25/01/2024, 08:00

Oferta komercjalizacji technologii pn: Preparat mikrobiologiczny przeznaczony do solubilizacji nierozpuszczalnych form fosforu zawartych w glebie

Zaproszenie z dnia 25 stycznia 2024 roku nr 07/KBiMŻ/2024 do składania ofert na nabycie licencji na technologię/ nabycie praw do technologii.
OGŁASZAJĄCY:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

PRZEDMIOT OGŁOSZENIA:
Technologia pn. Preparat mikrobiologiczny przeznaczony do solubilizacji nierozpuszczalnych form fosforu zawartych w glebie

OPIS TECHNOLOGII:

Przedmiotem zaproszenia jest technologia produkcji mikrobiologicznego preparatu doglebowego, czyli bionawozu, zawierającego żywe mikroorganizmy zdolne do solubilizacji nierozpuszczalnych form fosforu zawartych w glebie. Technologia pozwala na otrzymywanie preparatu opartego o wyselekcjonowane bakterie Bacillus subtilis, Pseudomonas libanensis oraz Bacillus amyloliquefaciens, jak również na procesie uzyskiwania mikroorganizmów do produkcji takiego preparatu.

Fosfor (P) jest niezbędnym składnikiem odżywczym dla roślin. Bierze udział w wielu różnorodnych procesach biochemicznych, w tym w metabolizmie lipidów i biosyntezie kwasów nukleinowych i błon komórkowych. Biorąc pod uwagę jego stosunkowo niską biodostępność jest to jeden z najbardziej ograniczających składników odżywczych występujących w ekosystemach rolniczych. Implikowane doglebowo nawozy fosforowe są wykorzystywane przez rośliny jedynie w ograniczonym zakresie. Nadmierne nawożenie  powoduje akumulację tego pierwiastka w glebie w formie rozpuszczalnej jak i nierozpuszczalnej. Zjawisko to może przyczyniać się do eutrofizacji wód rzek i jezior. Stąd też opracowanie nowoczesnych metod poprawy biodostępności nierozpuszczalnych form fosforu obecnego w glebach rolniczych ma fundamentalne znaczenie. Pozwala bowiem ograniczyć stosowanie nawozów sztucznych - a tym samym łagodzi skutki stosowania tego pierwiastka w stopniu wykraczającym poza wymagania roślin.

Przedmiotem technologii jest sposób pozyskiwania szczepu bakterii solubilizujących fosfor (PSB). PSB są zdolne do przekształcania nierozpuszczalnego fosforu w formy rozpuszczalne, o wysokiej biodostępności dla roślin. Nowe preparaty, oparte o wyselekcjonowane mikroorganizmy mogą przyczynić się do obniżenia kosztów produkcji, a także ochrony środowiska naturalnego. Technologia opisuje także sposób wytwarzania preparatu poprzez hodowlę poszczególnych szczepów metodą okresową w kontrolowanych warunkach, z wykorzystaniem bioreaktorów wyposażonych w mieszadła mechaniczne, systemy napowietrzania pożywki oraz kontroli piany, pH i natlenienia. 


STAN OCHRONY PRAWNEJ I TECHNOLOGII:

W skład technologii wchodzą szczepy bakterii Bacillus subtilis, Pseudomonas libanensis oraz Bacillus amyloliquefaciens oraz związana z nimi nieujawniona do wiadomości publicznej wiedza (know-how) stanowiąca tajemnicę Ogłaszającego.

Prawa majątkowe technologii przysługują w 100% Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu.

 FORMA PRZEKAZANIA TECHNOLOGII:
Dokumentacja technologiczna

FORMY KOMERCJALIZACJI:
1. Licencja wyłączna lub licencja niewyłączna
2. Nabycie praw do technologii.

WYSOKOŚĆ OPŁAT LICENCYJNYCH/CEN ZA NABYCIE PRAW:
Wysokość opłat licencyjnych/cen za nabycie praw do technologii określone według wartości rynkowej technologii, podawane do wiadomości potencjalnego Oferenta na podstawie jego pisemnego lub mailowego zapytania. Przedmiotowe informacje mają charakter poufny. W przypadku skierowania przez potencjalnego Oferenta zapytania o wartość rynkową technologii Oferent jest zobowiązany określić, jaką formą komercjalizacji jest zainteresowany tj. licencja wyłączna/niewyłączna albo nabycie praw.

WARUNKI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT:
1. Termin składania ofert – ciągły nabór ofert.
2. Oferent jest związany ofertą przez okres 60 dni od dnia złożenia oferty.
3. Oferty rozpatrywane będą przez Ogłaszającego w terminie związania ofertą. Ogłaszający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu związania Oferenta ofertą maksymalnie o kolejne 30 dni, licząc od dnia upływu pierwotnego terminu związania ofertą.
4. W toku badania i oceny oferty Ogłaszający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
5. Ogłaszający przewiduje możliwość odbycia spotkania z potencjalnymi Oferentami w okresie składania ofert celem wyjaśnienia kwestii merytorycznych lub omówienia pozostałych kwestii związanych z Zaproszeniem do składania ofert, konsultacje w powyższym zakresie mogą odbywać się także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
6. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji z wybranymi Oferentami w okresie związania ofertą. Negocjacje mogą odbywać się także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
7. Ogłaszający dopuszcza możliwość zmiany przez Oferenta warunków złożonej oferty po przeprowadzonych negocjacjach.
8. Pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia należy kierować w formie elektronicznej na adres e-mail podany w danych kontaktowych.
9. Ogłaszający ma prawo bez podania przyczyny: zmienić warunki Zaproszenia do składania ofert albo odstąpić od zbycia licencji na technologie/zbycia praw do technologii bez wyboru oferty.
10. Oferta złożona po terminie lub nieodpowiadająca warunkom określonym w niniejszym Zaproszeniu podlega odrzuceniu.
11. Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, jawności i przejrzystości.
12. Niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
13. Zawarcie umowy licencyjnej/nabycia praw jest uwarunkowane spełnieniem wszelkich procedur przewidzianych przepisami prawa obowiązującymi uczelnie wyższe w zakresie rozporządzania wartościami niematerialnymi i prawnymi.
14. Ogłaszający nie jest zobowiązany do zwrotu Oferentom jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem ofert lub prowadzeniem negocjacji.
15. Oferenci nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Ogłaszającego w zakresie odnoszącym się do warunków niniejszego Zaproszenia lub wyboru innego Oferenta.


SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY:
Oferty należy składać w języku polskim na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia). Oferta powinna być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Oferenta. Ofertę uważa się za złożoną w dniu jej doręczenia w formie pisemnej na adres Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu lub w formie elektronicznej na adres ciitt@up.poznan.pl. Ogłaszający nie odpowiada za ewentualne problemy techniczne związane z pocztą elektroniczną w zakresie odnoszącym się do warunków niniejszego Zaproszenia do składania ofert i sposobu składania oferty

DANE KONTAKTOWE:
CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
tel. 571 445 754
tel. 61 846 62 69
http://www.ciitt.up.poznan.pl/
ciitt@up.poznan.pl

Zaproszenie-z-dnia-25-stycznia-2024-roku-nr-07_KBiMŻ_2024.pdf
Załącznik_nr_1_Formularz_oferty_zakupu_praw-07_KBiMŻ_2024.pdf
Załącznik_nr_1_Formularz_oferty_zakupu_praw-07_KBiMŻ_2024.xls
Załącznik_nr_2_Formularz_oferty_zakupu_licencji_07_KBiMŻ_2024.pdf
Załącznik_nr_2_Formularz_oferty_zakupu_licencji_07_KBiMŻ_2024.xls

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top