Katedra Ekonomii

OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • konkurencyjność przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego
 • wielowymiarowość procesów globalizacji (handel międzynarodowy, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, regionalizacja, współpraca gospodarcza)
 • analiza przebiegu procesów gospodarczych w skali makroekonomicznej
 • bezpieczeństwo żywnościowe w wybranych krajach/regionach
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • sieci gospodarcze, w tym sieci agrobiznesu
 • znaczenie infrastruktury gospodarczej i społecznej w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
 • infrastruktura jako instrument poprawy regionalnej konkurencyjności obszarów wiejskich
 • poziom i jakość życia mieszkańców
 • rynek pracy wobec współczesnych wyzwań
 • zabezpieczenie społeczne, w szczególności zabezpieczenie emerytalne
 • ekologiczny system żywnościowy (produkcja, przetwórstwo i dystrybucja żywności ekologicznej, sektorowe powiązania)
 • ekologizacja procesu produkcji przetworów mleczarskich
 • makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej
 • odnawialne źródła energii oraz ich efektywność ekonomiczna
 • dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia kraju w surowce energetyczne
 • ocena instrumentów ekonomicznych rozwoju sektora energetycznego
 • systemowe mechanizmy wsparcia rozwoju energetyki odnawialne

KONTAKT DO KATEDRY:

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

Prof. dr hab. Władysława Łuczka 

E-mail: wladyslawa.luczka@up.poznan.pl 

Telefon61-846-63-43
Adres
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

LP

TEMAT

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

KIEROWNIK PROJEKTU

E-MAIL DO KIEROWNIKA

OKRES REALIZACJI

1

Model powiązań sieciowych w agrobiznesie

NCN Joanna Wiśniewska-Paluszak

joanna.wisniewska-paluszak@up.poznan.pl 

2014-2018
2

Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a poziom życia mieszkańców

NCN

Mariusz Malinowski

mariusz.malinowski@up.poznan.pl

2021-2022


ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
 • analizy i modelowanie powiązań sieciowych w agrobiznesie
 • analizy makroekonomiczne
 • analizy statystyczne m.in. z wykorzystaniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej,
 • badanie współzależności zjawisk społeczno-gospodarczych (m.in. analiza kanoniczna, analiza korelacyjna, autokorelacja przestrzenna),
 • porządkowanie i klasyfikacja typologiczna JST, instytucji, przedsiębiorstw ze wzglądu na rozpatrywane wielowymiarowe zjawisko (np. poziom rozwoju),
 • ekspertyzy z zakresu poziomu i jakości życia ludności,
 • analizy i ekspertyzy z zakresu rynku żywności ekologicznej
 • diagnoza/ocena atrakcyjności inwestycyjnej obszaru/regionu. (do przedsiębiorstw)

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
 • budowanie i utrzymywanie relacji biznesowych w sieciach gospodarczych
 • obszary i narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) - identyfikacja ocena i potencjalne możliwości wdrożenia
 • analiza determinantów makroekonomicznych i ich rola w procesie gospodarowania/w prowadzeniu działalności gospodarczej
 • porządkowanie i klasyfikacja obiektów złożonych w zastosowaniach ekonomicznych
 • kanały dystrybucji żywności ekologicznej
 • ekonomia dla nieekonomistów
 • autostopem przez makroekonomię - interpretacja podstawowych zjawisk makroekonomicznych

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top