17/01/2024, 08:00

Oferta komercjalizacji technologii pn: Roślinny analog burgera i sposób wytwarzania roślinnego analogu burgera

Zaproszenie z dnia 17 stycznia 2024 roku nr 03/L/2024 do składania ofert na nabycie licencji na technologię/ nabycie praw do technologii
OGŁASZAJĄCY:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

PRZEDMIOT OGŁOSZENIA:
Technologia pn. Roślinny analog burgera i sposób wytwarzania roślinnego analogu burgera

OPIS TECHNOLOGII:

Przedmiotem zaproszenia jest roślinny analog burgera który zawiera strukturyzowany blend uwodnionych preparatów białkowych, który stanowi od 30 do 60% masy, korzystnie 40%, którym jest mieszanina białek, ziemniaczanego (BZ), ryżowego (BR), pszennego (BP) oraz korzystnie grochowego (BG), w proporcjach 70%BZ/15%BR/15%BP lub 70%BZ/15%BR/10%BP/5%BG lub 70%BZ/20%BR/5%BP/5%BG lub 70%BZ/20%BR/5%BP/5%BG, do jakich dodany jest blend olejów roślinnych o wzajemnym stosunku kwasów tłuszczowych omega 6 do omega 3 (w6/w3) w przedziale od 4,1:1 do 5,9:1, korzystnie 5:1, w ilości od 5 do 15% masy, korzystnie 6%, a także : skrobia, korzystnie ziemniaczana i kukurydziana w ilości od 2 do 8%, płatki owsiane lub mąka owsiana w ilości od 2 do 6% oraz karagen w ilości od 0,5 do 3%, korzystnie 2%, i metyloceluloza w ilości od 0,5 do 3%, korzystnie 2%, błonnik ziemniaczany lub owsiany, w ilości od 2 do 5%, korzystnie 2% masy, inaktywowane płatki drożdżowe w ilości od 2 do 6%, korzystnie 4%, aromaty i przyprawy w ilości 2,5%, a także suszony sok buraczany w ilości od 0,5 do 2%, korzystnie 0,75%, ocet spirytusowy, w ilości od 0,05 do 0,5% oraz od 0,5 do 2,5% sproszkowanych kiełków roślin strączkowych stanowiących źródło żelaza pochodzenia organicznego lub od 0,001% do 0,01% żelaza pochodzenia nieorganicznego, korzystnie w postaci siarczanu żelaza (II).


STAN OCHRONY PRAWNEJ I TECHNOLOGII:

Technologię stanowią zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP nr P.445945 z dnia 30 sierpnia 2023 roku oraz nieopatentowana i nieujawniona do wiadomości publicznej wiedza (know-how) stanowiąca tajemnicę Ogłaszającego.

Technologia będąca przedmiotem zaproszenia została opracowana w projekcie pn. Opracowanie linii innowacyjnych pełnowartościowych zastępników produktów mięsnych na bazie surowców roślinnych z zastosowaniem dodatków funkcjonalnych nr LIDER/27/0105/L-11/19/NCBR/2020 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER.


FORMA PRZEKAZANIA TECHNOLOGII:
Dokumentacja technologiczna

FORMY KOMERCJALIZACJI:
1. Licencja wyłączna lub licencja niewyłączna
2. Nabycie praw do technologii.

WYSOKOŚĆ OPŁAT LICENCYJNYCH/CEN ZA NABYCIE PRAW:
Wysokość opłat licencyjnych/cen za nabycie praw do technologii określone według wartości rynkowej technologii, podawane do wiadomości potencjalnego Oferenta na podstawie jego pisemnego lub mailowego zapytania. Przedmiotowe informacje mają charakter poufny. W przypadku skierowania przez potencjalnego Oferenta zapytania o wartość rynkową technologii Oferent jest zobowiązany określić, jaką formą komercjalizacji jest zainteresowany tj. licencja wyłączna/niewyłączna albo nabycie praw.

WARUNKI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT:
1. Termin składania ofert – ciągły nabór ofert.
2. Oferent jest związany ofertą przez okres 60 dni od dnia złożenia oferty.
3. Oferty rozpatrywane będą przez Ogłaszającego w terminie związania ofertą. Ogłaszający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu związania Oferenta ofertą maksymalnie o kolejne 30 dni, licząc od dnia upływu pierwotnego terminu związania ofertą.
4. W toku badania i oceny oferty Ogłaszający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
5. Ogłaszający przewiduje możliwość odbycia spotkania z potencjalnymi Oferentami w okresie składania ofert celem wyjaśnienia kwestii merytorycznych lub omówienia pozostałych kwestii związanych z Zaproszeniem do składania ofert, konsultacje w powyższym zakresie mogą odbywać się także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
6. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji z wybranymi Oferentami w okresie związania ofertą. Negocjacje mogą odbywać się także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
7. Ogłaszający dopuszcza możliwość zmiany przez Oferenta warunków złożonej oferty po przeprowadzonych negocjacjach.
8. Pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia należy kierować w formie elektronicznej na adres e-mail podany w danych kontaktowych.
9. Ogłaszający ma prawo bez podania przyczyny: zmienić warunki Zaproszenia do składania ofert albo odstąpić od zbycia licencji na technologie/zbycia praw do technologii bez wyboru oferty.
10. Oferta złożona po terminie lub nieodpowiadająca warunkom określonym w niniejszym Zaproszeniu podlega odrzuceniu.
11. Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, jawności i przejrzystości.
12. Niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
13. Zawarcie umowy licencyjnej/nabycia praw jest uwarunkowane spełnieniem wszelkich procedur przewidzianych przepisami prawa obowiązującymi uczelnie wyższe w zakresie rozporządzania wartościami niematerialnymi i prawnymi.
14. Ogłaszający nie jest zobowiązany do zwrotu Oferentom jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem ofert lub prowadzeniem negocjacji.
15. Oferenci nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Ogłaszającego w zakresie odnoszącym się do warunków niniejszego Zaproszenia lub wyboru innego Oferenta.

SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY:
Oferty należy składać w języku polskim na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia). Oferta powinna być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Oferenta. Ofertę uważa się za złożoną w dniu jej doręczenia w formie pisemnej na adres Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu lub w formie elektronicznej na adres ciitt@up.poznan.pl. Ogłaszający nie odpowiada za ewentualne problemy techniczne związane z pocztą elektroniczną w zakresie odnoszącym się do warunków niniejszego Zaproszenia do składania ofert i sposobu składania oferty

DANE KONTAKTOWE:
CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
tel. 571 445 754
tel. 61 846 62 69
http://www.ciitt.up.poznan.pl/
ciitt@up.poznan.pl

Zaproszenie-z-dnia-17-stycznia-2024-roku-nr-03_L_2024.pdf
Załącznik_nr_1_Formularz_oferty_zakupu_praw-3_L_2024.pdf
Załącznik_nr_1_Formularz_oferty_zakupu_praw-3_L_2024.xls
Załącznik_nr_2_Formularz_oferty_zakupu_licencji_3_L_2024.pdf
Załącznik_nr_2_Formularz_oferty_zakupu_licencji_3_L_2024.xls

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top