OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności aktywnie uczestniczy w polskim życiu gospodarczym oraz społecznym. Posiada bezpośrednie i dobrze udokumentowane osiągnięcia na tym polu. Ścisła współpraca z podmiotami gospodarczymi z branż biotechnologicznej, żywnościowej i paszowej oraz technologii ochrony środowiska jest dla nas jednym z najistotniejszych priorytetów. Wpływ na otoczenie gospodarcze realizowany jest poprzez wdrożenia wynalazków do praktyki przemysłowej oraz projekty badawcze prowadzone we współpracy z partnerami przemysłowymi. Za przykład tego typu działalności dobrze służyć mogą rezultaty projektu Opracowanie preparatów eubiotycznych dla zwierząt gospodarskich (umowa nr PBS1/A8/10/2012) realizowanego przez konsorcjum złożone z dwóch podmiotów badawczych z Poznania (w tym Uniwersytet Przyrodniczy) oraz firmę JHJ sp. z o.o. z Nowej Wsi. W wyniku projektu opracowanych zostało pięć kompozycji eubiotycznych, których zastosowanie umożliwia zwiększenie efektywności produkcji zwierzęcej dzięki poprawie przyswajalności pasz oraz redukcji śmiertelności inwentarza. W rezultacie projektu powstały cztery wynalazki chronione przez Urząd Patentowy RP oraz trzy publikacje naukowe. Opracowane preparaty zostały skutecznie skomercjalizowane z pomocą Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego. Wspomniane preparaty i technologie zostały sprzedane polskiemu przedsiębiorstwu posiadającemu ponad 15% udziału w polskim rynku probiotyków dla ludzi.

  KONTAKT DO KATEDRY:

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  Prof. UPP dr hab. Wojciech Białas

  E-mail: Wojciech.bialas@up.poznan.pl 

  Telefon61-846-60-02

  Adres: ul. Wojska Polskiego 48, 60-627 Poznań

  wwwhttps://www1.up.poznan.pl/kbimz/ 

  PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

  LP

  TEMAT

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

  KIEROWNIK PROJEKTU

  E-MAIL DO KIEROWNIKA

  OKRES REALIZACJI

  1

  Czynniki transkrypcyjne jako narzędzia masowego działania w ulepszaniu cech przemysłowych u drożdży. 2021/41/B/NZ9/00086

  NCN

  Prof. UPP dr hab. Ewelina Celińska

  ewelina.celinska@up.poznan.pl 

  2021 – 2025
  2

  Manipulacje komórkową odpowiedzią na stres jako strategia zwiększająca nadprodukcję heterologicznych białek w rekombinowanych komórkach drożdży niekonwencjonalnych Yarrowia lipolytica. MNiSW, DI2017 001047

  MNISW

  Mgr inż. Monika Kubiak,
  Opiekun Naukowy: Prof. UPP dr hab. Ewelina Celińska

  ewelina.celinska@up.poznan.pl 

  2018-2022
  3

  Intensyfikacja produkcji heterologicznych białek w komórkach niekonwencjonalnych drożdży Yarrowia lipolytica poprzez zastosowanie inżynierii molekularnych mechanizmów dojrzewania i sekrecji polipeptydów. MNiSW, DI2017 000947

  MNISW

  Mgr inż. Paulina Korpys,
  Opiekun Naukowy: Prof. UPP dr hab. Ewelina Celińska

  ewelina.celinska@up.poznan.pl 

  2018-2022
  4

  Wpływ mikrobiomu jelitowego na indukcję przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej. NCN 2017/25/B/NZ5/01949

  NCN

  Prof. UPP dr hab. Marcin Schmidt

  marcin.schmidt@up.poznan.pl 

  2018 – 2021
  5

  Molekularna charakterystyka sposobu hamowania procesu quorum sensing przez wybrane olejki eteryczne u Pseudomonas spp. wyizolowanych z żywności

  NCN

  Prof. UPP dr hab. Kamila Myszka

  kamila.myszka@up.poznan.pl 

  2017 – 2021
  6

  Analiza potencjału biologicznego ekstraktów z owoców jagodowych w prewencji otyłości i zaburzeń zespołu metabolicznego. NCN OPUS 2015/19/B/NZ9/01054

  NCN

  Prof. UPP dr hab. inż. Anna Olejnik

  anna.olejnik@up.poznan.pl 

  2016 – 2020
  7

  Produkcja heterologicznych enzymów amylolitycznych w rekombinowanych komórkach drożdży i ich aplikacja w procesach biotechnologicznych. MNiSW, IP2015 011074

  MNiSW

  Prof. UPP dr hab. Ewelina Celińska

  ewelina.celinska@up.poznan.pl 

  2016 – 2020
  8

  Dobór i walidacja genów referencyjnych do różnicowej analizy ekspresji genów u Yarrowia lipolytica. NCN 2019/03/X/NZ1/01128

  NCN

  Dr Monika Borkowska

   monika.boekowska@up.poznan.pl 

  2020 – 2021
  9

  Wykorzystanie cytometrii przepływowej w analizie żywotności i aktywności proteolitycznej komórek drożdży gorzelniczych Saccharomyces cerevisiae w celu monitorowania efektywności fermentacji etanolowej. NCN 11/2019/MINIATURA

  NCN

  Dr hab inż. Wojciech Juzwa

  wojciech.juzwa@up.poznan.pl 

  2019 – 2020
  10

  Opracowanie modelu uprawy pieczarek oraz implementacji innowacyjnej technologii HPP łączących dezaktywację oksydazy polifenolowej z bezpieczeństwem mikrobiologicznym dla pieczarek świeżych przeznaczonych do konsumpcji jak i dla nowych produktów opartych na pieczarkach świeżych

  Przedsiębiorstwo/NCBiRNCN Preludium

  Prof. dr hab. Katarzyna Czaczyk

  katarzyna.czaczyk@up.poznan.pl 

  2018-2019
  11

  Opracowanie koncepcji testów biologicznych szybkiego odczytu do badania skuteczności procesów sterylizacji wraz z metodą ich odczytu i archiwizacji. Projekt B+R realizowany dla przedsiębiorstw

  Przedsiębiorstwo/NCBiR

  Prof. dr hab. Katarzyna Czaczyk

  katarzyna.czaczyk@up.poznan.pl 

  2016-2018
  12

  Opracowanie biotechnologicznej konwersji surowców pochodzenia organicznego do kwasu mlekowego. Projekt B+R realizowany dla przedsiębiorstw

    Przedsiębiorstwo/NCBiR

  Dr hab. Wojciech Białas

  wojciech.bialas@up.poznan.pl 

  2017-2019
  13

  Opracowanie biofunkcjonalnego płynu do higieny intymnej dla kobiet Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0” współfinansowanego przez MNISW

  MNiSW

  Dr hab. Daria Szymanowska

  daria.szymanowska@up.poznan.pl 

  05.2019 – 12.2019
  14

  Opracowanie nowej receptury i sposobu produkcji linii preparatów eubiotycznych zawierających synbiotyczny układ dwóch gatunków drożdży. Projekt B+R realizowany dla przedsiębiorstw

  Przedsiębiorstwo/NCBiR

  Dr hab. Daria Szymanowska

   daria.szymanowska@up.poznan.pl 

  01.2018 – 07.2018
  15

  Opracowanie nowych produktów funkcjonalnych produkowanych w oparciu o konsorcjum szczepów probiotycznych, kwas alfa- ketoglutarowy i kompleks witaminowo-mineralny. Projekt B+R realizowany dla przedsiębiorstw

  Przedsiębiorstwo/NCBiR

  Dr hab. Daria Szymanowska

  daria.szymanowska@up.poznan.pl 

  01.2018 – 10.2018
  16

  Opracowanie preparatu mikrobiologicznego do odkażania gleb i wód z ropy naftowej i substancji ropopochodnych. Projekt B+R realizowany dla przedsiębiorstw.

  Przedsiębiorstwo/NCBiR

  Dr hab. Daria Szymanowska

  daria.szymanowska@up.poznan.pl 

  2017–2018
  17

  Heterologiczna ekspresja genu alfa-amylazy w rekombinowanych komórkach drożdży Yarrowia lipolytica. Projekt NCN 2012/05/N/NZ1/00002

  NCN

  Dr Ewelina Celińska

  ewelina.celinska@up.poznan.pl 

  2013-2016
  18

  Nowa generacja biopreparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów

  Przedsiębiorstwo/NCBiR

  Prof. dr hab. Katarzyna Czaczyk

  katarzyna.czaczyk@up.poznan.pl 

  2015-2016


  ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
  • Optymalizacja warunków hodowli mikroorganizmów
  • Skalowanie procesów fermentacyjnych
  • Namnażanie i produkcja biomasy mikroorganizmów
  • Hodowle bioreaktorowe w kierunku produkcji określonych metabolitów komórkowych
  • Separacja biomasy mikroorganizmów
  • Frakcjonowanie i zagęszczanie produktów bioproduktów (techniki membranowe, destylacja, kriokoncentracja)
  • Suszenie biomasy komórkowej i innych bioproduktów (suszenie fluidyzacyjne, rozpyłowe lub sublimacyjne)
  • Oznaczanie pierwiastków chemicznych (metali) w próbkach ciekłych i stałych
  • Separacja i oczyszczanie białek (chromatografia jonowymienna i powinowactwa)
  • Analiza bezpieczeństwa/jakości mikrobiologicznej produktów spożywczych/suplementów diety oraz innych materiałów
  • Analiza warunków sanitarno-higienicznych środowiska produkcyjnego
  • Analiza aktywności przeciwdrobnoustrojowych związków/preparatów/materiałów
  • Ocena fizjologii drobnoustrojów przenoszonych przez żywność
  • Izolacja i identyfikacja drobnoustrojów obecnych w żywności oraz próbkach środowiskowych
  • Badanie zdolności metabolicznych drobnoustrojów (zdolności do syntezy polioli, kwasów organicznych, związków przeciwdrobnoustrojowych, witamin, polisacharydów, enzymów, peptydów itp.)
  • Badanie właściwości prozdrowotnych drobnoustrojów.
  • Przygotowywanie inokulatów do hodowli bioreaktorowych.
  • Ocena jakości mikrobiologicznej i aktywności biologicznej preparatów wytwarzanych metodami biotechnologicznymi.
  • Analiza ekspresji genów w próbkach biologicznych
  • Detekcja obecności czynnika biologicznego w próbie (ilościowa / półilościowa / jakościowa) na podstawie obecności DNA, RNA, białek (PCR, qPCR, Southern-blot, Western--blot, ELISA)
  • Izolacja biomolekuł z próbek biologiczncznych
  • Analityczne rozdziały elektroforetyczne biomolekuł - RNA, DNA, białek
  • Nadekspresja obcengo genu - wyprodukowanie białka w małej skali, które może być kontynuowane w większej skali (hala półtechniki)
  • Szybkie i precyzyjne testy detekcji obecności czynika biologicznego w próbce stosujac techniki PCR, qPCR, PCR-HRM oraz LAMP
  • Identyfikacja genetyczna mikroorganizmów
  • Różnicowanie genetyczne mikroorganizmów
  • Analiza składu mikrobioty w próbkach biologicznych (metagenomika)
  • Analizy cytotoksyczności i genotoksyczności związków dla komórek i tkanek  w hodowlach in vitro
  • Analiza wchłaniania jelitowego związków z wykorzystaniem modelu funkcjonalnego nabłonka jelitowego Caco-2
  • Symulacja trawienia związków w sztucznym przewodzie pokarmowym obejmującym trawienie żołądkowo-jelitowe z udziałem lub bez mikrobioty jelitowej
  • Analiza adhezji bakterii do nabłonka jelitowego in vitro
  • Analizy właściwości przeciwnowotworowych związków (działanie anty-proliferacyjne, proapoptotyczne, hamowanie cyklu komórkowego, wpływ na adhezję, migrację, inwazję komórek nowotworowych i proces angiogenezy)
  • Analiza właściwości przeciwzapalnych związków w różnych modelowych układach komórkowych i tkankowych (analiza markerów stanu zapalnego, analiza ekspresji na poziomie genów i białek)
  • Detekcja działania "anti-obesity" (analiza wpływu związków na adipogenezę, lipogenezę, markery stanu zapalnego i inne patologiczne procesy zachodzące w hipertroficznej tkance tłuszczowej in vitro)
  • Analizy płynów pofermentacyjnych w celu określenia stężenia węglowodanów, lotnych kwasów tłuszczowych oraz alkoholi
  • Analizy ilościowe substancji konserwujących (kw. sorbowy, kw. benzoesowy), mykotoksyn (zearalenon), witamin oraz związków fenolowych w matrycach środowiskowych i żywnościowych
  • Zaawansowana analiza mikrobiologiczna: i) badanie zróżnicowania strukturalnego i funkcjonalnego mono-kultur oraz złożonych populacji mikroorganizmów z próbek hodowlanych i środowiskowych, ii) specyficzna detekcja mikroorganizmów niehodowlanych (VBNC) w próbkach środowiskowych oraz pochodzących z linii technologicznych w przemyśle spożywczym, iii) ocena efektów modyfikacji genetycznych i selekcji transformantów z zastosowaniem białek reporterowych, iv) ocena wpływu warunków stresowych na parametry fizjologiczne mikroorganizmów w celu optymalizacji warunków procesowych oraz doboru szczepów pod kątem wydajności fermentacji.
  • Specyficzna izolacja komórek mikroorganizmów o pożądanych cechach z wykorzystaniem sortowania komórek (skrining prób środowiskowych pod kątem wykrywania i izolacji wysokotłuszczowych komórek eukariotycznych i prokariotycznych mikroalg).
  • Sortowanie komórek mikroorganizmów w celu szczegółowej charakterystyki szczepów z wykorzystaniem metod genetycznych i chromatograficznych
  • Wspomagane bioobrazowaniem sortowanie komórek mikroorganizmów

  APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
  • Bioreaktor 0,5L (Infors)
  • Bioreaktory 5L (Sartorius)
  • Bioreaktory 5L (Infors)
  • Bioreaktor 30L (Sartorius)
  • Bioreaktor 75L (New Bruswick Scientific)
  • Bioreaktor 150L (New Bruswick Scientific)
  • Bioreaktor 1500L (New Bruswick Scientific)
  • Wirówka o działaniu okresowym (Cepa)
  • Wirówka o działaniu ciągłym  z samorozładowaniem osadu (Westfalia)
  • Wirówka o działaniu ciągłym  z samorozładowaniem osadu (Alfa Laval)
  • Homogenizator wysokociśnieniowy do dezintegracji komórek (Gea-Soavi S.p.A.)
  • Kolumna destylacyjna o działaniu ciągłym z oprogramowaniem sterującym  (Armfield)
  • Ekstraktor w układzie ciecz-ciało stałe o masie wkładu do 25 kg        (Armfield)
  • Kriokoncentrator (Freeze TEC)
  • Membranowe moduły filtracyjne do mikrofiltracji, ultrafiltracji, nanofiltracji do 12m2 (Millipore, Alima-Bis)
  • Wyparki  (Heidolph)
  • Suszarnia rozpyłowa 2-4 l/h (Gea Niro A/S0)
  • Suszarnia rozpyłowa 20-30 l/h (Niro Atomizer)
  • Suszarnia fluidyzacyjna (Gea)
  • Zamrażarka szokowa (Krosno-Metal Sp. z o.o.)
  • Zamrażarki  niskotemperaturowe do -80stC (Thermo Scientific/ Froilabo/Panasonic)
  • Liofilizator laboratoryjny 1kg (Christ)
  • Liofilizator półtechniczny 20kg (Lyo-Tech)
  • Młynki do rozdrabniania materiałów mokrych (Młynkol)
  • Młynki do rozdrabniania materiałów suchych (Retsch)
  • Mieszalnik do proszków 35 l (Agroprojekt)
  • Spektrometr absorpcji atomowej (PerkinElmer)
  • Chromatograf preparatywny AKTA Explorer 100 Air (Cytiva , GE Healthcare)
  • Mikroskopy świetlne (Zeiss)
  • Mikroskop fluorescencyjny odwrócony z systemem do komputerowej analizy obrazu Axivert 200 (Zeiss)
  • Termocyklery Appied Biosystem, (BioRad)
  • Termocykler do przeprowadzania reakcji RT-PCR (BioRad) Termomikser (Eppendorf)
  • Fluorymetr Qubit 4 (Invitrogen)
  • Analizator imunoenzymatyczny z odczytem fluorescencyjnym mini Vidas (BioRad)
  • Termocykler qPCR (Real Time-PCR)  (Applied Biosystems)
  • BioAnalyzer system do rozdziału biomolekuł (DNA, RNA, białek) na drodze elektroforezy kapilarnej (bardzo precyzyjnej) (Agilent)
  • Termocykler Veriti (Applied Biosystems)
  • miVac - wirówkowe urządzenie do zatężania roztworów biomolekuł w próżni do celów analitycznych  (GeneVac)
  • System do dokumentacji obrazów rozdziałów elektroforetycznych (Bio-Rad)
  • MagMax -System do zautomatyzowanej izolacji molekuł z próbek biologiczncznych (Life Technologies)
  • MixerMill - młyn kulowy do izolacji biomolekuł z próbek na drodze ekstrakcji mechnanicznej (Retsch)
  • System do elektroforezy dwukierunkowej białek (2D-PAGE) (Bio-Rad)
  • System do elektroforezy wielkocząsteczkowych fragmentów DNA w zmiennym polu elektrycznym typu PFGE (CHEFII) (Bio-Rad)
  • System do elektroporacji komórek zwierzęcych, roślinnych, grzybów i bakterii (Bio-Rad)
  • Spektrofotometr do pomiaru w małych objętościach (Nanodrop ND-1000) (Nanodrop)
  • Czytnik mikropłytek Tecan Infinite M200 z odczytem absorbancji, fluorescencji i luminescencji (Tecan Group Ltd)
  • Chromatograf cieczowy 1260 Infinity II (wyposażony w detektor RID i DAD)  (Agilent)
  • Chromatograf cieczowy Elite LaChrome (wyposażony w detektor RID oraz UV) (Merck)
  • Chromatograf cieczowy 1200 Series (wyposażony w detektory RID oraz DAD) (Agilent)
  • Cytometr przepływowy (sorter komórkowy) BD FACS Aria™III (Becton Dickinson)

  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
  Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności uczestniczy aktywnie w działaniach mających na celu promocję nauki w społeczeństwie. Wśród tego typu aktywności wymienić można organizację warsztatów, pokazów czy wykładów dla instytucji reprezentujących różne szczeble edukacji.

  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top