OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • (2017) Ocena wartości pokarmowej materiałów paszowych w żywieniu zwierząt:
  • porównanie poziomu produkcji metanu od krów mlecznych przeprowadzono na dwóch fermach bydła mlecznego,
  • zbadanie wpływu sposobu ochrony roślin (konwencjonalny i ekologiczny) na zmiany składu chemicznego ziarna pszenicy i nasion grochu,
  • określenie wpływu ekstrudatu sojowego otrzymanego w trzech różnych temperaturach na wyniki produkcyjne kurcząt rzeźnych,
  • określenie wpływu metody suplementacji sieczki siana z owsa do dawki pokarmowej dla cieląt w okresie podawania pasz płynnychna wskaźniki produkcyjne oraz biochemiczne krwi,
  • określenie oddziaływania dodatków paszowych na wyniki produkcyjne oraz zdrowotność kurcząt rzeźnych,
  • wykorzystywanie materiałów paszowych pozyskanych z owadów w żywieniu drobiu.
 • (2019) Wartość pokarmowa wybranych materiałów paszowych w żywieniu zwierząt
  • określenie wpływu mikoryzy arbuskularnej na wartość pokarmową kiszonki z kukurydzy uprawianej w warunkach indukowanej suszy,
  • ocena oddziaływania uszlachetnionych pasz rzepakowych na strukturę przewodu pokarmowego rosnących świń,
  • badanie nad wykorzystaniem nowych materiałów paszowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w żywieniu zwierząt,
  • określenie wpływu dodatku paszy strukturalnej na wskaźniki produkcyjne oraz proces fermentacji w żwaczu cieląt,
  • określenie współczynników strawności jelitowej nasion rzepaku rozdrabnianych przy różnych nastawach śrutownika tarczowego; badania prowadzono na kurczętach brojlerach; w ramach zadania badawczego oznaczono energię metaboliczną oraz oznaczono strawność tłuszczu surowego,
  • badanie jakości tłuszczu paszowego pozyskanego z larw Hermetia illucens.
 • (2020) Ocena wartości pokarmowej materiałów i dodatków paszowych w zrównoważonym żywieniu zwierząt
  • określenie możliwości wykorzystania nasiona roślin strączkowych w żywieniu różnych grup technologicznych świń,
  • określenie wpływu glikolu propylenowego i ziarna kukurydzy zawierającego skrobię o mniejszym stopniu rozkładu w żwaczu podawanych w okresie przejściowym i w pierwszych 56 dniach laktacji na wskaźniki profilu metabolicznego, produkcję mleka i wskaźniki płodności,
  • określenie s współczynników strawności całkowitej oraz jelitowej nasion rzepaku o różnym stopniu rozdrobnienia i/lub granulowanych,
  • podjęto interdyscyplinarne badanie w celu określenia wpływu dodatku paszowego, tj. probiotyku zawierającego szczep Bacillus licheniformis DSM 28710, na parametry odchowu kurcząt rzeźnych, jak również jego oddziaływania na mikrobiotę jelitową oraz morfometrię przewodu pokarmowego,
  • określenie wpływu metody podawania sieczki siana z owsa na wskaźniki produkcyjne oraz proces fermentacji w żwaczu cieląt w okresie podawania pasz płynnych,
  • określenie wpływu wybranych dodatków paszowych w żywieniu przeżuwaczy.
 • (2021) Zastosowanie innowacyjnych materiałów i dodatków paszowych w żywieniu zwierząt

KONTAKT DO KATEDRY:

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

Prof. dr hab. Damian Józefiak

E-mail: Wmwz.kzz@up.poznan.plJustyna.wolska@up.poznan.pl

Telefon61-848-72-27 
Adres
ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
www
https://kzz.up.poznan.pl/

PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

LP

TEMAT

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

KIEROWNIK PROJEKTU

E-MAIL DO KIEROWNIKA

OKRES REALIZACJI

1.

Wykorzystanie bioaktywnego preparatu bakteriocynowego w dietach kurcząt rzeźnych jako czynnika modulującego mikrobiom jelitowy. Grant PRELUDIUM - Narodowe Centrum Nauki (NCN) dr inż. Bartosz Kierończyk

bartosz.kieronczyk@up.poznan.pl

21.07.2015-20.07.2018

2.

IN-OIL: Innowacyjna metoda biokonwersji produktów ubocznych przemysłu spożywczego LIDER – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

dr inż. Bartosz Kierończyk

(kluczowy personel)

bartosz.kieronczyk@up.poznan.pl

01.01.2017-31.12.2018

3.

Innowacyjne zastosowanie krajowego białka i tłuszczu paszowego wytworzonego z larw Hermetia illucens w akwakulturze ryb jesiotrowatych
LIDER- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ( NCBiR)
dr inż. Bartosz Kierończyk

bartosz.kieronczyk@up.poznan.pl

01.02.2022-01.01.2025

4. 

GUTFEED – innowacyjne żywienie w zrównoważonej produkcji drobiarskiej
BIOSTRATEG, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
prof. dr hab. Damian Józefiak

damian.jozefiak@up.poznan.pl

01.09.2015-31.10.2019

5.

Zastosowanie siana z owsa w żywieniu cieląt w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym Agropol Sp. z o. o.
projekt naukowo-badawczy finansowany przez Agropol Sp. z o. o. prof. dr hab. Włodzimierz Nowak

wlodzimierz.nowak@up.poznan.pl

2016-2017

6.

Opracowanie modelu interpretacji zawartości mocznika w mleku jako biomarkera żywienia i warunków środowiskowych krów mlecznych
projekt naukowo-badawczy finansowany przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
prof. dr hab. Włodzimierz Nowak

wlodzimierz.nowak@up.poznan.pl

2017-2021

7.

Obszar badawczy 4 pt: „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla drobiu i świń poprzez właściwe skarmianie i uzyskanie produktów zwierzęcych wysokiej jakości” realizowany w ramach Programu Wieloletniego – „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”, zatwierdzony Uchwałą Rady Ministrów nr 222/2
Instytucja finansująca Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

prof. dr hab. Andrzej Rutkowski

 

dr inż. Anita Zaworska-Zakrzewska

rutkowski@up.poznan.pl

 

anita.zaworska-zakrzewska@up.poznan.pl

2016 - 2020

8.

Żywieniowe interakcje pomiędzy egzogennymi korbohydrazami i emulsyfikatorami w badaniach na drobiu
Grant Sonata - Narodowe Centrum Nauki (NCN)
Prof. UPP. dr hab. Sebastian Kaczmarek

sebastian.kaczmarek@up.poznan.pl

2016 - 2020

9.

Rola biologicznie aktywnych substancji Paulownia CLON IN VITRO 112 w regulacji procesu metanogenezy i biouwodorowania u zwierząt przeżuwających
Grant OPUS - Narodowe Centrum Nauki (NCN)
Prof. dr hab. Adam Cieślak

adam.cieslak@up.poznan.pl

2017-2021

10. 

Opracowanie preparatów o przedłużonym uwalnianiu w formie bolusa zawierających roślinne olejki eteryczne zmniejszających ryzyko wystąpienia subklinicznej kwasicy 
NCBiR
Dr inż. Robert Mikuła

robert.mikula@up.poznan.pl

2018- 2022

11.

Rola polifenoli Coleus amboinicus (Lour.) w modulacji procesu metanogenezy i biouwodorowania w żwaczu jagniąt
Grant Preludium
Yulriani Rizki Yanza

adam.cieslak@up.poznan.pl

2019-2022

12.

Rola tłuszczu pozyskanego z larw Hermetia illucens w żywieniu drbiu- od wartości pokarmowej do statusu zdrowotnego kurcząt rzeźnych
Grant OPUS - Narodowe Centrum Nauki (NCN)
prof. dr hab. Damian Józefiak

damian.jozefiak@up.poznan.pl

2021-2024

13.

Effects of replacing raw repeseed cake with fermented rapeseed cake in lamb diets on the rumen histology, carcass characteristics, and histopathological changes

Projekt nr 005/RID/2018/19 zad 3
Mgr Min Gao

min.gao@up.poznan.pl

2021

14.

Systemy hodowli bydła w trosce o klimat

Susan/II/CCCFarming/03/2021
Prof. dr hab. Adam Cieślak

adam.cieslak@up.poznan.pl

2021 - 2023

15.

Ocena histologiczna tkanki jelita i wątroby świń żywionych mieszanką z olejem sojowym i alternatywnym źródłem energii w postaci tłuszczu owadziego z Hermetia illucen.

  Dr inż. Anita Zaworska-Zakrzewska

anita.zaworska-zakrzewska@up.poznan.pl

2021

16. 

Linking extensive husbandry prctices to the intrinsic quality of pork and broiler meat.

Horyzont 2020-call H2020-FNR-05-2020

Zespół z KŻZ:
dr inż. Anita Zaworska-Zakrzewska;

dr hab. Małgorzata Kasprowicz-Potocka

anita.zaworska-zakrzewska@up.poznan.pl

malgorzata.potocka@up.poznan.pl

2021-2023

17.

Współpraca w zakresie realizacji prac rozwojowych w celu opracowania i wdrożenia innowacyjnych, precyzyjnych i bezpiecznych technologii mikronaważania dla udoskonalenia produktów premiksowych

Środki programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020
Prof. UPP dr hab. Sebastian Kaczmarek

sebastian.kaczmarek@up.poznan.pl

2021-2022

18.

Wpływ dodatku nizyny (E234) w mieszankach pełnoporcjowych dla kurcząt rzeźnych na histomorfologię ich układu pokarmowego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dr inż. Bartosz Kierończyk

bartosz.kieronczyk@up.poznan.pl

2017

19.

Badania nad retencją składników pokarmowych w dietach z dodatkiem mączek z biomasy owadów stosowanych w żywieniu kurcząt rzeźnych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dr inż. Bartosz Kierończyk

bartosz.kieronczyk@up.poznan.pl

2019

20.

Szacowanie zagrożenia krów mlecznych subkliniczną kwasicą żwacza na podstawie wybranych wskaźników procesu fermentacji w żwaczu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dr inż. Barbara Stefańska

barbara.stefanska@up.poznan.pl

2017

21

Ocena wpływu częściowego i całkowitego zastąpienia oleju sojowego tłuszczem z Hermetia illucens na strawność diety, parametry funkcjonowania przewodu pokarmowego i wyniki produkcyjne rosnących świń

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dr inż. Anita Zaworska-Zakrzewska

anita.zaworska-zakrzewska@up.poznan.pl

2020

22.

Wpływ relatywnie niskiego udziału pełnotłustych mączek z larw Tenebrio molitor i Zophabas morio w dietach kurcząt rzeźnych na jakość kośća

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Mgr Zuzanna Mikołajczak

zuzanna.mikolajczak@up.poznan.pl

2021

23.

Wpływ substytucji oleju sojowego przez tłuszcz z larw Hermetia illucens w dietach indyków na odpowiedź immunologiczną

Mgr Zuzanna Mikołajczak

zuzanna.mikolajczak@up.poznan.pl

2020

24.

Effect of dietary fermented rapeseed cake on milk fatty acid composition in dairy cows

Mgr Min Gao

min.gao@up.poznan.pl

2019

25.

Badania nad retencją składników pokarmowych w dietach z dodatkiem mączek z biomasy owadów stosowanych w żywieniu kurcząt rzeźnych

  Dr inż. Bartosz Kierończyk

bartosz.kieronczyk@up.poznan.pl

2019

26.

Wpływ substytucji oleju sojowego przez tłuszcz z larw Hermetia illucens w dietach kurcząt rzeźnych  na wybrane parametry immunologiczne

 

Abdelbasset Benzertiha MSc

 

2019

27.

Coleus Amboinicus Lour as Rumen Methanogenesis and Biohydrogenation Modulator

  Mgr Yulianri Rizki Yanza

yulianri.yanza@up.poznan.pl

2017

28.

Oddziaływanie nizyny na mikrobiom układu pokarmowego i wyniki odchowu kurcząt rzeźnych

  dr inż. Bartosz Kierończyk

bartosz.kieronczyk@up.poznan.pl

2017

ZLECONE BADANIA:
 • Ocena efektywności działania dodatku enzymatycznego w żywieniu kurcząt rzeźnych
 • Ocena dodatków paszowych w celu obniżenia substancji antyżywieniowych poprzez fermentację stałą w śrucie sojowej
 • Opracowanie sposobu stosowania bioaktywnego preparatu pofermentacyjnego w formie płynnej wraz z optymalizacją formuły preparatu
 • Działalności usługowe na rzecz producentów zwierząt oraz producentów pasz w zakresie analiz chemicznych mieszanek paszowych i komponentów paszowych
 • Ocena homogenności dawki kompletnej (TMR) w teście porównawczym wozów paszowych
 • Analiza wykorzystania preparatu Maxammon w amoniakowaniu mokrego ziarna kukurydzy
 • Wpływ dodatków fizjologicznie aktywnych na rozwój przewodu pokarmowego, status zdrowotny oraz wskaźniki produkcyjne prosiąt i tuczników
 • Technologia długiej sieczki z kukurydzy a wyniki produkcyjne krów mlecznych
 • Analiza wykorzystania preparatu MAXAMMON w żywieniu krów
 • Analiza dotycząca oddziaływania fermy drobiu na środowisko
 • Zrównoważona produkcja brojlerów kurzych dzięki zastosowaniu jęczmienia i owsa w ich żywieniu
 • Możliwości wykorzystania drożdży Yarrowia lipolytica zawierających selemetioninę, selenocystynę oraz witaminę B12 w żywieniu krów mlecznych i cieląt
 • Ocena dodatku paszowego dla krów mlecznych
 • Określenie możliwości wykorzystania zawartości lipopolisacharydów (LPS) w płynie żwaczowym krów mlecznych jako markera subklinicznej kwasicy żwacza (SARA)
 • Optymalizacja żywienia cieląt i odchów jałówek
 • Ocena wartości pokarmowej i jakości kiszonki z lucerny z dodatkiem mikrobiologicznym BIODAN
 • Ocena chemiczna, mikrobiologiczna i mykologiczna komponentów paszowych pochodzących z zróżnicowanej ochrony roślin
 • Specyficzne oddziaływania paszy poddanej uszlachetnieniu na funkcjonowanie przewodu pokarmowego u świń
 • Wartość pokarmowa i fizjologiczne właściwości mieszanek z zastosowaniem surowych i fermentowanych nasion łubinu wąskolistnego
 • Wpływ olejów w formie nanoemulsji na powstawanie i skład kwasów tłuszczowych w płynie żwacza po inkubacji w warunkach in vitro
 • Wpływ procesu fermentacji nasion łubinu na strawność jelitową białka i aminokwasów u świń
 • Szacowanie zagrożenia subkliniczną kwasicą krów mlecznych na podstawie składu chemicznego mleka
 • Wartość pokarmowa i fizjologiczne właściwości mieszanek z zastosowaniem surowych i fermentowanych nasion łubinu wąskolistnego w żywieniu świń
 • “Zastosowanie sekwencjonowania nowej generacji (NGS) w ocenie wpływu doustnego podawania preparatów probiotycznych na rozwój i skład mikroflory przewodu pokarmowego żółwiaków florydzkich (Apalone ferox)”
 • Określenie wpływu salinomycyny i nizyny na mikrobiom układu pokarmowego kurcząt rzeźnych
 • Wpływ dodawania inokulantu na wartość i jakość kiszonki z kukurydzy


   APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
   • Termocykler 96
   • Miernik termo-higrometr
   • Wirówki, wagi, suszarki, mikroskopy, piece laboratoryjne
   • Analizator ASP-0.2
   • Dygestorium DSL 12.00 LC CR
   • Komora laminarna bio 160
   • Homogenizator VDI 12
   • Spektofotometr absorpcji atomowej
   • Demineralizator HLP 10 SP
   • Autoklaw vapour line eco 50
   • Analizator aminokwasów
   • Liofilizator Epsilon 2-10D
   • Koncentrator próbek PDB 30D
   • Sprzęt do elektroforezy
   • Inkubator CO2
   • kalorymetr
   • aparat do analizy gazów cieplarnianych
   • system do obrazowania żeli
   • chromatograf gazowy
   • chromatograf cieczowy
   • polarymetr
   • aparat do ekstrakcji tłuszczu Soxtec
   • system ekstrakcyjny do oznaczeń włókna surowego
   • kolumna HPLC
   • autoklaw
   • incubator – sztuczny żwacz Daisy II (Ankom Technology)
   • bolusy do analizy pH płynu żwacza (SMAXtec)

   DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
   • SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ I WETERYNARII „ Nowoczesne technologie chowu trzody chlewnej „ 16-18.02.2022r. (Choroby metaboliczne świń i rola dodatków paszowych w profilaktyce – dr hab. Małgorzata Kasprowicz – Potocka; Żywienie trzody chlewnej paszami GMO i NON GMO za i przeciw – dr Anita Zaworska – Zakrzewska; Metody optymalizacyjne w bilansowaniu mieszanek paszowych, enzymy i zabiegi uszlachetniające pasze – dr Anita Zaworska – Zakrzewska)
    1. Zaworska-Zakrzewska A. SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ I WETERYNARII „ Nowoczesne technologie chowu trzody chlewnej” 16 – 18.02. 2022 r. Metody optymalizacyjne w bilansowaniu mieszanek paszowych, enzymy i zabiegi uszlachetniające pasze.
    2. Zaworska-Zakrzewska A. SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ I WETERYNARII „ Nowoczesne technologie chowu trzody chlewnej” 16 – 18.02. 2022 r. Żywienie trzody chlewnej paszami GMO i NON GMO za i przeciw.
    3. Zaworska-Zakrzewska A. Konferencja pt: Komponenty paszowe dla trzody - możliwości obecnych czasów. Piotrków Trybunalski 16.09.2021r. Ocena możliwości wykorzystania krajowych pasz wysokobiałkowych w żywieniu trzody chlewnej.
    4. Zaworska-Zakrzewska A. Żywienie zwierząt poligastrycznych i monogastrycznych w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Poznań 16.11.2021r.Innowacyjne żywienie w zrównoważonej produkcji drobiu i świń
    5. Zaworska-Zakrzewska A., Schwarz T., Pasze rzepakowe – praktyczne aspekty zastosowania w żywieniu trzody chlewnej. IV Ogólnopolska konferencja PSPO na temat śruty rzepakowej w żywieniu świń. 4.11.2020 Śruta rzepakowa jako realna alternatywa dla importu śruty sojowej. Możliwości zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych w żywieniu trzody chlewnej.
    6. Zaworska-Zakrzewska A., Kasprowicz-Potocka M. 27.11.2020 Wykorzystanie krajowych źródeł białka roślinnego w żywieniu trzody chlewnej. ODR Łosiów
    7. Zaworska-Zakrzewska A., Kasprowicz-Potocka M. 30.10.2020 Wykorzystanie krajowych źródeł białka roślinnego w żywieniu trzody chlewnej. ODR Boguchwała.
    8. Kasprowicz-Potocka M., Zaworska-Zakrzewska A. 21.10.2020 Wykorzystanie krajowych źródeł białka roślinnego w żywieniu drobiu i trzody chlewnej. ODR Brwinowo.
    9. Zaworska-Zakrzewska A., Kasprowicz-Potocka M. 30.10.2020 Wykorzystanie krajowych źródeł białka roślinnego w żywieniu trzody chlewnej. ODR Boguchwała.
    10. Kasprowicz-Potocka M., Zaworska-Zakrzewska A . Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej, 7.10.2020. Wykorzystanie krajowych źródeł białka w żywieniu trzody chlewnej.
    11. Zaworska-Zakrzewska A., Kasprowicz-Potocka M., Rutkowski A. Wojewódzka Konferencja Dla Hodowców I Producentów Trzody Chlewnej -Karniowice 28 stycznia 2020 roku,  sala konferencyjna w MODR w Karniowicach. Możliwości zastosowania krajowych źródeł białka roślinnego w żywieniu świń.
    12. Zaworska-Zakrzewska A. (2019). Projekt pilotażowy „od pola do stołu kujawsko-pomorska wieprzowina, tucz bez GMO. Żywienie trzody chlewnej białkiem pochodzenia krajowego. ODR Minikowo.
    13. Zaworska-Zakrzewska A. (2018). Innowacyjne białko. Żywienie trzody chlewnej paszami krajowego pochodzenia. ODR Minikowo.
    14. Zaworska-Zakrzewska A. (2018). Korzyści stosowania wysokobiałkowych komponentów paszowych pochodzenia krajowego (śruty rzepakowej i innych roślin wysokobiałkowych) w żywieniu świń. ODR Minikowo.
    15. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Rutkowski A. (2018). Łubiny, poekstrakcyjna śruta rzepakowa i krajowa soja - czy te komponenty warto stosować w mieszankach dla świń? DR Kościerzyn, ODR Śrem, ODR Przytocznica
    16. Kasprowicz-Potocka M., Zaworska A. (2018). Ile strączkowych w paszy dla świń i drobiu? Przebędowo.
    17. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Rutkowski A. (2017). Ile łubinu można bezpiecznie wprowadzić w mieszance dla rosnących świń. ODR Kalsk.
    18. Zaworska A. Kasprowicz-Potocka M. (2017). Poszukiwania możliwości promocji wieprzowiny złotnickiej. Krajowe źródła białka roślinnego w żywieniu tuczników – wyniki badań terenowych. UP Poznań.
    19. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Rutkowski A. (2017). Łubin i poekstrakcyjna śruta rzepakowa - czy te komponenty warto stosować łącznie w mieszankach dla świń? ODR Siedlce, ODR Gniezno, ODR Płońsk.
    20. Kasprowicz-Potocka M., Zaworska A. (2017). Krajowe źródła białka roślinnego w żywieniu tuczników – wyniki badań terenowych prowadzonych w gospodarstwach indywidualnych. WODR Poznań.
    21. Kasprowicz-Potocka M., Zaworska A. (2016). Wykorzystanie łubinu i poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w mieszankach dla trzody chlewne. CDR Poznań.
    22. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M. (2016). Ile łubinu można bezpiecznie wprowadzić w mieszance dla rosnących świń? ODR Przygodzice.
    23. Zaworska A. (2016). Zasady żywienia trzody chlewnej z użyciem krajowych źródeł białka roślinnego. ODR Minikowo.
    24. Kasprowicz-Potocka M., Zaworska A., Rutkowski A. (2014). Aktualny stan badań nad efektywnością stosowania krajowych pasz białkowych w żywieniu świń. Turzym/ Kcynia.
    25. Zaworska A. (2015). Żywienie zwierząt monogastrycznych krajowymi źródłami białka roślinnego w oparciu o doświadczenia prowadzone w ramach wieloletniego programu rządowego. WODR Gdańsk.
    26. Zaworska A. (2014). Krajowe źródła biała w mieszankach dla trzody chlewnej. WODR Gdańsk.
    27. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., M. Hejdysz. (2013). Zastąpienie poekstrakcyjnej śruty sojowej w żywieniu świń. Tarnowo Podgórne.
    28. Kasprowicz-Potocka M., Zaworska A., M. Hejdysz. (2013). Charakterystyka wartości pokarmowych nasion polskich odmian roślin strączkowych. Zielonka.
    29. Kasprowicz-Potocka M., Zaworska A. (2013). Ile łubinu można bezpiecznie wprowadzić w mieszance dla rosnących świń. ODR Złotów.
    30. Zaworska A., Kasprowicz – Potocka M. (2013). Łubin i poekstrakcyjna śruta rzepakowa – czy te komponenty warto stosować łącznie w mieszankach dla świń. Złotów
    31. Zaworska A. (2013). Aktualności w produkcji trzody chlewnej. ODR Bolesławowo.
    32. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Rutkowski A. (2013). Krajowe źródła białka w żywieniu świń. IUNG Puławy.
    33. Kasprowicz-Potocka M., Zaworska A., Rutkowski A. (2013). Charakterystyka wartości pokarmowych nasion polskich odmian roślin strączkowych. IUNG Puławy.
    34. Zaworska A. Kasprowicz-Potocka M., Rutkowski A. (2012). Rośliny strączkowe w żywieniu zwierzątODR Minikowo.

   INNE AKTYWNOŚCI:

   KONTAKT

   Centrum Innowacji i Transferu Technologii
   Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
   Kolegium Rungego
   ul. Wojska Polskiego 52
   60-627 Poznań
   Zobacz jak można do nas dojechać
   Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
   Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
   Go to top