STATUS PRAWNY

Drogę do utworzenia CIiTT rozpoczęła Uchwała Senatu nr 122/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku. Centrum zostało powołane na podstawie Zarządzenia nr 188/2013 Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.


W kolejnym kroku legislacyjnym Senat Uczelni na podstawie Uchwały nr 123/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku zatwierdził Regulamin działania CIiTT. Ponadto Zarządzeniem nr 11/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku Jego Magnificencja Rektor powołał Radę Nadzorującą Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rada Nadzorująca sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością CIiTT. W skład Rady wchodzą głównie przedstawiciele poszczególnych Wydziałów Uczelni. W zakresie kompetencji Rady znajduję się m.in. zatwierdzanie planów działania, wytyczanie głównych kierunków działania oraz zatwierdzanie budżetu Centrum.


Drugim organem powołanym zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 39/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku jest Rada Programowa. Głównym zadaniem Rady jest opiniowanie planów i kierunków działania i rozwoju CIiTT. W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz podmiotów zewnętrznych, zarówno firm jak i organów samorządowych.

Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii - Uchwała Senatu UPP nr 123/2013

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top