OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • analiza numeryczna i doświadczalna pracy statycznej zbiorników prostopadłościennych,
 • statyka przestrzennych konstrukcji hydrotechnicznych,
 • nowoczesne metody badania gruntów naturalnych i antropogenicznych w warunkach in situ,
 • ocena jakości formowania budowli ziemnych w kontekście przyjmowanych kryteriów oceny,
 • prognozowanie parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego na potrzeby projektowania posadowień obiektów budowlanych,
 • komputerowe modelowanie przepływów wody w ośrodkach porowatych- glebach i gruntach,
 • modelowanie numeryczne przepływów w złożonych sieciach rzecznych,
 • betony zwykłe, betony specjalne, betony nowej generacji,
 • domieszki chemiczne i dodatki do betonu, ekocementy,
 • badania środowiskowe w kontekście zmian klimatu.

  KONTAKT DO KATEDRY:

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  dr inż. Jacek Mądrawski

  E-mail: ibig@up.poznan.pl 

  Telefon61-846-64-02

  Adresul. Piątkowska 94E , 61-649 Poznań

  wwwhttp://www1.up.poznan.pl/ibig/ 

  ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
  • Badania laboratoryjne wytrzymałości i właściwości betonu;
  • Badania laboratoryjne próbek gruntów;
  • Nadzór geotechniczny;
  • Modelowanie i analizy numeryczne zagadnień przepływu w sieciach kanałów otwartych oraz zjawisk filtracyjnych;
  • Badania strumieni netto dwutlenku węgla wymienianymi pomiędzy ekosystemami z wykorzystaniem spetroskopowych i numerycznych metod pomiarowych;
  • Badania wymiany dwutlenku węgla między drzewostanami a atmosferą w ujęciu chronosekwencyjnym;
  • Ekspertyzy i opracowania dotyczące konstrukcji budowlanych i hydrotechnicznych;
  • Projektowanie obiektów ogólnobudowlanych oraz  budowli hydrotechnicznych.

  APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
  • laboratorium geotechniczne do badania właściwości fizycznych gruntów naturalnych i antropogenicznych w pełnym zakresie, zgodnie ze standardem ISO 2008:9001,
  • aparaty trójosiowego ściskania, bezpośredniego ścinania, laboratoryjne sondy obrotowe, edometry – umożliwiające określenie parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych gruntów,
  • aparaty Proctora, zestawy do określania wodoprzepuszczalności gruntów, laboratoryjne stanowiska do modelowych badań statycznego sondowania,
  • zestaw do pomiarów prędkości i batymetrii w ciekach – sonda ADCP SteamPro, łódka płaskodenna z silnikiem spalinowym, precyzyjny GPS- Sokkia GRX-1,
  • skaner laserowy FARO,
  • sondy ultradźwiękowe do pomiarów batymetrii jezior i wód płynących,
  • oprogramowanie do modelowania przepływów wody i zanieczyszczeń w ośrodkach porowatych – HYDRUS 3D,
  • system modelowanie przepływów nieustalonych w sieciach rzecznych SPRUNER,
  • maszyna wytrzymałościowa Walter+bai 3000 A/J do badań wytrzymałości na ściskanie kompozytów cementowych,
  • zestaw sit formy Multiserw do badania uziarnienia kruszyw budowlanych,
  • kruszarka szczękowa LAB-02-100 do wytwarzania kruszyw  recyklingowych,
  • automatyczne stacje pomiaru wartości danych meteorologicznych oraz strumienie gazów szklarniowych. Dane te, podobnie jak infrastruktura stacji pomiarowych, mogą być udostępnione osobom zainteresowanym. Dane mogą być wykorzystane celem przygotowania wspólnych publikacji z osobami zainteresowanymi wykorzystaniem sprzętu

  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
  • kursy obsługi programów graficznych takich jak: AutoCad, Corel, SketchUp,
  • kurs pt. „Modelowanie komputerowe przepływów filtracyjnych (dla inżynierów hydrotechników)”,
  • kurs pt. „Modelowanie komputerowe nieustalonych przepływów w sieciach rzecznych (dla inżynierów hydrotechników)”,
  • kursy z tematyki związanej z geotechniką, budownictwem ziemnym i fundamentowaniem (dla inżynierów budownictwa w zakresie aplikacyjnym),
  • doradztwo techniczne oraz szkolenia dotyczące metod interpretacji wyników nowoczesnych badań geotechnicznych.

  INNE AKTYWNOŚCI:
  • pomiary przepływów i batymetrii w ciekach z wykorzystaniem geodezyjnych precyzyjnych pomiarów zestawem GPS,
  • modelowanie zjawisk filtracji w szczególności pod budowlami hydrotechnicznymi oraz nieustalonych przepływów w rzekach i sieciach rzecznych,
  • tworzenie specjalistycznego oprogramowania z zakresu prowadzonej działalności naukowo-badawczej,
  • techniczne badania podłoży gruntowych w zakresie pełnego rozpoznania fizyko-mechanicznego, z wykorzystaniem najnowszych technik badawczych (SCPTU, SDMT, FVT, badań geofizycznych),
  • dokumentacje: geotechniczna, geotechniczno-inżynierskie, hydrogeologiczne,
  • projekty budowlane posadowień obiektów hydrotechnicznych, komunikacyjnych, budownictwa ogólnego, przemysłowego i energetycznego,
  • analizy stateczności konstrukcji podłoża budowlanego,
  • projekty wzmocnień podłoży gruntowych,
  • monitoring eksploatacyjny i odbiory techniczne budowli ziemnych,
  • orzecznictwo w zakresie przyczyn awarii budowlanych i metod naprawy obiektów,
  • badania cech fizycznych i mechanicznych kompozytów cementowych,
  • obliczenia i projektowanie zbiorników i studni zapuszczanych.

  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top