OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • Działalność badawcza skupia się m.in. na nowoczesnych materiałach, technice i technologii w doskonaleniu procesów produkcji rolno-spożywczej oraz technicznej obsłudze maszyn
 • Zagadnienia naukowe obejmują optymalizację procesu produkcji biogazu w aspekcie maksymalizacji efektywności energetycznej jaki i ekonomicznej
 • Badania i wdrożenia z zakresu użycia zaawansowanych metod informatycznych, w tym użycia komputerowej analizy obrazu oraz modelowania neuronowego na potrzeby oceny jakości i klasyfikacji obiektów, w tym obiektów sektora rolno-spożywczego

  KONTAKT DO KATEDRY:

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  dr inż. Kamil Witaszek

  E-mail: kamil.witaszek@up.poznan.pl 

  Telefon61-846-60-78

  Adresul. Wojska Polskiego 50, 60-627 Poznań

  wwwiib.up.poznan.pl

  PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

  LP

  TEMAT

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

  KIEROWNIK PROJEKTU

  E-MAIL DO KIEROWNIKA

  OKRES REALIZACJI

  1

  Wpływ parametrów wykorzystywanego biowęgla na proces fermentacji ciemnej

  Narodowe Centrum Nauki Kamil Kozłowski

  kamil.kozlowski@up.poznan.pl

  2019 - 2022
  2

  Wpływ wzorca wczesności odmian i procesu ekstruzji na właściwości chemiczne organów kukurydzy

  Narodowe Centrum Nauki

  Dawid Wojcieszak

  dawid.wojcieszak@up.poznan.pl

  2021 - 2022
  3

  Tworzenie połączeń w celu uwolnienia potencjału innowacyjnego w zakresie cyfrowej transformacji europejskiego sektora rolno-spożywczego

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Tomasz Wojciechowski

  tomasz.wojciechowski@up.poznan.pl

  2019 - 2023
  4

  Connecting the dots to unleash the innovation potential for digital transformation of the European agri-food sector

  H2020-EU.3.2.1.3./ DT-RUR-12-2018

  Tomasz Wojciechowski

  tomasz.wojciechowski@up.poznan.pl

  2018 - 2022
  5

  Innowacyjna technologia fermentacji pomiotu kurzego poddanego redukcji zawartości azotu poprzez wytrącenie kwasu moczowego

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Andrzej Lewicki

  andrzej.lewicki@up.poznan.pl

  2016 - 2019
  6

  IN-OIL: Innowacyjna metoda biokonwersji produktów ubocznych przemysłu spożywczego

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Wojciech Czekała

  wojciech.czekala@up.poznan.pl

  2017 - 2018
  7

  System zagospodarowania odpadów z małych, w tym przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscu wytwarzania

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Jakub Mazurkiewicz

  jakub.mazurkiewicz@up.poznan.pl

  2017 - 2019
  8

  Asystent eksploatatora oczyszczalni ścieków

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Jakub Mazurkiewicz

  jakub.mazurkiewicz@up.poznan.pl

  2017 - 2019
  9

  Technologia monitorowania quasi-ciągłego procesu kompostowania - „Kompost-Monitor”

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Jakub Mazurkiewicz

  jakub.mazurkiewicz@up.poznan.pl

  2019 - 2020
  10

  Układ do redukcji emisji siarkowodoru w biogazowni poprzez regulację potencjału redox

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Andrzej Lewicki

  andrzej.lewicki@up.poznan.pl 

  2021
  11

  Precyzyjna aplikacja nawozów organicznych o konsystencji stałej

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Mirosław Czechlowski

  miroslaw.czechlowski@up.poznan.pl 

  2021
  12

  Oprogramowanie do kontroli i optymalizacji pracy biogazowni

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Andrzej Lewicki

  andrzej.lewicki@up.poznan.pl 

  2016 - 2019
  13

  Dostosowanie programu BIOGAZ+ do potrzeb nabywców

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Andrzej Lewicki

  andrzej.lewicki@up.poznan.pl 

  2019 - 2021
  14

  Opracowanie i wdrożenie systemu do oceny jakości tusz wieprzowych z wykorzystaniem technik laserowych

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Dariusz Lisiak
  Paweł Strzeliński
  Piotr Ślósarz
  Piotr Boniecki
  Maciej Zaborowicz

  maciej.zaborowicz@up.poznan.pl 

  2015 - 2018
  15

  Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią zbioru i przetwarzania rdzeni kolb kukurydzy na cele energetyczne

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Jacek Przybył

  jacek.przybyl@up.poznan.pl 

  2019 - 2022
  16

  System wsparcia decyzyjnego dla zrównoważonej i zoptymalizowanej pod kątem emisji cieplarnianych produkcji mleka w kluczowych obszarach europejskich

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Jacek Dach

  jacek.dach@up.poznan.pl 

  2020 - 2023


  ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
  • Opracowanie założeń technologicznych dla instalacji do całorocznego przetwórstwa odpadów z przemysłu ziemniaczanego na energię elektryczną i cieplną oraz środek poprawiający właściwości gleby oraz opracowanie projektu technologiczno-budowlanego instalacji do przetwórstwa odpadów z przemysłu ziemniaczanego
  • Nadzór technologiczny biogazowni
  • Wykonanie normy zakładowej dla produktu w postaci wysokoenergetycznego substratu dla biogazowni uzyskiwanego ze zwrotów spożywczych ze sklepów
  • Badania wydajności biogazowej substratów
  • Badania wydajności biogazowej 4 substratów zgodnie z normą VDI 4630
  • Dokonanie oceny dwóch pism sporządzonych przez biegłych dotyczących biogazowni rolniczej w Hryniewiczach Dużych w gminie Bielsk Podlaski
  • Ocena działania instalacji kanalizacyjnej na ul. Mickiewicza w Sieradzu
  • Usługa badawczo-rozwojowa polegająca na opracowaniu nawozu płynnego z pofermentu
  • Ekspertyza nad badaniem wytworzenia pulpy pofermentacyjnej
  • Badanie 3 preparatów do redukcji siarkowodoru
  • Opinia dotycząca produkcji biogazu z uwzględnieniem stosowania odpadów pochodzących z przemysłu rolno- spożywczego
  • Badania wydajności biogazowej substratów odpadów marchwiowych w systemie „batch culture” zgodnie z normą DIN 38 414/S8 oraz VDI 4630 w warunkach mezofilowych (39 ⁰C)/ termofilowych (52 ⁰C) pod potrzeby biogazowni
  • Jakość ścieków oczyszczonych pobranych ze studzienki kanalizacyjnej wskazanej w pozwoleniu wodnoprawnym jako miejsce poboru ścieków
  • Badania wydajności biogazowej gnojowicy oraz obornika bydlęcego w systemie „batch culture” zgodnie z normą DIN 38 414/S8 oraz VDI 4630 w warunkach mezofilowych (39 ⁰C)
  • Analiza wydajności biogazowej procesu fermentacyjnego COŚ dla różnych zakresów temperatur: 35 °C, 38 °C i 42 °C
  • Opinia dotycząca wartości nawozowej i wykorzystania pofermentu w rolnictwie
  • Badanie wydajności biogazowej słomy konopnej w systemie „batch culture” zgodnie z normą DIN 38 414/S8 oraz VDI 4630 w warunkach mezofilowych (39 ⁰C) i termofilowych (52 ⁰C) oraz o przeprowadzenia analizy ADF, NDF oraz włókna surowego w dostarczonym substracie oraz frakcji pozostałej po fermentacji
  • Ekspertyza dotycząca badań nad przygotowaniem substratów roślinnych bioremediacji pod kątem wytwarzania prototypów polepszania gleby
  • Opracowanie technologii polegającej  na innowacyjnym zagospodarowaniu wywaru po gorzelnianego z gorzelni wykorzystującej surowce rolnicze, głównie zboża w celu optymalnego wykorzystania potencjału paszowego i energetycznego zawartego w wywarze z uwzględnieniem efektów ekologicznych (minimalizacja uciążliwości dla środowiska)
  • Opinia dotycząca budowy elektrociepłowni
  • Przegląd metod dezintegracji/hydrolizy osadu i ich wpływ na produkcję biogazu
  • Opinia dotycząca wpływu wykorzystania wywaru gorzelnianego (syrop kukurydziany) na środowisko
  • Wykonanie prac badawczych dla technicznych i technologicznych aspektów tworzenia materiałów nawozowych opartych na osadach ściekowych i popiołach w skali ćwierć technicznej
  • Badania wydajności biogazowej dwuletniego ziarna kukurydzy w systemie batch culture zgodnie z normą zgodnie z normą DIN 38 414/S8 oraz VDI 4630 w warunkach mezofilowych (39 ⁰C)
  • Badania nad zastosowaniem bionawozu jako akceleratora procesów fermentacji metanowej
  • Badania porównawcze metanowej fermentacji ciągłej substratów rolniczych, o podwyższonej zawartości azotu i siarki, z wykorzystaniem preparatu Silica+
  • Zastosowanie środka poprawiającego właściwości gleby HUM-OS w uprawie roślin rolniczych
  • Przeprowadzenie badań wydajności biogazowej gnojowicy (świńskiej) w systemie „batch culture” zgodnie z normą DIN 38 414/S8 oraz VDI 4630 w warunkach mezofilowych (39 °C)
  • Analiza wydajności biogazowej osadów ściekowych, na podstawie badań porównawczych fermentacji metanowej osadów ściekowych w systemie ciągłym, w dwóch temperaturach: 35 °Coraz 52 °C oraz hydrolizowanego osadu ściekowego
  • Ocena dokumentu „Opinia Biegłego Sądowego” dotyczącego zagospodarowania pofermentu
  • Przygotowanie normy zakładowej dotyczącej przetwarzania odpadów z przemysłu rolno spożywczego w tym odpadów kategorii III na pełnowartościowy substrat dla biogazowni rolniczych
  • Badanie wydajności biogazowej permeatu serwatkowego w systemie „batch culture” zgodnie z normą DIN 38 414/S8 oraz VDI 4630 w warunkach mezofilowych (39 ⁰C)
  • Opinia eksperta dotycząca pofermentu z biogazowni
  • Opinia o innowacyjności dla opracowanej koncepcji funkcjonowania nowego systemu informatycznegoEkspertyza dotycząca oceny założeń technologicznych biogazowni rolniczej
  • Opinia o innowacyjności przedsięwzięcia w zakresie produkcji warzyw
  • Badania porównawcze metanowej fermentacji ciągłej substratów rolniczych z wykorzystaniem preparatu Silica+
  • Fermentacja osadu nadmiernego surowego oraz poddanego hydrolizie zasadowej w systemie batch culture z 5-krotnym nastrzykiem świeżej porcji substratu\
  • Badania fermentacji metanowej selektywnie zbieranych odpadów kuchennych
  • Możliwości wykorzystania pofermentu do produkcji substratu energetycznego dla biogazowni
  • Analiza kinetyczno-geometryczna przepływu materiału a w szczególności zespołu rozdrabniającego stosowanego w prasoowijarkach pod kątem optymalizacji zapotrzebowania energetycznego oraz uzyskania przepustowości maszyny adekwatnej do zakładanej wydajności
  • Badanie wydajnośći biogazowej odpadów ściekowych w systemie ''batch culture'' zgodnie z normą DIN 38414/S8 oraz VDI 4630 w warunkch mezofilowych (39 °C) oraz oznaczenie strat przy prażeniu 4 frakcji podsitowych (0-5, 5-10, 10-20 oraz 0-20 mm) odpadów komunalnych
  • Badanie wydajności biogazowej 3 próbek – pulpy celulozowej z produkcji papieru, odcieku składowiskowego oraz frakcji podsitowej zmieszanych odpadów komunalnych w systemie batch culture zgodnie z normą DIN 38 414/S8 w warunkach mezofilowych 39 ºC
  • Ocena procesu technologicznego obróbki odpadów ze wskazaniem ewentualnego planu naprawczego
  • Badania laboratoryjne biogazodochodowości biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych
  • Badanie wydajności biogazowej osadów ściekowych oraz bioodpadów kuchennych w systemie „batch culture” zgodnie z normą DIN 38414/S8  oraz VDI 4630 w warunkach mezofilowych (39 °C)
  • Zalecenia dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych
  • Wdrożenie technologii utylizacji biomasy odpadowej w systemie mobilnym w celu przetwarzania odpadów organicznych
  • Badanie wydajności biogazowej odpadu produkcyjnego gumy do żucia w systemie batch culture zgodnie z normą DIN 38 414/S8 w warunkach mezofilowych (39 ºC)
  • Prowadzenie nadzoru technologicznego nad procesem fermentacji metanowej w instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych"
  • Badania biologicznego suszenia i pasteryzacji frakcji tworzyw sztucznych, powstałej w procesie mechanicznego rozpakowywania odpadów spożywczych z wykorzystaniem procesów tlenowych
  • Badanie wydajności biogazowej podłoża pieczarkowego w systemie „batch culture” zgodnie z normą DIN 38 414/S8 oraz VDI 4630 w warunkach mezofilowych (39 ºC)
  • Przygotowanie opinii o innowacyjności technologii w ramach Działania 2.2 Otwarte innowacje wspieranie transferu technologii Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - Sieć otwartych Innowacji
  • Prowadzenie nadzoru technologicznego nad procesem fermentacji metanowej w instalacji do odzysku odpadów  biodegradowalnych  (Biokompostowni)
  • Doradztwo technologiczne dla biogazowni
  • Przygotowanie dwóch opinii dotyczących wpływu biogazowni na środowisko
  • Przeprowadzenie w systemie "batch culture" zgodnie z normą DIN 38 414/S8 w warunkach mezofilowych (39 °C), badań wydajności biogazowej substratów ze spółek/gospodarstw rolnych wchodzących w skład Zespołu Własności Rolnej Skarbu Państwa, wyszczególnionych w załączniku nr 1
  • Wykonanie różnych mieszanek osadów ściekowych z pyłem i wapnem w różnych proporcjach oraz wykonanie podstawowych analiz fizykochemicznych wraz z analizami podstawowych emisji gazowych
  • Badania przemysłowe i prace eksperymentalno - rozwojowe nad innowacyjnym zagospodarowaniem biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych  - prototyp
  • Przeprowadzenie badań wydajności biogazowej 4 substratów oraz fermentacja ciągła przez okres 10 tygodni
  • Przygotowanie materiału pofermentacyjnego w procesie fermentacji mezofilowej w fermentorze o pojemności 1000 litrów
  • Przeprowadzenie analizy wpływu procesów nitryfikacji / denitryfikacji pomiotu kurzego na zawartość form azotu oraz efektywność fermentacji metanowej prowadzonej w procesie mezofilowym
  • Przeprowadzenie badań wydajności biogazowej wywaru gorzelnianego w systemie "batch culture" zgodnie z normą DIN 38 414/S8 oraz VDI 4630 w warunkach mezofilnych  (39 st. C)
  • Wykonanie opinii pt. Analiza biogazowni rolniczej z produkcją bydła mlecznego w gospodarstwie rolnym
  • Wykonanie badań w zakresie stopnia biodegradowalności próbek spienionych materiałów wykonanych ze skrobi roślinnych  w procesach rozkładu biologicznego w warunkach tlenowych oraz beztlenowych
  • Przeprowadzenie badań wydajności biogazowej 4 substratóww systemie "batch culture" zgodnie z normą DIN 38 414/S8 oraz VDI 4630 w warunkach mezofilnych  (39 °C)
  • Przeprowadzenie badań procesu fermentacji metanowej pulpy pochodzącej z bioodpadów kuchennych przygotowanych w procesie higienizacji, mających zasymulować proces na reaktorze

  APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
  • Analizator elementarny CHNS
  • Analizator elementarny CN
  • Kalorymetr
  • Spektrofotometr
  • Titrator
  • Wirówka laboratoryjna
  • Młyn z cyklonem
  • Młyn tnący rotorowy
  • Rozdrabniacz dwuwałowy
  • Homogenizator
  • Reaktory do fermentacji ciągłej 15 l
  • Termostat wysokotemperaturowy
  • Reaktory do fermentacji ciągłej 1000 l
  • Reaktor do toryfikacji/pirolizy
  • Waga precyzyjna
  • Waga wielofunkcyjna
  • Mikrowaga
  • Mikrowaga
  • Aparat do destylacji
  • Multipipeta
  • Wytrząsarka orbitralna
  • Przenośny analizator gazów
  • Analizator do oznaczania parametru AT4
  • Analizator elementarny CHNS
  • Kalorymetr automatyczny
  • Suszarka laboratoryjna
  • Mikrowaga
  • Waga platformowa
  • Waga laboratoryjna

  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
  • Studia podyplomowe Agrotronika (https://iib.up.poznan.pl/agrotronika.php)
  • Seminaria naukowe i prezentacje, w tym z gośćmi i partnerami zewnętrznymi

  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top