OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • Bioindykacja i waloryzacja przyrodnicza ekosystemów leśnych, zadrzewień i parków
 • Szacowanie liczebności zwierzyny
 • Racjonalne planowanie łowieckie
 • Analizy biometryczne kręgowców
 • Badania ektopasożytów kręgowców
 • Ocena biologicznej aktywności gleby na podstawie analizy mezofauny glebowej
 • Analizy taksonomiczne roztoczy z rzędu Mesostigmata i Oribatida
 • Badania opinii społecznej dotyczące tematyki leśno-łowieckiej
 • Zagospodarowanie rekreacyjne i edukacyjne na terenie lasów
 • Opnie sądowe z zakresu leśnictwa i łowiectwa

KONTAKT DO KATEDRY:

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

mgr Anna Wawrzyniak-Strzelińska

E-mail: klol@up.poznan.pl, anna.strzelinska@up.poznan.pl 

Telefon61-848-76-92
Adres
ul. Wojska Polskiego 71D, 60-625 Poznań 
www
http://www1.up.poznan.pl/klol/ 

PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

LP

TEMAT

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

KIEROWNIK PROJEKTU

E-MAIL DO KIEROWNIKA

OKRES REALIZACJI

1.

Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach NCBiR Kierownik na UP:
Maciej Skorupski

maskorup@up.poznan.pl 

2014 - 2018

2.

Metale ciężkie a zbiorowiska roztoczy glebowych pod drzewostanami sosnowymi na terenach skażonych NCN Anna Wierzbicka

wierzba@up.poznan.pl

2017 - 2018

3.

Zgrupowania mikrostawonogów glebowych (Acari, Mesostigmata) w drzewostanach górskich
NCN
Jacek Kamczyc

jacek.kamczyc@up.poznan.pl

2019 - 2020

4. 

Utrwalenie pobranych próbek glebowych i wykonanie analiz laboratoryjnych zawartości węgla w glebie i gęstości objętościowej próbek glebowych z profili glebowych pozyskanych w ramach BIOSTRATEG przez Zespół UP w Poznaniu (UP)
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
Maciej Skorupski

maciej.skorupski@up.poznan.pl

2019 - 2020

APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
 • Mikroskopy optyczne, wykorzystywane w analizach mezofauny glebowej, pracach ekologicznych, faunistycznych i taksonomicznych
 • Mikroton służący m.in. do określania wieku jeleniowatych na podstawie warstw narastającej zębiny

ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
 • Badania taksonomiczne roztoczy i nicieni, które obecnie zostały rozszerzone o zagadnienia wykorzystania biologii molekularnej do szacowania bioróżnorodności wybranych grup bezkręgowców w środowisku glebowym.
 • Badania faunistyczne i ekologiczne roztoczy i nicieni, które w połączeniu z badaniami taksonomicznymi umożliwiły wykorzystanie roztoczy z rzędów Mesostigmata i Oribatida oraz nicieni, jako bioindykatorów.
 • Badanie różnorodności biologicznej środowiska leśnego, z wykorzystaniem bioindykatorów zarówno ze świata roślin jak i zwierząt, w tym badania dotyczące wpływu wybranych gatunków drzew na różnorodność biologiczną środowiska leśnego, prowadzone w założeniach badawczych typu „common garden”.
 • Ekologiczne konsekwencje prowadzenia gospodarki leśnej, obejmujące badania porównawcze różnych drzewostanów, rosnących na tych samych siedliskach, wpływ różnej więźby sadzenia oraz różnego rodzaju sposobów odnowienia lasu na różnorodność biologiczną. Poza tym badany jest wpływ różnych metod gospodarowania w borach sosnowych, czy też wpływ przebudowy lasu oraz wpływ sposobu odnowienia drzewostanów sosnowych na zmiany różnorodności biologicznej. W tym nurcie badawczym mieści się udział w badaniach retencji węgla w środowisku leśnym różnych gatunków drzew.
 • Badania z zakresu ochrony lasu, dotyczące antropogenicznych elementów ochrony lasu, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu edukacji, mediów i systemów komunikacji społecznej na kształtowanie się w społeczeństwie szeroko pojętego wizerunku leśnictwa. Podstawowym celem tych badań jest określenie w jaki sposób najskuteczniej wpłynąć na zmniejszenie zachowań niebezpiecznych w lesie (np. podpalenia, kłusownictwo, kradzieże drewna), a przede wszystkim na obniżenie społecznej akceptacji na takie zachowania.
 • Badania z zakresu gospodarki łowieckiej, w tym racjonalnego gospodarowania populacjami zwierzyny oraz behawioru jeleniowatych i dzików.
 • Badania z zakresu biologii ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych metaanaliz biometrycznych populacji zwierząt łownych, na podstawie danych zbieranych na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Zielonka przez kilkadziesiąt lat.
 • Badania na temat chorób odzwierzęcych i ich rozpowszechnienie (określenie zasięgów występowania poszczególnych gatunków kleszczy w Wielkopolsce i poziomu ich infestacji chorobami odkleszczowymi, określenie roli wybranych gatunków zwierząt w krążeniu chorób odkleszczowych w środowisku leśnym, określenie jakie zachowania ludzi sprzyjają infestacji kleszczami).

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
 • Warsztaty w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej
 • Szkolenia w zakresie prowadzenia inwentaryzacji zwierzyny
 • Szkolenia w zakresie wyceny trofeów łowieckich
 • Szkolenia w zakresie wybranych zagadnień ochrony lasu

INNE AKTYWNOŚCI:
 • Edukacja przyrodniczo-leśna
 • Udzielanie eksperckich wywiadów do mediów z zakresu leśnictwa, ochrony lasu, łowiectwa, parazytologii leśnej i zoologii leśnej

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top