OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • analiza statystyczna w modelach wielopoziomowo wielowymiarowych - Nowoczesne techniki doświadczalne stosowane w wielu dziedzinach nauki pozwalają na obserwację wielopoziomowo wielowymiarowych danych (wiele cech mierzonych w różnych punktach czasowych, różnych geo-lokalizacjach). Metodyka analizy takich doświadczeń wymusza badania dotyczące redukcji liczby parametrów w modelach statystycznych, w których liczba nieznanych parametrów może przekraczać rozmiar próby. W celu redukcji liczby parametrów stosowanych modeli opracowywane są metody wyboru najlepiej dopasowanych struktur kowariancyjnych oraz struktur wyrażających wartości oczekiwane. Celem opracowania jest  metodyka wyboru adekwatnego modelu statystycznego oraz efektywnej estymacji jego parametrów, a w konsekwencji efektywne wykorzystanie informacji zawartej w zbiorze danych. Realizacja badań powinna przyczynić się do uzupełnienia luki między wynikami teoretycznymi a zapotrzebowaniem na nie w badaniach stosowanych.
 • modelowanie matematyczne procesów środowiskowych - Rozpoznawane są znane i proponowane nowe elementy teorii modelowania matematycznego badań środowiskowych na etapie planowania doświadczeń jak i interpretacji wyników. W szczególności: analiza ekologicznego i przestrzennego modelu krajobrazu, weryfikacja wątpliwości związanych z zastosowaniem makrofitów w monitoringu z opracowaniem metodyki rozpoznawania zmienności parametrów charakteryzujących rośliny rzeczne w gradiencie troficznym, ocena zależności między liczbą niezbędnych gatunków makrofitów wykrytych na stanowisku a stopniem wyspecjalizowania się poszczególnych taksonów pod względem preferencji wybranych warunków środowiskowych związanych z trofią wody. Zastosowanie standaryzacji nierównej liczby próbek (rarefakcji) i predykcji rzeczywistej różnorodności z uwzględnieniem spodziewanej liczby gatunków niewykrytych przez próbkowanie
 • projektowanie układów eksperymentalnych na skalę genomu - Opracowywanie metod statystycznych i narzędzi bioinformatycznych do interpretacji oraz integracji wielu typów danych w skali genomu, analiza statystyczna danych genetycznych zawartych w mikromacierzach oraz danych pochodzących z głębokiego sekwencjonowania.
 • badania mające na celu pełne wykorzystanie działania technologii generowania danych genetycznych - Analizowane są zastosowania algorytmów wykorzystywanych do przetwarzania danych. Rozwijana jest metodyka statystycznej analizy danych i rozwiązywanie zagadnień w oparciu o pakiety R, Statistica, SciLab. Prowadzona jest analiza czynników determinujących dobór odpowiedniego modelu do analizowanego problemu.
 • programowanie metod statystycznych oraz opracowywanie metodyki planowania i analizy doświadczeń - Omawiane analizy dotyczą wyników badań obejmujących doświadczenia biologiczne, genetyczne, hodowlane, odpornościowe, opornościowe roślin i zwierząt, bioróżnorodności, związane z przeżywalnością, rozrodem i dobrostanem populacji, gleby, drzew, nowych genotypów roślin uprawnych, liczebności mikrostawonogów, zwierząt leśnych, parametrów krwi sportowców, wyników testów wysiłkowych sportowców. Metodyka analiz wykorzystuje m. in. na modele jedno- i wielowymiarowe, modele progowe, metody bayesowskie.
 • teoretyczne podstawy wyznaczania parametrów w modelach genetycznych i hodowlanych - Opracowywanie estymatorów na podstawie obserwacji tylko fenotypowych oraz z uwzględnieniem informacji genotypowej wnoszonej przez markery molekularne, opracowywanie metod analizy interakcji genotypowo-środowiskowej i metod estymacji parametru stabilności genotypów.
 • analiza problemów ochrony środowiska - Przedstawianie rozwiązań problemów związanych z kolizjami ssaków leśnych ze środkami komunikacji. Statystyczna ocena wzrostu i akumulacji pierwiastków w owocnikach grzybów. Propozycja racjonalnego i ekologicznie opłacalnego wykorzystania osadu w rolnictwie i środowisku, ocena wpływu wybranych biostymulatorów i nawozów dolistnych

KONTAKT DO KATEDRY:

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

dr hab. Agnieszka Łacka

E-mail: agnieszka.lacka@up.poznan.pl

Telefon 1: 61-848-7141
Telefon 261-848-7140 (sekretariat)

Adresul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

wwwhttp://merlin.up.poznan.pl/kmmis2/ 

PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

LP

TEMAT

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

KIEROWNIK PROJEKTU

E-MAIL DO KIEROWNIKA

OKRES REALIZACJI

1

Zrównoważone zarządzanie produktywnością upraw rolniczych
z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych, w oparciu o spersonalizowane usługi GIS udostępniane w dedykowanym portalu

NCBiR

Witold Grzebisz (Wykonawca: Jan Bocianowski)

witold.grzebisz@up.poznan.pl

01.01.2019 – 31.07.2019
2

Analiza genetycznych uwarunkowań związanych
z efektem heterozji oraz odpornością na fuzarium
u kukurydzy (Zea mays L.)

Ministerstwo RiRW

Agnieszka Tomkowiak
(Wykonawca: Jan Bocianowski)

agnieszka.tomkowiak@up.poznan.pl

01.01.2021 – 31.12.2026
3

Identyfikacja markerów molekularnych sprzężonych z genami warunkującymi odporność na suchą zgniliznę kapustnych (Leptosphaeria spp.), z wykorzystaniem zaawansowanych technik molekularnych

Ministerstwo RiRW

Janetta Niemann
(Wykonawca: Jan Bocianowski)

janetta.niemann@up.poznan.pl

01.01.2021 – 31.12.2027
4

Niskocząsteczkowe modulatory epigenetyczne jako aktywatory pluripotencji komórek dla potrzeb medycyny regeneracyjnej.

NCBiR 

W.Markiewicz (Wykonawca:
Joanna Zyprych-Walczak)

2015-2019
5

Molekularne obrazowanie (z zastosowaniem nanotechnologii) dla monitorowania implantowanych komórek macierzystych i ich funkcji regeneracyjnych

NCBiR 

M.Kurpisz

(Wykonawca: Joanna Zyprych-Walczak,
Alicja Szabelska-Beręsewicz
)

maciej.kurpisz@igcz.poznan.pl

2015-2019
6

Zastosowanie progenitorów glejowych w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego.

NCBiR 

Piotr Walczak,

(Wykonawca: Joanna Zyprych-Walczak,
Alicja Szabelska-Beręsewicz
)

01.01.2015 - 31.12.2019
7

Modelowanie spermatogenezy człowieka dla potrzeb badania, diagnozy i terapii męskiej niepłodności

NCN 

Natalia Rozwadowska

(Wykonawca: Joanna Zyprych-Walczak)

natalia.rozwadowska@igcz.poznan.pl

13.02.2018 - 13.02.2021
8

Wykorzystanie analizy transkryptomicznej do identyfikacji genów związanych z występowaniem przepuklin pępkowych świń

NCN 

Joanna Nowacka-Woszuk

(Wykonawca: Joanna Zyprych-Walczak,
Alicja Szabelska-Beręsewicz
)

joanna.nowacka-woszuk@up.poznan.pl

 
9

Wpływ bakterii na oddziaływanie roślina-owad w układzie Triticum aestivum - Oulema melanopus

NCN 

Aleksandra Obrępalska-Stęplowska
(Wykonawca: Alicja Szabelska-Beręsewicz)

ao.steplowska@iorpib.poznan.pl

2017-10-31 - 2021-10-30 

10

Czy szlaki przekazywania sygnałów przez erytropoetynę krzyżują się ze szlakami sygnałowymi cisplatyny i paklitakselu w komórkach raka jajnika? 

MNiSW 

Jolanta Szenajch
(Wykonawca: Alicja Szabelska-Beręsewicz)

30.06.2011- 30.06.2016

11

Doskonalenie polskiej populacji kur nieśnych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań informatycznych i biotechnologicznych (GENDROB)

ARiMR

Z ramienia UPP Tomasz Szwaczkowski
(Wykonawca:Ewa Skotarczak)

tomasz.szwaczkowski@up.poznan.pl 

2021-2022


ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
 • 01.09 - 30.11.2017, Kierownik: Jan Bocianowski, Zleceniodawca: IHAR-PIB Poznań, Tytuł: „(1) Wyznaczanie wartości podobieństw i dystansów genetycznych w obrębie kolekcji PB16 genotypów rzepaku przy użyciu markerów około 70 loci mikrosatelitarnych oraz 10 kombinacji starterów w analizie markerami AFLP, oraz (2) Przeprowadzenie analiz asocjacyjnych pomiędzy określonymi cechami fenologicznymi, fenotypowymi i biochemicznymi kolekcji PB16 a występowaniem markerów typu AFLP (10 kombinacji starterów) około 70 loci markerów mikrosatelitarnych – w ramach tematu 4-2-01-4-01-kierownik tematu: prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda”;
 • 22.08 - 30.11.2018, Kierownik: Jan Bocianowski, Zleceniodawca: IHAR-PIB Poznań, Tytuł: „(1) Wyznaczanie wartości podobieństw i dystansów genetycznych w obrębie kolekcji PB17-20 genotypów rzepaku przy użyciu markerów około 70 loci mikrosatelitarnych oraz (2) przeprowadzenie analiz asocjacyjnych pomiędzy określonymi cechami fenotypowymi kolekcji PB14-17, a występowaniem markerów typu AFLP (10 kombinacji starterów) około 70 loci markerów mikrosatelitarnych, opracowanie statystyczne uzyskanych wyników badań z 1 cyklu badań (kolekcja PB14-17 – w ramach tematu 4-2-01-4-01–kierownik tematu: prof. dr hab. Iwona Bartkowiak- Broda.”;
 • 02.09 - 29.11.2019, Kierownik: Jan Bocianowski, Zleceniodawca: IHAR-PIB Poznań, Tytuł: „Przeprowadzenie analiz asocjacyjnych pomiędzy określonymi 7 cechami fenotypowymi uzyskanymi w 4 środowiskach i markerami molekularnymi STR, AFLP kolekcji PB17-20 – w ramach tematu 4-2-01-4-01–kierownik tematu: prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda.”;
 • 02.09 - 30.10.2020, Kierownik: Jan Bocianowski, Zleceniodawca: IHAR-PIB Poznań, Tytuł: „Opracowanie statystyczne uzyskanych wyników badań w II serii doświadczeń(3. rok badań kolekcji PB17-20), (temat badawczy 4-2-01-4-01), analiza interakcji genotypowo-środowiskowej; Przeprowadzenie analiz asocjacyjnych pomiędzy określonymi cechami feno-typowymi kolekcji PB17-20, a występowaniem markerów typu AFLP (10 kombinacji starterów) oraz około 85 loci STR (temat badawczy 4-2-01-4-01) – kierownik tematu: prof. dr hab. Iwona Bartkowiak- Broda.”;
 • 02.09 - 30.10.2020, Kierownik: Jan Bocianowski, Zleceniodawca: IHAR-PIB Poznań, Tytuł: „Opracowanie statystyczne wyników badań realizowanych w ramach PW-4.3; – kierownik tematu: prof. dr hab. Iwona Bartkowiak- Broda.”;
 • Ekspertyzy (Jan Bocianowski).

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
 • 30.11-02.12.2018 ANALIZA DANYCH RNA-SEQ W R - Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szabelska-Beresewicz A., Zyprych-Walczak J.
 • 20.04-22.04.2018 ANALIZA I WIZUALIZACJA DANYCH BIOLOGICZNYCH W JĘZYKU R - Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szabelska-Beresewicz A., Zyprych-Walczak J.
 • Statystyczna analiza danych.
 • Obsługa pakietów i programów: R, Statistica, MapInfo, Scilab.

INNE AKTYWNOŚCI:
 • Jan Bocianowski: Recenzja grantu: „Stability and Functions of Soil Carbon in Agroecosystems of Russia (CarboRus)” Expertise task № ET-20201006-56441. Application number: 2020-220-08-371. Host organization: University of Tyumen. Place of employment (full name of the organization): Georg-August University of Göttingen, Germany Head of 2 departments: - Dept. of Soil Science of Temperate Ecosystems, - Dept. of Agricultural Soil Science.
 • Organizacja konferencji
 • Patent numer:PL420318 zgłoszenie z dnia 27.01.2017. Tytuł: HUMAN OVARIAN CANCER CELL CULTURE MODEL FOR  PACLITAXELINDUCED INVERSE RESISTANCE TO PACLITAXEL AND CISPLATIN AND USE THEREOF. Kierownik: dr n. med. Jolanta Szenajch, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa.

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top