KOŁO NAUKOWE OPERONProjekt Koła Naukowego Studentów Biotechnologii OPERON realizowany w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje”. Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 128 projektów na łączną kwotę 6 590 695,49 zł. Laureaci wyłonieni zostali spośród 244 Wnioskodawców. Wśród zwycięskich wniosków znalazł się między innymi projekt Koła Naukowego Studentów Biotechnologii OPERON pt. „Opracowanie i komercjalizacja nowego środka do dezynfekcji na bazie cieczy jonowych i Ap4A”. Wniosek konkursowy przygotowany został pod opieką prof. UPP dr hab. Małgorzaty Pietrowskiej-Borek (Katedra Biochemii i Biotechnologii), prof. UPP dr hab. Darii Szymanowskiej (Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności) oraz dr inż. Tomasza Cłapy (Katedra Biochemii i Biotechnologii).


Przedmiotem Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

1) prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,

2) transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,

3) nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,

4) zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami – w celu pomocy tym kołom w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.


Działania projektowe w kwestiach związanych z komercjalizacją technologii wspierane będą przez zespół Centrum Innowacji i Transferu Technologii.


Wartość dofinansowania projektu wynosi 69 958,00 PLN.

Przewidywany okres realizacji działań w ramach Projektu: 12 miesięcy (czerwiec 2021 – maj 2022).

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top