OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • Budownictwo drogowe i kubaturowe, ekoinżynieria, przejścia dla zwierząt, rekultywacja, infrastruktura leśna, inwentaryzacje przyrodnicze, recykling odpadów poprzemysłowych, monitoring środowiska.
 • Inżynieria i ochrona środowiska, melioracje wodne, hydrologia, kształtowanie środowiska.
 • Badania georadarowe.
 • Geologia inżynierska, hydrogeologia, geotechnika, wody podziemne, wody geotermalne.

  KONTAKT DO KATEDRY:

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  Prof. dr hab. inż. Andrzej Czerniak – Kierownik Katedry

  E-mail: andrzej.czerniak@up.poznan.pl 

                kil@up.poznan.pl

  Telefon61-848-73-67, 61-846-63-66

  Adres: ul. Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznań

  wwwhttps://www1.up.poznan.pl/kil/ 

   

   

  PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

  LP

  TEMAT

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

  KIEROWNIK PROJEKTU

  E-MAIL DO KIEROWNIKA

  OKRES REALIZACJI

  1

  Środowiskowe aspekty przebudowy i budowy dróg leśnych z udziałem wybranych spoiw asfaltowych

   podmiot gospodarczy

  prof. dr hab. inż. Andrzej Czerniak

  andrzej.czerniak@up.poznan.pl 

  2021-2022
  2

  Analiza drogi doświadczalnej w leśnictwie Binowo Nadleśnictwo Gryfino przy użyciu georadaru

  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa

  mgr inż. Adrian Kasztelan

  adrian.kasztelan@up.poznan.pl 

  2021
  3

  Ekspertyza dotycząca zgodności wykonania prac drogowych z dokumentacją dla dwóch dróg leśnych znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Śnieżka

  Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Śnieżka

  prof. dr hab. inż. Andrzej Czerniak

  andrzej.czerniak@up.poznan.pl 

  2019
  4

  Planowanie sieci dróg leśnych i składnic oraz optymalizacja wskaźników gęstości dróg leśnych dla różnych terenów Polski

  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie

  prof. dr hab. inż. Andrzej Czerniak

  andrzej.czerniak@up.poznan.pl 

  2014-2016
  5

  Ocena funkcji przyrodniczych terenów pod liniami elektroenergetycznymi i możliwości prowadzenia gospodarki leśnej na tych powierzchniach

   podmiot gospodarczy

  prof. dr hab. inż. Andrzej Czerniak

  andrzej.czerniak@up.poznan.pl  

  2014


  ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
  • Doradztwo w przygotowaniu koncepcji projektowej drogi leśnej, infrastruktury turystycznej, obiektów ppoż., nawierzchni tymczasowych, koncepcji technologicznej, receptur oraz niezbędnych analiz laboratoryjnych. Projektowanie sieci drogowej.
  • Projektowanie ciągów komunikacyjnych w parkach, lasach miejskich.
  • Ocena poprawności wykonania drogowego projektu budowlanego.
  • Badania z zakresu nośności za pomocą metod terenowych tj. płyty statycznej jednoczujnikowej i trójczujnikowej oraz płyty dynamicznej z 10 i 15 kg obciążnikiem opadowym.
  • Analiza cementogruntów i nawierzchni betonowych za pomocą odwiertów rdzeniowych, młotka Schmidta, georadaru (prace terenowe) oraz prasy wytrzymałościowej (prace laboratoryjne).
  • Badania z zakresu geologii inżynierskiej, hydrogeologii oraz geotechniki za pomocą płytkich odwiertów geotechnicznych (w tym rozpoznania rodzaju gruntu), sondowania sondą dynamiczną.
  • Georadarowy pomiar grubości warstw konstrukcyjnych, lokalizacja elementów zakrytych występujących w pasie drogowym tj. przepusty (w tym pomiar naziomów), sączki poprzeczne i podłużne. Wykrywanie anomalii np. osiadania gruntu. Badanie wpływu systemów korzeniowych na konstrukcje dróg leśnych.
  • Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
  • Opracowanie projektu zagospodarowania turystycznego w lasach i gminach
  • Podnoszenie funkcjonalności przejść dla zwierząt oraz monitoring zwierzyny na przejściach górnych i dolnych.
  • Monitoring zdarzeń drogowych z udziałem zwierzyny na drogach.
  • Realizacja operatów wodnych.
  • Wyznaczenie miejsc realizacji małej retencji.
  • Opracowanie programów działań, rozwiązań i projektów technicznych w celu ograniczania skutków suszy i podtopień za pomocą metod z zakresu inżynierii ekologicznej.
  • Ocena przekształceń warunków wodnych.
  • Ocena wpływu suszy, a także podtopień i powodzi na drzewa i drzewostany za pomocą metody dendrochronologicznej i cech biometrycznych drzew.
  • Ocena przebiegu stanów wód gruntowych, powierzchniowych i przepływów w ciekach, elementów klimatu w kontekście wystąpienia zjawiska suszy i niedoborów wody, a także podtopień i powodzi.
  • Rozpoznanie warunków geologicznych, analiza zagrożeń osuwiskowych, oddziaływanie dawnej i współczesnej aktywności górniczej na środowisko leśne.
  • Rozpoznanie warunków występowania wód podziemnych, w tym geotermalnych.
  • Mapowanie występowania aktywności zwierzęcej (np. nory ssaków) i roślinnej (np. systemy korzeniowe drzew).
  • Wykrywanie obiektów infrastruktury podziemnej (m.in. kable, rury również PCV, piwnice, mury oporowe, zbrojenia).
  • Badanie warstw konstrukcyjnych, wykrywanie obiektów pod drogami leśnymi oraz publicznymi, zróżnicowania warstw geologicznych.
  • Wstępna identyfikacja stanowisk archeologicznych

  APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
  • Płyta statyczna (aparat VSS Prüfgerätebau GmbH), typu HMP PDG Pro, w pełni elektroniczna, z elektronicznym czujnikiem przemieszczeń płyty o średnicy 300 mm. Urządzenie wykorzystywane do pomiarów nośności i zagęszczenia podłoży drogowych, nasypów, wbudowywanych warstw nawierzchni i całych konstrukcji nawierzchni drogowych. Umożliwia pomiar pierwotnego Ev1 i wtórnego Ev2 modułu odkształcenia oraz wskaźnika odkształcenia Io. Pozwala na bezpośrednie odnoszenie uzyskanych wyników do krajowych wytycznych dotyczących nośności i zagęszczenia gruntów i kruszyw oraz nośności nawierzchni drogowych.
  • Płyta statyczna (aparat VSS) produkcji polskiej z 3 elektronicznymi czujnikami przemieszczeń płyty o średnicy 300 mm. Pomiary i zastosowanie j.w.
  • Lekka płyta dynamiczna Zorn Instruments, typ ZFG 3000 GPS z 10 i 15 kg obciążnikiem opadowym i płytą o średnicy 300 mm. Urządzenie służy do badań nośności i stopnia zagęszczenia gruntów i kruszyw podłoża drogowego, zasypek, nasypów oraz warstwy lub zespołu warstw nawierzchni drogowych. Umożliwia pomiar dynamicznego modułu odkształcenia Evd i wartości s/v. Obciążnik opadowy lżejszy (10 kg) pozwala na prowadzenie pomiarów gruntów i kruszyw drobniejszych (piaski, pospółki), wykazujących wartości dynamicznego modułu odkształcenia w granicach od 5 do 70 MN/m2, natomiast obciążnik cięższy (15 kg) umożliwia pomiary materiałów grubszych (kliniec, tłuczeń), cechujących się większymi wartościami dynamicznego modułu odkształcenia w granicach od 70 do 125 MN/m2. Uzyskane wyniki badań można w sposób pośredni odnosić do krajowych wytycznych dotyczących nośności i zagęszczenia gruntów i kruszyw oraz nośności nawierzchni drogowych.
  • Młotek Schmidta typu N (średni) produkcji włoskiej firmy NovaTest, typ Concreto N, służący do nieniszczących badań jakości betonów zgodnie z PN-EN 12504-2:2013. Pomiary tym przyrządem wskazują najsłabsze miejsca, w których w razie potrzeby można wykonać odwierty rdzeniowe do badań niszczących na maszynie wytrzymałościowej.
  • Maszyna wytrzymałościowa VEB Thüringer Industriewerk Rauenstein, typ ZD 10/90, służąca do badania wytrzymałości na ściskanie próbek gruntów i kruszyw drogowych do 10 ton, np. związanych różnymi spoiwami (cementem, wapnem itp.).
  • Stempel CBR Zorn Instruments - urządzenie mechaniczne współpracujące z płytą obciążaną dynamicznie ZFG 3000 GPS. Umożliwia wyznaczanie współczynnika CBR ang. California Bearing Ratio zarówno w laboratorium jak i bezpośrednio w terenie. Wskaźnik CBR służy do oceny, m.in. podatności warstw na mróz, oszacowania odporności na ruch kołowy, zagęszczenia, empirycznego pomiaru nośności. Może być również użyty jako alternatywa badania statycznego CBR. Dzięki zastosowaniu urządzenia z wolnospadem można wyznaczyć dynamiczny CBR w zakresie 20% < CBR < 150%.
  • Aparat Proctora, automatyczny, elektroniczny ubijak Proctora/CBR produkcji włoskiej firmy Controls, typ T3512, wyposażony w elektroniczną konsolę kontrolną z możliwością przeprowadzenia w pełni automatycznego cyklu badawczego zaprogramowanego przez użytkownika. Ubijak przeznaczony jest do oznaczania wilgotności optymalnej i maksymalnego ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego metodą Proctora oraz pozawala na zagęszczanie próbek w cylindrach CBR, m.in. zgodnie z PN-EN 13286-47 i PN-EN 13286-2.
  • Lekka sonda dynamiczna SD10 produkcji Zakładu Narzędzi Wiertniczych i Geologicznych Waldemar Szkurłat. Przeznaczona jest do oceny i kontroli stanu zagęszczenia gruntów piaszczystych do głębokości 10 m. Sonda spełnia wymagania PN-B-04452:2002, PN-EN ISO 22476-2:2005, ENV 1997-3:2000, PN-EN 1997-2:2009 (Eurokod 7), Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych wprowadzonej zarządzeniem nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r.
  • Świdry glebowe doskonale sprawdzą się podczas ręcznego wiercenia w trudnych warunkach geologicznych. Zestaw składa się z różnego rodzaju świdrów, dostosowanych do gruntów o zróżnicowanej genezie.
  • Wstrząsarka do sit 200 mm produkcji Zakładu Aparatury Naukowej Kraków z kompletami sit do badań gruntów i kruszyw drogowych (wg PN-B-02480:1986, PN-EN ISO 14688-1;2:2006).
  • Wilgotnościomierz Speedy - przenośny przyrząd do mierzenia wilgotności materiałów sypkich i pokruszonych metodą chemiczną, umożliwiający uzyskanie dokładności pomiarów osiągalnych normalnie tylko w warunkach laboratoryjnych. Wykorzystywany jest do szybkiej oceny, bezpośrednio na placu budowy, zawartości wody w zagęszczanym gruncie i kruszywie – oceny skutkującej podjęciem decyzji o możliwości rozpoczęcia zagęszczania danej warstwy gruntu lub kruszywa lub konieczności jej przesuszenia albo nawilżenia.
  • Młynek hydrometryczny pozwala na pomiar prędkości przepływu wody w kanałach, rzekach i jeziorach. Można go zainstalować na żerdzi lub instalacji linowej. Zależnie od użytego śmigiełka pomiar można wykonać w zakresie 0,025 do 10 m/s.
  • Echosonda Lowrance Elite-5 HDI to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących urządzenia pracującego w trybie klasycznym i w trybie szczegółowego obrazowania Down Imaging. Wyjątkowa technologia nakłada szczegółowe odwzorowanie dna DownScan Imaging na ekran echosndy cyfrowej (Broadband Sounder), tworząc fantastyczny obraz, który wyraźnie ujawnia i oddziela obiekty od otaczającego tła.
  • Georadar MALÅ GroundExplorer (GX) z anteną GX 750 MHz HDR z wifi z powodzeniem jest stosowany w inspekcji dróg publicznych. Na podstawie echogramów przy użyciu anten o właściwych częstotliwościach jesteśmy w stanie określić grubości warstw konstrukcyjnych dróg z dokładnością do centymetra. GPR to nieniszcząca technika pomiarowa, która wykorzystuje fale elektromagnetyczne do lokalizowania celów najczęściej zakopanych w gruncie. GPR znajduje zastosowanie w poszukiwaniu infrastruktury komunalnej, inżynierii budowlanej (w szczególności badaniu stanu nawierzchni i podbudowy dróg), archeologii, geologii, hydrogeologii, ochronie środowiska, wojsku i wielu innych. W związku ze swoim szerokim zastosowaniem GPR jest określany również, jako sondowanie gruntu (ground probing), penetracja powierzchni (surface penetrating) lub radar podpowierzchniowy (subsurface radar).
  • Niwelator kodowy Leica Sprinter 50 umożliwia elektroniczne, szybkie i precyzyjne pomiary niwelacyjne, w szczególności pomiary spadków niwelety nawierzchni, dna rowów, pochyleń skarp wykopów i nasypów, oraz pomiary odległości geodezyjnych.
  • Teodolit elektroniczny Nivel System DT 2 pozwala na elektroniczne, szybkie i precyzyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych i wykonawczych.
  • Dalmierz laserowy BOSCH sprawdzi się podczas rozmaitych prac konstrukcyjnych oraz budowlanych. Posiada wiele funkcji – dzięki niemu można wykonywać precyzyjne pomiary długości, powierzchni oraz kubatury.
  • Drogomierz (dystansometr) Laserliner, typ Rollpilot S12-urządzenie mechaniczne wykorzystywane do pomiaru odległości w terenie z dokładnością 0,02%-0,05% mierzonej odległości (20 cm-50 cm/1 km).
  • Poziomica elektroniczna cyfrowa Laserliner, typ DigiLevel Plus 100 służy do wyznaczania i kontroli spadków i pochyleń poprzecznych i podłużnych jezdni, skarp nasypów, wykopów i rowów.
  • Szczelinomierz klinowy jest przeznaczony do pomiaru szczelin i luzów, do profesjonalnych zastosowań w drogownictwie i inżynierii budowlanej. Wykonany z aluminium po obróbce galwanicznej przy zachowaniu wysokiej precyzji wykonania, jest idealnym przyrządem dla inżynierów budowlańców, konstruktorów oraz głównie w branży drogownictwa i w geodezji.
  • Aparat Casagrande'a aparatem określamy ilość uderzeń, której musi być poddana badana próbka gruntu, aby brzegi rysy wykonanej na próbce znalazły się na długości 10 mm i wysokości 1 mm.

  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
  • Organizacja kursów, warsztatów, pokazów sprzętu do odbiorów technicznych z zakresu inwestycji dróg leśnych, aspektów hydrologicznych, geologii (wpływ na środowisko leśne), pomiarów georadarowych.
  • Seminaria, wartsztaty.
  • Studia podyplomowe "Technika, inżynieria i ochrona przeciwpożarowa w leśnictwie".

  INNE AKTYWNOŚCI:
  • Pokazy sprzętu i metod służących do odbiorów dróg.
  • Prelekcje, poradniki, wytyczne, instrukcje.
  • Działalność patentowa.
  • Opracowanie nowych technologii drogowych.

  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top