OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 •  Strukturalne oraz fizyko-mechaniczne właściwości drewna w zależności od jego proweniencji.
 • Zagęszczanie zdelignifikowanego drewna.
 • Technologia suszenia drewna.
 • Podstawy projektowania suszarek do drewna.
 • Jakość suszenia.
 • Modyfikacja termiczna drewna.
 • Analiza oddziaływania powietrza wilgotnego na drewno i materiały drewnopochodne,
 • Charakterystyka sorpcyjna drewna po procesie suszenia, gięcia, zagęszczania i modyfikacji termicznej.
 • Właściwości sorpcyjne i dyfuzyjne drewna archeologicznego.
 • Identyfikacja właściwości dyfuzyjnych drewna i materiałów drewnopochodnych.
 • Właściwości cieplne drewna i materiałów drewnopochodnych.
 • Termoizolacyjność przegród z drewna i materiałów drewnopochodnych.
 • Środki wiążące i uszlachetniające dla drzewnictwa - badania podatności na klejenie i lakierowanie drewna oraz tworzyw drewnopochodnych, modyfikacja drewna, aktywowanie powierzchni przed aplikacją środków wiążących i uszlachetniających, proekologiczne wyroby.

KONTAKT DO KATEDRY:

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

Prof. UPP dr hab. Edward Roszyk 

E-mail: edward.roszyk@up.poznan.pl 

Telefon61-846-61-40
Adres
ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznań

wwwhttps://wtd.up.poznan.pl/pl/jednostki/katedra-nauki-o-drewnie-i-techniki-cieplnej 

PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

LP

TEMAT

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

KIEROWNIK PROJEKTU

E-MAIL DO KIEROWNIKA

OKRES REALIZACJI

1

Innovative fire- and water resistant cellulose-based material

NCBR w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego prof. dr hab. Bartłomiej Mazela

bartlomiej.mazela@up.poznan.pl 

2020-2023
2

Dziedzictwo kulturowe – poszukiwanie nowoczesnych środków i metod konserwacji drewna zabytkowego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach modułu Rozwój 2b programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”

prof. dr hab. Bartłomiej Mazela

bartlomiej.mazela@up.poznan.pl 

2016-2019
3

Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią zbioru i przetwarzania rdzeni kolb kukurydzy na cele energetyczne

NCBR

Program operacyjny inteligentny rozwój 2014-2020 w ramach poddziałania projekty aplikacyjne
prof. dr hab. inż. Jacek Przybył magda.formela-luboinska@up.poznan.pl  2019-2021
4 Opracowanie Technologii uszlachetniania powierzchni tworzyw drzewnych przy zastosowaniu wybranych energooszczędnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego przy zaawansowanych prędkościach oraz systemów lakierowych o podwyższonej . NCBiR- Borne Furniture dr Barbara Lis barbara.lis@up.poznan.pl  2017-2019


ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
 •  Identyfikacja rodzajów/gatunków drewna rodzimego i egzotycznego (tropikalnego).
 • Fizyko-mechaniczne właściwości drewna rodzimego i egzotycznego.
 • Poprawa efektywności oraz technologiczne, jakościowe i energetyczne aspekty procesu suszenia i hydrotermicznej obróbki drewna w zakładach przemysłu drzewnego.
 • Uwarunkowania właściwości mechanicznych drewna poddanego gięciu oraz materiałowe i technologiczne aspekty technologii suszenia drewna po zabiegu gięcia.
 • Technologiczne, jakościowe i energetyczne aspekty procesu suszenia i hydrotechnicznej obróbki drewna w zakładach przemysłu drzewnego.
 • Opracowanie programów suszenia tarcicy.
 • Badania klejów w stanie ciekłym, określanie wytrzymałości i odporności spoin klejowych.
 • Badania podatności na klejenie i uszlachetnianie wyrobami lakierowymi różnych materiałów stosowanych w drzewnictwie.
 • Badania zwilżalności oraz adhezji klejów i wyrobów lakierowych do powierzchni materiałów lignocelulozowych, tworzyw sztucznych i kompozytów.
 • Badania właściwości użytkowych wykończonych powierzchni.

APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
 •  maszyny wytrzymałościowe (ZWICK ZO50TH), młot udarowy,
 • defektoskop ultradźwiękowy (pomiar prędkości przechodzenia dźwięku i tłumienia fal),
 • komputerowy zestaw do analizy makrostrukturalnych parametrów drewna (BIOTRONIK),
 • komputerowe analizatory obrazów mikroskopowych drewna (analiza morfometryczna komórek drewna),
 • Dynamic Vapor Sorption (DVS) Advantage2 (wyznaczanie izoterm sorpcji drewna i materiałów drewnopochodnych, analizy różnicowego ciepła sorpcji, określanie dyfuzyjności wody w drewnie i materiałach drewnopochodnych),
 • stanowisko do badań właściwości sorpcyjnych drewna i materiałów pochodzenia biologicznego o niskiej gęstości (wyznaczanie izoterm sorpcji),
 • konwekcyjna suszarka komorowa Brunner (obj. drewna netto ok. 0,5 m3) wyposażona w mikroprocesorowy system sterowania firmy EKOPOL,
 • konwekcyjna suszarka komorowa (obj. drewna netto ok. 4 m3) wyposażona w mikroprocesorowy system sterowania firmy LE.KO,
 • stanowisko do badań nieustalonej wymiany ciepła w drewnie i materiałach drewnopochodnych,
 • system identyfikacji cieplnych i dyfuzyjnych właściwości drewna oraz materiałów drewnopochodnych,
 • Isomet 2114 (wyznaczanie współczynnika przewodzenia ciepła i współczynnika wyrównania temperatury),
 • komora Solar 522/1500E,
 • komora Minispectra.

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:,
 • Identyfikacja, struktura i wady rodzimych oraz egzotycznych gatunków drewna.
 • Fizyczne i mechaniczne (w tym reologiczne) właściwości drewna.
 • Suszenie drewna w suszarkach komorowych (przebieg procesów, sterowanie komputerowe, jakość suszenia, energochłonność procesów).
 • Środki wiążące oraz uszlachetniające stosowane w drzewnictwie i technologie ich aplikacji.

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top