OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • Taksonomia – zmienność morfologiczna i genetyczna wybranych gatunków roślin
 • Florystyka i chorologia – badanie flor określonych obszarów lub obiektów, analizowanie składu flor i rozmieszczenia taksonów
 • Biologia wybranych gatunków lub ich grup (wątrobowce, mchy, rodzaje Carex, Pyrus, Sorbus, Salix, Rubus)
 • Ekologia i syntaksonomia wybranych grup zbiorowisk roślinnych Polski (wysokogórskie zbiorowiska wyleżyskowe, zbiorowiska leśne i zaroślowe, szuwary turzycowe)
 • Dynamiczne przemiany fitocenoz pod wpływem wybranych czynników naturalnych i antropogenicznych
 • Ekologia glonów planktonowych ekosystemów słodkowodnych
 • Ochrona przyrody, monitorowanie zasobów gatunków rzadkich, plany ochrony obszarów chronionych
 • Rolnictwo miejskie

KONTAKT DO KATEDRY:

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

Prof. UPP dr hab. Leszek Bednorz

E-mail: leszek.bednorz@up.poznan.pl 

Telefon61-848-76-99
Adres
ul. Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznań 
www
http://woak.up.poznan.pl/wydzial/katedry/katedra-botaniki 

PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

LP

TEMAT

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

KIEROWNIK PROJEKTU

E-MAIL DO KIEROWNIKA

OKRES REALIZACJI

1.

Sukcesja wtórna fitoplanktonu w okresowych zbiornikach wodnych: wpływ temperatury i fotoperiodu na strukturę zbiorowisk NCN dr Sofia Celewicz sofia.celewicz @up.poznan.pl  2018

2.

FEW-meter - Zintegrowany model pomiaru i usprawnienia miejskiego rolnictwa w kontekście cyrkulacyjnego metabolizmu miejskiego NCN prof. UPP dr hab. Leszek Bednorz

leszek.bednorz@up.poznan.pl

2018-2022

APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
 • Pracownia elektroforezy
 • Mikroskopy z kamerami oraz z oprogramowaniem umożliwiającym wykonywanie zdjęć i pomiarów
 • 30 mikroskopów świetlnych
 • 30 binokularów

ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
 • Wykonywanie planów ochrony rezerwatów przyrody
 • Wykonywanie inwentaryzacji flory, roślinności i krajobrazu, przy stosowaniu metod terenowych, kartograficznych i teledetekcyjnych dla obszarów o dowolnej wielkośc
 • Projektowanie zadań ochronnych dotyczących flory, szaty roślinnej lub krajobrazu dla wszystkich typów obiektów chronionych
 • Wykonywanie waloryzacji przyrodniczych terenu oraz wykonywanie ekspertyz i opinii dotyczących walorów przyrodniczych
 • Wykonywanie ekspertyz oddziaływania inwestycji na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na florę i roślinność oraz na krajobraz
 • Wykonywanie ekspertyz z zakresu wykrywania i zwalczania chwastów oraz roślin inwazyjnych, bądź niebezpiecznych
 • Wykonywanie ekspertyz dotyczących identyfikacji gatunków roślin na podstawie cech morfologicznych i anatomicznych całych roślin, bądź ich fragmentów

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
 •  Zajęcia edukacyjne (w formie lekcji lub wykładu) na wszelkie tematy związane z botaniką, wiedzą o przyrodzie oraz ochroną przyrody
 • Wycieczki dydaktyczne do dowolnych obiektów przyrodniczych
 • Warsztaty kameralne lub terenowe, na wszelkie tematy związane z botaniką systematyczną oraz geobotaniką
 • Warsztaty fykologiczne
 • Warsztaty briologiczne
 • Szkolenia dla pracowników jednostek administracji z zakresu botaniki, fitosocjologii i ochrony przyrody – w szczególności dotyczy to szkoleń z zakresu wiedzy o siedliskach chronionych w ramach sieci Natura 2000 oraz o gatunkach i typach roślinności podlegających ochronie na mocy prawa krajowego
 • Szkolenia dotyczące roślin chronionych oraz inwazyjnych na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD)


KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top