MISJA I WIZJA

Inicjatywa powstania Centrum Innowacji i Transferu Technologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu była odpowiedzią na priorytety polityki w zakresie rozwoju działalności naukowej stawiane przed uczelniami wyższymi w kierunku zwiększania utylitarnego charakteru opracowywanych innowacyjnych rozwiązań.


CIiTT aktywnie wspiera zaangażowanie pracowników naukowych, doktorantów i studentów Uniwersytetu w transferze wyników badań i ich komercjalizacji. Praktycznie działania Centrum mają na celu wspieranie twórców w zakresie ochrony własności przemysłowej, wyboru ścieżek komercjalizacji wyników badań, kontaktów z przedsiębiorcami oraz szeroko rozumianego transferu myśli technologicznej do gospodarki.


W praktyce pracownicy naukowi i studenci będący autorami określonych innowacyjnych rozwiązań mogą zgłaszać się do Centrum w celu otrzymania informacji na temat drogi i procedur ochrony i komercjalizacji efektów ich pracy wynalazczej.


Ponadto CIiTT wspiera współpracę nauki z przemysłem, zarówno poprzez wspieranie inicjatyw integrujących i zacieśniających kontakty S2B (Science2Business), jak również poprzez koordynację transferu rozwiązań opracowywanych na Uczelni i komercjalizację bezpośrednią wyników badań i prac rozwojowych do praktyki.

Misja

Wspomaganie rozwoju innowacyjnych i konkurencyjnych rozwiązań opracowywanych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz efektywny transfer utylitarnych wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki oraz wspieranie rozwoju nowych firm.


Wizja

Stworzenie skutecznego systemu identyfikacji innowacyjnych rozwiązań, ich ochrony, oceny możliwości wdrożenia oraz wspomaganie procesu zwiększenia liczby skomercjalizowanych wynalazków, technologii i innych rozwiązań powstających na UP w Poznaniu.


Centrum Transferu Technologii UP w Poznaniu jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, powołaną na podstawie Uchwały nr 122/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: utworzenia Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Centrum rozpoczęło działalność 1 maja 2014 roku.

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top