OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • ocena wypływu zarastania koryt i udziału roślinności na warunki przepływu;
 • wpływ urządzeń wodnych na zmiany hydromorfologiczne;
 • ocena stanu technicznego budowli i urządzeń wodnych;
 • badania przepławek dla ryb;
 • ocena procesów renaturyzacji rzek nizinnych;
 • modelowanie 1-D i 2-D przepływu wód powodziowych w tym wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego;
 • modelowanie 3-D przepływów wód gruntowych;
 • modelowanie rozmycia poniżej budowli piętrzących;
 • analiza procesów transportu rumowiska w tym zamulania zbiorników;
 • badania modelowe (laboratoryjne) na modelach fizycznych;
 • badania hydrauliczne armatury wodociągowej (hydranty, filtry, zasuwy);
 • skuteczność oczyszczania ścieków surowych i doczyszczania ścieków z hodowli trzody chlewnej i bydła osadem czynnym;
 • usuwanie związków azotu metodą nitryfikacji/denitrifikacji w gruncie;
 • oczyszczanie ścieków specyficznych metodą osadu czynnego;
 • procesy jednostkowe w biologicznym oczyszczaniu ścieków;
 • oczyszczanie ścieków w reaktorach hybrydowych ze złożem ruchomym;
 • technologia i eksploatacja małych i przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • przeróbki, wykorzystanie i zagospodarowanie osadów ściekowych;
 • przepływy dwufazowe w rurociągach;
 • wykorzystanie podnośnika powietrznego do napowietrzania i transportu ścieków;
 • hydraulika niekonwencjonalnych systemów kanalizacyjnych;
 • sedymentacja w oczyszczaniu wody i ścieków;
 • gospodarka ściekowa na terenach niezurbanizowanych.

  KONTAKT DO KATEDRY:

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  Prof. UPP dr hab. Tomasz Kałuża

  E-mail: tomasz.kaluza@up.poznan.pl 

  Telefon61 846-77-27
  Adres: u
  l. Piątkowska 94 A, 60-649 Poznań
  www:
  http://www.up.poznan.pl/kiwis


  PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

  LP

  TEMAT

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

  KIEROWNIK PROJEKTU

  E-MAIL DO KIEROWNIKA

  OKRES REALIZACJI

  1 System oczyszczania wody szarej PARP prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski ryszard.blazejewski@up.poznan.pl  2016-2018
  2 Remediacja wody z wykorzystaniem hybrydowego materiału opartego na tlenku tytanu (IV) i porfirynoidach NCN dr hab. Tomasz Gośliński (UAM) tomasz.goslinski@up.poznan.pl  2017-2020
  3 Technologia wykorzystania biomieszanki na bazie osadów ściekowych w celu zastosowania energetycznego i rolniczego MNiSW z programu "Inkubator Innowacyjności+" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R Prof. UPP. Dr hab. Małgorzata Makowska malgorzata.makowska@up.poznan.pl  2017-2018
  4 System zagospodarowania osadów z małych w tym przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscu wytworzenia MNiSW z programu "Inkubator Innowacyjności+" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R dr. Jakub Mazurkiewicz jakub.mazurkiewicz@up.poznan.pl  2017-2018
  5 Sposób ciągłego odmulania zbiorników wodnych z oddzieleniem wybranych frakcji osadów (CIOZ)  MNiSW z programu "Inkubator Innowacyjności+" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R dr hab. Paweł Zawadzki pawel.zawadzki@up.poznan.pl  2017-2018
  6 Program inżynierski do wymiarowania obiektów retencyjnych i infiltracyjnych dla wód opadowych - PIWORIWO MNiSW z programu "Inkubator Innowacyjności+" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R dr hab. Jakub Nieć jakub.niec@up.poznan.pl  2021-2022
  7 Ocena wpływu czynnika zoogenicznego w kształtowaniu warunków środowiskowych, retencyjnych i hydromorfologicznych małych cieków nizinnych na przykładzie działalności bobra europejskiego (Castor fiber) NCN mgr Stanisław zaborowski stanislaw.zaborowski@up.poznan.pl  2022-2025

   

  ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
  • Ekspertyza w sprawie zmiany stanu wody na gruncie w miejscowości Koziegłowy.
  • Badania specjalistyczne w zakresie numerycznego modelowania przepływów, w tym symulacji przepływów, dla określonych wariantów geometrycznych komór kanalizacyjnych KP-35 i KP-37 w ciągu Kolektora Wiślanego w Warszawie.
  • Komputerowy model hydraulicznego zespołu pomp ściekowych w pompowni ścieków Powiśle II.
  • Przygotowania ekspertyzy dotyczącej systemu głębokiego drenażu we wsi Cieszów związanego z piętrzeniem na rzece Bóbr.
  • Weryfikacja krzywych natężenia przepływu dolnego stanowiska zbiornika wodnego Jeziorsko dla wodowskazów WD-1, WD-2 i WD-4 w trybie awaryjnym.
  • Badania hydrauliczne na modelu numerycznym Punktu Poboru Wody Dużej Wydajności DN 300/4 x DN 150 PN.
  • Przeprowadzenie inwentaryzacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Szamotuły.
  • Wdrożenie metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce.
  • Badania na modelu fizycznym przelewu burzowego usytuowanego na dopływie ścieków komunalnych (bytowych, gospodarczych, przemysłowych, deszczowych i roztopowych) do przepompowni GARBARY.
  • Usługi w zakresie modelowania fizycznego. Badania odcinka rzeki Niemen w Kownie.
  • Określenie hydraulicznych charakterystyk rozprężnej komory wirowej na kanale ogólnospławnym.
  • System oczyszczania wody szarej.
  • Opinia dotycząca prawidłowości opracowania dokumentacji 130 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrowa Opolska.
  • Określenie hydraulicznych charakterystyk rozprężonej komory wirowej na kanale ogólnospławnym.
  • Badania modelowe wpływu komory wirowej na przepływy w kanale ogólnospławnym.
  • Opinia dot. oceny wpływu dodatku specjalistycznych preparatów mikrobiologicznych na skuteczność procesów biologicznych w produkcji organiczno – mineralnej masy glebotwórczej BIOMIN-28/R.
  • Opinia dot. oceny skuteczności płukania skratek w celu usunięcia substancji organicznych przez praso płuczkę SWM-Washer Monster.
  • Modernizacja obecnie produkowanych reaktorów porcjowych SBR na sekwencyjne reaktory porcjowe z błoną biologiczną w postaci złoża ruchomego – SBBR.
  •  Opracowanie wytycznych doposażenia oczyszczalni z osadem czynnym w kształtki z tworzywa z utwierdzoną biomasą oraz procedury zaszczepiania kształtek lub/i osadu w celu najszybszego uruchomienia oczyszczalni po awarii.
  • Określenie szacunkowej wielkości tzw. bezzwrotnego zużycia wody w stosunku do ilości wody dostarczonej systemem wodociągowym odbiorcom indywidualnym w gminach wiejskich oraz oszacowania, jaka część ścieków wytworzonych na terenie gminy musi być odprowadzona do oczyszczalni ścieków, aby gminna gospodarka ściekowa mogła być uznana za skuteczną.
  • Badania wartości współczynnika Kv klapy zwrotnej DN 100 produkowanej w fabryce Hawle.
  • Badania prototypu punktu poboru wody dużej wydajności.
  • Wykonanie badań przemysłowych w warunkach laboratoryjnych w ramach projektu „Badania i wdrożenie systemu kanalizacji małośrednicowej zrównoważonego przepływu”.
  • Koncepcje unieszkodliwiania ścieków bytowych z trzech projektowanych miejsc obsługi turystycznej na terenie nadleśnictwa Łopuchówko” dla obiektów realizowanych w ramach wniosku „Ochrona przyrodniczo cennych okolic Poznania przez ukierunkowanie i koncentracje ruchu turystycznego”
  • Analiza hydrologiczna określająca zagrożenie powodziowe dla obszaru planowanego przez Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w msc. Wałków (gmina Koźmin Wlkp.).
  • Opracowanie koncepcji przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych i odpadów pochodzenia roślinnego ulegających biodegradacji na terenie oczyszczalni ścieków w Szamotułach.

  APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:

  • Zestaw do badań batymetrycznych
  • Fotometr Nova 60A
  • Suszarka laboratoryjna EDS 115
  • Sonda z przetwornikiem pomiarowym
  • Urządzenie do poboru próbek Sigma
  • Skaner laserowy FARO Focus S70
  • Zestaw pomiarowy mętności cieczy
  • Zestaw do laboratoryjnych pomiarów stanów i ciśnienia wody JUPITER 200       
  • Model badawczy do badania nad oczyszczaniem ścieków szarych
  • Echosonda ODOM
  • Przepływomierz terenowy CP-1
  • Micro sensor manometr            
  • Tensjometry z zestawem do napełniania i urządzeniem rejestrującym 
  • Zestaw CX-701 do rejestracji temperatury, pH i przewodności
  • Termiczny przepływomierz masowy powietrza       
  • Rejestrator sygnałów pomiarowych SIEMENS
  • Ultradźwiękowy przepływomierz cieczy                       
  • Elektromagnetyczny młynek hydrometryczny
  • Urządzenie LAI-2000, PCA 2306
  • Przenośny wilgotnościomierz
  • Koryto hydrauliczne
  • Cyfrowy zestaw dynamometryczny
  • FOTOMETR NOVA 60                       
  • Zestaw do pomiaru PH i stężenia tlenu CX-742       
  • Detektor POLYTECTOR IIG750   
  • Modułowy rejestrator kartograficzny
  • Zestaw geodezyjnego odbiornika GPS
  • Zestaw mikroskopowy do wykonywania zdjęć AXIOSTAR         
  • Echosonda 3D Paramount         
  • Piec muflowy FCF FS         
  • Młynek hydrometryczny SEBA typ F1
  • Waga analityczna LA 230 S
  • Analizator azotu 2200 Kjeltec FOSS Tecator
  • Zestaw do pomiaru BZT Oxi Top   

  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
  • cykliczne seminaria szkoleniowe: „Wybrane zagadnienia hydrauliki dużych rzek nizinnych” organizowane dla  Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, pracowników i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
  • współorganizator cyklicznych szkoleń razem z firmą Haba „Nowoczesne oczyszczalnie przydomowe, osiedlowe i przemysłowe”.

  INNE AKTYWNOŚCI:
  • Patent 414127 Instalacja do transportu, napowietrzania i oczyszczania ścieków, zwłaszcza bytowych;
  • Patent 412749 Bioreaktor ze złożem ruchomym, zwłaszcza do rekultywacji silnie zanieczyszczonych akwakultur i małych zbiorników wodnych;
  • Patent 428654 Podajnik biokomponentów sypkich, zwłaszcza do brykieciarek ślimakowych oraz peleciarek oraz sposób produkcji brykietu z biokomponentem sypkim;
  • Patent 228599 Sposób ciągłego odmulania zbiorników wodnych z oddzieleniem wybranych frakcji osadów.  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top