OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
Prace naukowe prowadzone w KG i HR są skoncentrowane na otrzymywaniu nowej zmienności genetycznej roślin wytworzonej przy pomocy metod krzyżowania,  w tym krzyżowania oddalonego, mutagenezy i metod biotechnologicznych. Drugi nurt badawczy dotyczy oceny przydatności hodowlanej wytworzonych genotypów z zastosowaniem metod genetyki molekularnej, metod cytogenetycznych i biometrycznych. Wszystkie realizowane badania nastawione są na rozwiązywanie konkretnych problemów badawczych, których rezultaty mogą pomóc polskim spółkom hodowlanym w prowadzeniu bardziej efektywnej i szybszej hodowli nowych odmian.

 • Gromadzenie i analiza genotypów wyjściowych do hodowli pszenicy, soi, rzepaku i lnianki siewnej,
 • Opracowanie metod przyspieszenia hodowli nowych odmian roślin uprawnych z wykorzystaniem metod biotechnologicznych – markerów molekularnych i linii podwojonych haploidów (linii DH),
 • Haploidyzacja żyta - diagnostyka molekularna oraz wpływ nanomolekuł na wspomaganie indukcji i regeneracji roślin w warunkach in vitro,
 • Badanie możliwości zwiększenia efektywności regeneracji roślin drogą androgenezy u pszenicy, żyta, rzepaku i soi,
 • Poszukiwanie funkcjonalnych markerów molekularnych sprzężonych z genami odporności na choroby i szkodniki pszenicy i rzepaku,
 • Introdukcja genów odporności na choroby i owady oraz męskiej sterylności z pokrewnych gatunków rodzaju Brassica do rzepaku (Brassica napus L.),
 • Otrzymywanie mieszańców oddalonych w rodzaju Brassica o podwyższonej odporności na kiłę kapusty oraz suchą zgniliznę kapusty,
 • Poszerzanie zmienności genetycznej oraz ulepszanie cech jakościowych i ilościowych u gatunków z rodzaju Brassica przy zastosowaniu kultur in vitro, krzyżowania oddalonego oraz metod genetyki i cytogenetyki molekularnej (FISH, GISH),
 • Krzyżowanie międzygatunkowe soi,
 • Badania nad ulepszeniem metod uprawy soi w warunkach klimatycznych Polski,
 • Hodowla twórcza nowych odmian soi i lnianki siewnej.

  KONTAKT DO KATEDRY:

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  Prof. UPP dr hab. Janetta Niemann

  E-mail: janetta.niemann@up.poznan.pl

  Telefon61-848-77-58, 61-848-77-16

  Adresul. Dojazd 11, 60-632 Poznań

  wwwhttp://www1.up.poznan.pl/kgihr/

  PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

  LP

  TEMAT

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

  KIEROWNIK PROJEKTU

  E-MAIL DO KIEROWNIKA

  OKRES REALIZACJI

  1

  Analiza genetycznych uwarunkowań związanych z efektem heterozji oraz odpornością na fuzarium u kukurydzy (Zea mays L.).

  MR i RW

  dr hab. Agnieszka Tomkowiak

  agatom@up.poznan.pl 

  2021-2026
  2

  Identyfikacja markerów molekularnych sprzężonych z genami warunkującymi odporność na suchą zgniliznę kapustnych (Leptosphaeria spp.) z wykorzystaniem zaawansowanych technik molekularnych

  MR i RW

  prof. UPP dr hab. Janetta Niemann

  niemann@up.poznan.pl 

  2021-2027
  3

  Analiza molekularna genów warunkujących odporność poziomą u pszenicy (Triticum aestivum L.) na porażenie przez grzyby patogeniczne z rodzaju Puccinia sp.

  MR i RW

  prof. UPP dr hab. Michał Kwiatek

  michal.kwiatek@up.poznn.pl 

  2021-2027
  4

  Analiza molekularna układów allelicznych genów wczesności oraz opracowanie i identyfikacja markerów funkcjonalnych dla genów determinacji pędu, pękania strąków, cech plonotwórczych i jakościowych nasion soi.

  MR i RW

  prof. dr hab. Jerzy Nawracała

  jerzy.nawracala@up.poznan.pl 

  2021-2027
  5

  Molekularne podstawy mechanizmów zmienności indukcji kwitnienia i odpowiedzi na wernalizację u dzikich łubinów Starego Świata

  NCN

  dr Wojciech Bielski

  2021-2024
  6

  Analiza molekularnych mechanizmów odporności wybranych odmian pszenicy zwyczajnej w odpowiedzi na porażenie przez rdzę brunatną

  NCN

  dr Agnieszka Tomkowiak

  agatom@up.poznan.pl

  2019-2020
  7

  Introdukcja genów odporności na choroby i owady oraz męskiej sterylności z pokrewnych gatunków rodzaju Brassica do rzepaku (Brassica napus L.)

  MR i RW

  prof. UPP dr hab. Janetta Niemann

  niemann@up.poznan.pl 

  2014-2020
  8

  Analiza bioróżnorodności zasobów genowych soi przydatnej do hodowli w warunkach klimatycznych Polski i tworzenie nowej zmienności genetycznej z wykorzystaniem krzyżowania międzygatunkowego Glycine max x Glycine soja

  MR i RW

  prof. UPP dr hab. Jerzy Nawracała

  jnawrac@up.poznan.pl

  2014-2020
  9

  Haploidyzacja żyta _ diagnostyka molekularna oraz wpływ nanomolekuł na wspomaganie indukcji i regeneracji roślin w warunkach in vitro

  MR i RW

  dr inż. Sylwia Mikołajczyk

  sylviam@up.poznan.pl

  2014-2020


  ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
  • Oznaczanie genów odporności na patogeny grzybowe w materiałach roślinnych,
  • Oznaczanie genów karłowatości z pszenicy Rht w materiałach hodowlanych pszenżyta,
  • Analizy cytogenetyczne i embriologiczne roślin uprawnych

  APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
  • Biocentrum – laboratorium kultur in vitro, laboratorium cytogenetyczne, laboratorium genetyki molekularnej, laboratorium analiz chemicznych
  • Chłodnia - 20 m2, 3 szafy chłodnicze,
  • pokoje hodowlane do kultur in vitro klimatyzowane
  • komory laminarne, mikroskopy optyczne, mikroskopy Nikon (fluorescencja, kontrast fazowy), termocyklery, RT- PCR, nanodrop, transiluminator, wirówki, mikrotom, zamrażarki głębokiego mrożenia itp.
  • Stacja Doświadczalna Katedry Genetyki i Hodowli Roślin w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Dłoń: Pole - 10 ha, Hala magazynowa 500m2. Wyposażenie: ciągniki, maszyny do uprawy, siewniki poletkowe, mikrokombajny, młocarnie poletkowe i do pojedynków,
  • Ogród Doświadczalny KG i HR Poznań, Sołacz - 2000 m2
  • Szklarnia 300 m2

  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
  Katedra prowadzi szkolenia indywidualne/grupowe w odpowiedzi na pojawiające się zapotrzebowania na:

  • Genotypowanie,
  • Diagnostyka molekularna roślin,
  • Wykorzystanie markerów genetycznych w hodowli roślin,
  • Kultury in vitro roślin

  INNE AKTYWNOŚCI:
  • Możliwość prowadzenia usługowo doświadczeń genetyczno- hodowlanych
  • Ekspertyzy cytogenetyczne i molekularne identyfikacji genotypów roślin

  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top