OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:

Profil naukowo-badawczy Katedry obejmuje szeroki zakres zagadnień dotyczących chowu, hodowli i użytkowania głównych gatunków zwierząt gospodarskich (bydła, trzody chlewnej, owiec, kóz, zwierząt futerkowych i drobiu) w kontekście ich aklimatyzacji, dobrostanu i behawioru oraz pozyskiwania wysokiej jakości produktów (mięsa, mleka, jaj) o walorach prozdrowotnych. Przeprowadzane są analizy związane z ekonomicznymi uwarunkowaniami produkcji mleka surowego i żywca bydlęcego oraz ocena cech użytkowych i jej wykorzystanie do precyzyjnego zarządzania w chowie i hodowli.
W Katedrze prowadzone są też badania dotyczące doskonalenia cech funkcjonalnych oraz asocjacji między polimorfizmem genów kandydujących a produkcyjnością, zdrowiem i reprodukcją zwierząt.
Ponadto prowadzi się badania nad doskonaleniem metod inkubacji jaj oraz poprawą wyników wylęgowości. Ocenę dobrostanu i zdrowotności drobiu prowadzi się analizując jakość ściółki w oparciu o częstość występowania FPD - Foot Pad Dermatitis i wskaźniki hematologiczne z możliwością szczegółowiej oceny obrazu białokrwinkowego - leukogram. Dodatkowo bada się wskaźniki stresu u ptaków użytkowych np. bezruch toniczny czy stosunek heterofili do limfocytów - H:L.
Historycznie ważnym osiągnięciem Katedry jest m.in. wyhodowanie owcy wielkopolskiej, dwóch syntetycznych mięsnych ras owiec (białogłowej owcy mięsnej i czarnogłowej owcy mięsnej) oraz dwóch ras świń (złotnickiej białej i złotnickiej pstrej), a także
 stworzenie warsztatu do ustalania pochodzenia bydła na podstawie badań grup krwi (w tym wyprodukowanie blisko 70 surowic testowych). Katedra prowadzi księgi hodowlane dla obu ras świń złotnickich.

  KONTAKT DO KATEDRY:

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  Prof. dr hab. Piotr Ślósarz

  E-mail: wmwz.khzios@up.poznan.pl 

                piotr.slosarz@up.poznan.pl

  Telefon61-846-66-68

  AdresZłotniki. ul. Słoneczna 1; 62-002 Suchy Las

  wwwhttp://www1.up.poznan.pl/khzios 

  PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

  LP

  TEMAT

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

  KIEROWNIK PROJEKTU

  E-MAIL DO KIEROWNIKA

  OKRES REALIZACJI

  1

  Opracowanie i wdrożenie systemu do oceny jakości tusz wieprzowych z wykorzystaniem technik laserowych

  NCBiR

  prof. dr hab. Piotr Ślósarz;

  wykonawca: dr hab. M.Stanisz

  piotr.slosarz@up.poznan.pl 

  2015-2018
  2

  Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju - w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych NCBR "Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo" – BIOSTRATEG

  NCBiR

  Wykonawca: dr hab. E. Skrzypczak

  ewa.skrzypczak@up.poznan.pl 

  2016-2019
  3

  Poszukiwanie genetycznego podłoża zmienności cech o złożonym uwarunkowaniu u koni z wykorzystaniem nowoczesnych metod genomiki strukturalnej i funkcjonalnej. Charakterystyka genomiczna składu mleka klaczy należących do wybranych ras koni

  MNiSW

  Wykonawca:

  prof. J. Wójtowski,
  dr G. Czyżak-Runowska

  jacek.wojtowski@up.poznan.pl 

  2012-2017

  4

  Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego wyprodukowanego w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków

  Finansowany z Funduszy europejskich (Unia Europejska) - Program operacyjny

  Inteligentny Rozwój 2014-2020

  Główny wykonawca prof. J. Wójtowski,

  Wykonawca dr G. Czyżak-Runowska

  jacek.wojtowski@up.poznan.pl 

  2018-2021

  5

  Thermoeye – innowacyjny system ochrony dobrostanu trzody chlewnej

  EFRROW, ARiMR

  dr P. Racewicz – kierownik,

  A. Ludwiczak,

  J. Składanowska-Baryza,

  M Stanisz,

  P. Ślósarz,

  E. Skrzypczak,

  N.Michalak,

  A. Walendowska.

  przemyslaw.racewicz@up.poznan.pl 

  01.12.2019 - 31.03.2022

  6

  Linking extensive husbandry practices to the intrinsic quality of pork and broiler meat (akronim: mEATquality)”

  Program Ramowy Horyzont 2020

  Wykonawca:
  dr hab. K.Szulc,
  dr inż. A Ludwiczak

  karolina.szulc@up.poznan.pl

  2021-2025


  ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):

  Zespół pracowników Katedry Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców oferuje możliwość wykonania badań, analiz i ekspertyz w zakresie:
  •  Analizy cech tucznych, rzeźnych i jakościowych mięsa zwierząt gospodarskich i dzikożyjących: pH, barwa (system CIELab), zdolności zatrzymywania wody własnej (metoda bibułowa, wyciek naturalny, wyciek termiczny), analiza tekstury (siła cięcia, siła gryzienia, profil tekstury), aktywność wody, skład podstawowy (białko, tłuszcz, woda, popiół). Ponadto prowadzone są badania szybkiej oceny jakości mięsa na linii ubojowej w oparciu o wskaźniki pH45min i pH24h oraz barwę mięsa w systemie CIELab. Pracownicy wykonują również ocenę zdolności przechowalniczej mięsa i wpływ warunków przechowalniczych na jego właściwości fizykochemiczne oraz analizę poziomu występowania wad mięsa w aspekcie czynników środowiskowych.
  • Badania  mleka krów, owiec, kóz, klaczy i loch tj. skład podstawowy, zawartość kazeiny, jakość higieniczna (m.in. zawartość komórek somatycznych, ogólna liczba drobnoustrojów), kwasowość, gęstość, punkt krzepnięcia, witamina C, skuteczność pasteryzacji, skuteczność homogenizacji, barwa (system CIELab), przydatność mleka do przetwórstwa (próba podpuszczkowa, próba fermentacyjna). Opracowane są technologie produktów z mleka krów, owiec, kóz i klaczy (napoje fermentowane, sery, masło) z zastosowaniem różnych szczepionek oraz innowacyjne produkty o zwiększonej zawartości składników bioaktywnych. Ponadto prowadzone są badania produktów z mleka krowiego, owczego i koziego głownie z zakresu jakości m.in. kwasowość, skład podstawowy, witaminy, kwas mlekowy, bakterie, barwa, zawartość laktozy, tekstura.
  • Analizy czynników wpływających na użytkowość rozrodczą loch, poszukiwanie związku między polimorfizmem wybranych genów a cechami użytkowymi świń, analiza cech tucznych i rzeźnych ocenianych przyżyciowo, poubojowo oraz wartość rzeźna świń różnych ras i ich mieszańców, wykorzystanie świń ras rodzimych w produkcji ekologicznej.
  • Usługi analizy ultrasonograficznej przebiegu ciąży i stopnia rozwoju płodu, ultrasonograficznej analizy składu tkankowego i szacowania marmurkowatości mięsa zwierząt rzeźnych tj. trzoda, owce, bydło. Ponadto wykonywane są badania z zakresu pozyskiwania obrazów anatomicznych mięśni metodą skanowania w imersji wodnej. Prowadzona jest także komputerowa analiza obrazów ultrasonograficznych oraz mikro- i makroskopowych z wykorzystaniem analizy 2D i rekonstrukcji 3D. Ponadto wykonywane są analizy ultrasonograficzne zmian poudojowych zachodzących w wymionach oraz strzykach (w imersji wodnej - według własnego pomysłu). Wykorzystanie ultrasonografu daje również możliwość nieinwazyjnej diagnostyki ewentualnych zmian chorobowych w obrębie wymion i strzyków.
  • Badania markerów genetycznych cech produkcyjnych i funkcjonalnych zwierząt gospodarskich

  APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
  • laboratorium oceny mleka wyposażone m.in. w: aparat do analizy zawartości komórek somatycznych i ogólnej liczby drobnoustrojów w mleku (IBC Bentley), analizatory podstawowego składu mleka (LACTOSTAR, Milko-Scan 133B), licznik komórek somatycznych DCC (DeLaval), krioskop CryoStar I (Funke Gerber), aparat do pomiaru barwy Konica Minolta CR-200b, liofilizator Labconco, mikroskop Motic, ph-metry, biurety, łaźnie wodne, wirówki; posiadamy dodatkowo Pracownie przetwórstwa mleka wyposażona w indywidualne stanowiska pracy oraz w podstawowy sprzęt niezbędny do produkcji serów m.in. pasteryzator Milky, inkubator (cieplarka), prasy serowarskie, wagi oraz drobny sprzęt serowarski itd.
  • laboratorium analizy jakości mięsa wyposażone m.in. w: aparat do analizy białka Buchi, aparaturę do oceny wskaźników jakości pH (pH-metr Mettler Toledo typ 1140, elektrody Lo 406-M6-DXK-S7/25), konduktywności (LF-STAR PCU, Matthäus), barwy (Minolta CR-200b), analizator tekstury tkanek (TA.XT Plus, Stable MicroSystems) z przystawkami do badania mięsa, kości, serów i jaj, sondę do pomiaru aktywności wody HC2-AW-(USB), piec muflowy FCF 12 SM do analizy zawartości popiołu.
  • laboratorium mikromanipulacji i oceny jakości jaj wyposażone m.in. w: doświadczalne aparaty wylęgowe, mikrosilnik z rękawem protetycznym (SUNBURST micro-motor) wraz z przyrządami i technologią umożliwiającą wprowadzanie do jaj przed i w trakcie lęgu różnych roztworów (np. prebiotyki, probiotyki i synbiotyki, witaminy, itp.), aparat do analizy zawartości lizozymu w białku jaja (sepktrofotometr SP-830 plus Metertech) oraz przyrządy służące do oceny cech fizykochemicznych jaj (śruby mikrometryczne, kolorymetry La Roche’a, mikroskop NIKON type 104 wraz z kamerą, itp.).
  • laboratorium badań DNA wyposażone m.in. w: Termocykler TGradient (Biometra) z blokiem na 48 probówek, aparaty do elektroforezy poziomej w żelu agarozowym z zasilaczem EPS 3500 (Pharmacia Biotech): Agagel Maxi (Biometra) i Multiphor II (Pharmacia Biotech), aparat do elektroforezy pionowej w żelu poliakrylamidowym Maxigel (Biometra) z systemem chłodzenia - termostat cyrkulacyjny F12-ED  (Julabo), zestaw do dokumentacji obrazu (Vilber Lourmat) składający się z: Transiluminatora UV ECX-20M (filtr o wymiarach 20x20 cm; długość fali światła 312 nm), Komory ciemniowej CN-08 i oprogramowania do analizy żeli INFINITY-CAPT ver. 12.7; System oczyszczania wody Smart2Pure 3 UV/UF  (TKA), wirówkę 1-15 (Sigma), termoblok TB2 (Biometra), cieplarkę, mieszadło magnetyczne, worteks itd.
  • pracownię diagnostyki obrazowej wyposażoną m.in. w 3 ultrasonografy B-Mode z pięcioma głowicami o częstotliwości emisyjnej od 3.5 do 10.0 MHz, aparat Ultra-Fom-300, aparat CGM, endoskop z torem wizyjnym, stanowisko do fotografii bezcieniowej (objęte zgłoszeniem patentowym, nr P.399224), mikroskop NIKON type 104, specjalistyczny komputer z oprogramowaniem do analizy obrazu MultiScan® ver. 14.07. oraz systemem analitycznym MatLab ver. 7.01.
  • halę udojową dla owiec i kóz z eksperymentalną przetwórnią mleka oraz ubojnię doświadczalną, zlokalizowaną na terenie gospodarstwa doświadczalnego w Złotnikach.
  • potencjał badawczy Katedry jest uzupełniany poprzez zasoby znajdujące się w ściśle współpracujących zakładach doświadczalnych Uczelni: RGD Brody, RGD Dłoń, RGD Przybroda, RGD Swadzim oraz ZDŻZ w Gorzyniu gdzie utrzymywane są zwierzęta hodowlane/doświadczalne (bydło, trzoda chlewna, owce, kozy oraz drób) wraz z niezbędną infrastrukturą doświadczalną.

  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
  • Przeprowadzenie kursów i szkoleń dla zainteresowanych z zakresu: Oceny jakościowej mleka oraz jego przetworów i zaznajomienie kursantów z produkcją serów twarogowych, podpuszczkowych, zwarowych oraz napojów fermentowanych.
  • Kurs „Akademia produkcji prosiąt” przeznaczony dla hodowców trzody chlewnej  pragnących doskonalić się zawodowo. 

  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top