24/03/2023, 09:42

Oferta komercjalizacji technologii pn: "Sekator do bezpieńki"

Zaproszenie z dnia 24 marca 2023 roku nr 1/KHL/2023 do składania ofert na nabycie licencji na technologię/ nabycie praw do technologii.
OGŁASZAJĄCY:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

PRZEDMIOT OGŁOSZENIA:

Technologia pn. Sekator do bezpieńki


OPIS TECHNOLOGII:
Przedmiotem zaproszenia jest sekator do przycięcia na bezpieńki przeznaczony do przycinania/skracania sadzonek dębu na uprawach leśnych. Sekator do przycięcia na bezpieńkę według wynalazku zawiera co najmniej częściowo teleskopowe ramię o regulowanej długości, na którego dolnym końcu zamocowana jest głowica robocza, a na drugim końcu zamocowana jest trwale poprzecznie skierowana podpórka oporowa. Poniżej podpórki oporowej do ramienia sekatora zamocowany jest uchwyt podtrzymujący. Korzystnie gdy uchwyt podtrzymujący zamocowany jest do ramienia sekatora w sposób ruchomy, w szczególności poprzez obejmę, tak, że możliwe jest ustawienie odległości uchwytu podtrzymującego względem podpórki oporowej. Po przeciwległej stronie (biorąc pod uwagę przekrój poprzeczny) ramienia znajduje się, zamocowany do umieszczonego we wnętrzu ramienia mechanizmu prowadzącego, korzystnie w formie płaskownika, uchwyt roboczy, który wraz z mechanizmem prowadzącym zamocowany jest ruchomo w wykonanym co najmniej częściowo wzdłuż ramienia gnieździe. Poniżej gniazda mechanizmu prowadzącego, korzystnie w dnie takiego gniazda wytworzony jest uchwyt pancerza linki, w jakim umieszczony jest jeden koniec pancerza linki, którego drugi koniec zamocowany jest w analogicznym uchwycie pancerza linki zamocowanym do ramienia sekatora w bezpośredniej bliskości głowicy roboczej. Przez Pancerz linki przewleczona jest linka, która łączy koniec mechanizm prowadzący, korzystnie jego koniec z nożem roboczym głowicy roboczej.Głowica robocza zbudowana jest z umieszczonych przeciwstawnie noża roboczego oraz noża oporowego, jakich ostrza są ukształtowane tak, że pomiędzy krawędziami roboczymi wytworzony jest co najmniej jednostronnie luk. Nóż oporowy zamocowany jest trwale i nieruchomo do dolnego krańca ramienia sekatora, a po jego, korzystnie górnej powierzchni przemieszcza się połączony z linką nóż roboczy zamocowany poprzez oś obrotu do noża oporowego. Korzystnie gdy nóż roboczy połączony jest z nożem oporowym sprężyną odciągową, jaka pracuje przeciwbieżnie w stosunku do linki. Do noża oporowego poprzez co najmniej jeden, korzystnie dwa wsporniki zamocowana jest stopka podporowa. Stopka podporowa zamocowana jest tak, że dystansuje nóż roboczy od podłoża na odległość od 1 do 10 cm. Korzystnie, gdy wsporniki stopki dystansowej mają postać śrub lub gwintowanych prętów, na których pomiędzy kontującymi nakrętkami umieszczona jest stopka dystansowa.

STAN OCHRONY PRAWNEJ I TECHNOLOGII:

Technologię stanowi patent nr PL 238 144 wraz z nieopatentowaną i nieujawnioną do wiadomości publicznej wiedza (know-how) stanowiąca tajemnicę Ogłaszającego.
Prawa majątkowe technologii przysługują w 100% Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu.


FORMA PRZEKAZANIA TECHNOLOGII:
Dokumentacja technologiczna

FORMY KOMERCJALIZACJI:
1. Licencja wyłączna lub licencja niewyłączna
2. Nabycie praw do technologii.

WYSOKOŚĆ OPŁAT LICENCYJNYCH/CEN ZA NABYCIE PRAW:
Wysokość opłat licencyjnych/cen za nabycie praw do technologii określone według wartości rynkowej technologii, podawane do wiadomości potencjalnego Oferenta na podstawie jego pisemnego lub mailowego zapytania. Przedmiotowe informacje mają charakter poufny. W przypadku skierowania przez potencjalnego Oferenta zapytania o wartość rynkową technologii Oferent jest zobowiązany określić, jaką formą komercjalizacji jest zainteresowany tj. licencja wyłączna/niewyłączna albo nabycie praw.

WARUNKI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT:
1. Termin składania ofert – ciągły nabór ofert.
2. Oferent jest związany ofertą przez okres 60 dni od dnia złożenia oferty.
3. Oferty rozpatrywane będą przez Ogłaszającego w terminie związania ofertą. Ogłaszający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu związania Oferenta ofertą maksymalnie o kolejne 30 dni, licząc od dnia upływu pierwotnego terminu związania ofertą.
4. W toku badania i oceny oferty Ogłaszający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
5. Ogłaszający przewiduje możliwość odbycia spotkania z potencjalnymi Oferentami w okresie składania ofert celem wyjaśnienia kwestii merytorycznych lub omówienia pozostałych kwestii związanych z Zaproszeniem do składania ofert, konsultacje w powyższym zakresie mogą odbywać się także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
6. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji z wybranymi Oferentami w okresie związania ofertą. Negocjacje mogą odbywać się także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
7. Ogłaszający dopuszcza możliwość zmiany przez Oferenta warunków złożonej oferty po przeprowadzonych negocjacjach.
8. Pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia należy kierować w formie elektronicznej na adres e-mail podany w danych kontaktowych.
9. Ogłaszający ma prawo bez podania przyczyny: zmienić warunki Zaproszenia do składania ofert albo odstąpić od zbycia licencji na technologie/zbycia praw do technologii bez wyboru oferty.
10. Oferta złożona po terminie lub nieodpowiadająca warunkom określonym w niniejszym Zaproszeniu podlega odrzuceniu.
11. Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, jawności i przejrzystości.
12. Niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
13. Zawarcie umowy licencyjnej/nabycia praw jest uwarunkowane spełnieniem wszelkich procedur przewidzianych przepisami prawa obowiązującymi uczelnie wyższe w zakresie rozporządzania wartościami niematerialnymi i prawnymi.
14. Ogłaszający nie jest zobowiązany do zwrotu Oferentom jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem ofert lub prowadzeniem negocjacji.
15. Oferenci nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Ogłaszającego w zakresie odnoszącym się do warunków niniejszego Zaproszenia lub wyboru innego Oferenta.


SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY:
Oferty należy składać w języku polskim na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia). Oferta powinna być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Oferenta. Ofertę uważa się za złożoną w dniu jej doręczenia w formie pisemnej na adres Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu lub w formie elektronicznej na adres ciitt@up.poznan.pl. Ogłaszający nie odpowiada za ewentualne problemy techniczne związane z pocztą elektroniczną w zakresie odnoszącym się do warunków niniejszego Zaproszenia do składania ofert i sposobu składania oferty

DANE KONTAKTOWE:
CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
tel. 571 445 754
tel. 61 846 62 69
http://www.ciitt.up.poznan.pl/
ciitt@up.poznan.pl

Zaproszenie-z-dnia-24-marca-2023-roku-nr-1.pdf
Za_cznik_nr_1_Formularz_oferty_zakupu_praw-01_2023.pdf
Za_cznik_nr_1_Formularz_oferty_zakupu_praw-01_2023.xls
Za_cznik_nr_2_Formularz_oferty_zakupu_licencji_01_2023.pdf
Za_cznik_nr_2_Formularz_oferty_zakupu_licencji_01_2023.xls

 

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top