PREIDUB

Projekt PREIDUB - Strategia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2024-2026 w zakresie doskonalenia badań naukowych i prac rozwojowych w priorytetowych obszarach badawczych oraz analiz ukierunkowanych na opracowanie celów i założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni na potrzeby przygotowania do udziału w następnym konkursie w ramach programu IDUB („Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Cele operacyjne Strategii:
1. Podniesienie jakości i poziomu rozpoznawalności wyników badań naukowych i prac rozwojowych poprzez publikacje naukowe o wysokiej jakości i wskaźnikach cytowalności w ramach POB.
2. Doskonalenie kompetencji i warsztatu pracy kadry naukowej, w tym doktorantów, poprzez rozwój personalny i wdrażanie nowoczesnych metod badawczych w ramach POB.
3. Wzrost umiędzynarodowienia innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych celem inicjowania internacjonalizacji i rozpoznawalności wyników B+R w ramach POB.
4. Zwiększenie interdyscyplinarności i multidyscyplinarności innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych oraz wzrost aktywności w uzyskiwaniu środków na realizację międzynarodowych projektów badawczych w ramach POB.
5. Zwiększenie rozpoznawalności i użyteczności wyników innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych poprzez ich ochronę prawną i komercjalizację na rzecz podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego w ramach POB.
6. Opracowanie założeń i celów długoterminowego planu rozwoju Uniwersytetu na potrzeby przygotowania do udziału w następnym konkursie w ramach programu IDUB.


Więcej informacji oraz dokumentacja projektowa dostępna na stronie INTRANETU UPP:
https://intranet.up.poznan.pl/pracownik/projekty-badawcze/projekt-preidub

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top