KONKURS

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII 
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

 

w ramach realizowanego projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0

współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki z programu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”

ogłasza w dniu 7 lipca 2023 r.

 

KONKURS

 

na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy. Kwota dofinansowania pojedynczego projektu: ze względu na ograniczoną alokację środków preferowane projekty do 30 tysięcy złotych netto (maksymalnie do 100 tysięcy złotych netto według regulaminu Programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”).Termin naboru wniosków: od 7 lipcado 16 lipca 2023 r. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektów prac przedwdrożeniowych: nie później niż 1 sierpnia 2023 r., termin zakończenia: nie później niż 31 października 2023 r.

Z przyczyn niezależnych od działań Centrum Innowacji i Transferu Technologii związanych z procedurą ubiegania się o zwiększenie dofinansowania przyznawanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na realizację projektu "Inkubator Innowacyjności 4.0" informujemy, iż skróceniu ulega pierwotny termin składania Wniosków konkursowych na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w projekcie Inkubator Innowacyjności 4.0 w ramach naboru ogłoszonego w dniu 07.07.2023 r. 
 
Nowy termin składania Wniosków konkursowych to 12.07.2023 r. (najbliższa środa) godz. 15:00.
 

 

UWAGA! Centrum Innowacji i Transferu Technologii zastrzega sobie prawo do wstrzymania i/lub odwołania konkursu w przypadku nie otrzymania dodatkowego dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki przeznaczonego na realizację działań w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

 

Szczegóły udziału w konkursie

Zgłoszenia od dnia 7 lipca 2023 r. prosimy przesyłać w pierwszej kolejności w formie elektronicznej (wersja Word) na adres mailowy: inin@up.poznan.pl. CIiTT zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia z Uczestnikiem Projektu na etapie oceny formalnej negocjacji w zakresie zasadności i kwalifikowalności zaplanowanych wydatków. W przypadku pozytywnej oceny formalnej Wniosku Uczestnik Konkursu składa go niezwłocznie w wersji pisemnej w siedzibie Centrum.

Dodatkowo informujemy, iż list intencyjny premiujący punktowo wniosek w formie dostępnej w załączniku zastąpiony zostać może informacją mailową potwierdzającą potencjalne zainteresowanie firmy nabyciem praw do opracowywanej technologii otrzymaną od osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa.

Uczestnicy Konkursu: do udziału w projekcie dopuszczeni są pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uniwersytetu. Członkami zespołów naukowo-badawczych mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich oraz studiów I i II stopnia, a także w szczególnych przypadkach inne osoby, np. absolwenci Uniwersytetu (każdorazowo po indywidualnej weryfikacji statusu danej osoby).

  

Jednocześnie rekomendujemy wcześniejszą konsultację z Centrum Innowacji i Transferu Technologii celem prawidłowego przygotowania dokumentacji konkursowej, w szczególności poprawnego skonstruowania harmonogramu rzeczowo-finansowego prac przedwdrożeniowych. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Broker Innowacji w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”:

 

Mariusz Lesiecki 

mail: inin@up.poznan.pl

tel. 61 846 62 64

kom. 507 980 177

Dokumenty konkursowe:

Regulamin konkursu w projekcie ININ 4.0 - nabór III.pdf
Wniosek o dofinansowanie projektu prac przedwdrożeniowych - nabór III.doc
List intencyjny - wzór.docx
Poziom gotowości technologii (TRL).pdf
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR EFS oraz FS na lata 2014-2020.pdf
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIR 2014-2020.pdf


CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
w ramach realizowanego projektu pt. „Inkubator Innowacyjności 4.0" współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki z programu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” ogłasza w dniu 1 września 2022 r.

KONKURS

na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.
Kwota dofinansowania projektu: do 100 tysięcy złotych netto (preferowane projekty do 75 tysięcy złotych netto). Termin naboru wniosków: od 1 do 21 września 2022 r.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii z uwagi na napływające prośby informuje, iż przedłużony zostaje termin składania wniosków konkursowych w ramach ogłoszonego w dniu 1 września br. naboru prowadzonego w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0. Nowy termin to 23 września br. godz. 12:00.Zgłoszenia od dnia 1 września 2022 r. prosimy przesyłać w pierwszej kolejności w formie elektronicznej (wersja Word) na adres mailowy: inin@up.poznan.pl. Centrum zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia z Uczestnikiem Projektu na etapie oceny formalnej negocjacji w zakresie zasadności i kwalifikowalności zaplanowanych wydatków. W przypadku pozytywnej oceny formalnej Wniosku Uczestnik Konkursu składa go niezwłocznie w wersji pisemnej w siedzibie Centrum.


Uczestnicy Konkursu: pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uniwersytetu. Członkami zespołów naukowo-badawczych mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich oraz studiów I i II stopnia, a także inne osoby np. absolwenci Uniwersytetu.

Dodatkowo informujemy, iż list intencyjny w formie dostępnej w załączniku może zostać zastąpiony informacją mailową, potwierdzającą wstępne zainteresowanie firmy nabyciem praw do opracowywanej technologii, otrzymaną od osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa.

Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych na SZKOLENIE dotyczące przygotowania Wniosku o dofinansowanie projektu prac przedwdrożeniowych realizowanego w ramach projektu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Odbędzie się ono w dwóch terminach (do wyboru), tj. w dniu 6 września 2022 r. o godz. 14:00 oraz w dniu 13 września 2022 r. o godzinie 10:00. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formacie on-line za pomocą platformy MS Teams. Szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce SZKOLENIA.

 

Jednocześnie rekomendujemy wcześniejszą konsultację z Centrum celem prawidłowego przygotowania dokumentacji konkursowej, w szczególności poprawnego skonstruowania harmonogramu rzeczowo-finansowego prac przedwdrożeniowych. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają Brokerzy Innowacji w projekcie pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”:

 

Mariusz Lesiecki 

mail: inin@up.poznan.pl

tel. 61 846 62 66

kom. 507 980 177

 

Piotr Sajna

mail: piotr.sajna@up.poznan.pl

tel. 61 846 62 65

kom. 797 595 442

 

Dokumenty konkursowe:

Regulamin konkursu w projekcie ININ 4.0.pdf
Wniosek_o_dofinansowanie_projektu_prac_przedwdrozeniowych.doc
List_intencyjny_wzor.docx
Poziom_gotowosci_technologii_TRL_.pdf
Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_wydatkow_w_ramach_EFRR_EFS_oraz_FS_na_lata_2014_2020.pdf
Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_wydatkow_w_ramach_POIR_2014_2020.pdf

Prezentacja ININ 4.0.pdfProjekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (CIiTT) informuje, iż w dniu 13 listopada 2020 r. działając zgodnie z §4 ust.4 Regulaminu konkursu w ramach realizowanego projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0" przedłuża do dnia 30.11.2020 r. termin naboru Wniosków konkursowych na realizację Projektów Prac Przedwdrożeniowych (PPP).

Jednocześnie informujemy, iż pozostałe warunki udziału w projekcie nie ulegają zmianom. Projekt "Inkubator Innowacyjności 4.0" współfinansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Kwota dofinansowania projektu: do 100 tysięcy złotych netto (preferowane projekty do 60 tysięcy złotych netto).

Zgłoszenia prosimy przesyłać w pierwszej kolejności w formie elektronicznej (wersja Word) na adres mailowy: inin@up.poznan.pl CIiTT zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia z Uczestnikiem Projektu na etapie oceny formalnej negocjacji w zakresie zasadności i kwalifikowalności zaplanowanych wydatków. W przypadku pozytywnej oceny formalnej Wniosku Uczestnik Konkursu składa go niezwłocznie w wersji pisemnej w siedzibie Centrum. Szczegóły dostępne są w Regulaminie Konkursu dostępnego na stronie: ININ-4-0/Regulamin_konkursu_UPP_InIn_4.0_skonwertowany_1_.pdf.

Uczestnicy Konkursu: pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uniwersytetu. Członkami zespołów naukowo-badawczych mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich oraz studiów I i II stopnia, a także inne osoby np. absolwenci Uniwersytetu.

Pozostałą dokumentację konkursową, włącznie z Wnioskiem konkursowym, znajdziecie Państwo na stronie: Konkurs

Ponadto informacji o konkursie udzielają Brokerzy Innowacji w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”:

Mariusz Lesiecki
mail: inin@up.poznan.pl
tel. 61 846 62 64
kom. 507 980 177

Jacek Wawrzynowicz
tel. 61 846 62 69
kom. 571 445 754

Piotr Sajna
tel. 61 846 62 65
kom. 797 595 442CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

w ramach realizowanego projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” ogłasza w dniu 6 października 2020 r.


KONKURS

na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy. Kwota dofinansowania projektu: do 100 tysięcy złotych netto (preferowane projekty do 60 tysięcy złotych netto). Termin naboru wniosków: od 19 października do 18 listopada 2020 r. Zgłoszenia od dnia 19 października 2020 r. prosimy przesyłać w pierwszej kolejności w formie elektronicznej (wersja Word) na adres mailowy: inin@up.poznan.pl CIiTT zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia z Uczestnikiem Projektu na etapie oceny formalnej negocjacji w zakresie zasadności i kwalifikowalności zaplanowanych wydatków. W przypadku pozytywnej oceny formalnej Wniosku Uczestnik Konkursu składa go niezwłocznie w wersji pisemnej w siedzibie Centrum. Szczegóły w Regulaminie Konkursu. Uczestnicy Konkursu: pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uniwersytetu. Członkami zespołów naukowo-badawczych mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich oraz studiów I i II stopnia, a także inne osoby np. absolwenci Uniwersytetu. Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych na SZKOLENIE ON-LINE dotyczące przygotowania Wniosku o dofinansowanie projektu prac przedwdrożeniowych realizowanego w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, które odbędzie się w dniu 12 października 2020 r. o godz. 10:00 za pośrednictwem platformy ZOOM. Szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Broker Innowacji w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”:

Mariusz Lesiecki
mail: inin@up.poznan.pl
tel. 61 846 62 64
kom. 507 980 177

Jacek Wawrzynowicz
tel. 61 846 62 69
kom. 571 445 754

Piotr Sajna
tel. 61 846 62 65
kom. 797 595 442

Dokumenty konkursowe:

Prezentacja ININ 4.0 (12.10.2020).pdf

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top