28/12/2022, 14:31

Oferta komercjalizacji technologii pn: "PROTSKAN - szybki sposób pomiaru białka rozpuszczalnego z wykorzystaniem odczynnika Bradford"

Zaproszenie z dnia 28 grudnia 2022 roku nr 50/ININ4.0/2022 do składania ofert na nabycie licencji na technologię/ nabycie praw do technologii.
OGŁASZAJĄCY:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

PRZEDMIOT OGŁOSZENIA:
Technologia pn. PROTSKAN - szybki sposób pomiaru białka rozpuszczalnego z wykorzystaniem odczynnika Bradford

OPIS TECHNOLOGII:

PROTSKAN pozwala na szybką, skriningową kontrolę stężenia białka w próbkach. Oznaczenie może być przeprowadzone bezpośrednio nawet na  terenie niewielkiego przedsiębiorstwa produkującego żywność, np. browaru rzemieślniczego, nie posiadającego rozbudowanej bazy laboratoryjnej. Rozwiązanie zakłada zastąpienie do odczytu barwy w oznaczeniu białka metodą Bradford specjalistycznego urządzenia pomiarowego, jakim jest spektrofotometr, skanerem biurowym i odczytu intensywności powstałej barwy w skali RGB. Metoda ta jest odpowiednia do pomiaru bardzo niskich stężeń białka 50-500 µg/ml. Oznaczenie przeprowadza się w jednorazowych płytkach mikrotitracyjnych, stosuje się odczynnik Bradford (błękit brylantynowy Coomassie G 250 w etanolu i kwasie fosforowym). Badaną próbkę miesza się z odczynnikiem w stosunku 1:1, a oznaczenie przeprowadza się w środowisku zasadowym. W metodzie Bradford błękit brylantynowy Coomassie G-250 tworzy trwałe połączenia z grupami funkcyjnymi aminokwasów znajdującymi się w białku powodując zmianę barwy odczynnika z brunatnej w kierunku niebieskiej. PROTSKAN zakłada przeprowadzanie oznaczenia w środowisku zasadowym przy jednoczesnym zastosowaniu większego niż w standardowych oznaczeniach rozcieńczenia odczynnika Bradford, dzięki czemu ułatwione jest uchwycenie niewielkich różnic w barwie, która powstaje przy niskich stężeniach białka. Płytki po przeprowadzonej reakcji umieszcza się skanerze płaskim z głębią kolorów 48 bit i skanuje przy rozdzielczości 300dpi. Barwę poszczególnych studzienek analizuje się i opisuje w skali RGB, np. za pomocą programu Dominant color (lub innego graficznego, np. ColorGrab), który w zaznaczonym obszarze określa średnią barwę RGB. Następnie na podstawie pomiaru intensywności barwy kanału B, biorąc pod uwagę wartości uzyskane dla poszczególnych standardów białka o znanym stężeniu, wyznacza się krzywą opisaną modelem matematycznym. Na jej podstawie określa się stężenie białka w badanej próbie.STAN OCHRONY PRAWNEJ I TECHNOLOGII:

Technologię stanowi zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP nr P.443142 z dnia 14.12.2022 roku oraz nieopatentowana i nieujawniona do wiadomości publicznej wiedza (know-how) stanowiąca tajemnicę Ogłaszającego.

Technologia będąca przedmiotem zaproszenia została opracowana w projekcie pn. AgriBioFood PULS IUNG 4.0 w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkodnictwa Wyższego pn. Inkubator Innowacyjności 4.0.

Prawa majątkowe technologii przysługują w 100% Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu.


FORMA PRZEKAZANIA TECHNOLOGII:
Dokumentacja technologiczna

FORMY KOMERCJALIZACJI:
1. Licencja wyłączna lub licencja niewyłączna
2. Nabycie praw do technologii.

WYSOKOŚĆ OPŁAT LICENCYJNYCH/CEN ZA NABYCIE PRAW:
Wysokość opłat licencyjnych/cen za nabycie praw do technologii określone według wartości rynkowej technologii, podawane do wiadomości potencjalnego Oferenta na podstawie jego pisemnego lub mailowego zapytania. Przedmiotowe informacje mają charakter poufny. W przypadku skierowania przez potencjalnego Oferenta zapytania o wartość rynkową technologii Oferent jest zobowiązany określić, jaką formą komercjalizacji jest zainteresowany tj. licencja wyłączna/niewyłączna albo nabycie praw.

WARUNKI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT:
1. Termin składania ofert – ciągły nabór ofert.
2. Oferent jest związany ofertą przez okres 60 dni od dnia złożenia oferty.
3. Oferty rozpatrywane będą przez Ogłaszającego w terminie związania ofertą. Ogłaszający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu związania Oferenta ofertą maksymalnie o kolejne 30 dni, licząc od dnia upływu pierwotnego terminu związania ofertą.
4. W toku badania i oceny oferty Ogłaszający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
5. Ogłaszający przewiduje możliwość odbycia spotkania z potencjalnymi Oferentami w okresie składania ofert celem wyjaśnienia kwestii merytorycznych lub omówienia pozostałych kwestii związanych z Zaproszeniem do składania ofert, konsultacje w powyższym zakresie mogą odbywać się także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
6. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji z wybranymi Oferentami w okresie związania ofertą. Negocjacje mogą odbywać się także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
7. Ogłaszający dopuszcza możliwość zmiany przez Oferenta warunków złożonej oferty po przeprowadzonych negocjacjach.
8. Pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia należy kierować w formie elektronicznej na adres e-mail podany w danych kontaktowych.
9. Ogłaszający ma prawo bez podania przyczyny: zmienić warunki Zaproszenia do składania ofert albo odstąpić od zbycia licencji na technologie/zbycia praw do technologii bez wyboru oferty.
10. Oferta złożona po terminie lub nieodpowiadająca warunkom określonym w niniejszym Zaproszeniu podlega odrzuceniu.
11. Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, jawności i przejrzystości.
12. Niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
13. Zawarcie umowy licencyjnej/nabycia praw jest uwarunkowane spełnieniem wszelkich procedur przewidzianych przepisami prawa obowiązującymi uczelnie wyższe w zakresie rozporządzania wartościami niematerialnymi i prawnymi.
14. Ogłaszający nie jest zobowiązany do zwrotu Oferentom jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem ofert lub prowadzeniem negocjacji.
15. Oferenci nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Ogłaszającego w zakresie odnoszącym się do warunków niniejszego Zaproszenia lub wyboru innego Oferenta.


SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY:
Oferty należy składać w języku polskim na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia). Oferta powinna być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Oferenta. Ofertę uważa się za złożoną w dniu jej doręczenia w formie pisemnej na adres Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu lub w formie elektronicznej na adres ciitt@up.poznan.pl. Ogłaszający nie odpowiada za ewentualne problemy techniczne związane z pocztą elektroniczną w zakresie odnoszącym się do warunków niniejszego Zaproszenia do składania ofert i sposobu składania oferty

DANE KONTAKTOWE:
CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
tel. 571 445 754
tel. 61 846 62 69
http://www.ciitt.up.poznan.pl/
ciitt@up.poznan.pl

Zaproszenie-z-dnia-28-grudnia-2022-roku-nr-50.pdf
Załącznik_nr_1_Formularz_oferty_zakupu_praw-50.pdf
Załącznik_nr_1_Formularz_oferty_zakupu_praw-50.xlsx
Załącznik_nr_2_Formularz_oferty_zakupu_licencji_50.pdf
Załącznik_nr_2_Formularz_oferty_zakupu_licencji_50.xlsx

 

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top