DZIAŁALNOŚC NAUKOWO-BADAWCZA:

 • Systematyka i taksonomia owadów z wybranych rzędów i rodzin (Coleoptera, Hemiptera,  Lepidoptera, Trichoptera);
 • Ochrona różnorodności biologicznej oraz ekologia wybranych rzędów owadów (Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera,Trichoptera) ze szczególnym uwzględnieniem naturalnych ekosystemów;
 • Inwentaryzacja, waloryzacja i ocena wartości przyrodniczej wybranych, naturalnych ekosystemów Polski na podstawie fauny owadów z wybranych rzędów (Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Trichoptera);
 • Analiza stanu biologicznego wód płynących na podstawie badań jakościowych i ilościowych owadów
  z rzędu Trichoptera;
 • Inwentaryzacja i waloryzacja cieków wodnych i dolin rzecznych na podstawie elementów biologicznych, morfologicznych i fizykochemicznych;
 • Możliwości wprowadzania i utrzymania różnorodności biologicznej w krajobrazie zurbanizowanym
  i rolniczym;
 • Doskonalenie i optymalizacja metod ochrony roślin przed szkodnikami i patogenami z uwzględnieniem metod biologicznych;
 • Biologia, rozsiedlenie i dynamika rozwoju wybranych grup agrofagów (Coleoptera, Hemiptera, Lepidoptera)
 • Przydatność środków pochodzenia naturalnego, w tym olejków eterycznych w zwalczaniu szkodników
  i patogenów roślin;
 • Monitoring chronionych, naturowych i inwazyjnych gatunków owadów.

KONTAKT DO KATEDRY:

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę:
prof. dr hab. Janusz Nowacki

E-mail: janusz.nowacki@up.poznan.pl 

Telefon: 61-848-79-12

Link do strony Katedry: www.up.poznan.pl/keos
Adres: ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań

 APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:

 • Szklarnia i tunel foliowy – prowadzenie obserwacji nad biologicznym i chemicznym zwalczanie szkodników oraz hodowli nowych gatunków entomofagów insektarium
 • Stół laminarny – prowadzenie na roślinach hodowli wrogów naturalnych szkodników
 • Komory klimatyczne
 • Analizator IPS TD do pomiaru aerozolu unoszonego w powietrzu oraz do pomiaru rozpylonych kropel cieczy opadających z prędkością sedymentacji
 • Tensjometr do pomiaru napięcia powierzchniowego metodą odrywania pierścienia
 • Wiskozymetr
 • Pehametr i konduktometr
 • Zestaw do nanoszenia rozpylonej cieczy z rejestracją obrazu
 • Mikroskopy stereoskopowe z kamerami cyfrowymi do rejestracji obrazów
 • Mikroskopy optyczne
 • Wagi analityczne
 • Agregaty prądotwórcze

 

ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):

 • Ekspertyzy z zakresu ochrony różnorodności biologicznej owadów;
 • Diagnostyka owadów szkodliwych i inwazyjnych;
 • Wykonywanie inwentaryzacji owadów z wybranych rzędów: błonkoskrzydłych, chrząszczy, chruścików, motyli i pluskwiaków, w tym gatunków chronionych dla dowolnego środowiska przyrodniczego;
 • Waloryzacja przyrodnicza, ocena wpływu oddziaływania człowieka oraz projektowanie zadań ochronnych fauny owadów dla różnych form ochrony przyrody;
 • Monitoring „naturowych” gatunków owadów;
 • Wykonywanie ekspertyz i opracowanie materiałów do raportów oddziaływania inwestycji na środowisko w zakresie fauny owadów;
 • Rozpoznawanie biologii agrofagów i towarzyszących im wybranych czynników oporu środowiska;
 • Ocena stanu hydromorfologicznego wód płynących;
 • Ocena i optymalizacja skuteczności działania środków ochrony roślin i programów ochrony roślin;
 • Doskonalenie form użytkowych środków ochrony roślin i adiuwantów, pomiar i analiza właściwości fizykochemicznych, analiza właściwości biologicznych;
 • Doskonalenie programów ochrony roślin w zakresie zastosowania mikroorganizmów;
 • Ocena i łagodzenie skutków ubocznych stosowania środków ochrony roślin w uprawach roślin i otaczającym je środowisku;
 • Ocena przydatności nowych gatunków entomofagów stosowanych w biologicznym zwalczaniu szkodników  w uprawach pod osłonami;
 • Doradztwo w zakresie biologicznej i integrowanej ochrony roślin;
 • Sporządzanie ekspertyz dotyczących stanu fitosanitarnego roślin wraz  z zaleceniami.

 

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:

 • Morfologia i ekologia owadów chronionych i naturowych
 • Diagnostyka owadów szkodliwych i inwazyjnych
 • Realizacja szkoleń i kursów specjalistycznych z zakresu zarządzania środowiskiem
 • Ocena jakości o raz wpływu oddziaływania człowieka na formy ochrony przyrody w oparciu o zgrupowania owadów
 • Ocena stanu hydromorfologicznego wód płynących
 • Adiuwanty w teorii i praktyce
 • Optymalizacja skuteczności stosowania środków ochrony roślin w wybranych uprawach
 • Prowadzenie szkoleń dla producentów roślin uprawianych pod osłonami w zakresie biologicznej i integrowanej ochrony roślin.

  INNE AKTYWNOŚCI:
  • Zajęcia edukacyjne (w siedzibie Katedry, u zleceniodawcy oraz w środowisku naturalnym) dotyczące różnych zagadnień z zakresu entomologii i szeroko rozumianej ochrony różnorodności biologicznej;
  • Organizacja szkoleń tematycznych dla pracowników różnych szczebli i jednostek administracji z zakresu: ochrony różnorodności biologicznej, ochrony gatunków owadów w ramach przepisów prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego.

  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top