Katedra Ekonomii i Techniki Leśnej

OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • Marketingowe badania rynku drzewnego
 • Korelacja pomiędzy czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, a ceną surowca drzewnego
 • Prognozy cen surowca drzewnego z wykorzytsniem metdo liniowych, motod Browna oraz ARIMA
 • Badania zjawisk rynku drzewnego w Polsce i Europie
 • Ocena efektywności prac gospodarczo-leśnych
 • Wycena strat w drzewostanach 
 • Ekonomiczne modele drzewostanów
 • Wartościowanie pozagospodarczych funkcji lasu
 • Realizacja pozagospodarczych fukncji lasu - uwarunkowania i ograniczenia w świadczeniu różnych usług o charakterze ekologicznym i społecznym 
 • Analiza efektywności prac gospodarczo-lesnych
 • Sektor usług leśnych
 • Procesy technologiczne pozyskiwania drewna
 • Koszty pracy maszyn leśnych
 • Projektowanie, modelowanie i analiza eksperymentów w naukach leśnych
 • Wieloaspektowe badania w zakresie środowiskowych i produkcyjnych skutków stosowania szlaków zrywkowych i technologiczno-zrywkowych w procesie pozyskiwania drewna
 • Wpływ technologii pozyskiwania drewna na wybrane elementy środowiska leśnego
 • Ocena efektywności operacji transportowych w procesie pozyskiwania drewna

  KONTAKT DO KATEDRY:

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę

  Prof. dr hab. Krzysztof Adamowicz 

  E-mail: krzysztof.adamowicz@up.poznan.pl 

  Telefon61-848-76-86

  Adres: ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań

   

   

  PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

  LP

  TEMAT

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

  KIEROWNIK PROJEKTU

  E-MAIL DO KIEROWNIKA

  OKRES REALIZACJI

  1

  Technologia Paper-Pot jako element poprawy efektywności ekonomicznej odnowienia lasu sosną zwyczajną (Pinus sylvestris L.)

  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile 

  Dr inż. Monika Starosta-Grala

  Monika.starosta-grala@up.poznan.pl

  7 miesięcy
  2

  Wycena szkód powstałych na skutek działania huraganu oraz ich wpływ na gospodarkę leśną w przyszłości na przykładzie Nadleśnictwa Trzcianka-EO-2717-20/13

  PGL LP

  Dr hab Krzysztof Adamowicz z prof. nadzw.

  adamowicz@up.poznan.pl

  2013-2016
  3

  Próba oceny elastyczności popytu i test trendu sezonowości na sortymenty drzewne w latach 1995-2005 na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze – N N3091372 33

  MNiSW

  Dr hab Krzysztof Adamowicz z prof. nadzw.

  adamowicz@up.poznan.pl

  2007-2009
  4

  Ustalenie kosztów minimalnych prac leśnych zgodnie z Katalogiem norm czasu dla prac leśnych wprowadzenia zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 21.11.2003r. w sprawie wprowadzenia katalogu norm czasu dla prac leśnych (OR-191-1/3)-U71/2014

  podmiot gospodarczy

  Dr hab Krzysztof Adamowicz z prof. nadzw

  adamowicz@up.poznan.pl

  2014-2018
  5

  Ocena strat na przyroście drzewostanów w wyniku okresowego zaprzestania produkcji Leśnej na obszarze Nadleśnictwa Lubin planowanym pod zajęcie Kwatery Południowej oraz wykonanie analizy rozwiązań związanych z dzierżawą obszarów leśnych zajętych na potrzeby przemysłu w Polsce –KGHM-ZH-U-0271-2015-FG

  Podmiot gospodarczy

  Dr hab Krzysztof Adamowicz z prof. nadzw.

  adamowicz@up.poznan.pl

  2015
  6

  Wycena pozagospodarczych funkcji lasu w obszarze „kwatera południowa” przeznaczonego na wylesienia pod inwestycję KGHM Polska Miedź S.A.-79/2015/U

  PGL LP

  Dr hab Krzysztof Adamowicz z prof. nadzw.

  adamowicz@up.poznan.pl

  2015


  ZLECONE BADANIA (badania naukowe i prace rozwojowe, opinie, analizy, ekspertyzy):
  • Przyrodnicze i ekonomiczne bariery intensyfikacji produkcji leśnej
  • Pomiar i ocena efektywności prac gospodarczo-leśnych oraz ocena efektywności gospodarowania w leśnictwie
  • Metody pomiaru i ocena gospodarczych i pozagospodarczych funkcji lasu 
  • Ocena wartości lasów, jego elementów skłądowych oraz wycena strat powstających w lesie w wyniku śiwadczenia różnych usług o charakterze ekologicznym i społecznym
  • Wycena potencjału produkcyjnego gospodarstwa leśnego i zakładów usług leśnych 
  • Ocena zasad obrotu drewnem, metod zabezpieczenia transakcji handlowych oraz budowa biznesowych relacji leśnictwa z przemysłem drzewnym i zakładami usług leśnych
  • Podstawy i zasady analiz ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczyk sektora leśno-drzewnego
  • Opracowanie opinii i ekspertyz dotyczących innowacyjności technologii pozyskiwania drewna i biomasy energetycznej na zlecenie podmiotów zewnętrznych (usługowy temat badawczy realizowany od 2015 roku - łącznie 31 opinii)
  • Ocena wpływu pozyskiwania drewna na poziom uszkodzeń drzew
  • Ocena wpływu szklaków operacyjnych na potencjał produkcyjny drzewostanu w wymiarze powierzchniowym 

  APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA:
  • Dalmierz laserowy TRUPULSE 360B
  • Penetrator gleby
  • Zestaw pomiarowy do badań ciśnienia
  • Symulator maszyn leśnych
  • Program Statistica - poziom podstawowy
  • Program IBM SPSS Statistics - poziom podstawowy

  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
  • Prowadzenie zajęć z tematyki Ekonomiki Leśnictwa, Zarządzania w przedsiębiorstwie lesnym oraz Rynku drzewnego
  • Analiza sprawozdań finansowych PGL LP
  • Metodyczne i empiryczne metody wartościowania gospodarczej i społecznej wartości lasu
  • Ocena wartości lasów, jego elementów składowych oraz wycena strat powstających w lesie w wyniku działania różnych czynników o charakterze biotycznym i abiotycznym
  • Zarządzanie czasem pracy
  • Szkolenia z zakresu praktycznego wykorzystania programów komputerowych w modelowaniu i analizie statystycznej eksperymentów leśnych
  • Szkolenia z zakresu sortymentowej metody pozyskiwania drewna z elemenatmi ergonomicznych technik pracy pilarką

  INNE AKTYWNOŚCI:
  • Projektowanie i organizowanie planu prowadzenia nowych eksperymentów
  • Weryfikacja poprawności już prowadzonych eksperymentów
  • Analiza i modelowanie wyników badań z wykorzystaniem poprawnie dobranych metod statystycznych

  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top