RID


Projekt nr 005/RID/2018/19 pn. „Wielkopolska Regionalna Inicjatywna Doskonałości w obszarze nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”, to przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019-2022.


W ww. projekcie uczestniczy pięć wydziałów:

 • Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii
 • Wydział Leśny i Technologii Drewna
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
 • Wydział Technologii Żywności i Żywienia
 • Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

W ramach realizacji programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” podjęte zostaną działania w zakresie podniesienia poziomu badań naukowych oraz prac rozwojowych, w tym przez zwiększenie:

1) liczby publikacji w czasopismach naukowych lub w materiałach konferencyjnych, ujętych w wiodących, indeksowanych, międzynarodowych bazach o największym zasięgu,

2) liczby monografii naukowych publikowanych w renomowanych wydawnictwach,

3) liczby patentów na wynalazki, w szczególności udzielonych w państwach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), albo w procedurze zgodnej z Układem o Współpracy Patentowej (Patent Cooperation Treaty),

4) wysokości środków finansowych przyznanych w trybie konkursowym na realizację projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe albo na działalność artystyczną przez instytucje krajowe, zagraniczne lub organizacje międzynarodowe,


Celem programu są również działania związane z:

 • zwiększaniem zakresu ochrony własności intelektualnej w wymiarze krajowym, europejskim i międzynarodowym,
 • podnoszeniem wiedzy z zakresu procedur nabycia praw do technologii opracowanych na Uniwersytecie przez pracowników,
 • opracowaniem modeli biznesowo-prawnych podziału praw własności intelektualnej do wyników prac badawczych powstałych w ramach prac dyplomowych „zamawianych” przez przedsiębiorców i studiów dualnych,
 • podnoszeniem wiedzy i kompetencji z zakresu zasad dotyczących realizacji prac dyplomowych „zamawianych” przez przedsiębiorców i studiów dualnych,
 • opracowaniem poradnika transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych dla Wielkopolski zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski,
 • zwiększeniem liczby projektów dotyczących finansowania badań naukowych i prac rozwojowych zgodnych ze strategią zaprezentowaną we wniosku ukierunkowane na komercjalizację i wdrażanie innowacyjnych technologii,
 • promocją i umiędzynarodowieniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych (technologii) na regionalnych, krajowych i międzynarodowych targach i konferencjach.

Wyżej wymienione cele programu realizowane są przez Centrum Innowacji i TransferuTechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.Jednostką realizującą projekt z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest Sekcja ds. Funduszy Strukturalnych, natomiast za koordynację i nadzór nad działaniami projektowymi odpowiedzialne jest Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Wartość projektu wynosi 12 000 000,00 PLN.

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top