradiencie urbanizacyjnym NCN Michał Michlewicz michlewiczmichal@gmail.com  2018-2021

8.

Rola pigmentacji skorup jaj w doborze płciowym: czy intensywność pigmentacji jest wskaźnikiem kondycji samicy i wpływa na wielkość inwestycji rodzicielskiej samca (na przykładzie gąsiorka Lanius collurio) Ministerstwo Edukacji i Nauki  Klaudia Szala  szalak38@gmail.com  2019-2022

9.

Charakterystyka układu Kiss-1/GPR54 jako kluczowego regulatora procesów reprodukcji u szczurów z eksperymentalnie indukowaną otyłością i cukrzycą typu 1 i 2 NCN Kamil Ziarniak  kamil.ziarniak@up.poznan.pl  2019-2021

10.

Wpływ diety kafeteryjnej matki na funkcje metaboliczne i rozrodcze potomstwa szczurów: w poszukiwaniu mechanizmu NCN Julia Matuszewska  julia.matuszewska@up.poznan.pl  2020-2022

11.

Rola wtórnego roznoszenia nasion w rekrutacji górskiego gatunku drzewa wzdłuż gradientu wysokości: rozpatrywanie scenariusza zmian klimatu NCN Aleksandra Wróbel  alekswrobel22@gmail.com  2020-2023

12.

Zastosowanie wybranych gatunków chrząszczy w biodegradacji plastiku NCN Sandra Kaźmierczak  sandra.kazmierczak@up.poznan.pl  2022-2025

13.

Entomofauna zwabiona opadłymi owocami jako źródło pokarmu dla płazów NCN Mikołaj Kaczmarski  traszka.com@gmail.com  2018-2020

14.

PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, PPI/PRO/2019/1/00040 NAWA Marcin Tobółka  marcin.tobolka@up.poznan.pl  2019-2023

15.

Wpływ nowych środowisk i zmian klimatycznych na ptaki wędrowne NAWA Marcin Tobółka  marcin.tobolka@up.poznan.pl  2021-2023

16.

Ecological interactions between host and parasite NAWA Joanna T. Białas jtwozna@gmail.com  2021-2022

17.

Wpływ konstrukcji i składu gniazda na właściwości termiczne w odpowiedzi na antropopresję NAWA Zuzanna Jagiełło jagiello.zuzanna@gmail.com  2021-2022

18.

KNDy neurons and reproductive dysfunctions in female rats with experimentally induced obesity and diabetes type 2 NCN Joanna H. Śliwowska  joanna.sliwowska@up.poznan.pl  2016-2019

19.

Oxytocin as a potential anti-obesity hormone: Towards a better understaning the mechanism of its action in the brain Akademia Umiejętności i  Węgierska Akademia Nauk  Joanna H. Śliwowska  joanna.sliwowska@up.poznan.pl  2018-2021

20.

Znaczenie zapylaczy aktywnych nocą w zapylaniu rzepaku NCN Aleksandra Łangowska alango@up.poznan.pl  2019-2020

21.

Rozmieszczenie pionowe pszczół (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) w środowisku zurbanizowanym
NCN Weronika Banaszak-Cibicka 
banaszak@up.poznan.pl 
2021-2022

22.

Innowacyjne zastosowanie krajowego białka i tłuszczu paszowego wytworzonego z larw Hermetia illucens w akwakulturze ryb jesiotrowatych NCBiR Mateusz Rawski mateusz.rawski@up.poznan.pl  2022-2025

23.

Żywieniowe i fizjologiczne efekty zastosowania mączki i tłuszczu z owadów w dietach dla ryb wszystkożernych z wykorzystaniem karpia jako gatunku modelowego
NCN Natalia Homska 
natalia.homska@up.poznan.pl 
2022-2025


APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:

 • Komory termiczne do prowadzenie hodowli owadów
 • Cieplarki do prowadzenia badań mikrobiologicznych
 • Dron z zestawem kamer
 • Skaner 3D
 • Aparat rentgenowski
 • Foto-pułapki
 • Kamery termiczne
 • Kamery typu GOPRO
 • Nadajniki GPS GMS
 • Zestaw skrzynio-palet do prowadzenie hodowli zwierząt żyjących w środowisku wodnym 
 • Kriostat
 • Komora laminarna
 • Zestaw mikroskopów oraz binokularów
 • Termocykler
 • Wirówki laboratoryjne
 • Komora klimatyczna SANYO

ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
 •  „Rozpoznanie i ocena ekologicznych wartości usług ekosystemowych w Polsce” (2021-2023), zestawienie wskaźników oraz opis wzajemnych relacji miedzy usługami, identyfikacji zestawów usług oraz przydatności wskaźników dla analiz w różnych skalach przestrzennych.
 • „Przebudowa systemu odprowadzania wód deszczowych z CH Avenida w Poznaniu”  (2022-2024) przeprowadzenie analizy terenu mającej na  celu wytypowanie optymalnej lokalizacji translokacji gatunku chronionego ropuchy zielonej (Bufotes viridis) z terenu inwestycji.
 • Opracowanie metody chowu pszczoły murarki ogrodowej (Osmia rufa L.), oferowanej do zapylania upraw sadowniczych i nasienniczych.

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
 • Prowadzimy przy udziale CKU - UPP dwa kursy dokształcające dla pszczelarzy:
  1. Kurs dla początkujących pszczelarzy;
  2. Kurs dokształcający dla pszczelarzy.
 • Warsztaty statystyczne w programie kurs R (2017, 2018) 40 godzin, dla studentów oraz pracowników;
 • Warsztaty z obsługi programu QGIS analizy przestrzenne metody ilościowe oraz obrazowanie. 

INNE AKTYWNOŚCI:
 • Pracownia Pszczelnictwa bezpłatnie udostępnia apiinhalatorium zlokalizowane na terenie Ogrodu Dendrologicznego UP w Poznaniu;
 • Prowadzenie zajęć dla dzieci w ramach Uniwersytet Młodego Przyrodnika (2019-2021);
 • Udzielanie się w środkach masowego przekazu (tj. telewizji, radiu, czasopismach) jako eksperci;
 • Prowadzenie Social Mediów związanych z działalnością Katedry  (Facebook, Twitter, Instagram);
 • Recenzowanie edukacyjnych gier planszowych;
 • Pracownicy Katedry wykonują analizy, ekspertyzy oraz opracowania środowiskowe dla podmiotów zewnętrznych.

  

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top