Projekt pn. „StartUPP! PULS” to przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce: U.S. Embassy and Consulate in Poland grants program-Innovation and entrepreneurship support in Poland (#WAW-NOFO-FY22-03) skierowanych na propagowanie innowacyjności i przedsiębiorczości w Polsce.
Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości społeczności akademickiej UPP w obszarze innowacji i przedsiębiorczości akademickiej.

Jednostką odpowiedzialną za koordynację i nadzór nad działaniami projektowymi ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

W ramach realizacji projektu „StartUPP! PULS” podjęte zostaną działania w zakresie:

1. Kreowania i podnoszenia świadomości na temat innowacji i przedsiębiorczości akademickiej;

2. Budowania kompetencji w zakresie modeli biznesowych innowacyjnych przedsięwzięć, w tym:

·       określania potrzeby rynkowej,

·       definiowania potencjalnego klienta,

·       definiowania propozycji wartości,

·       zaplanowania metod dotarcia do rynku,

·       zaplanowania ścieżki komercjalizacji wynalazku;

3. Podnoszenia umiejętności przygotowania prezentacji inwestorskiej i wystąpień typu “pitch”.

4. Realizacji warsztatów specjalistycznych z modelowania biznesowego prowadzonych pod okiem ekspertów z CIiTT UPP.

5. Organizacji tzw. StartUPP! PULS Demo Day - spotkań zespołów akademickich z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego i prezentacji typu “pitch”.

5. Organizacji wykładów ekspertów z USA w obszarze zarządzania innowacją oraz przedsiębiorczości akademickiej.

6. Publikacji dobrych praktyk z zakresu komercjalizacji ze znanych uczelni amerykańskich.

 

Planowane efekty realizacji projektu (wartości minimalne):

      realizacja 6 warsztatów specjalistycznych z zakresu Lean Canvas;

      utworzenie 5 interdyscyplinarnych zespołów akademickich;

      przygotowanie 6 opracowań w schemacie Lean Canvas dla patentów należących do UPP;

      organizacja 2 wykładów ekspertów zagranicznych;

      organizacja spotkania nauki i biznesu tzw.  Demo Day;

      publikacja 6 dobrych praktyk z zakresu komercjalizacji ze znaczących uniwersytetów w USA.


Wartość Projektu wynosi 17 220 USD.

Wartość dofinansowania ze środków Ambasady  16 390 USD.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadań w ramach projektu: 30 czerwca 2023 r.

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top