OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • Oznaczanie zawartości składników strukturalnych i niestrukturalnych w surowcach lignocelulozowych.
 • Oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej biomasy stałej.
 • Proces fermentacji biomasy w kontekście wykorzystania energetycznego.
 • Analiza lotnych związków organicznych z biomasy roślinnej i produktów przemysłu drzewnego i meblarskiego.
 • Analiza lotnych związków organicznych oraz metabolitów wydzielanych przez mikroorganizmy podczas biodegradacji biomasy.
 • Preparatyka bioprzyjaznych środków ochrony drewna.
 • Naturalne i nowo syntetyzowane związki jako źródło potencjalnych fungicydów.
 • Wykorzystania preparatów celulozy modyfikowanej i nanocząsteczek związków magnezu do odkwaszania i wzmacniania papierów historycznych
 • Oznaczenie zawartości podstawowych składników drewna archeologicznego i stopnia jego degradacji.
 • Opracowanie nowych metod konserwacji drewna archeologicznego i zabytkowego.
 • Wysokotemperaturowa obróbka surowców lignocelulozowych.
 • Modyfikacja termiczna drewna oraz innych materiałów lignocelulozowych
 • Modyfikacja chemiczna drewna oraz innych materiałów lignocelulozowych (acetylacja, działanie alkoholem furfurylowym, amoniakiem).
 • Opracowanie nowych metod modyfikacji drewna.
 • Otrzymywanie z biomasy materiałów węglowych.
 • Wykorzystanie węgli aktywnych do celów adsorpcyjnych i w elektrochemii.
 • Wykorzystanie zmodyfikowanych materiałów lignocelulozowych do otrzymywania kompozytów z polimerami termoplastycznymi.
 • Kompozyty przezroczyste otrzymywane z materiałów lignocelulozowych

  KONTAKT DO KATEDRY:

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  prof. UPP dr hab. Beata Doczekalska

  E-mail: beata.doczekalska@up.poznan.pl 

  Telefon61-848-74-63

  Adresul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznań

  wwwhttps://wtd.up.poznan.pl/pl/jednostki/katedra-chemicznej-technologii-drewna 

  PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

  LP

  TEMAT

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

  KIEROWNIK PROJEKTU

  E-MAIL DO KIEROWNIKA

  OKRES REALIZACJI

  1

  Potencjał fitoremediacyjny rodzimych gatunków drzew i krzewów rosnących na ekstremalnie zanieczyszczonych metalami śladowymi i metaloidami  osadach poflotacyjnych; zarejestrowany pod nr 20/2015/OPUS (NCN - 2014/15/B/NZ9/02172)

  NCN Prof. dr hab. Piotr Goliński

  piotrg@up.poznan.pl 

  2015 -2017
  2

  Inteligentne systemy hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji, biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna” – 2016-2018, (BIOSTRATEG); zarejestrowany w UPP pod numerem 16/2016/BIOSTRATEG, a w NCBiR - BIOSTRATEG2/298241/10/NCBR/2016

  NCBiR

  Prof. dr hab. Karpiński

  2016-2018
  3

  Koordynowanie projektu w programie międzynarodowym Polish - Italy joint research project for years 2017-2019 under the agreement on scientific cooperation between The Polish Academy of Sciences (PAN) and The National Research Council of Italy (CNR)

  NCR Prof. dr hab. Magdalena Zborowska magdalena.zborowska@up.poznan.pl  2017 - 2019
  4

  DEVELOPMENT OF STORAGE AND ASSESSMENT METHODS SUITED FOR ORGANIC ARCHAEOLOGICAL ARTEFACTS (w ramach programu JPICH Conservation, Protection and Use)

  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Prof. dr hab. Magdalena Zborowska magdalena.zborowska@up.poznan.pl 2020-2023


  ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
  •  Oznaczanie składu chemicznego i ciepła spalania surowców lignocelulozowych;
  • Analiza składu chemicznego drewna archeologicznego - głównych i ubocznych składników;
  • Ocena stopnia degradacji drewna archeologicznego;
  • Badania lotnych związków organicznych (VOC) emitowanych z drewna, tworzyw drzewnych; wyrobów meblarskich i innych materiałów technicznych;
  • Badania barwy drewna i innych substancji stałych;
  • Ekspertyzy, opinie, analizy z zakresu mikologii budowlanej, ochrony drewna;
  • Oznaczenie skuteczności impregnatów do ochrony drewna;
  • Oznaczanie lotnych związków organicznych emitowanych przez mikroorganizmy (VOC);
  • Badania porowatości i powierzchni właściwej materiałów metodą sorpcji fizycznej;
  • Analizy termiczne biomasy (TG, DTG, DTA, DSC) w temperaturach do 1600oC w regulowanej atmosferze w warunkach izotermicznych i dynamicznych;
  • Preparatyka i oznaczanie węgli aktywnych ziarnowych, pyłowych i włóknistych;
  • Modyfikacja chemiczna i termiczna materiałów lignocelulozowych.

  APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
  • Chromatograf gazowy sprzężony z detektorem masowym – (GC/MS) Trace marki Thermo Finnigan wyposażony w  termiczny desorber - technika pozwalająca na określenie składu mieszanin lotnych związków chemicznych;
  • Chromatograf gazowy sprzężony z detektorem masowym – (GC/MS) Trace 1300 GC ISQ Single Quadrupole MS marki Thermo-Finnigan  z pirolizerem do szybkiej pirolizy biomasy – badania lotnych związków organicznych i związków powstających w procesie pirolizy;
  • Spektrofotometr absorpcji atomowej firmy Varian – badania zawartości metali ciężkich;
  • Spektrofotometr FTIR  z modułem ATR Alpha-E marki Brucker wyposażony w kryształ germanu i diamentu oraz z możliwością analiz w KBr z oprogramowaniem OPUS 7.0 - Urządzenie umożliwia rejestrowanie zmian jakim ulegają różne wiązania podczas przebiegu reakcji chemicznych oraz identyfikowanie produktów powstałych w wyniku tych reakcji;
  • Spektrofotometr  Datacolor 600 z oprogramowaniem Datacolor TOOLS V 2.0.0.    - urządzenie służące do pomiaru barwy materiałów;
  • Spektrofotometr UV-Vis DR 5000 - umożliwia pomiar transmisji lub odbicia światła przez próbkę w całym zakresie światła widzialnego oraz bliskim  nadfiolecie;
  • Komora klimatyczna do badań lotnych związków organicznych (VOC) z zestawem przygotowania powietrza, pojemność 0,225m3 - służy do badania emisji VOC (lotnych związków organicznych) z materiałów meblarskich i budowlanych;
  • Kalorymetr KL – 12 Mn - przyrząd laboratoryjny służący do pomiaru wartości ciepła spalania paliw;
  • Młyn miksujący MM 400 firmy Retsch do homogenizowania niewielkich ilości materiału;
  • Zestawy (komory szczepień i hodowlane, szczepy grzybów) do oznaczenia aktywności biologicznej – fungistatycznej substancji chemicznych metodami znormalizowanymi jak i nieznormalizowanymi;
  • Aparat ASAP 2020 MP HD Micropore (prod. MICROMERITICS Inc., USA); Pomiar powierzchni właściwej ciał stałych od 0,01 m2/g, rozmiarów porów od 30Å do 5000Å oraz dodatkowo mikroporów o średnicy od 3,5 Å do 30Å, jak również ich objętości i dystrybucji wielkości.
  • Analizator termiczny Netzsch STA 449 F5 JUPITER (prod. Netzsch). Analizy termiczne tj.  analiza termograwimetryczna (TG), termiczna analiza różnicowa (DTA), różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC), prowadzone w temperaturach do 1600°C (TG, TG/DTA) i 1600°C (TG/DSC) w regulowanej atmosferze w warunkach izotermicznych i politermicznych;
  • Piec gazoszczelny do modyfikacji termicznych (urządzenie prototypowe)
  • Komora do modyfikacji drewna amoniakiem (urządzenie prototypowe)
  • Piec muflowy do oznaczeń zawartości substancji mineralnych w materiałach lignocelulozowych (urządzenie prototypowe)
  • Piec do otrzymywania adsorbentów węglowych na drodze aktywacji fizyko-chemicznej i chemicznej (urządzenie prototypowe)

  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
  • Mikologia budowlana.
  • Ochrona i konserwacja drewna archeologicznego, zabytkowego i współczesnego
  INNE AKTYWNOŚCI:


  Badania normatywne:

  • PN-EN-113 Środki ochrony drewna -- Metoda badania do oznaczania skuteczności zabezpieczania przeciwko podstawczakom rozkładającym drewno -- Oznaczanie wartości grzybobójczych
  • EN-839 Wood preservatives —Determination of the protective effectiveness against wood Destroying basidiomycetes — Application by surface treatment
  • PN- ENV 807 [2002]: Wood preservatives. Determination of the toxic effectiveness against soft rotting micro-fungi and other soil inhabiting micro-organisms
  • PN-EN 84 [1989]: Środki ochrony drewna. Przyspieszone starzenie zabezpieczonego drewna  przed badaniami biologicznymi. procedura wymywania.
  • PN-EN 152-Metody badań środków ochrony drewna -- Metoda laboratoryjna oznaczania skuteczności zabiegu zabezpieczania drewna obrobionego przed grzybami powodującymi siniznę
  • PN-EN 927-3 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz -- Część 3: Badanie w naturalnych warunkach atmosferycznych
  • PN EN 846 Tworzywa sztuczne -- Ocena działania mikroorganizmów
  • NWPC 1.4.1.3./79. (Nordic Wood Preservation Council) skuteczności preparatów przeciwsiniznowych
  • CEN/TS 15082:2005 Wood preservatives. Determination of the preventive effectiveness against sapstain fungi and mould fungi on freshly sawn timber. Field test
  • BS 3900-G6:1989 Methods of Test for paints. Part G6: Assessment of resistance to fungal growth
  • PN-87/C-04910 Środki ochrony drewna badanie agresywności korozyjnej wobec stali metodą bezpośrednią
  • PN-74/C-04904 ochrony drewna badanie agresywności korozyjnej w odniesieniu do  stali-  metoda pośrednia
  • Oznaczenia węgli aktywnych: liczby jodowej (PN-83/C-97555.04 W oraz  PN-EN 12902:2005 p.6.10), gęstości nasypowej (PN-90/C-97554 p.5.4.2 W), zawartości popiołu (PN-EN 12902:2005 p.6.2), zawartości wody (PN-EN 12902:2005)

  Badania nienormatywne:

  • Badania skryningowe z udziałem grzybów z podgromady podstawczaki i grzyby niedoskonałe (pleśnie)
  • Wyznaczanie parametrów kinetycznych procesu termicznego rozkładu oraz badanie odporności termicznej materiałów;
  • Analizy związków powstających podczas pirolizy biomasy;
  • Oznaczanie właściwości antyoksydacyjnych surowców roślinnych;
  • Badania drewna archeologicznego – oznaczenie stopnia degradacji,  konserwacja z użyciem liofilizatora i in. środków konserwujących;
  • Tworzywa sztuczne - Uproszczony sposób badania wydzielania ciepła z zastosowaniem promiennika stożkowego i układu termopar jako detektora;

  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top