OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego,
 • Wpływ instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich,
 • Sytuacja dochodowa i polityka społeczna wobec obszarów wiejskich i ludności rolniczej,
 • Modele równowagi ogólnej i cząstkowej w badaniach konkurencyjności międzynarodowej i budowie scenariuszy rozwoju,
 • Handel zagraniczny i metody pomiaru konkurencyjności międzynarodowej,
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce (krajach UE, na świecie),
 • Finanse międzynarodowe,
 • Badania wpływu liberalizacji światowego handlu rolnego na sytuację rolnictwa w skali globalnej, europejskiej i krajowej,
 • Globalne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego,
 • Sytuacja wyżywieniowa (bezpieczeństwo żywnościowe, straty i marnotrawstwo żywności) w skali globalnej i regionalnej;
 • Polityka regionalna na obszarach wiejskich,
 • Przestrzenne uwarunkowania aktywności ekonomicznej na obszarach wiejskich i rozwój MSP,
 • Regionalne zróżnicowanie rozwoju sektora rolno-żywnościowego,
 • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • Finanse Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym i lokalnym,
 • Przepływy międzygałęziowe w rolnictwie i przemyśle spożywczym w krajach Unii Europejskiej,
 • Ekonomika agroturystyki, zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym, popyt na usługi agroturystyczne, agroturystyka w świecie, nowe tendencje w agroturystyce europejskiej,
 • Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych osób starszych, charakterystyka gospodarstw domowych, warunków mieszkaniowych, sytuacji demograficznej, zdrowotnej, dochodowej seniorów, standard ich życia i wzorce konsumpcji.
 • Zachowania konsumenta (modele i wzorce zachowań, determinanty zachowań, proces decyzyjny),
 • Marketing młodzieżowy oraz marketing w sporcie (zachowania rynkowe, aktywność rynkowa, komunikacja marketingowa, determinanty zachowań, segmentacja rynku, sponsoring, produkt i usługa w sporcie),
 • Neuromarketing,
 • Ekonomika konsumpcji (ilościowe i jakościowe wzorce spożycia, uwarunkowania konsumpcji, ekonomiczne determinanty i prawidłowości konsumpcji),
 • Ekonomia behawioralna.

KONTAKT DO KATEDRY:

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

mgr Dorota Kasprowicz

E-mail: dorota.kasprowicz@up.poznan.pl 

Telefon61 846-60-90
Adres: u
l. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
www
https://wes.up.poznan.pl/pl/jednostki/kepga 


PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

LP

TEMAT

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

KIEROWNIK PROJEKTU

E-MAIL DO KIEROWNIKA

OKRES REALIZACJI

1.

Uwarunkowania i efekty pomocy rozwojowej dla sektora rolnego w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku –AKP NCN mgr Kinga Smolińska kinga.smolinska@up.poznan.pl  3.01.2022-02.01.2023

2.

Rozwój gospodarczy polskich województw jako czynnik determinujący zmiany emisji wybranych gazów cieplarnianych: badania w kontekście środowiskowej krzywej Kuznetza NCN mgr Natalia Genstwa natalia.genstwa@up.poznan.pl  03.01.2022-02.01.2024

3.

Przeinwestowanie w polskich gospodarstwach rolnych w warunkach interwencjonizmu państwowego NCN mgr Jagoda Zmyślona jagoda.zmyslona@up.poznan.pl  03.01.2022-02.01.2025

4.

Chęć do zapłaty i akceptacja podatku od mięsa - badania wstępne NCN dr Anna Wielicka-Regulska anna.wielicka@up.poznan.pl  15.12.2021-14.12.2022

5.

Wpływ kraju pochodzenia na zachowania zagranicznych konsumentów na rynku usług edukacyjnych NCN prof. UPP dr hab. Joanna Kosmaczewska joanna.kosmaczewska@up.poznan.pl  16.10.2020-15.10.2022

6.

Ocena ex-ante Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prof. dr hab. Walenty Poczta walenty.poczta@up.poznan.pl  24.06.2020-23.12.2021

7.

Rola i zadania kluczowych partnerów systemu wiedzy i innowacji w rolnictwie (AKIS) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prof. dr hab. Walenty Poczta walenty.poczta@up.poznan.pl  28.02.2020-15.06.2020

8.

Opracowanie narzędzia badawczego do analizy podstaw związanych ze zrównoważoną konsumpcja żywności NCN dr Elżbieta Goryńska-Goldmann elzbieta.gotynska@up.poznan.pl  22.11-2019-21.11.2020

9.

Ocena skuteczności proinwestycyjnych mechanizmów interwencyjności w rozwoju gospodarstw rolnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej NCN dr Krzysztof Pawłowski krzysztof.pawlowski@up.poznan.pl  05.07.2019-4.07.2022

10.

Przepływy międzygałęziowe w agrobiznesie w wybranych krajach świata w kontekście zrównoważonego rozwoju NCN prof. UPP dr hab. Aldona Mrówczyńska-Kamińska aldona.mrowczynska-kaminska@up.poznan.pl  24.01.2019-23.01.2023

11.

Zastosowanie metod ilościowych do przewidywania efektów zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej NCN prof. UPP dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska ewa.kiryluk@up.poznan.pl  03.09.2018-02.09.2022

12.

Stan i rozwój agrobiznesu w krajach Unii Europejskiej NCN dr Bartłomiej Bajan bartlomiej.bajan@up.poznan.pl  19.07.2018-18.07.2021

13.

Polski sektor rolno-żywnościowy w warunkach implementacji Umowy o Transatlantyckim Partnerstwie Handlowym i Inwestycyjnym (TTIP) NCN prof. UPP dr hab. Karolina Pawlak karolina.pawlak@up.poznan.pl  15.02.2016-14.08.2021

14.

Rozwój agrobiznesu państw Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej NCN prof. dr hab. Walenty Poczta walenty.poczta@up.poznan.pl  18.02.2015 – 17.02.2019

15.

Poziom ryzyka finansowego w działalności gmin wiejskich. Pomiar, identyfikacja czynników oraz zapobieganie jego nadmiernemu poziomowi. Przykład województwa wielkopolskiego NCN dr Aldona Standar aldona.standar@up.poznan.pl  20.08.2014-19.08.2019

16.

Czynniki kształtujące sytuację finansową gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej” NCN Joanna Średzińska joanna.sredzinska@up.poznan.pl  12.03.2013 – 11.03.2019

 


ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
 • Opinie, analizy i ekspertyzy dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich,
 • Ekspertyzy dotyczące sytuacji w gospodarce żywnościowej i na obszarach wiejskich,
 • Ekspertyzy i analizy dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej UE,
 • Analizy dotyczące wpływu Europejskiego Zielonego Ładu na polskie rolnictwo,
 • Analizy zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych oddziałujących na rozwój obszarów wiejskich,
 • Analizy rynków branżowych np. zbożowy, olejarski, mleczarski, piekarski, owocowo-warzywny, gastronomiczny,
 • Analizy podstaw związanych ze zrównoważoną konsumpcja żywności.

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
Prowadzenie studiów podyplomowych, realizowanych na zlecenie Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kierunkach:

 • Rolnictwo ekologiczne w makroregionie składającym się z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, opolskieg i wielkopolskiego,
 • Rolnictwo w makroregionie składającym się z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego,
 • Ekonomika Gospodarstwa Rolnego w makroregionie składającym się z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego,
 • Ekonomika Gospodarstwa Rolnego w makroregionie składającym się z województwa kujawsko-pomorskiego.

INNE AKTYWNOŚCI:
 • Studia podyplomowe „ Działalność Rolnicza w Warunkach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej”
 • Studia podyplomowe „ Integracja Europejska- Działalność Rolnicza i Obszary Wiejskie”
 • Studia podyplomowe „ Ubezpieczenia i likwidacja szkód w rolnictwie”
 • Organizacja konferencji naukowych dotyczących aktualnych i istotnych kwestii dla szeroko rozumianych rynków żywnościowych, szczególnie w kontekście problemów dystrybucji i handlu żywnością oraz relacji międzyorganizacyjnych – projekt „ Rynki Żywnościowe”

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top