OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • ocena rzek zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), w tym badanie elementów biologicznych, hydromorfologicznych  oraz fizyczno-chemicznych
 • opracowania i ekspertyzy dotyczące inwestycji hydrotechnicznych na cele ochrony wód w rozumieniu zapisów RDW
 • opracowanie metod ochrony i rekultywacji jezior
 • ocena bioróżnorodności rolniczej, roślinnej i zwierzęcej
 • wykorzystanie małży jako wskaźników jakości wody
 • ocena wpływu rolnictwa na jakość wód powierzchniowych i podziemnych oraz jakość powietrza
 • oddziaływanie ścieków, w tym wód kopalnianych na jakość oraz stan ekologiczny wód powierzchniowych
 • oceny oddziaływań przedsięwzięć na środowisko
 • inwentaryzacja i waloryzacja krajobrazowa obszarów wiejskich
 • inwentaryzacje przyrodnicze i plany ochrony obszarów chronionych
 • bioindykacyjna ocena jakości powietrza
 • pomiary aktywności fotosyntetycznej roślin
 • pozyskiwanie danych z niskiego pułapu lotniczego
 • tworzenie ortofotomap, modeli trójwymiarowych, numerycznych modeli terenu na podstawie danych z bezzałogowych statków powietrznych
 • bioremediacja na obszarach miejskich (pierwiastki śladowe, metale ciężkie, WWA)
 • zrównoważona turystyka i rekreacja
 • analizy przestrzenne i fotogrametryczne
 PRACOWNIA BIOKLIMATOLOGII
 • ocena wpływu warunków środowiskowych i zmian klimatu (w tym również manipulacji klimatycznych) na funkcjonowanie ekosystemów (fenologię roślin, charakterystyki spektralne i biofizyczne oraz bilans wymiany gazów szklarniowych CO2, CH4, N2O)
 • analiza bilansu gazów szklarniowych ekosystemów w kontekście ich reakcji na zmianę klimatu oraz oddziaływanie człowieka
 • analiza parametrów fizycznych atmosfery oraz prace rozwojowe w dziedzinie nowych metod optycznego monitorowania środowiska

KONTAKT DO KATEDRY:

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

Prof. UPP dr hab. inż. Ryszard Staniszewski
Prof. dr hab. inż. Radosław Juszczak

E-mail: erstan@up.poznan.pl 
              radoslaw.juszczak@up.poznan.pl

Telefon61-846-65-10; 505 272 544

Adres: ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań

wwwhttp://www.up.poznan.pl/keios/ 

PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

LP

TEMAT

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

KIEROWNIK PROJEKTU

E-MAIL DO KIEROWNIKA

OKRES REALIZACJI

1

Przywracanie bioróżnorodności w miastach poprzez zastosowanie rozwiązań bliskich naturze

projekt badawczy własny NCN

Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz

kszoszk@up.poznan.pl

2022-2025
2

Ocena poziomu akumulacji pierwiastków ziem rzadkich w odniesieniu do krajobrazu miejskiego

projekt badawczy własny NCN

dr inż. Marta Lisiak-Zielińska

marta.lisiak@up.poznan.pl 

2020-2021
3

Ekologiczne uwarunkowania rozwoju włosieniczników (Ranunculus sect. Batrachium, Ranunculaceae, Plantae) w wodach płynących w Polsce jako podstawa skutecznej ochrony i zastosowania w bioindykacji rzek

projekt badawczy własny NCN

Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz

kszoszk@up.poznan.pl

2017-2020
4

Wpływ antropopresji na zarastanie i wypłycanie jezior

projekt badawczy własny NCN

Prof. dr hab. Agnieszka Ławniczak-Malińska

lawnic@up.poznan.pl 

2012-2018
 

PRACOWNIA BIOKLIMATOLOGII

 

 

 

 
5

Restoring peatlands of the nemoral zone under conditions of varying water supply and quality. BiodivRestore 2021/03/Y/ST10/00093 

Narodowe Centrum Nauki

Prof. dr hab. Radosław Juszczak (kierownik  UPP, projekt w konsorcjum kierowanym przez UAM Poznań)

radoslaw.juszczak@up.poznan.pl 

2022-2025
6

Impact of heatwaves and droughts, water table fluctuations and nutrient availability on sun-induced fluorescence (SIF), photosynthesis, spectral and biophysical parameters of peatland vegetation across the water table depth and nutrient gradients. PRELUDIUM BIS 2020/39/O/ST10/00775

Narodowe Centrum Nauki

Prof. dr hab. Radosław Juszczak

radoslaw.juszczak@up.poznan.pl 

2021-2025
7

Assessment of the impact of warming and drier conditions on photosynthetic efficiency, productivity, spectral characteristics and morphology of peatland vegetation under the controlled in-situ conditions of climate manipulation experiment. OPUS 2020/37/B/ST10/0121 

Narodowe Centrum Nauki

Prof. UPP dr hab. Anshu Rastogi

anshu.rastogi@up.poznan.pl 

2021-2025
8

Actris – Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych

POIR.04.02

prof. UPP dr hab. Bogdan Chojnicki

(koordynator UPP)

bogdan.chojnicki@puls.edu.pl  

2021-2023
9

Potencjał akumulacyjny dwutlenku węgla torfowisk mszarnych w kontekście

zmian właściwości optycznych atmosfery i klimatu

Narodowe Centrum Nauki

prof. UPP dr hab. Bogdan Chojnicki

(koordynator UPP

bogdan.chojnicki@puls.edu.pl  

2018-2022
10

Impact of increased temperature and reduced precipitation on methane emission (CH4 12C and CH4-13C) from peatland under conditions of climate manipulation experiment. PRELUDIUM 2017/25/N/ST10/02212

Narodowe Centrum Nauki

Dr inż. Marcin Stróżecki 

marcin.strozecki@up.poznan.pl 

2017-2022
11

Gotowość sieci ICOS do realizacji potrzeb globalnych obserwacji atmosfery

H2020 INFRA

prof. UPP dr hab. Bogdan Chojnicki

(koordynator UPP)

bogdan.chojnicki@puls.edu.pl  

2017-2021
12

Sun Induced florescence (SIF) and photosynthesis of peatland vegetation response to stress caused by water deficits and increased temperature under conditions of climate manipulation experiment. OPUS 2016/21/B/ST10/02271

Narodowe Centrum Nauki

Prof. dr hab. Radosław Juszczak

radoslaw.juszczak@up.poznan.pl 

2016-2021
13

Rozbudowa techniczna polskiego radaru chmurowego oraz mobilnego systemu lidarowego.

Europejska Agencja Kosmiczna

prof. UPP dr hab. Bogdan Chojnicki

(koordynator UPP)

bogdan.chojnicki@puls.edu.pl 

2017-2020
14

Technical Assistance for the Deployment of an advanced hyperspectral imaging sensor during FLEX-EU 4000107143/12/NL/FF/If 

Europejska Agencja Kosmiczna

Prof. dr hab. Radosław Juszczak (kierownik zadania na UPP)

radoslaw.juszczak@up.poznan.pl 

2014-2017
15

Central European Wetland Ecosystem Feedbacks to Changing Climate – Field Scale Manipulation POL-NOR/203258/31/2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Prof. dr hab. Radosław Juszczak

radoslaw.juszczak@up.poznan.pl 

2013-2017


ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
 •  Modernizacja systemu biomonitoringu wody pitnej SYMBIO, PARP, POIR.02.03.02, PROTE Technologie dla Środowiska, prof. Krzysztof Szoszkiewicz
 • Ocena możliwości pochłaniania zanieczyszczeń przez drzewa; prof. Klaudia Borowiak; klaudia.borowiak@up.poznan.pl 
 • Ocena nowej technologii oraz opracowanych maszyn melioracyjnych w aspekcie oddziaływania na środowisko naturalne; na zlecenie Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu; zespół badawczy Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej pod kier. prof. Czesława Przybyły; wykonawca - prof. UPP Ryszard Staniszewski
 • „Zmniejszenie emisji CO2 na etapie drzewostanu - ODNOWIENIE”, Akronim RE4EST, usługa badawcza dla Lasów Państwowych (Prof. UPP dr hab. Bogdan Chojnicki)

APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
 • laboratorium z wyposażeniem do badania wód powierzchniowych (cieplarki, chłodziarki, dygestorium, wytrząsarka, pH-metry, konduktometry, tlenomierze, mineralizatory, zestaw do analiz mikrobiologicznych, mikroskopy, czerpaki, krążki Secchiego)
 • spektrofotometry HACH-Lange DR 3900, DR 2800
 • aparat do pomiaru aktywności fotosyntetycznej roślin CI340 – CID Bioscences
 • Flame Photometer BWP
 • bezzałogowy statek powietrzny DJI Phantom 3 Professional
 • System Biomonitoringu SYMBIO, PROTE Technologie dla Środowiska
 • miernik poziomu dźwięku Center 320
 • odbiornik GPS Garmin  Monterra
 PRACOWNIA BIOKLIMATOLOGII
 • Fotometr słoneczny CIMEL do oceny grubości atmosferycznej atmosfery (2 stanowiska);
 • Ceilometr do oceny wysokości podstawy chmur oraz wybranych; parametrów fizycznych chmur (1 stanowisko);
 • System kowariancji wirów LI7200 LICOR (USA) do oceny wymiany gazów szklarniowych między ekosystemem a atmosferą (2 stanowiska);
 • System kowariancyjny do pomiarów strumieni CH4 (LOSGATOS, USA) wymienianych między powierzchnią ekosystemu atmosferą (1 stanowisko);
 • System do pasywnej/aktywnej manipulacji warunkami klimatycznymi dowolnego ekosystemu;
 • System do automatycznego monitoringu warunków meteorologicznych i glebowych (termohigrometry, termometry glebowe, reflektometr – wilgotność gleby; czujniki promieniowania krótkofalowego całkowitego, PPFD (PAR), promieniowania długofalowego, deszczomierz, anemometry soniczne,  czujniki poziomu wód gruntowych;
 • System komorowy do pomiaru emisji CO2 z powierzchni gleby;
 • System komorowy do pomiarów strumieni netto i emisji CO2 i CH4 z powierzchni ekosystemu (powierzchni gleby/ porośniętej roślinami do wysokości 1.5 m);
 • Analizator gazowy LOSGATOS LGR100 (USA) do pomiarów stężeń i strumieni CH4/CO2/H2O;
 • Analizator gazowy PICCARO G2201-i (USA) do pomiarów stężeń izotopów 12C I 13C w CO2 i CH4;
 • Analizatory gazowe LICOR (USA) LI-820 i LI-840 do pomiarów stężeń CO2;
 • System do pomiarów asymilacji CO2 i fluorescencji chlorofilu na poziomie liścia typ GFS-3000FL i IMAGING-PAM Mini-version (WALTZ);
 • Spektroradiometr hyperspektralny ASD Handheld (USA) do pomiarów współczynników odbicia w zakresie 325-1095 nm;
 • System hyperspektralny Piccolo Doppio (spektroradiometry Ocean Optics FLAME – 325-1050 nm + QEPRO – 600-860 nm) do pomiarów współczynników odbicia w zakresie 325-1095 nm i fluorescencji indukowanej promieniowaniem słonecznym (SIF);
 • Przyrząd MultispeQ 2.0, Photosync (USA) do pomiarów fluorescencji i parametrów fotosyntezy liścia;
 • Przyrząd CCM-300 OPTI-SCIENCES (USA) do pomiaru zawartości chlorofilu w liściach;
 • Przyrząd SUNSCAN DELTA-T (UK) do pomiarów LAI i fAPAR szaty roślinnej;
 • Dron Matrice 600 Pro z D-RTK (DJI) wraz ze stacją referencyjną GNSS D-RTK z kamerą RGB Zenmuse X5S z gimbalem (DJI)
 • Dron Matrice 210 RTK V2 (DJI) ze stacją referencyjną GNSS D-RTK2;
 • Dron Phantom 4 Multispectral (DJI) ze stacją referencyjną GNSS D-RTK2;
 • Dron Mavic 2 Pro (DJI);
 • Kamery multispektralne ALTUM i DUAL (RedEdge-MX i RedEdge-MX Blue) Micasense do montażu na dronie DJI Matrice 210 I 600 Pro. 

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
 • kursy szkoleniowe z zakresu oceny stanu ekologicznego rzek w oparciu o makrofity
 • kursy szkoleniowe z zakresu oceny stanu hydromorfologicznego rzek z wykorzystaniem metody Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (HIR)
 • szkolenia przygotowujące do inwentaryzacji przyrodniczych na obszarach Natura 2000
 • bioindykacyjna ocena jakości powietrza
 • kursy GIS
 • kursy z teledetekcji i analiz przestrzennych

INNE AKTYWNOŚCI:
 • pomiary aktywności fotosyntetycznej roślin
 • inwentaryzacja i waloryzacja krajobrazu
 • opracowania i ekspertyzy zakresu ocen oddziaływania na środowisko
 • popularyzacja wiedzy na temat wpływu klimatu na życie człowieka, gospodarkę oraz funkcjonowanie środowiska

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top